keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 62/03.08.2016 pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 265/26.07.2011 privind numarul locurilor de cazare al caminelor studentesti ale Universitatii de Vest , de la 1500 la 660 locuri de cazare

03.08.2016

Hotararea Consiliului Local 62/03.08.2016
pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 265/26.07.2011 privind numarul locurilor de cazare al caminelor studentesti ale Universitatii de Vest , de la 1500 la 660 locuri de cazare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-019079/03.08.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 265/26.07.2011 - privind dezlipirea parcelei înscrise în CF nr. 407888 Timişoara, din Aleea F.C.Ripensia (fosta Piaţa Sf. Petru) şi modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 276/1998 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205/18.11.1997 privind concesionarea fără licitaţie cu plata taxelor aferente a două terenuri în Timişoara pentru construitrea a 1500 locuri de cazare în cămine studenţeşti;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Local nr. 265/26.07.2011 , astfel :
"Se atribuie în folosinţă gratuită pe o perioada de 49 ani două terenuri în Timişoara, Universităţii de Vest pentru construirea a 660 locuri de cazare în cămine studenţeşti, din care un teren este înscris în CF nr. 407888 cu nr. topo nou (conversie din CF nr. 140750/A Timişoara cu nr. topo vechi 9497/1/1/1) în suprafaţă de 8497 mp proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, pentru edificarea de "Cămine studenţeşti ", conform PUZ aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr.369/2010."

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse din cadrul primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Universităţii de Vest;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI