keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 65/01.03.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD1+2/A, situat în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.6, etaj S+P, la preţul de 260.000 euro

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 65/01.03.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD1+2/A, situat în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.6, etaj S+P, la preţul de 260.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 3475/15.02.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2016-002891 din 05.02.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către Kallos Stefan şi Kallos Edith, în calitate de proprietari, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1+2/A, înscris în C.F. nr.401910-C1-U22, nr.topo 401910-C1-U22, situat în imobilul din Timişoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.6, etaj S+P;
Având în vedere Adresa cu nr. 22 din 12.01.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-002891din 08.02.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Adresa cu nr.SC2016-002891din 08.02.2016 a Biroului Şcoli-Spitale,Compartiment Şcoli;
Având în vedere Adresa cu nr.SC2016 -002891 din 08.02.2016 a Biroului Sport-Cultură,Compartiment Cultură;
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36, alin.(2), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.6, etaj S+P, nr. ap. SAD1+2/A, înscris în C.F. nr.401910-C1-U22, nr.topo 401910-C1-U22, la preţul de 260.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Domnului Kallos Stefan , doamnei Kallos Edith;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. NICOLAE ROBU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD1+2/A, situat în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.6, etaj S+P, la preţul de 260.000 euro.

Având în vedere adresa nr.SC2016- 002891din 08.02.2016 , înregistrată la Direcţia Comunicare de către Kallos Stefan si Kallos Edith, în calitate de proprietari ai spaţiului cu altă destinaţie , S.A.D1+2/A, situat în imobilul din Timişoara Bulevardul 16Decembrie 1989 nr.6, etaj S+P, înscris în C.F. nr. 401910-C1-U22, , nr.topo 401910-C1-U22, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare pentru preţul de 260.000 euro ,respectiv de 1692,81euro/mp.

Spaţiul are o suprafaţă utilă de aproximativ 153,59m.p, este compus din 6 încăperi la parter şi 5 încaperi la subsol cu 6,77% pci şi 87/1303 mp teren în proprietate.

Imobilul este realizat în stilul anilor 1900, prezintă decoraţiuni inspiraţie Art Nouveau, acoperişul a fost reabilitat parţial.Faţada la stradă prezintă degradări extinse, fiind necesare intervenţii de reabilitare.

Având în vedere adresa nr. 22 din 12.01.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că, nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD1+2/A , situat Timişoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.6, etaj S+P, inclus în Lista Monumentelor Istorice- 2010, poziţia 63. Biroul Valorificare Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică prin adresa SC2016- 002891 din 08.02 .2016 că, spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara.

Prin adresa cu nr.SC2016- 002891 din 08.02. 2016,Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou.

Prin adresa cu nr.SC2016-002891 din 08. 02.2016 , Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate,cultură )ce aparţin de birou.     

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

                Cod FO 53‐01, ver.2   

 

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1+2/A , înscris în C.F. nr. 401910-C1-U22, nr.topo 401910-C1-U22,Timişoara situat în Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.6, etaj S+P, la preţul de 260.000 euro.

VICEPRIMAR P. SECRETAR TRAIAN STOIA SIMONA DRĂGOI

    P. DIRECTOR D.C.T.D.D. LAURA KOSZEGI

     CONSILIER, LUMINIŢA MIRICĂ

                                                                    AVIZAT, SERVICIUL JURIDIC   

 

 

 

 

 

                       Cod FO 53‐01,ver.2