keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 61/01.03.2016 privind repartizarea ap. 10 din str. Miloia bl.B1 sc.B şi ap.60 din str. Miloia bl.B1 sc.A

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 61/01.03.2016
privind repartizarea ap. 10 din str. Miloia bl.B1 sc.B şi ap.60 din str. Miloia bl.B1 sc.A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-4147 / 22.02.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.116/2009 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin H.G. 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea O.U.G. nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
În conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea de Guvern 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu Legea nr.221/2015 rivind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. c coroborat cu art.36 alin. 5 lit. a şi art.36 alin.2 lit. d coroborat cu art.36 alin.6 lit. a pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală,privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă repartizarea ap.10 din str. Miloia bl.B1 sc.B, către Deaconu Adriana, înscrisă pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.116/2009 la poziţia 314.

Art.2 : Se aprobă repartizarea ap.60 din str. Miloia bl.B1 sc.A,către Balea Andra Alexandra (fostă Chiticaru), înscrisă pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.116/2009 la poziţia 316.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Centrul de Relaţionare Directă cu Cetăţenii;
- Doamnei Deaconu Adriana;
- Doamnei Balea Andra Alexandra (fostă Chiticaru);
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI A p r o b a t: ŞI DOTĂRI DIVERSE P R I M A R, BIROU LOCUINŢE Nr. SC2016-4147/22.02.2016 NICOLAE ROBU

R E F E R A T privind repartizarea ap.10 din str. Miloia bl.B1 sc.B și ap.60 din str. Miloia bl.B1 sc.A

Prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009 s-a aprobat lista de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în

vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Până în prezent au fost soluţionate cererile primelor 312 persoane înscrise pe lista de priorităţi. Ap.10 din str. Miloia bl.B1 sc.B a devenit liber ca urmare a predării acestuia de către fostul

chiriaș Cazan Răzvan Corin, cu cererea CT2016-391/29.01.2016. Ap.60 din str. Miloia bl.B1 sc.A a devenit liber ca urmare a predării acestuia de către fostul

chiriaș Cornea Remus Florin, cu cererea CT2015-7870/02.12.2015. Conform art.8 din Legea nr.152/1998 modificată prin Legea nr.221/2015, la data de 09.02.2016

au fost invitate următoarele persoane înscrise pe lista de priorităţi A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/2009, respectiv doamna Deaconu Adriana, înscrisă pe listă la poziția 314 și doamna Chiticaru Andra Alexandra, înscrisă la poziția 316. Precizăm că persoana înscrisă pe poziția 313 nu mai îndeplinește criteriile restrictive deoarece a depășit vârsta de 38 de ani, iar persoana înscris la poziția 315 nu s-a prezentat ca urmare a invitației.

Doamna Deaconu a reconfirmat criteriile de acces la locuinţă în prezenţa membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL, acceptând apartamentul 10 din str. Miloia bl.B1 sc.B, iar doamna Chiticaru a prezentat acte cu privire la schimbarea situației familiale, în prezent este căsătorită și și-a schimbat numele în Balea Andra Alexandra și a reconfirmat criteriile de acces la locuinţă în prezenţa membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL, acceptând apartamentul 60 din str. Miloia bl.B1 sc.A și astfel s-a întocmit la data de 09.02.2016 un proces-verbal care face parte integrantă din prezentul referat

Având în vedere cele de mai sus şi opţiunea expimată în scris propunem repartizarea apartamentului 10 din str. Miloia bl.B1 sc.B către Deaconu Adriana și ap.60 din str. Miloia bl.B1 sc.A către Balea Andra Alexandra – fostă Chiticaru.

ADMINISTRATOR PUBLIC, Pt. SECRETAR, Sorin Iacob Drăgoi Simona Drăgoi Pt. DIRECTOR, Laura Koszegi ŞEF BIROU Mihai Boncea CONSILIER, Simona Bălan Avizat juridic,

Cod FO 53-01 ver.1