keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 63/01.03.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. nr. 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21 împreună cu spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD4/B, situate în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.8, la preţul de 340.000 euro

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 63/01.03.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. nr. 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21 împreună cu spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD4/B, situate în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.8, la preţul de 340.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 3021din 08.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu nr. SC2016- 002637 din 03.02.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către PELLEGRINO ENRICO şi CAVALLO AURELIO prin împuternicit Pop Angela Nicoleta , prin care ne înştiinţează de intenţia de înstrăinare a ap.nr. 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21 împreună cu spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD4/B cu C.F. nr.401122-C1-U23, nr.topo 17277/XXVIII/B, situate în imobilul din Timişoara, strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.8;
Având în vedere Adresa cu nr.188 din 03.02.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-002637 din 08.02.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-002637 din 05.02.2016 a Biroului Şcoli-Spitale, Compartiment Şcoli ;
Având în vedere Adresa cu nr.SC2016-002637 din 08.02.2016 a Biroului Sport-Cultură, Compartiment Cultură;
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36,alin.(2), lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare ap. nr. 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21 împreună cu spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD4/B (C.F. nr.401122-C1-U23, nr.topo 17277/XXVIII/B), situate în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.8, la preţul de 340.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnilor PELLEGRINO ENRICO şi CAVALLO AURELIO prin împuternicit Pop Angela Nicoleta;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. NICOLAE ROBU  

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap.nr.9,10,11,14,16,18,20, 21 împreună cu spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD4/B, situate în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.8, la preţul de 340.000 euro.

Având în vedere adresa cu nr.SC2016- 002637din 03.02.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către PELLEGRINO ENRICO şi CAVALLO AURELIO prin împuternicit Pop Angela Nicoleta , prin care ne înştiinţează de intenţia de înstrăinare a ap.nr.9,10,11,14,16,18,20, 21 împreună cu spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD4/B,situate în imobilul din Timişoara ,strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.8 , cu următoarele înscrisuri în cartea funciara :

-ap.9,etaj I,înscris în C.F. nr. 401122-C1-U13, (C.F vechi 140661), nr.topo 17277/IX suprafaţă utilă 68,62 mp;

-ap.10,etaj I,înscris în C.F. nr. 401122-C1-U27(C.F vechi 140661), nr.topo 17277/X, suprafaţă utilă 43,10 mp;

-ap.11,etaj I,înscris în C.F. nr. 401122-C1-U30 (C.F vechi 140661), nr.topo 17277/XI, suprafaţă utilă 81.18mp;

-ap.14,etaj II,înscris în C.F. nr. 401122-C1-U29 (C.F vechi 140661), nr.topo 17277/XIV, suprafaţă utilă 84,33 mp;

- ap.16,etaj II,înscris în C.F. nr. 401122-C1-U16 (C.F vechi 140661), nr.topo 17277/XVI, suprafaţă utilă 75,40 mp;

- ap.18,etaj II,înscris în C.F. nr. 401122-C1-U32 (C.F vechi 140661), nr.topo 17277/XVIII, suprafaţă utilă de 59,90 mp;

- ap.20,etaj II,înscris în C.F. nr. 401122-C1-U28 (C.F vechi 140661), nr.topo 17277/XX, suprafaţă utilă de 97,02 mp;

- ap.21,etaj II,înscris în C.F. nr. 401122-C1-U31 (C.F vechi 140661), nr.topo 17277/XXI, suprafaţă utilă de 74,47 mp;

- ap.SAD 4/B,etaj II,înscris în C.F. nr. 401122-C1-U23 (C.F vechi 140661), nr.topo 17277/XXVIII/B, suprafaţă utilă de 102,47 mp;

Imobilele însumează o Suprafaţă utilă totala de 618 mp pentru care, proprietarii solicită un preţ de vânzare total de 340.00 euro, adică de aproximativ 550,161 euro /mp;

Având în vedere adresa nr. 188 din 03.02.2016 emisă de către Direcţia Judeţeană

pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune,             Cod FO 53‐01, ver.2

la intenţia de înstrăinare a celor 9 imobile menţionate mai sus, situate în Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.8, incluse în Situl Urban ,,Vechiul cartier Iosefin ,cod TM-II-s-B- 06099, poziţia 63 în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Biroul Valorificare Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică prin adresa SC2016-002637 din 08.02.2016 că ap.SAD 4/B nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara.

Prin adresa cu nr.SC2016-002637 din 05.02. 2016 , Biroul Şcoli -Spitale ne face cunoscut că SAD 4/B ,nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou.

Prin adresa cu nr.SC2016-002637 din 08. 02.2016 , Biroul Sport-Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, cultură )ce aparţin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;                                                                         

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea ap.nr.9,10,11,14,16,18,20, 21 împreună cu spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD4/B (C.F nr401122-C1-U23 , nr.topo 17277/XXVIII/B, suprafaţă utilă de 102,47 mp) situate în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.8, la preţul de 340.000 euro.

VICEPRIMAR P. SECRETAR TRAIAN STOIA SIMONA DRĂGOI

    P. DIRECTOR D.C.T.D.D. LAURA KOSZEGI      CONSILIER, LUMINIŢA MIRICĂ

                                                                    AVIZAT, SERVICIUL JURIDIC      Cod FO 53‐01,ver.2