keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 53/03.08.2016 privind retragerea dreptului de administrare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş, din subordinea Consiliului Judeţean Timiş, asupra Bazei de Antrenament a Stadionului ,,Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia.

03.08.2016

Hotararea Consiliului Local 53/03.08.2016
privind retragerea dreptului de administrare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş, din subordinea Consiliului Judeţean Timiş, asupra Bazei de Antrenament a Stadionului ,,Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016-18387/26.07.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 118/28.09.2012 - privind darea în administrare a Bazei de antrenament a Stadionului "Dan Păltinişanu" Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 404/30.07.2013 - privind prelungirea administrării de către Direcţia de Prestări Servicii Timiş din subordinea Consiliului Judeţean Timiş, a Bazei de antrenament a Stadionului "Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia;
Având în vedere prevederile art. 869 din Codul Civil;
Având în vedere adresa Consiliul Judeţean Timiş cu nr. SC2016-018051/22.07.2016 prin care ne înştiinţează că începând cu luna august 2016 renunţă la dreptul de administrare a Bazei de Antrenament a Stadionului ,,Dan Păltinişanu" .
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se retrage dreptul de administrare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş, din subordinea Consiliului Judeţean Timiş, asupra Bazei de Antrenament a Stadionului "Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia, situată parţial pe nr. top. 14167, top.14168, top. 14169.
Art. 2: Se va încheia protocolul de predare - primire a Bazei de Antrenament a Stadionului "Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia, situată parţial pe nr. top. 14167, top.14168, top. 14169, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Sport-Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotarâre se comunica :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului de Management al Calităţii;
- Biroului Audit
- Biroului Sport-Cultură;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Prestări Servicii Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_ridicare_dept_de__administrare_Baza_de_antrenament_a_Stadionului_Dan_Paltinisanu.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT, BIROUL SPORT-CULTURĂ PRIMAR NR.SC2016-_____________ NICOLAE ROBU

REFERAT

privind retragerea dreptului de administrare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş, din subordinea Consiliului Judeţean Timiş, asupra Bazei de Antrenament a Stadionului ,,Dan Păltinişanu” Timişoara, Aleea F.C. Ripensia.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 118/28.09.2012 a fost aprobată darea în administrare către Direcţia de Prestări Servicii Timiş, din subordinea Consiliului Judeţean Timiş, a Bazei de antrenament a Stadionului "Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia, situat parţial pe nr. top. 14167, top.14168, top. 14169, pe o perioadă de 1 an de zile.

Exercitarea dreptului de administrare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş, din subordinea Consiliului Judeţean Timiş asupra Bazei de Antrenament a Stadionului "Dan Păltinişanu" Timişoara, a început de la data de 10.10.2012 şi se va încheia în data de 09.10.2013, conform protocolului de predare - primire cu nr. SC2012-20279/10.10.2012.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 404/30.07.2013 a fost aprobată prelungirea administrării de către Direcţia de Prestări Servicii Timiş, din subordinea Consiliului Judeţean Timiş, a Bazei de antrenament a Stadionului "Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia, situat parţial pe nr. top. 14167, top.14168, top. 14169, pe o perioadă de 3 ani de zile, respectiv de la 10.10.2013 până la 09.10.2016.

Având în vedere adresa Consiliul Judeţean Timis cu nr. SC2016-018051/22.07.2016 prin care ne înştinţează că începând cu luna august 2016 renunţă la dreptul de administrare a Bazei de Antrenament a Stadionului ,,Dan Păltinişanu” . Având în vedere cele de mai sus,

Propunem:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local care să cuprindă: Art. 1. Se retrage dreptul de administrare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş, din subordinea Consiliului Judeţean Timiş, asupra Bazei de Antrenament a Stadionului "Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia, situat parţial pe nr. top. 14167, top.14168, top. 14169. Art. 2. Se va încheia protocolul de predare – primire a Bazei de Antrenament a Stadionului "Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia, situat parţial pe nr. top. 14167, top.14168, top. 14169, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Viceprimar, Şef Birou, Dan Diaconu Ioan Mihai Costa

Avizat juridic, Daniela Ştefan

Atasament: Adresa_CJT.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ CONSILIUL JUDEŢEAN Către Primăria Municipiului Timişoara, » Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale, Consiliul Județean Timiș, reprezentat legal de Președirfe-Sorin Mihai Grindeanu, | având în vedere că începând cu data de 03.08.2016 încetează dreptul de folosință gratuită a Stadionului Dan Păltinișanu, acordat ACS Poli Timișoara prin Hotărarea nr.86/2042 a Consiliului Judeţean Timiș, precum și faptul că prin Hotărârea nr. 404/2013 a Consiliului al Municipiului Timișoara, Direcţia de Prestări Servicii Timiș, instituție publică subordonată. Timiș, a dobândit un drept de administrare asupra Bazei de Antrenament a Stadionului Dan Păltinișanu, valabil până la data de 09.10.2016, prin prezenta vă înștiințăm că începand cu luna august a.c. renunțăm la dreptul de administrare conferit și vă rugăm să luați măsurile legale care se impun pentru revocarea dreptului de administrare începând cu data de 01.08.2016. Vă mulțumim anticipat pentru colaborare! PREŞEDINTE ai RI e E ef Serv. Administrarea Patrimoniului D, rius Stîngaciu i Sr Consilier superibr DIRECTOR EXECUTIV. | DIRECȚIA ADMINISTRAREX PATRIMONIULUI RADU ŞERBAN i Ă PALATUL ADMINISTRATIV, Bdv. Revoluţiei din 1989 nr, 17, Timişoara, RO 300034; Tel: 0256 406300, 0256 406400, 0256 406500; Fax: 0256 406306; Adresă de e-mail: Adresă website: www.cjtimis.ro i î N

ROMÂNIA Judeţul Timiş ' Primăria Municipiului Timişoara Directia Comunicare „S-a înregistrat cu numărul : SC2016-018051 din 22.07.2016 NW14 Compartimentul Sport la Biroul Sport Cultura Am preluat de la Firma: 9713/20.07.2016 CIT Cu adresa: Timişoara, Str. Total file Termen de rezolvare: 21.08.2016 Termen direcţie: 06.08.2016 Obs. INSTIINTARE REVOCARE DREPT IDE ADMINISTRARE Timişoara, la 22.07.2016 Luminita Fapta A m Cod FO-24 - 01, ver.2