keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 53/01.03.2016 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara,str.Ion Ghica nr 14

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 53/01.03.2016
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara,str.Ion Ghica nr 14


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 -2739/04.02.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. CT2013-004174/03.09.2013 a d-nei Romanitan Doina si a d-lui Romanitan Nicolae;
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică ;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara, str. Ion Ghica nr 14 inscris in CF 427930 Timisoara ,CF vechi 8410 ,top 17169/1 in suprafata de 690 mp.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- D-nei Romanitan Doina ;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat, DIRECŢIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE Primar BIROUL CLADIRI SI TERENURI NR. NICOLAE ROBU

REFERAT

Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului

Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str.Ion Ghica nr 14

Prin adresa cu nr.CT2013-004174/03.09.2013, d-na Romanitan Doina si Romanitan Nicolae , proprietari

ai constructiilor situate în Timişoara, str.Ion Ghica nr.14,a solicitat atribuirea si vanzarea terenului aferent construcţiilor dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995, teren inscris in CF 427930 top 17169/1 Timisoara – Domeniul Public

Având în vedere faptul că terenul aferent imobilului mai sus menţionat a fost inclus în domeniul public al Municipiului Timişoara, este necesar trecerea acestuia în domeniul privat al Municipiului Timişoara, în vederea atribuirii lui prin Ordin al Prefectului.

Menţionăm faptul că imobilul nu face obiectul vreunei revendicări în baza Legii 10/2001, în baza legilor fondului funciar şi a Legii nr. 247/2005.

Din adresa cu nr.CT2015-4176/14.04.2015 a Serviciului Juridic, rezultă faptul că pentru imobilul mai sus identificat nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată.

În vederea întocmirii procedurii de atribuire şi a creerii cadrului legal a acesteia, faţă de cele de mai sus, PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, care să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului

Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara, str. Ion Ghica nr 14 inscris in CF 427930 Timisoara ,CF vechi 8410 ,top 17169/1 in suprafata de 690mp.

ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR Sorin Dragoi Ioan Cojocari

ARHITECT ŞEF D.C.T.D.D,

Ciprian Silviu Cadariu DIRECTOR, Laura Koszegi SEF SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ SI CADASTRU ŞEF BIROU , Dan Robescu Călin N. Pîrva

REFERENT DE SPECIALITATE, Gh.Buzarnescu

AVIZAT

Serviciul Juridic

FP 53-01 ver. 1