keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 55/03.08.2016 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014 prin exceptarea situatiei imobilului din Timişoara, str. V. Alecsandri nr. 1 pentru realizarea obiectivului de investitii „Extindere si reabilitare imobil"

03.08.2016

Hotararea Consiliului Local 55/03.08.2016
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014 prin exceptarea situatiei imobilului din Timişoara, str. V. Alecsandri nr. 1 pentru realizarea obiectivului de investitii „Extindere si reabilitare imobil"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC 2016-18546/28.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014 - privind branşarea/rebranşarea construcţiilor noi finanţate din bugetul local, precum şi a clădirilor existente ale instituţiilor publice, care vor fi modernizate, reabilitate cu fonduri de la bugetul local, la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. e), f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014, care va avea urmatorul continut: "Constructiile noi finantate din bugetul local, precum si cladirile existente ale institutiilor publice, care vor fi modernizare, reabilitate cu fonduri de la bugetul local, vor fi bransate/rebransate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica din Municipiul Timisoara, cu exceptia imobilului din Timişoara, str. V. Alecsandri, nr. 1, pentru realizarea obiectivului de investitii "Extindere si reabilitare imobil".
Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014 isi pastreaza valabilitatea.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Tehnic din subordinea Administratorului Public si Directia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroul Scoli-Spitale;
- Biroul Sport-Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Tehnic;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI