keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 3/02.02.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei TUNDREA LUMINITA

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 3/02.02.2016
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei TUNDREA LUMINITA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere prevederile art.31 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 2/02.02.2016 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului JUGANARU IULIUS;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.1/22.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/30.01.2013;
Luând în considerare Adresa Nr. 6 /07.01.2016 a Partidului Social Democrat- Organizaţia Judeţeană Timiş, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2016 - 000285/07.01.2016;
Având în vedere Procesul-Verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 02.02.2016
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(9) şi art.34 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 şi art.31 alin. (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se validează mandatul de consilier local al doamnei TUNDREA LUMINITA.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Domnului JUGANARU IULIUS;
- Partidului Social Democrat;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI