keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 64/09.09.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara

09.09.2016

Hotararea Consiliului Local 64/09.09.2016
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-18910/01.08.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, înregistrat cu nr. IF 2016-076855 din 13.06.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, conform Anexelor nr. 1 şi 2 - părţi integrante ale prezentei hotărâri.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ANEXE.pdf

ORGANIGRAMA DIRECȚIEI FISCALE A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECTOR EXECUTIV a Mr —| — m ! —i Iei ri — —+ | IS TIIAVNAIHLNOD HIDOTOMOLEW ADIZII ANVOSIA ÎNANILIVEWNOD ANVOSTAI IS ILLYLSH.INOO TOS “SOIDNEALNOS NOE AMIVIADNA TEVSVONI IS ADIZIA ANVOSUAA VLVIIS TĂVLNDAXA 18 EV.LOATOD TNIDIATES ANVOSUAI VIII TEVLNDEAXE | + 18 AIVIDA TOD TIDIAĂAS TIDIATAS N m) XVI IS TADIAUAS 18 VINA S TONE TONI INO4SNVUL Ad BIVOTIIA PANDA NOHA ANVWA ASUNSERI TXVL IS 9+1 1+22 1+7 _ m 1+23 1+23 N —_ + — 1+10 4 1+11 1+5 TOTAL PERSONAL: 155 DIN CARE: TOTAL FUNCTII PUBLICE : 147 FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 10 OR EXECUTIV FUNCȚII PUBLICE DE EXECUŢIE: 137 ARIAN. BODO TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL: 8 PERSONAL CONTRACTUAL DE CONDUCERE: 1 PERSONAL CONTRACTUAL DE EXECUŢIE: 7 VAIERIV INHIANLLAVANOD IĂTZIHOY

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA Anexa ll la HCL nr............... Denumirea funcţiei | |A . Funcţii publice de conducere Ş Ş Număr total posturi din care_: - de APROBAT NI GLAE kr U e PI Lor 1 EI 7 | COMP.R.U n

Atasament: Referat.pdf

APROBAT,

PRIMAR Nicolae Robu

REFERAT privind susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea

şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, înregistrat cu nr. 76855 din 13.06.2016 privind modificarea şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ; Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.a şi alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Propunem susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea organigramei precum şi a statului de functii, conform anexelor nr.1 şi 2 prezentate de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Avizat juridic, Şef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 –18910/01.08..2016