keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 62/01.03.2016 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea delegata a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara"

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 62/01.03.2016
pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea delegata a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 4644/25.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile art. 2 lit a), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 5 pct. 2 şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere prevederile art. 29 alin. 2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere prevederile art. 5 din Regulamentul - cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 955/2004;
Având în vedere adresa nr. 1659/10.02.2016 a Universităţii ,,Politehnica" Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit c) şi d) şi art. 36 alin (6) lit a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de oportunitate privind gestiunea delegata a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă comisia care să negocieze preţurile şi să stabilească nivelul redevenţei, în următoarea componenţă:
Preşedinte:
ˇ Chiş Culiţă - Director Direcţia Tehnică:
Membri:
ˇ Colojoară Adrian - Şef Serviciu Transport şi Siguranţa Circulaţiei;
ˇ Stanciu Steliana - Şef Serviciu Buget;
ˇ Radu Corina - Şef Serviciu Achiziţii Publice;
ˇ Pop Nastasia - Consilier Biroul Transport;
ˇ Gentimir Teodora - Consilier Serviciul Juridic;
ˇ Dumitru Iancului - Conf. Dr. Ing. Universitatea ,,Politehnica" Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Urbanism;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: hcl_062_anexa_cu_amendamente.pdf

ANEXA LA HCLMT NR. 52 area 01,03. 20(6 CU AMENDAMENTE STUDIU DE OPORTUNITATE privind gestiunea delegata a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara” CUPRINS Capitolul 1 - Prezentare generală Capitolul 2 - Situaţia actuală a activităţii de semnalizare a circulației rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara Capitolul 3 - Cadrul legal Capitolul 4 - Fezabilitatea gestiunii delegate 41. - Fezabilitatea tehnică 4.2. - Fezabilitatea economico-financiară 43. - Aspecte de ordin social şi de protecţie a mediului 44. - Identificarea şi alocarea riscurilor Capitolul 3 - Investiţiile necesare Capitolul 6 - Stabilirea soluţiei optime de gestiune Capitolul 7 - Durata estimată a contractului şi termenul previzibil pentru încheierea acestuia

Capitolul 1 PREZENTARE GENERALA Obiectivul prezentului studiu de oportunitate îl constituie fundamentarea gestiunii delegate a serviciilor publice de administrare a domeniului public — activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara. Serviciile de administrare a domeniului public sunt reglementate de 0.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare. Această lege se completează cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, care constituie dreptul comun în materie. Potrivit de art.2 lit.a din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public sunt definite ca reprezentând „totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”. Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţii locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activități edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local, având ca obiect, printre altele, şi „organizarea şi optimizarea circulației rutiere şi pietonale; instalarea, întreţinerea și funcţionarea sistemelor de seranalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranței traficului şi pentru fluidizarea acestuia”, conform art.3 alin.1 lit. f şi g din 0.6. nr.71/2002. Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea preluării în gestiune delegata și stabilirea de repere oportune, menite să asigure executarea unor servicii/lucrări de calitate, de care va beneficia populaţia din Municipiul Timişoara. Capitolul HI SITUAȚIA ACTUALĂ A GESTIUNII ACTIVITĂŢII DE SEMNALIZARE A CIRCULAȚIEI RUTIERE, ÎNTREŢINERE, FUNCŢIONARE ŞI DIRIJARE A CIRCULAȚIEI RUTIERE PE RAZA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Potrivit, prevederilor art.S pct2 din OG. nr.71/2002, principalele activităţi edilitar- gospodăreşti, specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, trebuie să asigure, în sectorul administrarii drumurilor şi străzilor: a) executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, în stricta concordanță cu documentaţiile de urbanism şi pe baza studiilor de circulație şi de trafic; b) verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse în carosabil şi remedierea operativă a acestora; c) creşterea eficienţei lucrărilor de construire, reabilitare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, prin adoptarea unor soluţii, materiale şi tehnologii performante; d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor şi adoptarea restricţiilor de circulaţie necesare desfăşurării traficului în condiții de siguranţă pe toată durata execuţiei lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor; e) evitarea şi/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuţia lucrărilor de construcții, precum şi refacerea zonelor adiacente afectate;

) elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în concordanţă cu planurile de urbanism şi cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a localităţilor; g) organizarea circulației rutiere în localități şi optimizarea traseelor în funcţie de fluxurile de vehicule şi pietoni, prin lucrări şi amenajări rutiere, instalații de dirijare și semnalizare, amplasarea şi montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor şi a altor instalaţii de avertizare; h) realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor; i) perfecţionarea şi modernizarea mijloacelor de semnalizare şi avertizare rutieră şi de dirijare a circulaţiei; j) amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare şi afişaj publicitar pe străzi şi în alte locuri publice, în condiţiile stabilite prin planurile de urbanism şi studiile de circulaţie. Obiectivele urmărite prin delegarea gestiunii : a) îmbunatatirea conditiilor de trafic ; b) realizarea unei infrastructuri moderne de semnalizare rutiera; c) dezvoltarea durabila a serviciului; d) obținerea unei imagini de ansamblu asupra situatiei tehnice şi juridice a bunurilor aflate in administrare; e) cresterea gradului de siguranță rutieră; f) asigurarea conditiilor optime pentru semnalizarea rutieră; g) profesionalism in prestarea serviciilor, h) reducerea costurilor; În acest sens, sunt propuse următoarele tipuri de activităţi: Ă i ări UM Nr.art Articol Categoria de lucrări VERIFICAREA LUNARĂ A MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE RUTIERĂ 1 ATE08B Încercarea şi verificarea programatoarelor electronice buc. 2 AUT4803 Autoutilitară 3,5 t oră Verificarea automatului programabil neconectat la proces număr de buc. 3 module x număr de ore ATE34BOI Verificarea automatului programabil conectat la proces fără IT în buc 4 funcţiune |. 5 RpBEG1 sD1 Revizuire legături, curățire contacte la aparate, tablouri buc Utilaje, mijloace de transport pentru întreţinerea/ reparația drumurilor, oră 6 autovehicul tip LEA 8,5 t (Asimilat) 7 NMBO21821 | Ore program lăcătuș mecanic oră INDICATOARE RUTIERE 8 YCOl Diferenţă preţ materiale lei 9 DF2IAI Demontarea (scoaterea) indicatoarelor de circulație rutieră buc 10 DF22A1 Deplantarea stâlpilor pentru indicatoarele rutiere buc DFIBA1 Stalpi (balize, borne testricţionare acces, stâlpi delimitare acces buc 11 pietonal, etc.) DFISAI Plantare stâlpi pentru indicatoare de circulație rutieră buc

12 1 DFI9A1 Montarea indicatoarelor de circulatie rutieră pe stâlpi gata plantați buc 14 DGO6SA1 Spargerea şi desfacerea betonului de ciment pe suprafeţe limitate me, 15 CAQ1FI Turnare beton simplu în straturi 3- 20 cm grosime me 16 CZ0104F1 Preparare beton B100 manual me 17 TRA06A08 Transportul rutier a! betonului cu autobetonicra la distanța de 8 km t 18 AUT2301 Grup electrogen mobil motor cu ardere internă (Asimilat) oră 19 AUT2801 Ciocan pneumatic (Asimilat) oră % AUT4803 Autoutilitară 3,5 t oră DIIOHI Utilaje, mijloace de transport pentru întreţinerea/ reparația drumurilor, oră 21 autovehicul tip LEA 8,5 t (Asimilat) 2 DH26Al Curăţirea prin spălare a indicatoarelor de circulație reflectorizante mp. ATD29A Suporți, stelaje, construcții metalice din elemente prefabricate ke 23 nezincate SEMAFOARE 24 YC01 Diferenţă preţ materiale lei 25 RpEFI3A4 Înlocuire lampă incandescentă interior 100 W (Asimilat) buc 26 RpEF13A3 Înlocuire lampă incandescentă interior 75 W (Asimilat) buc 57 RpEDOSA1 Înlocuire cablu energie tras în tub pentru racord la motoare/tablouri m 23 RpEFI8BS Înlocuire glob de sticlă pentru plafonieră diametrul 300 mm (Asimilat) buc 29 ACANDI Montare țeavă PVC în pământ, exterior cladirilor, diametru 110 mm m TSA16D2 Săpătură manuală pentru cabluri electrice în pământ cu umiditate mc. 30 naturală, fără sprijiniri, adâncime < 1,5 m teren foarte tare ATDIGB Formare capete cablu lungime sub 1 mm, având sub 10 fire buc 31 conductoare Cablu de măsură,comandă semnalizare pozat în tuburi cu până la 10 12A 2 | AP fire conductoare de 1,5-2,5 mm” m 33 ATDISA Legarea conductoarelor la cleme repartitoare sau bornele aparatelor buc 34 ATEOIA Încercarea cablurilor de comandă și semnalizare buc 35 DF22B1 Deplantarea (scoaterea) stâlpilor pentru semafoare buc 36 DF23AI Plantarea stâlpilor pentru semafoare în localități buc Montare semafor de tip mare, lentilă 300 mm, pentru vehicule, pe stâlp buc 37 propriu EIOSCI Montare semafor de tip mare, lentilă 300 mm, pentru pietoni, pe stâlp buc 38 propriu TSA01CI Săpătură manuală în spații întinse, pământ cu umiditate naturală me.

39 adâncime sub 0,6 m, teren tare ” DZ30LI Beton d ciment pentru drumuri, platforme, marca B300, preparat in mo. 40 instalații centralizate 41 CA01FI Turnare beton simplu în straturi 3- 20 cm grosime me. 2 AUT2301 Grup electrogen mobil motor cu ardere internă (Asimilat) oră _ 43 AUT2801 Ciocan pneumatic (Asimilat) oră ad AUT4803 Autoutilitară 3,5 t oră DII9HI1 Utilaje, mijloace de transport pentru întreținerca/ reparația drumurilor, oră 45 autovehicul tip LEA 8,5 t (Asimilat) 46 EIOSAI Montare semafor de tip mic, lentila 200 mm, pe stâlp propriu buc mp 47 EI08BI Montare semafor de tip mic, lentila 200 mm, pe stâlp existent buc 48 DH26Al Curățirea prin spălare a ochiurilor de semafor buc 49 CZO0104FI Preparare beton B100 manual me W2G01B09 Montare cablu 1kV, greutate 0,451-0,600 kg/m, în şanţ pe pat de nisip, m 30 teren cu obstacale, prin tracțiune manuală 51 DGO6AI Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafeţe limitate me. sa TRA06A08 Transportul rutier al betonului cu autobetoniera la distanţa 8 km t = FI îl = a EIO9BI Montare semafor de tip mare, lentilă 300 mm, pentru vehicule, pe stâlp buc 53 existent TSDISCI Umplutură compactată în şanţ pentru cabluri îngropate cu pământ din me. 54 teren tare ECI3BI Cap terminal pentru instalație comandă/semnalizare,inclusiv legătura la buc 55 cleme, tablou sau aparat cu 5-10 conductoare ATE34B01 Verificarea autornatului programabil conectat la proces fără instalaţia buc 36 tehnologică în funcţiune Verificarea autornatului programabil neconectat la proces număr de buc 37 module x număr de ore 58 ATC02D Confecţionare şi montare bucle inductive buc 59 EHOSC1 Încercare panouri metalice sau dulapuri metalice buc E Tablou electric pe schelet metalic cu mască montat pe perete sau nișă b 60 EFOZBI tablou cu suprafaţa 0,31- 0,90 mp - 61 ATE08B Încercarea şi verificare programatoarelor electronice buc Montare semafor de tip mare, lentilă 300 mm, pentru pietoni, pe stâlp buc 62 existent EFIOBI Legături electrice, conexiuni,între șir cleme şi aparate cu conductori de buc 63 10 mm 1 W2KO6A1 Consolă metalică montată pe suport acoperit existent, tip B CSPA, buc 64 montare (Asimilat) 1 WIRIIA Îmbinarea prizei de legare la pământ cu şuruburi galvanizate M12x40 buc 65 mm ATAOTA Montarea aparatelor, în panouri, dulapuri, cutii aparent sau îngropat cu buc 66 greutatea până la 1 kg

Suporţi, stelaje, construcții metalice din elemente prefabricate zincate 67 ATD29D pentru aparate, elemente de automatizare, suporţi pentru susținerea kg cablurilor 68 TeA24A Cablu fibră optică în canalizație subterană m 69 TcB21G Montare echipamente active de comunicații prin fibră optică buc % TcB33E Montare echipamente pasive de comunicaţii prin fibră optică buc 71 TcB37A Suduri fibră optică buc m TeC07B Testare continuitate fibră optică buc = TRAOIATS Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe 73 distanţa de 15 km = = — ET iei în DEZAT Semnalizare "rutieră pentru asigurarea continuității circulației în timpu buc 74 executării lucrărilor, cu indicatoare metalice MARCAJE RUTIERE 75 YCOl Diferenţă preţ materiale lei Marcaje rutiere longitudinale, transversale şi diverse, executate 1% DFI7Al mecanizat cu vopsea monocomponentă pe bază de solvent organic pe mp. suprafeţe carosabile DFITAI Marcaje rutiere longitudinale, transversale, şi diverse executate mp. 17 mecanizat cu vopsea bicomponentă pe suprafețe carosabile DFI7A1 Marcaje rutiere longitudinale, transversale şi diverse executate manual mp. 18 cu vopsea bicomponentă pe suprafețe carosabile DFI7Ai Marcaje rutiere longitudinale, transversale şi diverse executate mp. 19 mecanizat cu vopsea termoplastică pe suprafeţe carosabile DFITAI Marcaje rutiere longitudinale cu bandă termoplastică prefabricată pe m. 80 suprafețe carosabile DFEITAI Marcaje utiere diverse cu bandă termoplastică prefabricată pe mp. 81 suprafețe carosabile - — : TI iei în Eroul DF24A1 Semnalizare rutieră pentru asigurarea continuității circulației în timpu buc [. 82 executării lucrărilor, cu indicatoare metalice Piloţi pentru dirijarea circulației rutiere în scopul asigurării fluenței 83 DF27Al traficului pe sectoarele de drum cu restricții de circulație pentru lucrările oră de construcţii şi reparații 84 DFIIAL Montarea butonilor reflectorizanți/ luminoşi buc Capitolul II CADRUL LEGAL dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale. unităţii administrativ-teritoriale. organizează şi se realizează în următoarele modalități: În baza prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi ale 0.G. nr.71/2002 organizarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie Consiliul Local, în exercitarea acestui drept, are posibilitatea de a adopta hotărâri care să asigure funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al Potrivit art.10 din O.G. nr.71/2002 şi art.22 alin.(2) din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilităţi publice, respectiv a serviciului de administrare a domeniului public, se

a) gestiune directă; b) gestiune delegată. Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâre a Consiliului Local, iar potrivit prev. art.10 alin.(3) din 0.G. nr.71/2002, desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale cu obiect de activitate serviciile de- utilități publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică concesionarea către operatori a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de a administra şi dea exploata aceste sisteme. Astfel, pentru exploatarea eficientă a activităților edilitar-gospodăreşti care compun serviciul de administrare a domeniului public şi privat, autoritatea publică locală răspunde de organizarea, finanțarea, gestiunea şi controlul activității, având însă posibilitatea de a încredința sarcinile şi responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciului şi administrarea acestora, unor operatori prestatori de servicii de administrare. Potrivit art. 14 alin.1 din H.G. nr. 955/2004, in cazul gestiunii indirecte (delegate), desfasurarea activitatilor specifice serviciilor de administrare a domeniului public si privat se va realiza prin incredintare partiala sau totala a realizarii serviciilor de administrare a domeniului public sau privat catre unul sau mai multi operatori. Potrivit art. 29, alin.1 din Legea nr. 51/2006, gestiunea delegata este modalitatea prin care autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori toate sau numai o parte din componentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, pe baza unui contract denumit de delegare a gestiunii. Gestiunea delegata se poate realiza prin intermediul unor societati reglementate de Legea nr. 31/1990, cu capital social integral al unitatilor administrativ teritoriale, infiintate de autoritatile deliberative ale acestora, asa cum prevede art. 29 alin. 4 lit.a) din Legea nr.51/2006. Art. 31 alin.1 lit.b) prevede ca si exceptie de la prevederile actului normativ mai sus- mentionat, faptul ca, contractul de delegare a gestiunii se atribuie direct operatorilor cu statut de societati reglementate de Legea nt. 31/1990, cu capital integral al unitatilor administrativ-teritoriale, infiintati prin reorganizarea regiilor autonome de interes local. Gestiunca delegata implica concesionarea catre operator, in baza unui contract de concesiune, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciilor delegate, precum si dreptul si obligatia acestora de a administra si exploata aceste sisteme, asa cum se prevede in teza finala a art. 29, alin.1 din Legea nr.51/2006. Totodată, potrivit art. 871 si urm. Cod civil, pentru bunurile proprietate publica, concesionarul are dreptul si in acelasi timp obligatia de exploatare a bunului in schimbul unei redevente. Activităţile care vor face obiectul gestiunii delegate, în principal, sunt următoarele: - organizarea circulaţiei rutiere în localități şi optimizarea traseelor în funcţie de fluxurile de vehicule şi pietoni, prin lucrări şi amenajări rutiere, instalații de dirijare și semnalizare, amplasarea şi montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor şi a altor instalaţii de avertizare; - realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor;

- perfecţionarea și modernizarea mijloacelor de semnalizare şi avertizare rutieră şi de dirijare a circulaţiei. Capitolul IV FEZABILITATEA GESTIUNII DELEGATE 4.1. Fezabilitatea tehnică În 1 iunie 1959 a luat fiinta Serviciul de Drumuri ca unitate a Sfatului Popular Timisoara. În 21.03.1972 prin Decizia nr.277 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Timisoara, se înflinteaza Santierul de Drumuri. Santierul de Drumuri administreaza, modernizeaza, întretine şi exploateaza conform legii drumurile publice de interes local pe raza municipiului Timisoara. Forma organizatorica a unitatii, între anii 1991 - 1998 a fost din data de 1 martie 1991 de Regie Autonoma, sub denumirea initiala de "Santierul de Drumuri Municipale - R.A.” si apoi din 1 august 1994 "Regia Autonoma de Drumuri Municipale Timisoara” prescurtat "RA. - SDM. Timisoara”, cu sediul în municipiul Timisoara, Str. Eternitatii, nr.45. Santierul de Drumuri era o unitate de interes local, cu personalitate juridica, desfasurandu-si activitatea în subordinea Primariei Municipiului Timisoara. R.A. - S.D.M. Timisoara avea ca obiect de activitate, administrarea, întretinerea si repararea strazilor si podurilor, modernizarea tramei stradale, lucrari de siguranta a circulatiei cu scopul asigurarii bunei desfasurari a traficului rutier si pietonal cat si a sporirii sigurantei circulatiei. Dupa reorganizarea din august 1994 (conform Dispozitiei nr.515 din 1 august 1994), organele de conducere ale Regiei erau: Consiliul de Administratie format din 9 membri avand ca presedinte pe directorul Regiei Autonome. Obiectul de activitate era administrarea, executarea, întretinerea, exploatarea, modernizarea si dezvoltarea drumurilor municipale si a constructiilor anexe, De asemenea mai executa lucrari de proiectare, cercetare, laborator, constructii de drumuri de interes local si republican, productie industriala, exploatarea drumurilor si constructiilor anexe, servicii în acest domeniu; organizează, îndrumă şi controlează aplicarea semnalizării rutiere pe drumurile publice din administrare. La 1 ianuarie 1998, R.A. - S.DM. Timisoara s-a reorganizat în Societatea Comercială pe actiuni sub denumirea de S.C. "Drumuri Municipale Timisoara” S.A. în baza Hotararii nr.199 din 18.11.1997 a Consiliului Local Timisoara si a Legii nr.15 din 1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu actionar unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Menţionăm faptul că lucrările de construcţii, întreţinere şi reparații a mijloacelor de semnalizare rutieră din Municipiul Timişoara (semafoare, indicatoare de circulaţie, marcaje rutiere) au făcut obiectul contractului cu nr. 108/04.01.1999, contract încheiat între SC DRUMURI MUNICIPALE S.A. şi Primăria Municipiului Timişoara, în baza HCLMT nr. 239/27.10.1998. La data întocmirii studiului, S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. deţine instalaţii tehnice, maşini şi utilaje destinate executării lucrărilor. Menţionăm că toate instalaţiile funcţionează la parametrii prevăzuţi şi cu personal de activitate specializat. Instalaţiile sunt montate în baza de producţie proprie (Municipiul Timisoara, str. Eternităţii, nr.45) amenăjată după toate cerințele de funcţionalitate, cu respectarea Normelor PSI, de Protecţia muncii şi de Protecţia mediului, în care sens există Certificate de atestare şi, ca atare, drept de funcţionare.

Baza de producţie dispune de depozite pentru stocarea temporară a materiilor prime şi materialelor folosite în procesele de fabricaţie, amplasate într-un flux tehnologic operaţional şi dimensionate la parametrii care să asigure funcţionarea fără fluctuații. Controlul de calitate este asigurat de personal calificat atestat, pe specialităţi și un laborator de încercări amenajat pentru materiale, gradul Il, atestat de către Inspecţia de Stat în Construcţii; Urmare analizei efectuate care a stat la fundamentarea studiului, se apreciază că baza materială destinată activitatății de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara este în măsură să asigure realizarea întregului volum de lucrări necesare a se efectua în Municipiul Timişoara. Pe lângă baza materială menţionată, operatorul deţine personal calificat atestat, Astfel, S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. are un număr de 204 angajaţi, din care 150 personal direct productiv şi 14 ingineri de specialitate, având codul CAEN 4211 (lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor) ca activitate principală. În concluzie, operatorul are posibilităţi reale de a efectua toate lucrările necesare pentru „Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreţinere, funcționare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”, 4.2, Fezabilitatea economico-financiară Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea delegării gestiunii şi stabilirea de repere oportune, menite să asigure executarea unor lucrări de calitate. În condiţiile creşterii continue (şi accentuate) a parcului auto, a indicelui de mobilitate şi a creşterii numărului de vehicule ce tranzitează municipiul Timişoara, semnalizarea rutieră are un rol important în siguranţa şi fluenţa traficului rutier și pietonal. În urma delegării gestiunii serviciului de administrare se urmăreşte reducerea costurilor şi eficientizarea serviciilor prestate prin degrevarea Municipiului Timişoara, de o serie de activitati ce sunt consumatoare de timp si bani şi orientarea spre alte activități. Unul din argumentele economice pentru care ar fi fezabilă delegarea gestiunii serviciului, ar fi faptul că în acest moment, Primăria Municipiului Timişoara nu dispune de organizarea necesară, personal calificat si nici de experienta în domeniu pentru a putea gestiona direct această activitate. Alternativa prin care serviciul/ lucrarea este tealizat/ă în regim de gestiune delegata este mai avantajoasă pentru Municipiul Timişoara decât cea de achiziţie publică, pentru următoarele considerente: - Instituţia noastră deţine controlul, intervenţia directă și imediată asupra acestui domeniu de activitate; - Se va asigura o activitate continuă (24h/24h) pentru intervenţii privind remedierea semnalizării rutiere afectate de accidente rutiere, vandalism, furt, fenomene naturale, etc., precum şi semnalizarea corespunzătoare a unor situații neprevăzute ivite pe domeniul public (surpări, accidente, fenomene naturale); - Se vor evita eventualele conflicte (potenţiale cereri de chemare în judecată, contestaţii, etc.) care pot interveni cu operatorii privați fapt ce ar conduce la blocarea traficului rutier în Municipiul Timişoara şi pierderea de vieţi omeneşti; - Lucrările noi de infrastructură rutieră vor putea fi semnalizate rapid şi coerent, cu eficienţă maximă; - Preţurile vor fi rezultatul negocierii şi vor fi în concordanţă cu preţurile pieţei; - Nu există riscul punerii în operă a unor materiale de calitate îndoielnică care pot pune în pericol siguranţa rutieră;

Modalitatea de gestiune delegată pe o durată mai lungă permite realizarea de investiții de către operator care pot conduce la creşterea productivității muncii și scăderea preţurilor; Se evită perioadele lungi de timp necesare lansării procedurilor de licitaţii, rezolvării eventualelor contestaţii, timp care poate fi folosit de operator, acesta putând demara şi chiar accelera lucrările din momentul în care a preluat gestiunea şi care poate intervenii urgent în vederea evitării incidentelor rutiere; Prin contractele de mandat, Consiliul de Administraţie impune criterii de performanţă atât membrilor C.A,, cât şi conducerii executive, contractele de mandat fiind încheiate între Consiliul Local al Municipiului Timişoara și membrii Consiliului de Administraţie; Posibilitatea renegocierii preţurilor activităţii în funcţie de fluctuația preţurilor materiilor prime aflate pe piață; Consiliul Local Timişoara, prin Consiliul de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. deţine controlul asupra activităţilor societăţii; Executarea lucrărilor de semnalizare rutieră, în concordanță cu documentațiile de urbanism şi pe baza studiilor de circulaţie şi de trafic; Consiliul Local al Municipiului Timişoara poate impune adoptarea unor soluţii şi tehnologii performante care pot contribui la creşterea eficienţei şi calităţii lucrărilor de semnalizare rutieră; Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Direcţia Tehnică şi Comisia de Circulaţie, impune organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor şi adoptarea restricţiilor de circulaţie necesare desfăşurării traficului în condiţii de siguranță pe toată durata execuţiei lucrărilor de semnalizare. De asemenea, o altă problemă importantă care poate fi rezolvată eficient şi fără întârzieri este întreţinerea şi/sau extinderea sistemului „Trafic management şi supraveghere video” după punerea sa în funcţiune şi preluarea exploatării acestuia după expirarea perioadei de garanție a sistemului. Sistemul de trafic management şi supraveghere video cuprinde: sistem centralizat de dirijare automată a traficului rutier şi infrastructura de fibră optică. 4.3. Aspecte de ordin social şi de protecţie a mediului Conform art. 5 din 0.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu completările şi modificările ulterioare, principalele activități edilitar-gospodăreşti specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, desfăşurate la nivelul municipiului, trebuie să asigure în domeniul semnalizării rutiere următoarele: Realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor; Perfecţionarea şi modernizarea mijloacelor de semnalizare şi avertizare rutieră şi de dirijare a circulaţiei; Realizarea unui serviciu de calitate care va conduce la cresterea sigurantei circulatiei, cresterea operativitatii in executarea la timp a lucrarilor si nu in ultimul rand al calitatii lucrarilor; Creşterea numărului de locuri de muncă şi implicit scăderea şomajului; Intervenţia în cel mai scurt timp în cazul în care apar situaţii neprevăzute; Prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor/lucrărilor, comunitatea locală va beneficia de o îmbunătățire a calității mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei. 10

În urma aprobării regulamentului serviciului, a caietului de sarcini şi aprobării gestiunii delegate către S.C, DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A., aceasta se va obliga la respectarea tuturor principiilor mai sus menționate şi prevăzute de legislația în vigoare. SC Drumuri Municipale Timişoara SA respectă Normelor PSI, de Protecţia muncii și Protecţia mediului, sens în care există Certificate de atestare şi drept de funcţionare. Baza de producţie şi instalaţiile montate respectă normele de PSI, protecţia muncii, protecţia mediului, deţinând certificate şi atestate în următoarele domenii: - calitate ISO 9001/2008; - mediu: 1SO 14001/2001; - sănătate şi siguranță în muncă: OHSAS 18001/2007. Având în vedere prevederile Legii nr. 137/1995 privind protecția mediului, modificată şi completată, din punct de vedere al impactului asupra mediului nu s-au identificat factori negativi care să ridice probleme în raport cu cerinţele de respectare a normelor de mediu. 4.4. Analiza delegării, Identificarea şi alocarea riscurilor PUNCTE TARI Transferul riscurilor in mare parte către concesionar; Posibilitatea de control a tarifelor; Posibilitatea de control a garantiei lucrarilor executate/serviciilor prestate; Micsorarea cheltuielilor; Contractul de delegare prevede indeplinirea indicatorilor de performanta care fac referire la activitatile prestate; Indicatorii minimali de performanta ai serviciilor pot fi modificati prin hotarare a Consiliului Local, pe baza unor studii de specialitate. PUNCTE SLABE > Dificultate în estimarea cât mai exactă a serviciilor prestate/lucrări realizate; > Valoarea platilor in timp este influențată de rata inflatiei. OPORTUNITĂŢI > Bază legală stabilă şi sistem de raportare corect; > Prin concesiune se va obtine selectarea unui operator care sa ofere raportul optim intre pret si calitate a serviciilor/lucrări; > Reducerea consumului de resurse. AMENINȚĂRI > Exista posibilitatea ca societatea privata sa intre in insolventa, din incapacitate temporara de plata sau definitiva, fapt care ar periclita buna desfasurare a activitatilor; > Criza economica si financiara internationala. Capitolul V INVESTIŢIILE NECESARE Investiţiile necesare pentru modernizare şi extindere vor rezulta în urma activităţii de administrare prin elaborarea politicilor şi strategiilor, a programelor de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii, a normelor şi regulamentelor. 11

Capitolul VI STABILIREA SOLUŢIEI OPTIME DE GESTIUNE Prin prezentul studiu se propune ca modalitate de gestiune, gestiunea delegată prin atribuire directă, în conformitate cu dispoziţiile art.29 din Legea nr.51/2006, Urmare a analizei prezentului studiu, activitatea de semnalizare rutieră, prin gestiune delegată, in sensul atribuirii directe către operatorul economic Societatea Comercială DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A., este eficientă din punct de vedere economic, urmărind realizarea unui raport calitate/preţ cât mai bun şi unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate. Se interzice cesionarea contractului de delegare privind ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timișoara” inclusiv subcontractarea lucrărilor CHM. Capitolul VII DURATA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI ŞI TERMENUL PREVIZIBIL PENTRU ÎNCHEIEREA ACESTUIA Durata gestiunii delegate este de 15 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii. Prin stabilirea unei durate mai mari a contractului de delegare de gestiune, se da delegatului siguranta desfasurarii activitatii pe intreaga perioada a acestuia ceea ce poate implica efectuarea unor investitii constand in dotari si modernizari care ar putea fi amortizate intr-un timp mai indelungat. Termenul estimat pentru încheierea contractului este mai 2016. Legislaţia în baza căreia s-a întocmit studiul: - Legeanr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilităţi publice; - 0.G.nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; * = H.G, nr. 955/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, care precizează modalităţile în care se pot gestiona serviciile publice; - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; TA D (ale ȘEF SERVICIU, cl ADRIAN FOLOJOARĂ dv i ŞEF BIROU CONSILIER, CRISTIN: ar 12

Atasament: Referat.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI PRIMAR BIROUL TRANSPORT Nicolae ROBU SC 2016 – _______ din ______________

REFERAT

pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea delegata a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza

municipiului Timişoara”

Serviciile de administrare a domeniului public sunt reglementate de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare. Această lege se completează cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, care constituie dreptul comun în materie.

Potrivit de art.2 lit.a din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public sunt definite ca reprezentând „totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”. Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţii locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local, având ca obiect, printre altele, şi „construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane”, conform art.3 alin.1 lit.a din O.G. nr.71/2002.

Potrivit prevederilor art. 5 pct.2 din O.G. nr.71/2002, principalele activităţi edilitar- gospodăreşti, specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, trebuie să asigure, în sectorul administrarii drumurilor şi străzilor:

a) executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, în stricta concordanţă cu documentaţiile de urbanism şi pe baza studiilor de circulaţie şi de trafic;

b) verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse în carosabil şi remedierea operativă a acestora;

c) creşterea eficienţei lucrărilor de construire, reabilitare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, prin adoptarea unor soluţii, materiale şi tehnologii performante;

d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor şi adoptarea restricţiilor de circulaţie necesare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă pe toată durata execuţiei lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor;

e) evitarea şi/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi refacerea zonelor adiacente afectate;

f) elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în concordanţă cu planurile de urbanism şi cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a localităţilor;

g) organizarea circulaţiei rutiere în localităţi şi optimizarea traseelor în funcţie de fluxurile de vehicule şi pietoni, prin lucrări şi amenajări rutiere, instalaţii de dirijare şi semnalizare, amplasarea şi montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor şi a altor instalaţii de avertizare;

h) realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor;

i) perfecţionarea şi modernizarea mijloacelor de semnalizare şi avertizare rutieră şi de dirijare a circulaţiei;

j) amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare şi afişaj publicitar pe străzi şi în alte locuri publice, în condiţiile stabilite prin planurile de urbanism şi studiile de circulaţie.

2

În baza prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi ale O.G. nr.71/2002, organizarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit art.10 din O.G. nr.71/2002 şi art.22 alin.(2) din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilităţi publice, respectiv a serviciului de administrare a domeniului public, se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

a) gestiune directă; b) gestiune delegată. Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi

exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate (art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice.

Studiul de oportunitate va cuprinde, în principal, următoarele elemente (art. 5 din Regulamentul - cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin HG nr. 955/2004):

a) descrierea activităţii pentru care se face delegarea de gestiune; b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea

serviciului; c) investiţiile necesare pentru modernizare sau extindere; d) procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi

privat; e) durata estimată a contractului; f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului. Prin studiul de oportunitate se propune ca modalitate de gestiune, gestiunea delegată prin

atribuire directă conform dispoziţiilor art. 29 din Legea nr. 51/2006 în favoarea operatorului SC Drumuri Municipale Timişoara SA.

La data întocmirii studiului, Societatea Comercială Drumuri Municipale Timisoara S.A., deţine instalatii tehnice, maşini si utilaje, destinate executării lucrărilor. Baza de producţie a Societatii Drumuri Municipale Timisoara S.A. dispune de depozite pentru stocarea temporară a materiilor prime şi materialelor folosite în procesele de fabricaţie, amplasate într-un flux tehnologic operaţional şi dimensionate la parametrii care să asigure funcţionarea fără fluctuaţii.

Alternativa prin care serviciul/ lucrarea este realizat/ă în regim de gestiune delegata este mai avantajoasă pentru Municipiul Timişoara decât cea de achiziţie publică, pentru următoarele considerente:

- Instituţia noastră deţine controlul, intervenţia directă şi imediată asupra acestui domeniu de activitate;

- Se va asigura o activitate continuă (24h/24h) pentru intervenţii privind remedierea semnalizării rutiere afectate de accidente rutiere, vandalism, furt, fenomene naturale, etc., precum şi semnalizarea corespunzătoare a unor situaţii neprevăzute ivite pe domeniul public (surpări, accidente, fenomene naturale);

- Se vor evita eventualele conflicte (potenţiale cereri de chemare în judecată, contestaţii, etc.) care pot interveni cu operatorii privaţi fapt ce ar conduce la blocarea traficului rutier în Municipiul Timişoara şi pierderea de vieţi omeneşti;

- Lucrările noi de infrastructură rutieră vor putea fi semnalizate rapid şi coerent, cu eficienţă maximă;

- Preţurile vor fi rezultatul negocierii şi vor fi în concordanţă cu preţurile pieţei; - Nu există riscul punerii în operă a unor materiale de calitate îndoielnică care pot pune în

pericol siguranţa rutieră; - Modalitatea de gestiune delegată pe o durată mai lungă permite realizarea de investiţii de

către operator care pot conduce la creşterea productivităţii muncii şi scăderea preţurilor;

3

- Se evită perioadele lungi de timp necesare lansării procedurilor de licitaţii, rezolvării eventualelor contestaţii, timp care poate fi folosit de operator, acesta putând demara şi chiar accelera lucrările din momentul în care a preluat gestiunea şi care poate intervenii urgent în vederea evitării incidentelor rutiere;

- Prin contractele de mandat, Consiliul de Administraţie impune criterii de performanţă atât membrilor C.A., cât şi conducerii executive, contractele de mandat fiind încheiate între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi membrii Consiliului de Administraţie;

- Posibilitatea renegocierii preţurilor activităţii în funcţie de fluctuaţia preţurilor materiilor prime aflate pe piaţă;

- Consiliul Local Timişoara, prin Consiliul de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. deţine controlul asupra activităţilor societăţii;

- Executarea lucrărilor de semnalizare rutieră, în concordanţă cu documentaţiile de urbanism şi pe baza studiilor de circulaţie şi de trafic;

- Consiliul Local al Municipiului Timişoara poate impune adoptarea unor soluţii şi tehnologii performante care pot contribui la creşterea eficienţei şi calităţii lucrărilor de semnalizare rutieră;

- Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Direcţia Tehnică şi Comisia de Circulaţie, impune organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor şi adoptarea restricţiilor de circulaţie necesare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă pe toată durata execuţiei lucrărilor de semnalizare.

De asemenea, o altă problemă importantă care poate fi rezolvată eficient şi fără întârzieri este întreţinerea şi/sau extinderea sistemului ,,Trafic management şi supraveghere video” după punerea sa în funcţiune şi preluarea exploatării acestuia după expirarea perioadei de garanţie a sistemului. Sistemul de trafic management şi supraveghere video cuprinde: sistem centralizat de dirijare automată a traficului rutier şi infrastructura de fibră optică.

Pe lângă baza materială, operatorul deţine personal calificat atestat. Astfel, S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. are un număr de 204 angajaţi, din care 150 personal direct productiv şi 14 ingineri de specialitate, având codul CAEN 4211 (lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor) ca activitate principală. Ca atare, operatorul are posibilităţi reale de a efectua toate lucrările necesare pentru „Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”.

Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi ale O.G. nr.71/2002, organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale.

In exercitarea acestui drept, Consiliul local are posibilitatea de a adopta hotărâri care să asigure funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale.

Urmare a analizei prezentului studiu, activitatea de semnalizare rutieră, prin gestiune delegată, in sensul atribuirii directe către operatorul economic Societatea Comercială DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A., este eficientă din punct de vedere economic, putând urmări să se realizeze un raport calitate/preţ cât mai bun şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate.

Conform prevedrilor art. 13 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată şi completată, delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat se poate realiza prin negociere directa, în cazul operatorilor cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale sau rezultaţi ca urmare a reorganizării administrative din raţiuni operaţionale şi economico-financiare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat. Astfel, se impune numirea unei comisii care să stabilească, prin negociere directă, tarifele care se vor practica de către operator, precum şi nivelul redevenţei.

Ţinând cont de cele mai sus prezentate propunem:

4

- Aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea delegata a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”

- Numirea unei comisii care să negocieze preţurile şi să stabilească nivelul redevenţei, în următoarea componenţă: Preşedinte:  Chiş Culiţă – Director Direcţia Tehnică; Membrii:  Colojoară Adrian - Şef Serviciu Transport şi Siguranţa Circulaţiei;  Stanciu Steliana – Şef Serviciu Buget;  Radu Corina – Şef Serviciu Achiziţii Publice;  Pop Nastasia - Consilier Biroul Transport;  Gentimir Teodora – Consilier Serviciul Juridic;  Dumitru Iancului – Conf. Dr. Ing. Universitatea ,,Politehnica” Timişoara.

P. SECRETAR,

SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER, CRISTINA GAVRA NASTASIA POP

AVIZAT JURIDIC,