keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 38/29.07.2016 privind aprobarea cotei autorităţii publice locale, aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani şi prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în Timişoara, str. Ioachim Miloia nr. 32 - scările B 10-B11-B12, nr. 34 - sc. B9, nr. 36 - sc. B8

29.07.2016

Hotararea Consiliului Local 38/29.07.2016
privind aprobarea cotei autorităţii publice locale, aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani şi prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în Timişoara, str. Ioachim Miloia nr. 32 - scările B 10-B11-B12, nr. 34 - sc. B9, nr. 36 - sc. B8


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-18053 din data de 22.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.72 din Legea Locuinţei nr.114/1996, republicată, modificată şi completată, art.32 din Hotărărea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată şi completată;
În conformitate cu art.8, alin.4 şi 5 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere ipotezele pentru calculul chiriei în cazul aplicării unor cote de profit cuprinse între 0,1% - Anexa 1 la referat şi 1% - Anexa 2 la referat;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 251/2016 şi Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată;
În conformitate cu Titlul IX, Cap. V- Contractul de locaţiune din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 36 alin. 5 lit. a şi art.36 alin.(2) lit. d) coroborat cu art.36 alin.(6) lit. a) pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă cota de 0,1 %, aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Timişoara, pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani.

Art. 2: Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în Timişoara, str. Ioachim Miloia nr. 32 - scările B 10-B11-B12, nr. 34- sc. B9, nr. 36-sc. B8, al căror termen de locaţiune expiră, pentru o perioadă de 1 an, chiriaşilor care şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale şi respectă criteriile restrictive.

Art. 3: Se împuterniceşte Primarul municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu, să semneze actele adiţionale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Biroului Locuinţe;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, Ver.2

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat, DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROUL LOCUINȚE NICOLAE ROBU Nr. SC2016-18053/22.07.2016

REFERAT privind aprobarea cotei autorității publice locale, aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, pentru

titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani și prelungirea termenului de locațiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, situate în Timișoara, str. Ioachim Miloia nr. 32 -

scările B 10-B11-B12, nr. 34 - sc. B9, nr. 36 - sc. B8 Situația juridică a locuințelor ANL este reglementată de Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și respectiv H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, acte normative care de-a lungul timpului au suferit multiple modificări și completări. Ultima modificare legislativă a intervenit în data de 14.04.2016, când prin Hotărârea Guvernului nr.251 modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G. nr.962/2001, s-a stabilit modalitatea de determinare a cuantumului lunar al chiriei aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii, locuințe ce fac obiectul proprietății private a statului și care se află în administrarea autorităților publice locale. Raportat la modificările legislative intervenite, prevăzute la art.I pct.12 alin 11, pct.24 alin.(23), alin.(24) din H.G. nr.251/2016, chiria se stabileste anual, în baza valorii de înlocuire stabilită prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru anul în curs și va acoperi minim cheltuielile de administrare, întreținere, reparații, precum și recuperarea investiției în funcție de durata normata stabilită potrivit prevederilor legale, iar pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani se adaugă și o cotă de maxim 1% ce reprezintă cota autorității publice care se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuințe la nivel local. Astfel, cuantumul chiriei nete anuale (euro) se determină prin însumarea următoarelor elementelor de bază: 1.recuperarea investiției (amortizarea) reprezintă valoarea de înlocuire a construcției (suprafața construită desfășurată multiplicata cu valoarea de înlocuire pe metru pătrat aprobată anual) raportată la durata normată, respectiv 40 de ani conform catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe aprobat prin H.G. nr.2.139/2004, cu modificările ulterioare; 2.valoarea cheltuielilor de întreținere curentă și reparații curente: se consideră 0,40% din valoarea de înlocuire a construcției; 3.valoarea cheltuielilor de reparații capitale: se consideră 0,51% din valoarea de înlocuire a construcției; 4. valoarea cheltuielilor de administrare: se consideră 0,20% din valoarea de înlocuire a construcției; 5. cota autorității publice (mărimea beneficiului) - aplicabilă numai titularilor care au împlinit vârsta de 35 de ani, este de maximum 1% și se stabileste de autoritatea publică locală.

Cod FP 53-01, Ver.2

Chiria lunară se stabilește pornindu-se de la chiria netă anuală raportată la numărul de luni calendaristice, prin aplicarea succesivă a unor coeficienți de ponderare în funcție de rangul localității și venitul brut pe membru de familie, astfel: -coeficientul de ponderare pe rang este cuprins între 0.80 si 1,00, în funcție de ierarhizarea localităților pe ranguri, stabilită prin Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, cu modificările si completările ulterioare. Pentru municipiul Timișoara se aplică coeficientul 0,95. - coeficientul de ponderare pe venit, este de 0,90 în cazul în care venitul brut pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim brut pe economie, 0,95 cand venitul brut pe membru de familie este mai mare decat salariul minim brut pe economie, dar nu depașește cu 100% salariul minim brut pe economie și 1,00 în situația în care venitul brut pe membru de familie este mai mare decât 100% salariul minim brut pe economie. Chiria se stabilește anual de către autoritatea publică locală, pentru anul următor, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, pe baza cursului valutar comunicat de Banca Naționala a României în data de 30 septembrie a anului în curs. Plata chiriei se achită în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în data de 30 septembrie a anului în care s-a stabilit cuantumul chiriei. Valoarea de înlocuire aprobată pentru anul 2015 conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.373/2015, valabilă până la stabilirea noii valori de înlocuire, respectiv până cel târziu la data de 28 iulie 2016, este de 1.691,29 lei inclusiv TVA, reprezentând 382,93 euro ( 1 euro = 4,4167 lei la 30 septembrie 2015). Sumele obținute din recuperarea investiției din cuantumul chiriei, se virează în termen de maximum 30 zile de la încasarea acesteia, de către autoritatea locală, în contul Agenției Naționale pentru Locuințe deschis în acest sens la Trezoreria Statului. Orice întârziere atrage plata de penalități datorate Agenției Naționale pentru Locuințe pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență, iar penalitățile reprezintă 0,1% din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra careia sunt calculate. Tinând cont de faptul ca începând cu data de 14.04.2016, sunt in vigoare prevederile H.G. nr.251/2016, pentru punerea în aplicare a măsurilor necesare recalculării cuantumului chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 ani, se impune aprobarea cotei autoritatii publice locale, ca element de bază în stabilirea chiriei aferente locuințelor ANL aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Cota autorității publice locale sau mărimea beneficiului, este aplicabilă la valoarea de înlocuire a construcției, poate fi de maximum 1%, se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara și se face venit la bugetul local. Prezentăm în continuare, ipotezele pentru calculul chiriei conform modelului din Anexa nr.7 la H.G. nr.251/2016 (Anexa nr.16 la normele metodologice), în cazul aplicării unor cote de profit cuprinse între 0,1% - Anexa 1 la prezenta hotărâre și 1% - Anexa 2 la prezenta hotărâre. Precizăm că la toate calculele efectuate, s-a luat în calcul ipoteza în care veniturile depașesc venitul brut minim pe economie. De asemenea, pentru contractele de închiriere încheiate pentru apartamentele din Timișoara, str. Ioachim Miloia nr. 32 - scările B 10-B11-B12, nr. 34 - sc. B9, nr. 36 - sc. B8, a căror termen de locațiune expiră, propunem prelungirea pe un an. Prelungirea se va efectua până la data stabilită de către Comisia de repartizare a locuințelor, după verificarea respectării condițiilor restrictive și a obligațiilor contractuale de către chiriași. Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.I pct.24 alin.(23), alin.(24) din H.G. nr.251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a

Cod FP 53-01, Ver.2

prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,

Propunem : 1. Aprobarea unei cote cotă cuprinsă între 0,1% și 1% aplicabilă titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani, la valoarea de inlocuire a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Timișoara. 2. Aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, situate în Timișoara, str. Ioachim Miloia nr. 32 – scările B 10-B11-B12, nr. 34- sc. B9, nr. 36-sc. B8, a căror termen de locațiune expiră, pentru o perioadă de 1 an, chiriașilor care și-au îndeplinit obligațiile contractuale și respectă criteriile restrictive, conform legii. 3. Împuternicirea Primarului municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu, să semneze actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre.

ADMINISTRATOR PUBLIC, Sorin Iacob Dragoi

DIRECTOR DCTDD , DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ, Laura Koszegi Smaranda Haracicu ŞEF BIROU LOCUINȚE, CONSILIER, Mihai Boncea Eliza Crâștiu

Consilier juridic, Gabriela Iova

Atasament: Anexa_2.pdf

Medel ANEXA 2 la referatul nr. SC2016-18053/22.07.2016

SE

TR. IOACHIM MILOIA BLOC B8

Suprafata utila

Ssuprafata desfasurata

VALOARE/MP (euroi)

Valoarea de inlocuire a

constructiei (euro)

Recuperarea investitiei amortizare

(euro)

Cheltuieli de intretinere si

reparatii curente (euro)

Cheltuieli reparatii

capitale (euro)

Cheltuieli administrative

(euro) Cota autoritati publice (euro)

Chirie neta anuala (euro)

Chirie lunara (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu rangul localitati (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu nivelul veniturilor

(euro)

Valoarea chiriei in lei

17x4,4167 lei 6 7 8 9 =7 x 8 10 = 9 : 40 ani 11 = 9 x 0,40% 12 = 9 x 0,51% 13 = 9 x 0,20% 14 = 9 x1,00% 15 = 10+11+12+13+14 16 = 15/12 17 = 16x0,95 18 = 17x venit 19

49,79 73,95 382,83 28.310,28 707,76 113,24 144,83 56,62 283,10 1.305,55 108,80 103,36 470,91 52,31 77,78 382,83 29.776,52 744,41 119,11 151,86 59,55 297,77 1.372,70 114,39 108,67 495,11

TR. IOACHIM MILOIA BLOC B9

Suprafata utila

Ssuprafata desfasurata

VALOARE/MP euroi)

Valoarea de inlocuire a

constructiei (euro)

Recuperarea investitiei amortizare

(euro)

Cheltuieli de intretinere si

reparatii curente (euro)

Cheltuieli reparatii

capitale (euro)

Cheltuieli administrative

(euro) Cota autoritati publice (euro)

Chirie neta anuala (euro)

Chirie neta lunara (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu rangul localitati (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu nivelul veniturilor

(euro)

Valoarea chiriei in lei

17x4,4167 lei 6 7 8 9 =7 x 8 10 = 9 : 40 ani 11 = 9 x 0,40% 12 = 9 x 0,51% 13 = 9 x 0,20% 14 = 9 x1,00% 15 = 10+11+12+13+14 16 = 15/12 17 = 16x0,95 18 = 17x venit 19

52,34 77,39 382,83 29.627,14 740,68 105,09 151,09 59,26 296,27 1.352,39 112,70 107,07 472,90 49,79 73,57 382,83 28.164,80 704,12 112,66 143,64 56,33 281,65 1.298,40 108,20 102,79 453,99 48,51 73,19 382,83 28.019,33 700,48 112,08 142,90 56,04 280,19 1.291,69 107,64 102,26 451,65 64,51 95,37 382,83, 36.510,50 912,76 146,04 186,20 73,02 365,10 1.683,12 140,26 133,25 588,53 61,99 91,54 382,83 35,044,26 876,11 140,18 178,73 70,09 350,44 1.015,55 134,63 127,90 564,90

STR. IOACHIM MILOIA BLOC B10

Suprafata utila

Ssuprafata desfasurata

VALOARE/MP euroi)

Valoarea de inlocuire a

constructiei (euro)

Recuperarea investitiei amortizare

(euro)

Cheltuieli de intretinere si

reparatii curente (euro)

Cheltuieli reparatii

capitale (euro)

Cheltuieli administrative

(euro) Cota autoritati publice (euro)

Chirie neta anuala (euro)

Chirie neta lunara (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu rangul localitati (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu nivelul veniturilor

(euro)

Valoarea chiriei in lei

17x4,4167 lei 6 7 8 9 =7 x 8 10 = 9 : 40 ani 11 = 9 x 0,40% 12 = 9 x 0,51% 13 = 9 x 0,20% 14 = 9 x1,00% 15 = 10+11+12+13+14 16 = 15/12 17 = 16x0,95 18 = 17x venit 19

48,63 72,42 382,83 27.724,55 693,11 110,90 141,40 55,45 277,25 1.278,11 106,51 101,18 446,88 48,49 72,17 382,83 27.628,84 690,72 110,52 140,91 55,26 276,29 1.273,70 106,14 100,83 445,36 48,50 72,17 382,83 27,628,84 690,72 110,52 140,91 55,26 276,29 1.273,70 106,41 101,09 469,98

1

STR. IOACHIM MILOIA BLOC B11

Suprafata utila

Ssuprafata desfasurata

VALOARE/MP euroi)

Valoarea de inlocuire a

constructiei (euro)

Recuperarea investitiei amortizare

(euro)

Cheltuieli de intretinere si

reparatii curente (euro)

Cheltuieli reparatii

capitale (euro)

Cheltuieli administrative

(euro) Cota autoritati publice (euro)

Chirie neta anuala (euro)

Chirie neta lunara (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu rangul localitati (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu nivelul veniturilor

(euro)

Valoarea chiriei in lei

17x4,4167 lei 6 7 8 9 =7 x 8 10 = 9 : 40 ani 11 = 9 x 0,40% 12 = 9 x 0,51% 13 = 9 x 0,20% 14 = 9 x1,00% 15 = 10+11+12+13+14 16 = 15/12 17 = 16x0,95 18 = 17x venit 19

48,54 72,16 382,83 27.625,01 690,63 110,50 140,89 55,25 276,25 1.273,52 106,13 100,82 445,29

TR. IOACHIM MILOIA BLOC B12

Suprafata utila

Ssuprafata desfasurata

VALOARE/MP euroi)

Valoarea de inlocuire a

constructiei (euro)

Recuperarea investitiei amortizare

(euro)

Cheltuieli de intretinere si

reparatii curente (euro)

Cheltuieli reparatii

capitale (euro)

Cheltuieli administrative

(euro) Cota autoritati publice (euro)

Chirie neta anuala (euro)

Chirie neta lunara (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu rangul localitati (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu nivelul veniturilor

(euro)

Valoarea chiriei in lei

17x4,4167 lei 6 7 8 9 =7 x 8 10 = 9 : 40 ani 11 = 9 x 0,40% 12 = 9 x 0,51% 13 = 9 x 0,20% 14 = 9 x1,00% 15 = 10+11+12+13+14 16 = 15/12 17 = 16x0,95 18 = 17x venit 19

52,31 78,03 382,83, 29.872,23 746,81 119,49 152,35 59,75 297,72 1.377,12 114,76 109,02 481,51 56,47 84,15 382,83 32,215,15 805,38 128,86 164,30 64,43 322,15 1.485,12 123,86 117,67 519,71

INTOCMIT

Cristiu Eliza

Atasament: Anexa_1.pdf

Model ANEXA 1 la referatul nr.SC2016-18053/22.07.2016

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC DIRECŢIA CLĂDIRI,TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE BIROUL LOCUINŢE

Tineri cu vârstă de peste la 35 ani

TABEL PRETURI CHIRIE LOCUINTE A.N.L. STR. IOACHIM MILOIA BLOC B8

NR. CRT

NR. CF.

NR. AP. ETAJ

NR. CAMERE

Suprafata utila

Ssuprafata desfasurata

VALOARE/MP (euroi)

Valoarea de inlocuire a

constructiei (euro)

Recuperarea investitiei amortizare

(euro)

Cheltuieli de intretinere si

reparatii curente (euro)

Cheltuieli reparatii

capitale (euro)

Cheltuieli administrative

(euro) Cota autoritati publice (euro)

Chirie neta anuala (euro)

Chirie lunara (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu rangul localitati (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu nivelul veniturilor

(euro)

Valoarea chiriei in lei

17x4,4167 lei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =7 x 8 10 = 9 : 40 ani 11 = 9 x 0,40% 12 = 9 x 0,51% 13 = 9 x 0,20% 14 = 9 x0,1% 15 = 10+11+12+13+14 16 = 15/12 17 = 16x0,98 18 = 17x venit 19 1 434342-C1-U2 2 P 1 49,79 73,95 382,83 28.310,28 707,76 113,24 144,83 56,62 28,31 1.050,76 87,56 85,81 378,99 2 434342-C1-U3 3 P 1 52,31 77,78 382,83 29.776,52 744,41 119,11 151,86 59,55 29,78 1.104,71 92,06 90,22 398,47

TABEL PRETURI CHIRIE LOCUINTE A.N.L. STR. IOACHIM MILOIA BLOC B9

NR. CRT

NR. CF.

NR. AP. ETAJ

NR. CAMERE

Suprafata utila

Ssuprafata desfasurata

VALOARE/MP euroi)

Valoarea de inlocuire a

constructiei (euro)

Recuperarea investitiei amortizare

(euro)

Cheltuieli de intretinere si

reparatii curente (euro)

Cheltuieli reparatii

capitale (euro)

Cheltuieli administrative

(euro) Cota autoritati publice (euro)

Chirie neta anuala (euro)

Chirie neta lunara (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu rangul localitati (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu nivelul veniturilor

(euro)

Valoarea chiriei in lei

17x4,4167 lei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =7 x 8 10 = 9 : 40 ani 11 = 9 x 0,40% 12 = 9 x 0,51% 13 = 9 x 0,20% 14 = 9 x0,1% 15 = 10+11+12+13+14 16 = 15/12 17 = 16x0,98 18 = 17x venit 19 1 434341-C1-U4 4 P 1 52,34 77,39 382,83 29.627,14 740,68 105,09 151,09 59,26 29,63 1.085,75 90,48 88,67 391,63 2 434341-C1-U8 8 1 1 49,79 73,57 382,83 28.164,80 704,12 112,66 143,64 56,33 28,16 1.044,91 87,08 85,34 376,92 3 434341-C1-U9 9 2 1 48,51 73,19 382,83 28.019,33 700,48 112,08 142,90 56,04 28,02 1.039,52 86,63 84,90 374,98 4 434341-C1-U14 14 M 2 64,51 95,37 382,83, 36.510,50 912,76 146,04 186,20 73,02 36,51 1.354,53 112,88 110,62 488,58 5 434341-C1-U15 15 M 2 61,99 91,54 382,83 35,044,26 876,11 140,18 178,73 70,09 35,04 1.300,15 108,35 106,18 468,97

TABEL PRETURI CHIRIE LOCUINTE A.N.L. STR. IOACHIM MILOIA BLOC B10

NR. CRT

NR. CF.

NR. AP. ETAJ

NR. CAMERE

Suprafata utila

Ssuprafata desfasurata

VALOARE/MP euroi)

Valoarea de inlocuire a

constructiei (euro)

Recuperarea investitiei amortizare

(euro)

Cheltuieli de intretinere si

reparatii curente (euro)

Cheltuieli reparatii

capitale (euro)

Cheltuieli administrative

(euro) Cota autoritati publice (euro)

Chirie neta anuala (euro)

Chirie neta lunara (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu rangul localitati (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu nivelul veniturilor

(euro)

Valoarea chiriei in lei

17x4,4167 lei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =7 x 8 10 = 9 : 40 ani 11 = 9 x 0,40% 12 = 9 x 0,51% 13 = 9 x 0,20% 14 = 9 x0,1% 15 = 10+11+12+13+14 16 = 15/12 17 = 16x0,98 18 = 17x venit 19 1 434340-C1-U5 5 1 1 48,63 72,42 382,83 27.724,55 693,11 110,90 141,40 55,45 27,72 1.028,58 85,72 84,01 371,05 2 434340-C1-U8 8 1 1 48,49 72,17 382,83 27.628,84 690,72 110,52 140,91 55,26 27,63 1.025,04 85,42 83,71 369,72 3 434340-C1-U12 12 2 1 48,50 72,17 382,83 27,628,84 690,72 110,52 140,91 55,26 27,63 1.025,04 85,42 83,71 369,72

1

TABEL PRETURI CHIRIE LOCUINTE A.N.L. STR. IOACHIM MILOIA BLOC B11

NR. CRT

NR. CF.

NR. AP. ETAJ

NR. CAMERE

Suprafata utila

Ssuprafata desfasurata

VALOARE/MP euroi)

Valoarea de inlocuire a

constructiei (euro)

Recuperarea investitiei amortizare

(euro)

Cheltuieli de intretinere si

reparatii curente (euro)

Cheltuieli reparatii

capitale (euro)

Cheltuieli administrative

(euro) Cota autoritati publice (euro)

Chirie neta anuala (euro)

Chirie neta lunara (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu rangul localitati (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu nivelul veniturilor

(euro)

Valoarea chiriei in lei

17x4,4167 lei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =7 x 8 10 = 9 : 40 ani 11 = 9 x 0,40% 12 = 9 x 0,51% 13 = 9 x 0,20% 14 = 9 x0,1% 15 = 10+11+12+13+14 16 = 15/12 17 = 16x0,98 18 = 17x venit 19 1 434340-C1-U28 12 2 1 48,54 72,16 382,83 27.625,01 690,63 110,50 140,89 55,25 27,63 1.024,90 85,41 83,70 369,68

TABEL PRETURI CHIRIE LOCUINTE A.N.L. STR. IOACHIM MILOIA BLOC B12

NR. CRT

NR. CF.

NR. AP. ETAJ

NR. CAMERE

Suprafata utila

Ssuprafata desfasurata

VALOARE/MP euroi)

Valoarea de inlocuire a

constructiei (euro)

Recuperarea investitiei amortizare

(euro)

Cheltuieli de intretinere si

reparatii curente (euro)

Cheltuieli reparatii

capitale (euro)

Cheltuieli administrative

(euro) Cota autoritati publice (euro)

Chirie neta anuala (euro)

Chirie neta lunara (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu rangul localitati (euro)

Valoarea chiriei dupa ponderea

cu nivelul veniturilor

(euro)

Valoarea chiriei in lei

17x4,4167 lei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =7 x 8 10 = 9 : 40 ani 11 = 9 x 0,40% 12 = 9 x 0,51% 13 = 9 x 0,20% 14 = 9 x0,1% 15 = 10+11+12+13+14 16 = 15/12 17 = 16x0,98 18 = 17x venit 19 1 434340-C1-U35 3 P 1 52,31 78,03 382,83, 29.872,23 746,81 119,49 152,35 59,75 29,87 1.108,27 92,36 90,51 399,76 2 434340-C1-U38 6 1 2 56,47 84,15 382,83 32,215,15 805,38 128,86 164,30 64,43 32,22 1.195,19 95,60 93,69 413,80

SEF BIROU LOCUINTE INTOCMIT

Mihai Boncea Cristiu Eliza