keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 39/29.07.2016 privind participarea consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională

29.07.2016

Hotararea Consiliului Local 39/29.07.2016
privind participarea consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Solictarea nr. SC2016 - 17015/12.07.2016 a consilierilor locali Grigoroiu Grigore, Căldăraru Lucian, Tîrziu Adelina, Ieremia Ion Ardeal, Barabas Lorenzo, Mariş Daniela, Lulciuc Adrian , Mihok Ciprian şi Sandu Ştefan;
Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 18075/22.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 17015/14.07.2016 privind alocarea de resurse financiare în bugetul local pentru participarea la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională pentru aleşii locali;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea consilierilor locali ai Municipiului Timişoara la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională, pe perioada mandatului.

Art. 2: Cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare profesională vor fi organizate de instituţii abilitate prin lege.

Art. 3: Plata cursurilor de pregătire arătate la art.1 din hotărâre se va face condiţionat de existenţa prevederilor bugetare în acest scop.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Biroul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_ph.pdf

ROMÂNIA APROBA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA 7 PRIMARIA PRIMA DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL NICOLA Nr. SC2016- f.$ 0X5/22 07206 CI REFERAT privind aprobarea participării consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională Având în vedere prevederile art.41 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr. 393/2004 — privind Statutul aleşilor locali, conform căruia ” Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare și perfecţionare profesională organizate de instituții specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local sau județean.” Ținând seama de îndatorirea aleşilor locali de a-şi perfecționa pregătirea în domeniul administației publice locale, urmând cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate, îndatorire stipulată la art.5] din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Având în vedere Referatul nr. SC2016-17015/14.07.2016 privind alocarea de resurse financiare pentru participarea la cursuri de pregătire, formare şi perfecționare profesională; Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006, actualizată, privind drepturile şi obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului; Având în vedere Solicitarea nr.SC2016 — 17015/12.07.2016 a consilierilor locali , cu privire la perfecționarea profesională a tuturor consilierilor locali; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată; PROPUNEM: 1. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind participarea consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare şi perfecționare profesională, pe perioada mandatului, cu condiţia asigurării în bugetul local a sursei de finanțare, 2. Cursurile de de pregătire, formare şi perfecționare profesională vor fi organizate de instituţii abilitate prin lege. 3. Plata cursurilor de pregătire arătate la art.l din hotărâre se va face condiționat de existenţa prevederilor bugetare în acest scop. P.SECRETAR, siliul Loc o, mit, UȚ insp. de ie ȘAVRA DIRECTOR,ECONOMIC 1 IDIC a HARACI Șef Birou Asistare GABRIELA FP32-01, Ver.3

Atasament: Referat_alocare_surse.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL RIMAR Biroul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Nr. SC2016 —17015/14.07.2016 REFERAT Privind alocarea de resurse financiare în bugetul local pentru participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională pentru aleşii locali, pentru anul 2016 Având în vedere prevederile art.41 alin.1 din Legea nr. 393/2004 — privind Statutul aleşilor locali, conform căruia ” Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecționare profesională organizate de instituții specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local sau județean.” Ținând seama de îndatorirea aleşilor locali de a-şi perfecționa pregătirea în domeniul administației publice locale, urmând cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituțiile abilitate, îndatorire stipulată la art.51 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Ținând cont de art.34 alin.(6) din Legea nr. 393/2004 ” Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condițiile legii” Având în vedere Solicitarea nr.SC2016 — 17015/12.07.2016 a consilierilor locali „cu privire la perfecționarea profesională a tuturor consilierilor locali; Solicităm includerea de resurse financiare în bugetul local pe anul 2016, la Cap. 51.02 Autorităţi Executive, pentru participarea la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională pentru 27 consilieri locali. Suma estimată este după cum urmează: - Contravaloare curs 950 x 27 = 25 650 lei - Contravaloare servicii de cazare 2500 x27 = 67 500 lei - Contravaloare transport 523 x 27 = 14121 lei TOTAL: 107271 LEI p.SECRETAR DIANA DINU Întocmit, ZT Insp. c. ALINA GAVRA Cod FS20-01,Ver.1

Atasament: Adresa_consilieri.pdf

ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara Directia Comunicare S-a înregistrat cu numărul : SC2016-017015 din 12.07.2016 Cod validare: 4D937E 8CO1 Corespondenta Primar la Primar Am preluat de la GRIGORE GRIGOROIU-CONSILIER LOCAL Cu adresa: Timişoara, Str. C.D.LOGA 1 nr.cam.104 Total 3 file Termen de rezolvare: 11.08.2016 Obs. ADRESA CU PRIVIRE LA PERFECTIONAREA PROFESIONALA A TUTURORO CONSILIERILOR Cererea NU se supune procedurii aprobării tacite Timişoara, la 12.07.2016 Consilier/Referent, Ioana Georgiu A Puteţi vetifica starea cererii Dvs. la adresa www.primBriataaro. Informaţii telefonice despre acte, probleme, cereri şi esizări prin serviciul Call Center. Tel. 0256-969, de luni până vineri, în timpul programului PMT. dn 4 m a St of o“ Cod FO+24 - 01, yet.

Către Primăria Municipiului Timișoara, Domnului Primar, Nicolae Robu Stimate Domnule Primar, Prin prezenta, vă rugăm să analizați posibilitatea participării consilierilor locali la cursuri de perfecționare profesională în domeniul administrației publice organizate de către furnizori autorizați de către Agenția Națională a Funcţionarilor Publici, conform Art. 41 din Legea 393/2004 cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, în cazul în care sunteți de acord, urmând a se da o Hotarâre de Consiliul Local care să prevadă alocare de resurse financiare în buget când considerați oportun. Motivația acestei solicitări este reprezentată de faptul că funcția de Consilier Local presupune înțelegerea funcționalități administrației publice locale și centrale și a bunelor practici în domeniu. Perfecţionarea unui consilier local duce la o colaborare eficientă cu executivul primăriei pentru atingerea obiectivelor asumate. Vă mulțumim, Timișoara Cu deosebit respect, 12 lulie 2016 Consilieri locali: T su SRISOROU GRIGORE LUCA, UR ARSI, EREMIA lon-MDEAL Ei DARE DIS LIREI - ZE ATUS A NT, LELE fa LULEwEe ADRIAN Ri [1 NEF fTEZZN