keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 55/01.03.2016 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Albinelor nr. 8

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 55/01.03.2016
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Albinelor nr. 8


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 4390 din 23.02.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. CT2015-5835 din 03.09.2015, prin care Buliga Ovidiu-Cristian, proprietar al imobilului situat în Timişoara str. Albinelor nr.8, înscris în C.F. nr.424207-Timişoara (conversie a C.F. nr.2938), nr. topo.3281, a solicitat atribuirea terenului de sub construcţii, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 275/28.07.2009 - privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.169/02.11.2012 şi a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.170/02.11.2012 - privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire şi vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 275/2009 modificată şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2011;
Având în vedere adresa CT2015-5835 din 15.09.2015, a Serviciului Juridic;
Având în vedere adresa CT2015-5835 din 15.09.2015, a Serviciului Administrare Fond Funciar;
Conform dispoziţiilor art. 10, alin. (2), din Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului se va face prin hotărâre a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiei cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Albinelor nr.8, înscris în C. F. nr.424207-Timişoara (conversie a C.F. nr. 2938), nr. topo.3281, în suprafaţă de 802 m.p.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbane şi Cadastru şi Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Domnului Buliga Ovidiu-Cristian;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Aprobat: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nr. SC2016-4390 din 23.02.2016 NICOLAE ROBU

REFERAT

Cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Albinelor nr.8

Având în vedere adresa nr.CT2015-5835 din 03.09.2015, prin care Buliga Ovidiu- Cristian, proprietar al imobilului situat în Timişoara str. Albinelor nr.8, înscris în C.F. nr.424207-Timişoara(conversie a C.F. nr.2938), nr. topo.3281, a solicitat atribuirea terenului de sub construcţii, conform prevederilor H.C.L. nr.275/28.07.2009, modificată prin H.C.L. nr.169/02.11.2012 - privind atribuirea/vânzarea terenurilor aferente imobilelor-construcţii, dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 şi H.C.L. nr.170/02.11.2012 - privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire şi vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995. Terenul este inclus în domeniul public al Municipiului Timişoara, atestat prin H.G. nr.1016/2005, conform înscrisului în Cartea Funciară nr.424207-Timişoara, poz.B5 ;

Având în vedere adresa CT2015-5835 din 15.09.2015, a Serviciului Juridic, prin care ne informează că, pentru imobilul situat în str. Albinelor nr.8, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată;

Având în vedere adresa CT2015-5835 din 15.09.2015, a Serviciului Administrare Fond Funciar, prin care ne informează că, imobilul menţionat mai sus, nu figurează a fi solicitat de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora;

Având în vedere că, în evidenţa Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, la data prezentei, imobilul respectiv, nu figurează notificat în baza Legii nr.10/2001 şi nici în baza O.U.G. nr. 94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România.

Conform dispoziţiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local.

În vederea întocmirii procedurii de atribuire şi pentru a se crea cadrul legal în ceea ce priveşte vânzarea terenului, faţă de cele de mai sus,

Cod FO 53-01, ver.2

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, prin care să aprobe trecerea din

domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Albinelor nr.8, înscris în C. F. nr.424207-Timişoara(conversie a C.F. nr.2938), nr. topo.3281, în suprafaţă de 802 m.p.

ADMINISTRATOR PUBLIC, Sorin-Iacob Drăgoi

p. SECRETAR, DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi Simona Drăgoi DOTĂRI DIVERSE,                   Laura Koszegi SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE CONSILIER,

URBANE şi CADASTRU,

Doina Purdea Ilie Dumbravă

AVIZAT: Serviciul Juridic,

Cod FO 53-01, ver.2