keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 39/02.02.2016 privind schimbarea adreselor unor secţii clinice aflate în structura organizatorica a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 39/02.02.2016
privind schimbarea adreselor unor secţii clinice aflate în structura organizatorica a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-422/11.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 18 din din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale si art. 15 lit. d) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 56/2009;
Având în vedere prevederile art. 172 alin. 7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2, lit.a) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă schimbarea adreselor secţiilor clinice aflate în structura organizatorică a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara după cum urmează:
- Secţia Clinicii de Oncologie Medicală din Bv. Mihai Viteazul nr. 26 în str. Victor Babeş nr. 22;
- Secţia Clinicii de Dermatovenerologie din str. Mărăşeşti nr. 5 în str. Daliei nr. 17;
- Cabinete Ambulatoriului Integrat din str. Rozalia 1-3 în str. Daliei nr. 17;
- Secţia Clinicii de Oftalmologie din Str. Sf. Ioan nr. 5 în str. Scuar Martir Radian Belici nr . 1.


Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Şcoli-Spitale
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL SCOLI- SPITALE Nicolae Robu COMPARTIMENT SPITALE Nr. SC2016 - 422/11.01.2016

REFERAT

privind schimbarea adreselor unor secţii clinice aflate în structura organizatorică a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

materialul întocmit de către Biroul Şcoli Spitale – Compartiment Spitale, privind schimbarea

adreselor unor secţii clinice din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, urmare

a mutări activităţilor medicale în alte imobile sau urmare a schimbări denumiri unor străzi.

Art. 18 din O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale şi art. 172 alin 7) din

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, reglementează atribuţiile consiliului local

referitoare la aprobarea propunerilor privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea,

restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din domeniul său de

competenţă, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii.

În conformitate cu prevederile art. 15 lit. d) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei

de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, autoritatea administraţiei

publice locale, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu înaintează Ministerului Sănătăţii, în

vederea obţinerii avizului conform, propunerile managerului unităţii privind modificarea structurii

organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile

sanitare cu paturi al căror management a fost transferat, pentru aprobarea acestora.

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara prin Referatul cu nr. 21137/22.12.2015

completat cu Referatul nr. 185/06.01.2016, înregistrate la Municipiul Timişoara sub nr. SC2015-

034574/20.12.2015 respectiv nr. SC2016-158/06.01.2016, a solicitat schimbarea adreselor

următoarelor secţii clinice, aflate în structura organizatorică a acestuia.

- Secţia Clinicii de Oncologie Medicală care a funcţionat în imobilul retrocedat din Bv. Mihai

Viteazu nr. 26, şi care a fost mutată în imobilul din str. Victor Babeş nr. 22, conform prevederilor

H.C.L.M.T nr. 179/02.11.2012, modificată prin H.C.L.M.T nr. 339/18.06.2013;

- Secţia Clinicii de Dermatovenerologie care a funcţionat în imobilul din str. Mărăşeşti nr. 5 şi

cabinetele Ambulatoriului Integrat care au funcţionat în imobilul retrocedat din str. Sfânta Rozalia nr.

1, şi care au fost mutate în imobilul din str. Daliei nr. 17, conform prevederilor HCLMT nr.

216/23.04.2013; Cod.FO 53-01,Ver.1

- Secţia Clinicii de Oftalmologie a cărei adresa a fost schimbată din „ Str. Sf. Ioan nr. 5”în

„str. Scuar Martir Radian Belici nr . 1”.

Pentru aceste Secţii clinice, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş a eliberat Autorizaţiile

sanitare de funcţionare.

Ministerul Sănătăţii prin adresa cu nr. XI/A/77448/ACP/1231/21.12.2015, înregistrată la

Municipiul Timişoara sub nr. SC2015 -034357 /23.12.2015 a avizat modificarea adreselor la care

funcţionează secţiile clinice mai sus menţionate .

Având în vedere cele de mai sus solicităm Consiliului Local al Municipiului Timişoara să

analizeze şi să aprobe:

1. Schimbarea adreselor Secţiilor clinice aflate în structura organizatorică Spitalului Clinic

Municipal de Urgenţă Timişoara după cum urmează:

- Secţia Clinicii de Oncologie Medicală din Bv. Mihai Viteazul nr. 26 în str. Victor Babeş

nr. 22;

- Secţia Clinicii de Dermatovenerologie din str. Mărăşeşti nr. 5 în str. Daliei nr. 17;

- Cabinete Ambulatoriului Integrat din str. Rozalia 1-3 în str. Daliei nr. 17;

- Secţia Clinicii de Oftalmologie din Str. Sf. Ioan nr. 5 în str. Scuar Martir Radian Belici

nr . 1.

VCEPRIMAR, SECRETAR Dan Diaconu Simona Drăgoi SEF BIROU , Adrian Faur

CONSILIER, Ioana Ciucur

AVIZAT,

Serviciul Juridic Daniela Ştefan

Cod.FO 53-01,Ver.1