keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 61/03.08.2016 privind completarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune a gestiunii serviciilor publice de termoficare nr. 02/170/01.04.2004 cu retele de termoficare realizate in cadrul proiectului de finantare din fonduri externe nerambursabile - "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara

03.08.2016

Hotararea Consiliului Local 61/03.08.2016
privind completarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune a gestiunii serviciilor publice de termoficare nr. 02/170/01.04.2004 cu retele de termoficare realizate in cadrul proiectului de finantare din fonduri externe nerambursabile - "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-18947/01.08.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice;
Având în vedere Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr.13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 313/16.12.2003 - privind constituirea Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. prin fuziunea dintre S.C. "TERMOCET 2002" S.A. şi S.C. CALOR S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.155/18.04.2006 - privind delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice către Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. Timişoara prin încheierea unui contract de concesiune prin negociere directă;
Avand in vedere adresa. nr 9715/25.05.2016 a Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara prin care se solicita modificarea anexei la contractul de concesiune 02/170/01.04.2004.
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Completarea anexelor la contractul de concesiune 02/170/01.04.2004 cu retelele termice realizate in cadrul proiectului de finantare din fonduri externe nerambursabile - "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara" conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: Punerea la dispozitia operatorului a bunurilor din Anexa 1 se va face prin încheierea unui Act Aditional la Contractul de concesiune a bunurilor Nr. 02/170/01.04.2004.
Art. 3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Directia Tehnică, Directia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara si S.C. COLTERM SA Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

TERMOFICARE UM Obiect 01:

Piata Unirii Obiect 02:

Piaţa Libertăţii

Obiect 03: Piaţa Sfantul

Gheorghe

Obiect 04: Piaţa

Tarcului

Obiect 05: str. Musat

Obiect 06: str. V.

Alecsandri

Obiect 07: str. L. Blaga

Obiect 08: str. F. Mercy

Obiect 09: str. Griselini

Obiect 10: str. Fara

Nume

Obiect 11: str. Radu

Negru

Obiect 12: str. E. Savoya

Obiect 13: str. Gen.

Prapor- gescu

Obiect 14: str. E.

Carusso

TOTAL

TEAVA CONST F S LC 159 XM 384,0000 384,0000

TEAVA CONST F S LC 133 XM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 179,0000 0,0000 0,0000 258,0000 437,0000

TEAVA CONST F S LC 89 XM 84,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 123,0000

TEAVA INST.NEAGRA FILE M 70,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 207,0000 0,0000 227,0000 504,0000

TEAVA INST.ZINC FL+MF M 0,0000 0,0000 102,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 102,0000

TEAVA INST.ZINC FL+MF M 158,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 212,0000 0,0000 229,0000 0,0000 102,0000 701,0000

TEAVA INST.ZINC NEFIL.UM 225,0000 0,0000 52,0000 0,0000 0,0000 67,0000 0,0000 39,0000 0,0000 0,0000 162,0000 545,0000

TEAVA INST.ZINC NEFIL.UM 51,0000 51,0000

TEAVA INST.ZINC NEFIL.UM 130,0000 130,0000

TEAVA CONST F S LC 108 XM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21,0000 0,0000 165,0000 0,0000 0,0000 187,0000 373,0000

TEAVA INST.NEAGRA FL+MM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 111,0000 0,0000 155,0000 0,0000 0,0000 266,0000

TEAVA INST.NEAGRA FL+MM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 157,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 157,0000

TEAVA INST.NEAGRA FL+MM 172,0000 172,0000

TEAVA INST.NEAGRA FL+MM 72,0000 72,0000

TEAVA INST.NEAGRA FILE M 319,0000 319,0000

TEAVA INST.ZINC NEFIL.UM 140,0000 140,0000

TEAVA CONST F S LC 219 XM 209,0000 209,0000

DENUMIRE MATERIAL/OB

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECŢIA ECONOMICĂ; DIRECŢIA TEHNICĂ PRIMAR COMPARTIMENT EVIDENŢA PATRIMONIULUI NICOLAE ROBU SC2016- 18947/ 01.08.2016

REFERAT privind complectarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune a gestiunii serviciiilor

publice de termoficare nr. 02/170/01.04.2004 cu reţele de termoficare realizate in cadrul proiectului de finantare din fonduri externe nerambursabile – “Reabilitarea spaţiilor

publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara”

Potrivit prevederilor art.25 alin.3 din Legea nr. 51/2006, bunurile proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi concesionate operatorilor în condiţiile legii în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului- în cazul gestiunii delegate.

Având în vedere HCL313/16.12.2003 privind constituirea Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara al cărei acţionar unic este Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin care societatea are ca obiect de activitate administrarea instalaţiilor şi echipamentelor necesare producerii, transformării şi distribuţiei energiei termice, aflate în domeniul public;

Având în vedere HCL nr.155/18.04.2006, privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice prin încheierea unui contract de concesiune prin negociere directă către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara;

Având în vedere art. 1,art.2 lit.b din Contractul de concesiune nr. 02/170/01.04.2004 

încheiat între Municipiul Timisoara şi COLTERM SA,

Mijloacele fixe din domeniul retele termoficare recepţionate în anul 2016, transmise şi înregistrate în evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara trebuiesc date în administrare către operatorul regional COLTERM SA, pentru completarea Anexei nr.1 (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosință operatorului) la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice care a fost aprobat prin HCL nr. 155/2006;

Obiectivul de investiţii “Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara” 

a fost înregistrat în evidenţa patrimonială, iar terenurile sunt incluse în domeniul public

Avand in vedere adresa nr. 9715/25.05.2016 a Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara prin care se solicita modificarea anexei la contractul de concesiune 02/170/01.04.2004.

. PROPUNEM :

1. Completarea anexelor  la  contractul de concesiune 02/170/01.04.2004  cu retelele termice

realizate in cadrul proiectului de finantare din fonduri externe nerambursabile – “Reabilitarea spaţiilor  publice  din  centrul  istoric  al  Municipiului  Timişoara”  conform  anexei  1  atasate  care  va  face  parte 

integranta din hotarare.

2. Punerea la dispoziţia operatorului a bunurilor din Anexa 1 se va face prin încheierea unui Act Adiţional la Contractul de concesiune a bunurilor Nr. 02/170/01.04.2004.

DIRECTOR D. ECONOMICĂ, DIRECTOR D. TEHNICĂ,

Smaranda Haracicu Chiş Culiţa

RESPONSABIL COMPARTIMENT,

Slaviţa Dubleş

ÎNTOCMIT,

Stanciu Corina

AVIZAT JURIDIC