keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 64/01.03.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5, situat în imobilul din str. Cantemir nr.1 si Piaţa Libertăţii nr.4,etaj parter, la preţul de 45.000 euro

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 64/01.03.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5, situat în imobilul din str. Cantemir nr.1 si Piaţa Libertăţii nr.4,etaj parter, la preţul de 45.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 3458/15.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.SC2016-02409 din 02.02.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către domnul Serafin Zaharia în calitate de proprietar al S.A.D5, situat în imobilul din Timişoara strada Cantemir nr.1 şi Piaţa Libertăţii nr.4,etaj parter , înscris în C.F. nr.403352-C1-U7, nr.topo 280/1/V, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare, pentru preţul de 45.000 euro, respectiv de 1456,31 euro/mp.
Având în vedere Adresa cu nr.115 din 19.01.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016 -02409/03.02.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016- 02409/03.02.2016 a Biroului Şcoli-Spitale,Compartiment Şcoli ;
Având în vedere Adresa cu nr.SC2016- 02409/03.02.2016 a Biroului Sport-Cultură,Compartiment Cultură;
Având în vedere Adresa cu nr.SC2016- 02409/05.02.2016 a Biroului Reabilitare si Dezvoltare Urbana;
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36,alin.2, lit(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din strada Cantemir nr.1 şi Piaţa Libertăţii nr.4 ,parter,nr. ap. SAD 5, înscris în C.F. nr.403352-C1-U7, nr.topo 280/1/V la preţul de 45.000 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2, prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control;
- Domnului Serafin Zaharia
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

01,ver.2 ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. NICOLAE ROBU 

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5, situat în imobilul din str. Cantemir nr.1 si Piaţa Libertăţii nr.4,etaj parter la preţul de 45.000 euro.

Având în vedere adresa nr.SC2016-002409 din 02.02.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către domnul Serafin Zaharia în calitate de proprietar al S.A.D situat în imobilul din Timişoara strada Cantemir nr.1 şi Piaţa Libertăţii nr.4,etaj parter , înscris în C.F. nr.403352-C1-U7, nr.topo 280/1/V, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare pentru preţul de 45.000 euro, respectiv de 1456,31 euro/mp.

Spaţiul are o suprafaţă utilă de aproximativ 30,90 m.p, este compus din 3 încăperi, situat la parterul imobilului cu intrare din curte, cu 2,98% p.c.i şi 23/830 mp teren în proprietate.

Conform adresei primite de la Biroul de Reabilitare şi Dezvoltare Urbană cu nr. SC2016-002409/05.02.2016 reiese că : Faţada clădirii prezintă degradări accentuate pe suprafeţe extinse, inclusiv fisuri vizibile la stradă , fiind necesare intervenţii de reabilitare.Acoperişul se prezintă în aceeaţi situaţie. Vitrinele de la parter şi majoritatea ferestrelor cu rame de lemn au fost înlocuite cu tâmplărie din PVC, material inadecvat clădirilor istorice protejate.

Având în vedere adresa nr.115 din 19.01.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5, situat în imobilul din str. Cantemir nr.1 şi Piaata Libertatţii nr.4, inclus în Situl urban ”Cartierul Cetatea Timişoarei”, cod TM-II-s-A-06095, poziţia 60 în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Biroul Valorificare Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică prin adresa SC2016-002409 din data de

Cod FO 53‐01, ver.2

03.02.2016 că, spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara.

Prin adresa cu nr.SC2016-002409 din 03.02.2016 , Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou.   Prin adresa cu nr.SC2016-002409 din 03. 02.2016 , Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate , cultura)ce aparţin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5, înscris în C.F. nr. 403352-C1-U7, nr.topo 280/1/V Timişoara(conversie a C.F. nr.143568 ), , situat în imobilul din str. Cantemir nr.1 si Piaţa Libertăţii nr.4,etaj parter la preţul de 45.000 euro.

VICEPRIMAR P. SECRETAR TRAIAN STOIA SIMONA DRĂGOI

    P. DIRECTOR D.C.T.D.D. LAURA KOSZEGI

     CONSILIER, LUMINIŢA MIRICĂ

                                                                    AVIZAT, SERVICIUL JURIDIC  

                         Cod FO 53‐01,ver.2