keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 63/03.08.2016 pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 369/28.09.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Cămin studenţesc „Aleea Sportivilor nr. 1 ( P-ţa Sfântu Petru nr. 5 ), Timişoara

03.08.2016

Hotararea Consiliului Local 63/03.08.2016
pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 369/28.09.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Cămin studenţesc „Aleea Sportivilor nr. 1 ( P-ţa Sfântu Petru nr. 5 ), Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-019079/03.08.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, încvăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 369/28.09.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Cămin studenţesc "Aleea Sportivilor nr. 1 ( P-ţa Sfântu Petru nr. 5 ), Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 369/28.09.2010 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Cămin studenţesc "Aleea Sportivilor nr. 1 ( P-ţa Sfântu Petru nr. 5 ), Timişoara, prin adăugarea următoarelor precizări făcute de Direcţia Tehnică prin adresa SC2016-019079/02.08.2016:
"În conformitate cu avizul aprobat, locurile de parcare se vor realiza după cum urmează:
ˇ Cămin Universitatea de Vest Timişoara: 52 locuri la nivel şi 46 locuri la subsol;
ˇ Cămin Universitatea Politehnica Timişoara: 30 locuri la subsol; 30 locuri la parter şi 30 locuri la etajul I."

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI