keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 54/03.08.2016 privind aprobarea "D.T.A.D." pentru obiectivul de investitii ŤDemolare imobil si imprejmuire terenť in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7

03.08.2016

Hotararea Consiliului Local 54/03.08.2016
privind aprobarea "D.T.A.D." pentru obiectivul de investitii ŤDemolare imobil si imprejmuire terenť in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016-18547/28.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. e), f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba "D.T.A.D.", proiect nr. 438/2015 intocmit de S.C. "Prodao-Ing" S.R.L. pentru obiectivul de investitii ŤDemolare imobil si imprejmuire terenť in municipiul
Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Tehnic din subordinea Administratorului Public si Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroului Tehnic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Ref.H.C.L.-AD,Contemp.7.pdf

1

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR, BIROUL TEHNIC Nicolae Robu Nr.: SC 2016-18547/28.07.2016

REFERAT privind aprobarea “D.T.A.D.” pentru obiectivul de investitii «Demolare imobil si imprejmuire teren»

in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7

Biroul Tehnic din cadrul Administrator Public are cuprins in programul de investitii pe anul 2016 obiectivul de investitii „Autorizatiei de Desfiintare» in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7.

A fost finalizata “D.T.A.D.”, proiect nr. 438/2015 intocmit de S.C. „Prodao-Ing” S.R.L. pentru obiectivul de investitii mentionat, care a fost inaintat Directiei de Urbanism spre autorizare.

Directia de Urbanism a conditionat “D.T.A.D.” de promovarea unei H.C.L. pentru «Demolare imobil si imprejmuire teren» in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7.

A fost obtinut in regim de urgenta “A.D.(Autorizatie de Desfiintare) nr. 1139/17.08.2015 pentru Demolare imobil si imprejmuire-Lucrari de interventie de prima urgenta conform L. 50/1991 rep. si act. Art. 7, Alin. 16”, pentru punere in siguranta, in prezent lucrarile fiind executate in baza Contractului de Executie Lucrari nr. 277/23.09.2015.

Se doreste radierea din C.F. a constructiei situate in Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7 cu A.D.(Autorizatie de Desfiintare) obtinuta in regim normal de autorizare si Certificat de Inexistenta Constructie.

Anexam la prezentul referat si “D.T.A.D.”. Fata de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

(1) Aprobarea “D.T.A.D.” pentru obiectivul de investitii «Demolare imobil si imprejmuire teren» in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7. DIRECTOR ECONOMIC, SEF BIROU TEHNIC,

Smaranda Haracicu Pascu Burtic

Intocmit,

Pauliean Gama

Avizat, SERVICIUL JURIDIC