keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 66/09.09.2016 privind solicitarea acordarii unui drept de administrare a Stadionului ,,Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia, de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara

09.09.2016

Hotararea Consiliului Local 66/09.09.2016
privind solicitarea acordarii unui drept de administrare a Stadionului ,,Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia, de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016-21544/05.09.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 867, 868 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. c), art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se solicita Consiliului Judetean Timis aprobarea acordarii dreptului de administrare asupra Stadionului ,,Dan Paltinisanu", Aleea F.C. Ripensia, CF nr. 406735 (CF vechi nr.112209), nr. top 14164/1, 14166/1, 14165/1, 14167/1 de catre Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Sport - Cultura din cadrul Primariei Municipiului Timişoara. Art. 3: Prezenta hotarâre se comunica :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului de Management al Calităţii;
- Corpului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Prestări Servicii Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI