keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 150/20.03.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

20.03.2015

Hotararea Consiliului Local 150/20.03.2015
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2015-7241/18.03.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget , finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
In conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45, alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2015;Anexei nr. 2 - Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii; Anexei nr. 3 - Program Dezvoltare 2015; Anexei nr. 4 - Proiecte cu finantare externa nerambursabila, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 29/13.02.2015, privind aprobarea bugetului local pe anul 2015.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu,Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

VEINIC DIRECTIA K ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Nr, .03.2015 SC2015 — 7 REFERAT privind rectificarea bugetului local at municipiului Timişoara pe anul 2015 Având în vedere: Avand in vedere adresa Directiei de Sanatate Publica nr. 3102/10.03.2015, prin care s-au repartizat credite pentru Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu”, Timisoara, in valoare de 1.260,00 mii lei, alocate de la bugetul de stat ... pe anul 2015, la-titiul 51.02.22 “Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgent in sanatate”, respectiv suplimentarea cu valoarea de 5.000,00 mii lei in cadrul cap. 66.02. Sanatate”, aliniatul 51.02.27 „Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea' altor investitii in sanatate”, reprezentand extindere corp B - Spitalul „Louis Turcanu” :Adresa Directiei de Mediu nr. SC 2015 — 7132/17.03.2015, prin care se solicita mutarea sumei de 700,00 mii lei de la obiectivul de investitii „Modernizarea Parcului Alpinet”, la obiectivul „Amenajare pista skateboard in Parcul Central din "Municipiul Timisoara” in cadrul capitolului bugetar 67.02.05.03 „Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive”, Adresa Directiei Înstitutii Scolare, Medicale, Baze Sportive si Culturale cu nr. SC 2015 — 7096/17.03.2015, de redistribuire sumei de 358.000 lei din bugetul local pentru realizarea lucrarilor de „Refunctionalizare si amenajari spatii”, la sala „Constantin Jude, in cadrul capitolului bugetar 67.02.05.01 „Sport; Adresa nr. 811/13.03.2015 a Filarmonicii Banatul Timisoara, de rectificare a listei de dotari independente cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 20135, din alocatii de la bugetul local; Adresa nr. 904/05.03.2015 a Teatrului German, de modificare a unei pozitii a referatului de necesitate privind lista de investitii si programul annal de achizitii a dotarilor si echipamentelor pe anul 2013; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 20153 ar.186/29.12.2014; în “conformitate cu Legea nr, 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, - alin,l, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum și 0UG 47/01.09.2012 privind : modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin, 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform tabelului de mai jos: ih f DIRECTOR ECONOMIC, SEC NT SMARANDA HAFACICU IOAN, HE ul) lu d A (04 UE WoW 7 : [ SEF SERVI 5 HI BUCET, STELEI Cod “Ep 53-01, Ver, AVIZAŢ URIDIC,

Atasament: Anexa_nr.4_Proiecte.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIŞOARA PROGRAV DEZVOLTARE 2015 PROIBUTE CU reciifieare 1 HOL DENUMIREA OBIECTIVULUI INADNTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE mii lei TOTAL = excedent 2015 2014 SURSE DE FINANTARE Buget de Stai Buget local (inclusiv TVA Eligibil Avans pt. derulare Alte Surse Buget Parteneri & Avans | pentru derulare | Contributie 2=5+4+5+6+7+9+ 3 + > a & 9 u UE TOTAL GENERALI 351.428,23) 138,37 280.868,16 37.191,86 180.899,16 14.603,08 31.749,89 11.123,34 35.860,96 TUTFAL GENERAL HI 3531.428,23| 138,37 286.860,16 37.191,86 180.899,16 18.082,95| 1.368,43 3.151,66 51.749,89 1.123,34 18.818,18 37.0+2,78 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 316.457,22| 138,37 33.918,95 _163.783,86 5.723,17 634,85 1.102,02 37193,60 7239,77 18.818,18 37.043,78 LUCRĂRI NOI - 8 34.971,01| 0,00 38.414,72 3.272,51 17.115,24 3.339,82 733,54 7.033,61 4.556,29 3.883,57 6,00 3,00 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 351.428,23| 138,37 288.869,16 37.191,86 180.899,10 10.082,95| 1.368,43 3.151,66 51.149,89| 11.123,34 18.818,18| 37.042,78 din care f Capitolul 65.82 Învățământ 33.135,98| 0,06 24.079,47 3.104,94 29.347,88 A 392,28 132,15 SI na a 9.056,51 9,06 5.06 tpar 0,96 65.02.04 Învățământ secundar 33.135,98| 0,00 24.079,47 3.104,94 20.347,88 392.28 132,15 De = sa a 5.056,51 0,06 9,00 00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 33.135,58 24.079,47 09,00 3.104,94 20.347,88 392,28 132,15 102,22 an 9.056,51 3,00 0,06 ST A. Lucrări în continuare 33.135,98, 0.00 24.079,47 3.104,94 26.337,88 392,28 132,15 192,22 9.056,51 0.06 0.08 30 0 ST Dezvul 1) HOL 323/2014 0,00 322,50 0,00 a 0,00 era- provocarea mea "Colegiu ic acu Timisoara (FSE) 169,38 169,38, 0.00 |. 19,89 0,00 1,06 0,00 0.00 0.00) | 0.00

rr na a nt a SURSE DE FINANTARE Credite IFC din care Valoare — Buget local Proprie Buget EU CH Neeligi TOTAL - REA OBIECTIVULUI excedent proiect Buget de 2013 7 2014 2015 Stat DENU Av 5 pentru TVA Avans pt. & Eligibil derulare | Alte Surse c (inclusiv 1=3+4+5+6+7+9+1 I=Z+8+10 i 3 4 = = > n 9 10 n" Dezvoltarea creativita apacității de 1 abordăr = = ci n n 0,00 3 = => ci 1, 7 41,87 303,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 Va ei > CI wa a | 9.775,81) 0,00 7.031,5 eri 910,09 3.950,04 113,46 30,77 26,56 0.00| 0,00 rea, modernizari i 1 | i , 8.560,40| 0,00 5.157,42 796,91 99,3 27,36 23,26 2.402,98 0,00 0,00 o 00) | | 139 ri 5,82) 0,00 10.046,58 1.296,43 76,68 164,61 74,02 37,84 3.909,24 0,00| 0,00 9,00 Capitolul 66.02 Sănătate 29.858,96| 0,00 2493291) 3.110,85) 19.416,79 171,23 43,41| 2.049,64) 3.356,29 6,00 1.569,76 140,99 166,02.06 Spitale 29.858,96| 0,00 24932.51) 3.110,85| 171,23 2.01964| 3.356,25 8,00) 1.569,76 140,99 A. Lucrări În continuare 15.847,66| 0,00 1.897,79 12.135,12 29,00 0,06 9,00 0,06 9,006 1.568,76 140,99 istem regi de Centre Medicale de tenatal al malforma -Varset HCL lor ZE 7.541,83, 0,00 5.972,97 ri ta a m m a) T— = „57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569,76 140,99

SURSE DE FINANTARE Credite IFC | | n , Buget local | |. EA Buget Contr. Proprie Buget EU Chelt. Neel e (inclusiv din care | TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent Buget de | 2015 = | 2014 Stat | Cheltui iel Avans Parteneri TVA Avans pi. & pen Eligibil | derulare | Alte Surse | “SPA tie 1=2+58+10 o = o "n + m 9 n" de C-Da Municipal de Urgenta i u de cercetare RESEARCH NETWORK DR) SMIS 1975/48756 (SCM) ca 0,00 8.303,83 1.224,28 7.081,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VU 5,06 10.655,01 1.113,06 1.277,67 171,33 43,4) 2.049,64 3.356,29 0,08 0.00 6.004 wa Si Te a | 8. B. Lucrări noi 140 Reab ca, modernizarea, dezvolta mere ologie a Spitalului Clinic Munici 526136, | 14011,30, 0,00 10.653,01 1.113,06) 7.277,67 171,23 43,41 2.049,64] 3.356,79 0,00 0,00 IC apitolul 67.02 Cultură, recreere și religie 4.526,49) 0,06 3.326,49 538,78 2.452,34 228,17 115,28 0,69 1.200,00 8,66 0,60 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 4.526,49) 0,06 2 = = a ei a ai s m 6 m i = o a ra n 220,17) 115,728 000| 1.200,00 0,00 0,00 Ca = BI noi 4.526,49| 0,00 ci a <t. [i] e = n n EA O ci n ra 34 220,17 115,28 0,00 1.200,00 0,00 0,00 096,75 367,90|. 1.674,80 41,69 12,36 0,00 820,00 9,00 0,00 3 = 5 Modernizarea Parcului Justiției HCl, 465/2010, HCL 100/2012 2.916,75) 0,00 ci | odernizarea Parcului 65/2011, HCL 101/2012 1609,74| 0,00 122974) 170,80 777,54) 17848| 102,92 000| 380,00 0,00 0.00 'apitolul 68.02 Asigurări şi Asistenta socială 3.379,73) 131,89 2.566,86 366,08 1.666,18 0,00 0,06 0,06 0,80 0,06 812,87 334,68 02.15.02 Cantine de ajutor social 3.379,73) 131,89 2.566,86 366,96 1.666,18 0,06 0,00 0,06 6,00 0,00 312,87 534,68 |A- Lucrări în continuare 3.379,73) 131,89 2.366,86 366,00 1.666,18 0.66 0,00 0.00 0.00 0,00 812,87] 334,68

| | DENUMIREA OBIEC IVULUI care edent 2014 TOTAL 2015 Valoare proiect 2015 Bugel de Buget E Stat uget EU SURSE DE FINANTARE Buget local Contr. Proprie Cheltuieli Chelt. TVA Eligibil Avans pt, derulare Buyet | Partener Credire IFC Avans peniru der are Contributie E | o H n 3 Reabi iarea, moder dezvoltarea si lor Social pentru Centru Social de Urgenta 1 Persoane fara Adaposi, situat în 8 HCL dezvolt soara, str T 288/03.08.2011 3.379,73, 131,89 2.566,86 366,00)" 1.666,18 0,00 0,00 0,00 0,00 812,87 > = - ra, ur, Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 152.895,14| 6,48 md 131.427,69 15.162,93 69.068,51 8.099,55 1.077,59) 299,80 14.287,66 | val 10. ro 1.179,79 26.428,88 "70.62.63 Locuinţe 43.708,81| 0,06 43.708,81 443927 20.255,92 7.628,04 795,15 0,00 8,00 10.590,43| 9,00 2,00 76.82.03.01 Dezvoltarea sistemului de tocuinte 4370881] 9,06 4.439,27 28.255,92 1.028,64 795,15 0,06 0,00 10.590,43 9,06 0,00 A.Lucrări în continuare 27,275,59) 6.00 2.818,12 12.870,65 4.659,62 226,30 0,06 8,00 6.706,86 0,96 8,00 UNOr masuri | NZEBR de tem "0 energi ente si integrate pe piata europeana ilor de cladiri- NeZeR HCL Vi 0,00 0,00 ca Dr ci cn 10,88 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 îi cu cod inr 12, bl Aradului nr. 15, bl 3A; b-d 1,27, bl4C2; b-dul LC. IL. Rebreanu nr. 150; 15, Sc. A3; B-dul C Bratianu B-dul C, L 5.623,84, 0,00 = = Na ca o n S = ci o ci 5 ca _ m a = CI n 61,37 0,00 0,00 0,00 0.00

IMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2015 care excedent 2014 SURSE DE PINANTARE Valoare 2015 Buget de Stat Buget EU Cheltuieli Eligibile Contr. Proprie Buget local Chelt. Neeligibil E (inclusiv TVA Elivi Avans pt. der Alte Surse Credite IFC Avans pentru o îl + 9 e ea invest OF r de locuințe din enţa ă u bloc: ul Fimişoara, pentru familii cu în sub 334 de euro/lună” za 4, cud SMIS 48191 (C.Sag 1.83.bl9,sc. ATB+C; O, Sagului B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. 8.797,77 0,00 8.792,77 902,78 112,64 1.662,91 GI ci en 0,00 0,00 2.087,02 0,00 9,00 ca invest â a blocu iul "Pimişoara, pentr venit mediu sub 335 de euro/lună” 3randusei nr. FI, Se ATB; B-dul C. Viartirilor 1989 nr. 23; C. A i Se, A+; B-dul L.Rebreanu Bocu bl. 8 57) 4.459,44 0,00 4.459,44 471,53 2.148,07 20,94 0,00 0,00 954,72 0,60 0,00 în eficienţă a învestiți lor de locuințe din cu in venit mediu sub 359 de euro/lună” Cod SMS 48189 (str, Ana pâtescu nr, 29, bl. 122, Calea Sagului Simion Bărnțiu, nr. 63/A, B-dul 63, B-dul Take lonesc uza 2 e lonescu nr. 37, Calea 7, Calea Sagului nr. 53- 0.00 | | | | 870,43 1.599,80 , 0,00 0,00 1.807,94 9,00 3. Lucrări noi 0,00 16.433,22| 1.621,15 2.968,42 9,06 8.06 3.883,57 08,09 3.90

SURSE BE FINANTARE | 106 din care Valoare Buget local ——— DENUMIREA OBIECTIVULUI js [excedent] proiect Buget de | Aust EU Contr. Proprie Parteneri 204: pet E = 2014 2015 Stat N n TVA Avans pt & pen A = gibile e Elipib derulare | Alte Surse | de (i +51 1 Buget Cheltuieli clusiv pr 6 1=2+8+10 "a _ m & 7 8 9 6 ienţa | ţe din +Cu un ă, cod SES 16.43322| 0,00 16.433,22 1.621,15 7.38 cn ci Vă 2.968,42 574,83 0,00 0,00 = Ce! A E sa a 0,00 10.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 109.186,33| 6,48 87.718,88| 10.723,66 48.812,59 471,51 282,44 999,80| 14.287,66 9,00) 7.175,79 A. Lucrări în continuare 109.186,33) 6,48 87,718,88| 190.723,66 48.812,59 471,5 282,44 999,80) 14.287,66 9,06 1.179,73 7 _ 3 structuri alului Beg Lara, 39.594,32| 6,48 ca 1.547,66) 3.623,0 m 16.493,61 0.00 0,00 0,00 6.496,66 0,00 1.550,00 publice din centrul tori misoara „416| 0,00 5.626,86 25.615,75 0,00 0,00 0,00 6.716,31 0,00 3.433,69 1.676,91] 0,00 L. ci = DE 28 75,07 334,00 425,02 232,98 16,21 163,63 0.00 0.00 0.00) Centru Regional de Competente si | n Sectorul | 9.688,17) 0,00 8.369,46 393,42 2.703,36 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 1.318,71 3.072,68 Mode Hitermod imIsoar 408321) 0,00 Dai > a e = CI = a a EI cn 1.798,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877,39 1.012,35 sterea here pentru alitatii in 3.838,26, 0,00 2.927,20 41021 46,49 49,46 & i ra E n 911,06 0,00 0,00 0,00

| - MI = SURSE Di FINANTARE Credite IEC FOTAL din care Valoare Buget local AL r Pr E NUMIREA OBIECTIVULUI proiect | Bugerde | par Cont Proprie na 2014 2013 Stai Buget EU Chelt. Neeligibil Avans ontributie pentru TVA Avans pt. ibi de Cheltuie e Eligi te Surse e MU 9 1=2+5 "apitolul 74.02 Protecţia mediului | 1.106,30) 0,00 1.106,30 6,00 000| 1.106,30 0,00 0,00 0,08 0,00 6,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor | reziduale 1.106,30) 0,00 1.106,30 0,00 6,00) 1.106,30 0,00 0,00 0,06 6,00 0,00) e 1-106,30| 0,00 1.106,30 5.00 0,00) T-106,30 0,00 0,00 0,60 0.00 0,00) 0.00 | i (inclusiv 1] | | j derea si moder eu sistemului de | izare in judetul is (proiect Aquatim) HCL 364/2010 rentare cu upa si cai 106,30j 0,00 1.106,30 0,00 0,00 1.106,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0 31.02.06 Energie termică 7.663,74) 9,80 7.663,74 5,00 0.00 0.08 0,00 0.06 0,06 0,00 8,00 7.663,74 4. Lucrări În continuare 7.663,74) 0,00 7.663,74 0,06 9,00 0,00 0,06 0,06 0,00 9,08 8,00 7.663,74 i 1 00 val 81.82 Combustibili si energie 7.663,73| 6,00 7.663,74 0,00 0,06 0,66 0,00 0,00 0,60 0,06 0,00 76631 = i HCL 347/29.09.2009 7.663,74| 0,00 7.663,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zapitolui 84.02 Transporturi 118861,89| 0,00 85.756,79| 14.908,44| ' 67.947,40 33,46 9,06 0,60) 23.849,43 532,91 34.02.03 Transport rutier 118.861,89| 0,00 85.756,70) 14.908,44 7.947,40 93,46 0,06 0,00) 23.845,43 532,91 34.02.03.02 Transportul în comun 110.839,39| 0,00 79.663,70) 14.036,73 03.979,03 93,46 0,00 0,80) _23.849,43| 532,51 ontinuare 110.839,39| 0,00 19.663,70| 14.036,73 03.979,03 93,46 0,06 0,00) 23.849,43 53291 v management si supraveghere video _98/1409.2012 60.551,66) 0,00 43.506,93) 7.674,47 34.937,35 0,00 0,00 0,00 17.04 5 a 2 s| a = 2 Do - i Ta NO a MI ca a W) ca ră mis SIRIA mi ca min = a SI 5 a A. Lucrări în 3 0,00 0,00 rețea troleibuz Dumbrăvița HCL 87/28.02.20125 17.213,08| 0,00 Îl = = ri ci a ci -. e a ci ibuze Timişoara | i i 935,85 0,00 0,06 0.00 0,00 247,32

JUNUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2015 din care excedent 2044 SURSE DE FINANTARE Valoare proiect 2015 Buget de Stat Buget EU Cheltui E ile Buget local TVA Eligibil Avans pt. der are | Buget Parteneri & Alte Surse Avans pentru v 1=2+8+14 223 +4+5+6+7+9+ EI a = E - 3 1 Hu _8.802,62 0,00 3.081,12 0,00 0,00 0,00 0,00 lenges Sustainable neg CHALLENGE 110,00 0,00 0,00 78,10 31,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00) ctelei de i SMIS 48121 0,00 17.357,33| 3. &1,56 13.946.61 0,00 0,00 6.804,70 , | 000| 247890) 126,46 | | i 83,59 0,00 ai 34.02.0301 Drumuri si poduri 09,00 5.093,00 3.968,37 0,00 0,00 5,00 0,08 000| 1.929,56 A. Lucrări în continuare 0,00 6.093,00 3.968,37 0,00 0,00 9,00 0,00 000| 1.929,50 utier zona a E HOCL356/201 SMIS 8.022,50 0,00 5.093,00 871,71 0,00 0,00 0,00 1.929,50 Smaranda i ff SERVICIUL PROIECTE CU A, REGIONALĂ ALĂ CONSILIER SERVICIUL CU NAȚIONALĂ Bogdan MIHNEA NANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ȘI

Atasament: Anexa_nr.2_Buget_Venituri_proprii.pdf

BUGET DE VENITURI PROPRII DENUMIREA INDICATORILOR pues po5 Joţealpu| yeqosde uresfod yeoyndo SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 288.224,69 1.260,00 289.484,55 I, VENITURI CURENTE 00.02 270.314,17 0,00 270.314,17 GC. VENITURI NEFISCALE 00.07 270.314,17 0,00 270.314,17 CA. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.737,28 0,00 1.737,29) Venituri din proprietate 30.10 1.737,29 0,90 1.737,29 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.420,56 0,06 1.420,56, Alte venituri din concediu inchi ri de catre institutiile publice 30.10.05.30 1.420,56 0,00 1.420,56) Alte venituri din proprietate | ru | mt O OT | O 30.10.50 318,73 0,00 315,73) C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII o 00.09 268.576,88 0,00 Venituri din dobanzi o = 31.10 6,00 0,06 268.576,83| 5,00 Alte venituri din dobânzi — Dn 31.10.03 6,00 0,00 6,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati îN 33.10 262.246,29 0,06 262.246,29 Taxe si alte venituri în invatamani ma + 33.10.05 6.801,81 0,00 6.801,81 Venituri din prestari de servicii = a 33.10.08 2.924,42 0,00 2.924,42 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine VO a 33.10.14 15.195,82 0,00 15.195,82 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa o _ 33.10.16 81,49 0,00 81,49 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 1î7 33.10.17 282,00 0,00 282,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 18 + 33.10.18 533,90 0,00 633,90 Venituri din cercetare 19 33.10.20 210,00 0,00 210,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 20 33.10.21 183.832,46 0,00 183.832,46 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 21 33.10.30 37.107,00 0,00 37.107,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 22 33.10.31 6.635,00 0,00 8.635,00| Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala 23 33.10.32 2.338,00 0,00 2.336,00)| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 24 33.10.80 5.204,39 0,00 6.204,39| Pag. 1/11

DENUMIREA INDICATORILOR po POD yeqosde wreiBo1d ejuonțul Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10 186,06 0,00 16,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 26 34.10.50 16,00 0,00 Diverse venituri 27 36.10 5.378,92 0,00 16,00| 5.378,92 Alte venituri 28 36.10.50 5.378,92 0,00 5.378,92 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 28 37.10 929,67 0,00 929,67 Donatii si sponsorizari 30 37.10.01 851,37 0,00 851,37 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subven 31 37.10.03 -395,29 0,00 -395,29 Varsaminte din sectiunea de functionare 32 37.10.04 395,29 0,00 395,28 Alte transferuri voluntare 33 37.10.50 78,30 0,00 78,30 II. VENITURI DIN CAPITAL 34 00.10 11,88 3,00 11,88 incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 35 40.10 11,89 0,00 11,88] Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 36 40.10.15 11,89 0,00 11,89| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 37 40.10.15.01 11,89 0,00 1 1148) îV. SUBVENTII 38 00.12 9.617,80 1.260,00 10.877,80| Subventii de la alte administrații 39 43.10 9.617,80 1.260,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 40 43.10.10 432,00 0,00 10.877,80) 432,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capita! din domeniul santatii 41 43.10.14 8.685,80 0,00 8.685,80 Sume din bugetul de stat catre bugetele focale pentru finantarea investitiilor in sanatate 42 43.10.16 0,06 1.260,00 1.260,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 43 43.10.16.01 0,00 1.260,00 1.260,00 Sume aicoate de la bugetul local 44 43.10.22 500,00 0,00 500,00 Sume aicoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 45 43.10.22.02 500,00 0,00 500,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 46 45.10 8.280,83 0,00 8.280,83 Fondul European de Dezvoltare regionala 47 45.10.01 8.280,83 0,00 8.280,83 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48 45.10.01.01 8.280,83) 0,00 8.280,83 TOTAL CHELTUIELI 49 288.224,69 1.260,00 Pag.2/ 11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POD 3eqosde we15o1d uresBotd CHELTUIELI CURENTE 01 278.868,60 0,00 278.668,60| TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 51 10 108.579,56 0,00 108.579.56| TITLUL IFBUNURI Si SERVICII 52 20 161.214,86 0,00 161.214,86| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 53 58 8.305,83 0,00 8.305,83 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 54 57 176,00 0,00 176,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 55 59 392,35 0,00 392,35 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 70 9.556,09 1.260,00 10.816,08 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 57 71 9.556,08 1.260,00 10.816,09) Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 58 50.10 5.204,35 9,00 5.204,35 Alte servicii publice generale 59 54.10 5.204,35 0,06 5.204,35 CHELTUIELI CURENTE 80 01 4.729,35 0,00 4.729,35 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 61 10 2.563,35 0,00 2.563,35 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 82 20 2.166,00 0,00 2.166,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 63 70 475,00 0,00 475,00) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 64 71 475,00 0,00 475,00| Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 65 54.10.10 5.204,35 0,00 _ Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 56 64.10 283.020,34 1.280,00 284.280,34| Învatamant 67 65.10 26.479,93 9,00 26.478,93 CHELTUIELI CURENTE 58 01 26.277,30 0,00| 26.277,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 869 10 4.128,89 0,00 4.129,89 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 70 20 21.784,06 0,00 21.784,06 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 71 57 176,00 0,00 176,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 72 59 187,35 0,00 187,35 CHELTUIELI DE CAPITAL 73 70 202,63 0,00 202,83 TITLUL Xt ACTIVE NEFINANCIARE 74 7 0,00 202,83 Din total capitol _ Invatamant prescolar si primar 75 65.10.03 13.980,24| 0,00 13.980,24 Invatamant prescolar 76 65.10.03.01 11,147,66 0,00 11.147,86 Pag.3/11

DENUMIREA INDICATORILOR pui po5 yeqoide Jeoygosi weiBosj Invatamant primar 65.10.03.02 2.832,58 0,00 Invatamant secundar 75 65.10.04 7.833,08 0,00 7.633,09 Invatamant secundar inferior 79 65.10.04.01 1.299,78 0,00 1.299,78 Invatamant secundar superior 80 65.10.04.02 5.950,83 0,00 5.950,83 Invatamant profesional 81 65.10.04.03 382,48 0,00 382,48 invatamant postliceal 82 65.10.05 1.577,30 0,00 1.577,30 are pentru educatie 83 65.10.11 3.289,30 0,00 3.289,30 internate si cantine pentru elevi 84 65.10.11.03 3.289,30 0,00 3.289,50| Sanatate 85 66.10 253.475,41 1.260,00 254.735,41 CHELTUIELI CURENTE 85 01 244.708,95 0,00 244.706,95 | TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 87 10 101.456,32 0,00 101.456,32) TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 88 20 134.739,80 0,00 134.739,80 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 89 56 8.305,83 0,90 8.305,83 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 90 59 205,00 0,00 205,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 91 70 8.768,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 92 71 8.768,46) î 260,00, 10.028,46 Din total capitol 1.260,00 10.028,46 Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 93 86.10.06 253.475,41 1.260,00] 254.735,41 Spitale generale 94 86.10.06.01 253.475,41 1.260,00 254.735,41 Cultura, recreere si religie 95 67.10 2.585,00 0,80 2.585,00 CHELTUIELI CURENTE 95 01 2.475,00 0,00 2.475,00 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 97 10 430,00 0,00 430,00 TITLUL if BUNURI SI SERVICII 98 20 2.045,00 0,00 2.045,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 99 70 110,00 0,00 110,00| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 100 71 110,00 0,00 110,00) Din total capitol Servicii culturale 101 67.10.03 2.585,00 | 0,00 2.585,00 Institutii publice de spectacole si concerte 102 87.10.03.04 1.735,00 0,00 1.735,00 Case de cultura 103 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Pag. 4/11

DENUMIREA INDICATORILOR pue4 pod POI 3eqo1de uelBoid ejuonyu| yeoype1 Asigurari si asistenta sociala 104 68.10 480,00 0,06 CHELTUIELI CURENTE 105 01 480,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 106 20 480,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 107 70 0,00 0,00 Bin total capitol 108 58.10.04 480,00 0,00 Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala în caz de boli si i 109 58.10.05 0,00 0,00 Asistenta sociala în caz de inva! 110 68.10.05.02 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si cop 111 68.10.06 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 112 96.10 0,00 0,00 (REZERVE 113 97.10 0,00 0,00 EXCEDENT 114 98.10 0,06 0,00 DEFICIT 115 99.10 0,00 0,06 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 270.362,77 0,00 270.362,77 TOTAL VENITURI 00.01 270.382,77 0,00 270.382,77 1. VENITURI CURENTE 00.02 268.918,88 0,06 265.818,88 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 269.918,88 0,00 289.518,88 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.737,28 0,00 1.737,29| Venituri din proprietate 30.10 1.737,28 0,00 1.737,29) Venituri din concesiuni ieri 30.10.05 1.420,56 0,00 1.420,56 eri de catre insti Alte venituri din concediuni si e publice —| N mit Dj On] O 30.10.05.30 1.420,56 0,00| 1.420,56 Alte venituri din proprietate 30.10.50 316,73 0,00| 316,73 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII o = 00.09 268.181,59 0,06 268.181,59 Venituri din dobanzi <a _ 31.10 6,00 0,00 5,50 Alte venituri din dobânzi N — 31.10.03 6,00 0,00 6,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati =” 33.10 262.246,2$ 0,00 262.246,29 Taxe si alte venituri nvatamant a = 33.10.05 6.801,81 0,00 8.801,81 Venituri din prestari de servi o pe J33-10.08 2.924,42 0,00 2.924,42 Pag.5/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 pOD wefo1d LUI D n Oi Contributia elevilor si studentilor pentru înternate, camine si cantine 33.10.14 15.195,82 0,00 15.195,82| Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 17 33.10.16 81,49 0,00 81,49) Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 18 33.10.17 282,00 0,00 282,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 19 33.10.18 633,90 0,00 633,90| Venituri din cercetare 20 33.10.20 210,00 0,00 210,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 21 33.10.21 183.832,46 0,00 183.832,46 Venituri din contraciele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de ia bugetul de stat 22 33.10.30 37.107,00 0,00 37.107,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sure alocate din veniturite proprii ale Ministerului Sanatatii 23 33.10.31 6.635,00 0,00 6.635,00 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 24 33.10.32 2.338,00 0,00 2.338,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 25 33.10.50 8.204,39 0,00 6.204,38 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 26 34.10 16,00 0,00 16,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 27 34.10.50 16,00 0,00 16,00 Diverse venituri 28 36.10 5.378,92 0,00 5.378,92 Alte venituri 29 36.10.50 5.378,92 0,00 5.378,92 Transferuri voluntare, altele decat subven 30 37.10 534,38 0,06 534,38 Donatii si sponsorizari 31 37.10.01 851,37 0,00 851,37 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subven 32 37.10.03 -395,29 0,00 -395,29 Alte transferuri voluntare 33 37.10.50 78,30 0,00 78,30 iH. VENITURI DIN CAPITAL 34 00.10 11,88 0,90 11,88 incasari din rambursarea împrumuturilor acordate 35 40.10 11,89 0,00 11,89) Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 36 40.10.15 11,88 0,00 11,89 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 37 40.10.15.01 11,89 0,00 11,89 IV. SUBVENTII 38 06.12 432,00 9,00 432,00 Subventii de la alte administrat 38 43.10 432,00 5,00 a 432,06 Subventii de la bugetele locale peniru finantarea cheltuielilor curente in dome: 40 43.10.10 432,00 0,00 432,00 Pag.6/11

DENUMIREA INDICATORILOR puel po J0JeSIPUI POD yeqoide uwe1foid TOTAL CHELTUIELI 270.362,77 0,00 270.362,77 CHELTUIELI CURENTE 42 01 270.382,77 0,00 270.362,77 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 43 10 108.579,56 0,90 108.579,56 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 44 20 181.214,86 0,00 161.214,86 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 45 57 176,00 0,00 176,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 46 59 392,35 0,00 392,35 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 47 50.10 4.729,35 0,00 4.729,35, Alte servicii publice generale 48 54.10 4.729,35 0,06 4.129,35 CHELTUIELI CURENTE 49 01 4.729,35 0,00 4.729,35 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 50 10 2.563,35 0,00 2.563,35 TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 51 20 2.166,00 0,00 2.186,00 Din total capitot Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 52 54.10.10 4.729,35 0,00 4.729,35 Partea a lli-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 53 84.10 265.633,42 0,00 265.633,42 invatamant 54 85.10 [| 26.277,30 0,00 26.277,35 CHELTUIELI CURENTE 55 01 26.277,30 0,00 26.277,30 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 56 10 4.129,89 0,00 4.129,89 TITLUL îi BUNURI SI SERVICII 57 20 21.784,08 0,00 21.784,06| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 58 57 176,00 0,00 176,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 59 187,35) 0,00| 187,35 Din total capiiot Invatamant prescolar si primar 60 65.10.03 | 13.980,24 0,00 13.980,24| Invatamant prescolar 61 65.10.03.01 0,00 1.147,56) Invatamant primar 82 65.10.03.02 2.832,58 0,00 2.832,58| Invatamant secundar 63 65.10.04 7.430,48 0,00 7.430,46 Invatamant secundar inferior 54 65.10.04.01 1.299,78 0,00 1.299,78 Invatamant secundar superior 65 65.10.04.02 5.748,20 0,00 5.748,20 Invatamant profesional 66 65.10.04.03 382,48 0,00 382,48 invatamant postliceal 67 65.10.05 1.577,30 0,00 "1.577,30 Pag. 7/11

DENUMIREA INDICATORILOR JoţeoIpul po) puei po yeqoide wueIBosd re pentru educatie 68 [65.10.11 3.289,30 0,00 3.289,30 Internate si cantine pentru elevi 69 |65.10.11.03 3.289,30 0,00 3.289,30 a Sanatate 70 |88.10 236.401,12 2,00 236.401,12| CHELTUIELI CURENTE 71 |o1 236.401,12 0,00 236.401,12| TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 72 [10 101.456,32 9,00 101.456,32 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 73 |20 134.739,80 0,00 134.739,80| TITEUL XI ALTE CHELTUIELI 74 [59 205,00 0,00 205,00| Din total capitol Servi: medicale în unitati sanitare cu paturi 75 |66.10.06 236.401,12 9,00 | 236.401,12 Spitale generale 76 |66.10.06.01 236.401,12 0,00 236.401,12, Cultura, recreere si religie 77 67.16 2.475,00 6,00 2.475,00| CHELTUIELI CURENTE 78 |01 2.475,00 0,00 2.475.00| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 79 10 430,00 0,00 45060) TITLUL II BUNURI SI SERVICII 80 20 2.045,00 0,00 2.045,00 Din total capitoi Servicii culturale 81 67.10.03 2.475,00 0,00 2.475,00) institutii publice de spectacole si concerte 82 ,67.10.03.04 1.825,00 0,00 1.625,00| Case de cultura 83 |67.10.03.06 850,00 0,00 850,00) Asigurari si asistenta soci 84 168.10 480,00 0,00 480,00| CHELTUIELI CURENTE 85 |01 480,00 0,00 480,00| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 86 |20 480,00 0,00 480,00, Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 87 [68.10.04 480,00 0,00 480,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 88 |68.10.05 0,00 0,00 0,00) Asistenta sociala în caz de invaliditate 89 |68.10.05.02 0.00 9,00 0,00 Asistenta sociala pentru farnilie si copii S0 |68.10.08& 0,00 0,00 9,00 Partea a Vli-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 91 |96.10 0,00 3,00 0,00 REZERVE s2 |97.10 0,00 3,00 0,00 EXCEDENT 93 |98.10 0,00 0,00 0,00 Pag.8/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JOJeSIPUI POI yeqosde weifosd yeounoai DEFICIT << =) 99.16 0,00 0,00 0,06 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 17.861,92 1.260,00 19.121,92 TOTAL VENITURI 00.01 17.861,92 1.260,00 19.121,92 |, VENITURI CURENTE 00.02 395,28 0,00 395,25 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 395,23 3,00 395,28 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.05 395,29 0,06 395,25 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 395,28 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 395,29 0,00 395,28 iV. SUBVENTII 00.12 9.185,80 1.280,00 395,29 19.445,80| Subventii de la alte administratii —| Na HO o || n 43.10 9.185,80 1.260,00 10.445,80 Subventii de la bugetul focal pentru finantarea cheltui r de capital din domeniul santatii o = 43.10.14 8.685,80 0,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 11 43.10.16 0,00 1.260,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale peniru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 12 43.10.16.01 0,00 1.260,00 Sume alcoate de la bugetul local 13 43.10.22 500,90 0,00| Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 14 43.10.22.02 500,00 000| Sume FEN postaderare in contul platilor efeciuate 15 45,10 8.280,83 0,00 8.280,83 Fondul European de Dezvoltare regionala 16 45.10.01 8.280,83 0,06 8.280,83 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 17 45.10.01.01 8.280,83 0,00 8.280,83 TOTAL CHELTUIELI 18 17.881,92 1.260,00 19.121,92 CHELTUIELI CURENTE 19 01 8.305,83 0,00 8.305,83 Titlul ViH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 20 56 8.305,83 0,00 8.305,83 CHELTUIELI DE CAPITAL 21 70 9.556,08 1.280,00 10.818,09 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 22 71 9.556,09 1.260,00 10.816,09 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 23 50.10 475,00 0,00 475,00 Alte servicii publice generale 24 54.10 475,00 0,00 475,00 Pag.9/11

DENUMIREA INDICATORILOR pues po3 JOIRIIPUI pas Jeqoide wue1f014g CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 26 70 475,00 0,00 475,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 27 71 475,00 0,00 475,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 28 54.10.10 475,00 0,00 475,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 29 84.10 17.386,92 1.280,00 18.646,92 invatamant 30 55.10 202,83 03,00 202,83 CHELTUIELI CURENTE 31 oi 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 32 70 202,63 0,00 202,83 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 33 71 202,63 0,00 202,63 Din total capitol invatamant prescolar si primar 34 55.10.03 0,00 0,00 0,00 invatamant prescolar 35 65.10.03.01 0,00 0,00 0,00| invatamant primar 36 65.10.03.02 09,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 37 65.10.04 202,63 0,00 202,63 Invatamant secundar inferior 38 65.10.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 39 65.10.04.02 202,63 0,00 202,63 Invatamant profesional 40 65.10.04.03 0,00 0,00 0,06 Invatamant postliceal 41 65.10.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 42 85.10.11 0,00 0,00 0,00 internate si cantine pentru elevi 43 65.10.11.03 0,00 0,00 0,00 Sanatate 44 66.10 17.074,28 1.260,00| 18.334,28 CHELTUIELI CURENTE 45 01 8.305,83 0,00| 8.305,83 Tiilul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 46 56 8.305,83 0,00 8.305,83 CHELTUIELI DE CAPITAL 47 70 8.768,46 1.260,00 10.028,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 48 71 8.768,46 1.260,00 10.028,46, Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 49 86.10.08 17.074,29 1.260,00 18.334,28 Spitale generale 50 86.10.06.01 17.074,29 1.260,00 18.334,29| Pag. 10/11

DENUMIREA INDICATORILOR po3 Joyeolput yeqoide BUNUL Cultura, recreere si religi: 67.10 11 0,00 0,06 110,00 CHELTUIELI CURENTE 52 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 53 70 11 0,00 0,00 110,00| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 54 TA 11 0,00 0,00 110,00) Din total capitoi Servicii culturale 55 67.10.03 11 0,00 0,00 110,00| institutii publice de spectacole si concerte 56 67.10.03.04 11 0,00 0,00 110,00 Case de cultura 57 67.10.03.06 0,00 0,00 9,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 58 96.10 9,06 0,00 0,00) REZERVE 59 97.10 0,00 0,00 EXCEDENT s0 98.10 0,00 0,00 3,00 0,00 DEFICIT 61 99.10 0,06 0,00 0,06 PRIMAR, NICOLAE ROBU” Pag. 11/11 DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU SEF SERVIER STELIANĂ STANCIU 4 BUGET, ft

Atasament: Anexa_nr.1_Buget_local.pdf

UNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL Hotarârea Mr. cercei DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 PO) ue16old uresfiold ECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 06.01 1.043.519,45 6.260,00 1.048.779,45 VENITURI PROPRII 48.02 452.822,63 5,00 452.822,63 Î. VENITURI CURENTE 00.02 627.203,68 0,06 627.203,88 A. VENITURI FISCALE 00.03 589.876,24 0,00 589.876,24| Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 301.569,64 0,00 301.569,84| Ai1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 6.618,70 0,00 5.518,70 impozit pe profit 01.02 5.618,70 0,00 6.618,70 impozit pe profit de la agentii economici = | NN MO] | 10] | O 01.02.01 6.618,70 0,00 6.618,70 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE a 00.06 294.334,22 0,00 294.334,22 impozit pe venit o = 03.02 10.157,80 0,00 10.157,90 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal — — 03.02.18 10.157,90 0,00 10.157,90 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit N _ 04.02 284.176,32 0,00 284.176,32 Cote defalcate din impozitul pe venit m _ 04.02.01 265.437,32 0,00 265.437,32 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale < - 04.02.04 18.739,00 0,00 18.739,00| A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL “ _ 09.07 618,72 0,00 518,72 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital V _— 05.02 816,72 0,06 618,72 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital p 05.02.50 516,72 0,00 618,72 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE o a 00.0$ 82.763,92 0,08 82.763,92 Impozite si taxe pe proprietate m _ 07.02 82.763,92 0,00 82.763,92 Impozit pe cladiri o N 07.02.01 8.769,28 0,00 568.763,28 Pag. 1/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 10JeoIPUI POD yeqoide gjuonțul Impozit pe cladiri - PF 21 07.02.01.01 22.314,24 0,00 22.314,24 Impozit pe cladiri - PI 22 07.02.01.02 46.455,04 0,00 46.455,04 impozit pe terenuri 23 07.02.02 9.366,60 0,00 "8.366,60 Impozit pe terenuri - PF 07.02.02.01 4.088,01 0,00 4.088,01 Impozit pe terenuri - PJ | 24 25 07.02.02.02 4.991,24 0,00 4.991,24 Impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 287,35 0,00 287,35 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de siat = restante anii anteriori = 27 07.02.03 4.513,60 0,00 4.513,80 Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 114,44 0,00 114,44 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 29 06.10 203.952,20 0,06 203.852,20 Sume defaicate din TVA 30 11.02 174.504,00 0,08 174.504,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 31 11.02.02 172.732,00 8,00 172.732,00 Sume defalcate din TVA pt ech rarea bugetelor locale 32 11.02.06 1.772,00 0,00 1.772,00| Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 12.02 588,52 0,00 888,52 Taxe hoteliere 34 12.02.07 688,52 0,00 688,52 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 712.92 0,00 772,82 impozit pe spectacole 36 15.02.01 275,88 0,00 275,88 Alte taxe pe servi 37 15.02.50 497,04 0,00 497,04 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 18.02 27.9865,76 0,00 27.986,78| Taxa asupra mijloacelor de transport 38 16.02.02 23.669,72 0,00 23.669,72| Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 16.02.02.01 13.314,76 0,00 13.314,76 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 186.02.02.02 10.354,96 0,00 10.354,96 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 16.02.03 0,28 0,00 0,28 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 16.02.50 4.316,76 9,00 4.318,78 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 00.11 1.590,48 0,00 1.590,48| Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 1.590,48 0,00 1.590,48) Alte impozite si taxe 46 18.02.50 1.590,48 0,00 1.590,48) C. VENITURI NEFISCALE 47 00.12 37.327,44 0,00 37.327,44 1, VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 18.961,78 9,00 19.561,7& Pag. 2/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 po) yeqosde BJUONgUI uresboid Venituri din proprietate 30.02 19.848,20 0,00 19.948,20| Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 18.348,20 0,06 18.348,20 Alte venituri din concediuni si Închirieri de catre institutiile publice 51 30.02.05.30 + 18.348,20 0,00 18.348,20| Venituri din dividende 52 30.02.08 1.600,00 0,00 1.600,00 Venituri din dividende de la alti platitori 53 30.02.08.02 1.600,00 9,00 1.600,00 Venituri din dobanzi 54 31.02 13,56 0,00 3,56 Alte venituri din dobanzi 55 31.02.03 13,56 0,00 13,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 00.14 17.365,68 0,00 17.365,68 Venituri din prestari de servicii si aite activitati 57 33.02 248,72 0,00 248,72 Venituri din prestari de servicii 58 33.02.08 1,00 0,00 1,00] Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 237,16 0,00 237,16 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 860 33.02.28 10,56 0,00 10,56 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise si 34.02 2.921,12 0,00 2.921,12 Taxe extrajudiciare de timbru 62 34.02.02 2.921,12 0,00 2.921,12 Amenzi, penalitati si confiscari 63 35.02 10.081,05 0,00 10.081,08 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 35.02.01 10.050,61 0,00 10.050,81 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte insti de specialitate 65 35.02.01.02 10.080,61 0,00 10.050,61 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 56 35.02.02 0,12 0,00 0,12 lIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit tegii 67 35.02.03 0,04 0,00 0,04 Alte amenzi, penalitati si confiscari 68 35.02.50 30,28 0,00 30,28 Diverse venituri 63 36.02 3.964,79 0,06 Taxe speciale 70 36.02.06 3.027,24 0,00 3.027,24 Alte venituri 71 36.02.50 937,55 0,00 937,55 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 12 37.02 150,00 0,00 150,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 3 37.02.03 -41.861,48 0,00 -41.861,48 Varsaminte din sectiunea de functionare 74 37.02.04 41.861,48 0,00 41.861,48 Alte transferuri voluntare 75 37.02.50 150,00 0,00 150.00) îl. VENITURI DIN CAPITAL 00.15 272,95 0,00 272,95) Pag. 3/24

DENUMIREA INDICATORILOR ejUenUi +oyedlpul pod puei po5 | Jeqoide we1fiotq Venituri din valorificarea unor bunuri 77 139.02 272,95 0,00 272,35 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 78 |39.02.03 53,21 0,00 53,21 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 79 |39.02.07 173,61 0,00 173,61 Depozite speciale peniru constructii de construinte 80 |38.02.10 46,13 0,00 46,13 îV. SUBVENTII 81 00.17 125.067,56 6.260,00 131.327,56 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 100.18 125.067,56 6.260,00 131.327,56 Subventii de la bugetul de stat 83 42.02 125.067,56 6.260,00 131.327,56 A. De capital 84 115.516,88 6.260,00 121.776,88 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 85 |42.02.16 0,0% 5.260,00 5.260,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta în sanatate 86 |42.02.16.01 0,00 1.260,00 1.260,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale peniru finantarea altor inves sanatate 87 |42.02.16.03 0,00 5.000,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderarej 88 42.02.20 115.516,88 0,00 115.516,88| i B. Curente 89 3.550,88 0,00 3.550,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 90 |42.02.34 30,84 0,00| 30,84 Subveniii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 91 [42.02.41 9.519,84 0,00 9.518,84 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 92 [45.02 280.975,26 0,00 280.975,26 Fondul European de Dezvoltare regionala 93 (45.02.01 290.179,02 9,00 296.179,62 Sume primite in contul platilor efeciuate în anul curent 94 |45.02.01.01 290.179,02 0,00 290.179,02 Fondul Social European 95 45.02.02 344,36 9,00 344,36| Sume primite în contul piatilor efectuate in anul curent 96 [45.02.02.01 344,36 0,00 344,36 Fondul de Coeziune 97 [45.02.03 451,88 0,00 451,88 Sume primite in contul platitor efectuate in anul curent 98 |45.02.03.01 451,88 0,00 451,88 TOTAL CHELTUIELI 99 1.059.485,1$ 6.260,00 1.085.745,18 CHELTUIELI CURENTE 100 [01 871.201,83 2,00 871.203,83| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 101 |10 225.718,46 0,00 225.718,46| TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 102 [20 205.400,08 0,00 205.400,08 TITLUL III DOBANZI 103 [30 19.400,00 0,00 19.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 104 |40 79.400,00 0,00 79.400,00 Pag. 4/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 POD yeqosde we16o1d eIUSnpU| WU e. TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 105 51 26.709,15 702,00 27.411,15 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 106 56 287.961,44 -700,00 287.281,44 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 107 57 21.812,70 0,00 21.812,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 108 59 4.800,00 0,00 4.800,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 109 70 155.883,63 6.258,00 182.141,83 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 110 Va 155.878,63 6.258,00 162.136,63 TITLUL XIFACTIVE FINANCIARE 111 2 5,00 0,00 5,00| TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 112 81 32.399,73 0,00 32.398,73| Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 113 50.02 70.390,25 0,00 70.390,25 Autoritati publice si actiuni externe 114 51.02 47.086,89 0,00 47.086,85 CHELTUIELI CURENTE 115 oi 43.130,53 0,00 43.130,53 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 118 10 31.917,62 0,00 31.917,62 TITLUL if BUNURI SI SERVICII 117 20 9.212,91 0,00 9.212,91 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 118 59 2.000,00 0,00 2.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 119 70 3.956,36 0,00 3.956,36| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 120 71 3.956,36 0,00 3.956,36 Din total capito! Autoritati executive si legislative 121 51.02.01 47.086,89 0,00 47.086,89 Autoritati executive 122 51.02.01.03 47.086,89 0,00 47.086,89. Alte servicii publice generale 123 54.02 3.903,35 0,00 3.903,36 CHELTUIELI CURENTE 124 01 3.855,36 0,00 3.855,36 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 125 51 3.855,36 0,00 3.855,36| CHELTUIELI DE CAPITAL 126 70 0,00 0,00 0,00) TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 127 81 48,00 0,00 48,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 128 54.02.07 48.00 0,00 48,00 Servi publice comunitare de evidenta a persoanelor 129 54.02.10 3.855,36 0,00 3.855,36 publice generale 130 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 131 55.02 19.400,00 0,00 19.400,00 Pag.5/24

DENUMIREA INDICATORILOR po 103EDIPUI poD wesBolq ejuonţul CHELTUIELI CURENTE 132 o1 19.400,00 0,00 19.400,00 TITLUL îti DOBANZI 133 30 19.400,00 0,00 19.400,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 134 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitoi Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 135 55.02.01 18.400,00 0,00 — Partea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 136 59.02 21.818,44 0,06 21.818,44 Ordine publica si siguranta nationala 137 81.02 21.818,44 0,00| 21.818,44 CHELTUIELI CURENTE 138 oi 20.508,30 0,00 20.508,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 138 10 18.393,30 0,00 18.393,30 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 140 20 2.000,00 0,00 2.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 141 51 15,00 0,00 15,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 142 59 100,00 0,00 100,00) CHELTUIELI DE CAPITAL 143 70 1.310,14 9,00 1.310,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE T44 71 1.310,14 0,00| 1.310,14 Din total capitol Ordine publica 145 61.02.03 21.093,30 0,00 21.093,30 Politie locala 146 61.02.03.04 21.093,30 0,00 21.093,30 Protectie civila si proteciie contra incendiilor (protectie civila nonmititara) 147 61.02.05 725,14 0,00 725,14 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 148 64.02 431.772,49 5.260,00 438.032,49 invatamant 149 65.02 220.758,02 0,00 220.758,02| CHELTUIELI CURENTE 150 ot 211.552,98 0,90 211.552,98| TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 151 10 136.512,00 0,00 136.512,00 TITLUL i BUNURI Si SERVICII 152 20 37.600,00 0,00 37.600,00 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 153 56 33.135,98 0,00 33.135,98 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 154 57 1.805,00 0,00 1.805,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 155 59 2.700,00 0,00 2.700,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 156 70 9.205,04 0,00 9.205,04 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 157 71 9.205,04 0,00 9.205,04 Din total capitol | _ Pag.6/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POD ure1601j eyueniJui invatamant prescolar si primar 158 65.02.03 63.887,08 0,00 63.887,08| invatamant prescolar 159 65.02.03.01 35.727,70 0,00 35.727,70 invatamant primar 180 65.02.03.02 28.159,38 0,00 28.159,38 invatamant secundar 181 65.02.04 155.863,05 3,90 155.863,05 Invatamant secundar inferior 162 65.02.04.01 46.698,57 0,00 46.698,57 Invatamant secundar superior 163 65.02.04.02 106.481,08 0,00 106.481,08 Invatamant profesional 164 65.02.04.03 2.683,40 0,00 2.683,40 Invatamant postliceat 165 65.02.05 1.007,89 0,00 1.007,89| Sanatate 166 66.02 64.343,07 6.260,00 70.603,07| CHELTUIELI CURENTE 167 01 39.205,38 1.260,00 40.465,38 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 168 5.077,22 0,00 5.077,22 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 169 5.099,98 0,00 5.099,98 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 170 9.185,80 1.260,00 10.445,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 171 19.842,38 0,00 19.842,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 172 25.137,69 5.000,00 30.137,89 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 173 1 2i 5 56 7 7 25.137,69 5.000,00 30.137,69 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 174 66.02.06 59.165,87 6.260,00 65.425,87 Spitale generale 175 66.02.06.01 59.165,87 6.260,00 65.425,87 Servicii de sanatate publica 176 66.02.08 5.177,20 0,00 5.177,20| Cultura, recreere si religie 177 67.02 97.300,86 0,00 97.300,90 CHELTUIELI CURENTE 178 01 83.722,86 -1.258,00 82.464,86 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 178 14,188,37 0,00 14.188,37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 180 52.708,00 0,00 52.708,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 181 11.600,00 -558,00 11.042,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 182 5.226,49 -700,00 4.526,49) CHELTUIELI DE CAPITAL 183 13.578,04 1.258,00 14.836,04| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 184 1 2 5 58 7 7 13.578,04 1.258,00 14.836,04 Din total capitol Pag. 7/24

DENUMIREA INDICATORILOR pod yeqoide ure15014 culturale 185 67.02.03 31.130,92 0,00 31.130,92 Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 20.868,92 0,00 20.688,92 Case de cultura 67.02.03.06 10.462,00 0,00 10.462,00 Servicii recreative si sportive 67.02.05 62.261,98 0,00 82.261,98 Sport 67.02.05.01 31.120,00 09,00 31.120,00 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 31.141,98 0,00 31.141,88 Servicii religioase 67.02.06 2.500,00 0,00 2.500,00| Alte servicii în domeniile culturi recreerii si religiei 67.02.50 1.408,00 0,00 1.408,00| Asigurari si asistenta sociala 68.02 49.370,50 0,00 4.370,50 CHELTUIELI CURENTE 01 48.554, 51 0,00 48.554,51 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 10 19.629,95 0,00 19.629,95 TITLUL if BUNURI SI SERVICII 20 4.631,69 0,00 4.631,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 2.052,99 0,00 2.052,99 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 2.032,18 0,00 2.032,18| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 20.207,70 0,00 20.207,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 200 70 815,99 0,00 815,99 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 201 71 815,99 0,00 815,89 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 202 68.02.04 1.222,00 0,00 1.222,00 Asistenta sociala in caz de boli si învaliditati 203 68.02.05 29.857,58 0,00 29.857,58 Asistenta sociala în caz de invaliditate 204 68.02.05.02 29.857,58 0,00 29.857,58 Asistenta sociala pentru familie si copii 205 68.02.06 4.205,41 0,00 1205.41 | Crese 206 68.02.11 1.544,15 0,00 1.544,15) Prevenirea excluderii sociale 207 68.02.15 12.449,66 0,00 12.449,66| Ajutor social 208 68.02.15.01 6.266,59 0,00 6.266,59 Caniine de ajutor social 209 68.02.15.02 6.183,07 0,00 6.183,07 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 210 68.02.50 91,70 0,00 91,70 Partea a [V-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 211 69.02 213.626,81 0,00 213.626,81 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 212 70.02 196.520,51 0,00 196.520,51 Pag.8/24

DENUMIREA INDICATORILOR po5 POI iueifolq CHELTUIELI CURENTE 213 01 157.053,97 0,00 157.053,97 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 214 20 37.767,50 0,00 37.767,50 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 215 58 119.286,47 0,00 119.286,47 CHELTUIELI DE CAPITAL 216 70 17.466,54 0,00 17.466,54) TITLUL Xi ACTIVE NEFINANCIARE 217 71 17.461,54 0,00 17.461,54 TITLUL Xil ACTIVE FINANCIARE 218 A 5,00 0,00 5,00) TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 219 81 22.000,00 0,00 22.000,00| Din total capitol Locuinte 220 70.02.03 52.315,74 0,00 52.315,74 Dezvoltarea sistemului de locuinte 221 70.02.03.01 52.315,74 0,00 52.315,74 Alte cheltuieli in domeniut locuintelor 222 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 223 70.02.05 17.955,35 0,00 17.955,35 Alimentare cu apa 224 70.02.05.01 17.855,35 0,00 17.955,35 iluminat public si electrificari rurale 225 70.02.06 12.469,47 0,00 12.469,47 Alimentare cu gaze naturale in localitati 226 70.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00| Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 227 70.02.50 112.579,95 0,00 112.579,95| Protectia mediului 228 74.02 17.106,30 0,00 17.108,0)| CHELTUIELI CURENTE 229 01 17.106,30 0,00 17.108,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 230 20 16.000,00 0,00 16.000,00 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 231 56 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 232 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 233 74.02.05 16.000,00 0,00 16.000,00 Salubritate 234 74.02.05.01 11.000,00 0,00 11.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 235 74.02.05.02 5.000,00 0,00 5.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 236 74.02.06 1.106,30 0,00 1.108,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 237 79.02 321.877,20 0,00 321.877,20| Combustibili si energie 238 81.02 45.000,08 9,00 45.000,00| CHELTUIELI CURENTE 239 01 44.400,00 0,00 44.400,00 Pag.9/24

DENUMIREA INDICATORILOR puel po3 POD weqoade tueifoij TITLUL IV SUBVENTII 240 40 44.400,00 0,00 44.400,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 241 70 500,00 0,00 600,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 242 Ti 600,00 0,00 Din total capitot 500,00)| i Energie termica 243 81.02.06 45.000,00 0,00 45.000,00 Transporturi 244 84.02 276.877,20 0,00 276.877,20 CHELTUIELI CURENTE 245 01 182.711,64 0,00 182.711,64 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 246 20 40.380,00 0,00 40.380,00 TITLUL IV SUBVENTII 247 40 35.000,00 0,00 35.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 248 56 107.331,64 0,00 107.331,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 249 70 83.813,83 0,00 83.813,83 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 250 71 83.813,83 0,00 83.813,83, TITLUL XVil RAMBURSARI DE CREDITE 251 81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitoi Transport rutier 252 84.02.03 276.877,20 0,00 276.877,20 Drumuri st poduri 253 84.02.03.01 15.986,11 0,00 15.986, 11 Transport in comun 254 84.02.03.02 175.256,21 0,00 175.256,21| Strazi 255 84.02.03.03 85.634,88 0,00 85.834,88 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 256 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 257 86.02 0,00 0,00 0,50 REZERVE 258 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 259 98.02 0,00 8,00 9,00 DEFICIT 260 99.02 15.965,74 0,06 15.965,74 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 594.879,32 0,00 594.879,32 TOTAL VENITURI 00.01 594.879,32 0,00 594.879,32 VENITURI PROPRII 48.02 452.536,12 0,06 452.536,12 1. VENITURI CURENTE 00.02 585.328,64 9,00 585.328,54 A. VENITURI FISCALE OI OD) E O 00.03 589.876,24 9,00 589.876,24 Pag. 10/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei POS yeqosde ue1Boid ejusngul Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 301.569,84 9,00 301.569,54 A11, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 6.618,70 0,00 6.618,70 impozit pe profit 01.02 5.618,70 3,00 6.618,79 impozit pe profit de la agentii economici Dim OO 01.02.01 6.618,70 0,00 6.618,70| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 00.06 294.334,22 0,00 294.334,22 impozit pe venit 03.02 10.157,90 0,00 10.157,90 impozitul pe veniturile din transferul proprietatitor imobil re din patrimoniul personal 12 03.02.18 10.157,80 0,00 10.157,90| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 04.02 284.176,32 0,08| 284.176,32| Cote defalcate din impozitul pe venit 14 04.02.01 265.437,32 0,00 i 265.437,32 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 04.02.04 18.739,00 0,00 18.739.00| A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 00.07 618,72 0,00 615,72| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital î7 05.02 818,72 0,06 818,72 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 05.02.50 616,72 0,00 616,72 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 00.09 82.763,92 0,00 82.783,92 impozite si taxe pe proprietate 20 07.02 82.763,92 0,06 82.763,92 Impozit pe cladiri 21 07.02.01 68.769,28 0,06 68.769,28| impozit pe cladiri - PF 22 07.02.01.01 22314,24 0,00 22.314,24) impozit pe cladiri - PJ 23 07.02.01.02 46.455,04 0,00 46.455,04 impozit pe terenuri 24 07.02.02 3.366,50 0,00 9.366,66 Impozit pe terenuri - PF 25 07.02.02.01 4.088,01 0,00 4.088,01 impozit pe terenuri - PJ 26 07.02.02.02 4.991,24 3,00 4.991,24 Impozit pe terenurile extravilane 27 07.02.02.03 287,35 0,00 287,35 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de staf = restante anii anterio 28 07.02.03 4.513,80 0,00 4.513,60 _ Alte impozite si taxe de proprietate 29 07.02.50 114,44 0,00 444) A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI Si SERVICII 30 00.10 203.952,20 0,06 203.852,20 Sume defalcate din TVA 31 11.02 174.504,00 0,06 174.504,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 32 11.02.02 172.732,00 0,00 172.732,00| Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 11.02.06 1.772,00 0,00 1.772,00 Pag. 11/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 JoyeoIpul pod wueifo1y weficid | | | | Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 12.02 688,52 0,00| 688,52| Taxe hoteliere 35 12.02.07 688,52 0,00 888,52 Taxe pe servicii specifice 36 15.02 772,92 0,00 772,82 impozit pe spectacole 37 15.02.01 275,88 0,00 275,88 Alte taxe pe servicii specifice 38 15.02.50 497,04 0,00 497,04 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 16.02 27.986,76 0,00 27.985,76 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 16.02.02 23.669,72 0,06 23.669,72 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 186.02.02.01 13.314,76 0,00 13.314,76 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 16.02.02.02 10.354,96 0,00 10.354,96 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 16.02.03 0,28 0,00 0,28 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de aciivitati 44 16.02.50 4.316,76 000| 4.316,76 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 00,11 1.590,48 0,00 1.590,48 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 1.590,48 0,00 1.590,48 Alte impozite si taxe 47 18.02.50 1.590,48 0,00 1.590,48 C. VENITURI NEFISCALE 48 00.12 -4.547,60 0,06 4.547,80) Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 00.13 19.948,20 0,06 19.948,20 Venituri din proprietate 50 30.02 19.948,20 0,00 19.948,20 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 30.02.05 18.348,20 0,06 18.348,20 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 30.02.05.30 18.348,20 0,00 18.348,20 Venituri din dividende 53 30.02.08 1.600,00 0,00 1.600,00 Venituri din dividende de la alti platitori 54 30.02.08.02 1.600,00 0,00 1.600,00 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 55 00.14 -24.495,80 0,00 -24.495,80 Venituri din prestari de servi i alte activitati 36 33.02 248,72 0,00 248,72) Venituri din prestari de servi 57 33.02.08 1,00| 0,00 1.00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 33.02.12 237,16 0,00 237,18 Venituri din recuperarea cheliuielitor de judecata, imputatii si despagubiri 59 33.02.28 10,56 0,00 10,56 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 34.02 L 2.921,12 0,00 2.921,12 Taxe extrajudiciare de timbru 61 34.02.02 2.921,12 0,00 2.921,12 Amenzi, penalitati si confiscari 62 35.02 10.081,05 3,06 10.081,05 Venituri in amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 35.02.61 10.050,61 0,00 10.059,61, Pag. 12/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 POI Bjuențul Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02.01.02 10.050,81 0,00 10.050,61 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 65 35.02.02 0,12 0,00 0,î2 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 66 35.02.03 0,04 0,00 004| Alte amenzi, penalitati si confiscari 67 35.02.50 30,28 0,00 30,28| Diverse venituri 68 36.02 3.964,79 0,06 3.964,79 Taxe speciale 69 36.02.06 3.027,24 0,00 3.027,24 Alte venituri 70 36.02.50 937,55 0,00 937,55 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 71 37.02 -44.711,48 9,00 -41.711,48 Varsarninte din sectiunea de funciionare peniru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 2 37.02.03 -41.861,48 0,00 -41.881,48 Alte transferuri voluntare 73 37.02.50 150,00 0,00 150,00) IV. SUBVENTII T4 00.17 9.550,68 0,06 9.550,68| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 00.18 9.550,68 0,00 9.550,68) Subventii de la bugetul de stat 76 42.02 9.550,88 0,06 9.550,68| B. Curente "7 9.550,68 0,00 9.550,88 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 78 42.02.34 30,84 0,00 30,84 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 78 42.02.41 9.519,84 0,00 9.519,84 TOTAL CHELTUIELI 80 594.875,32 0,00 594.879,32 CHELTUIELI CURENTE 81 01 562.479,59 0,00 562.479.59| TITLUL f CHELTUIELI DE PERSONAL 82 10 225.718,46 0,00 225.718,46 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 83 20 205.400,08 0,00 205.400,08 TITLUL ii DOBANZI 84 30 19.400,00 0,00 19.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 85 40 78.400,00 0,00 79.400,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 86 51 5.948,35 0,00 5.048,35| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 87 57 21.812,70 0,00 21.812,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 88 59 4.800,00 0,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 85 81 32.399,73 0,00 4.800,00) 32.399,73| Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE 90 50.02 65.958,89 0,00 65.958,39| Autoritati publice si actiuni externe 91 51.02 43.130,53 0,00 43.130,83 Pag. 13/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 1038DIPUI POD 3eqoide ure1Bo1d CHELTUIELI CURENTE 01 43.130,53 0,00 43.130,53 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 93 10 31.917,62 0,00 31.917,62| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 94 20 9.212,91 0,00 9.212,91| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 95 59 2.000,00 0,00 2.000,00| Din total capitol Autoritati executive si legislative 96 51.02.01 43.130,53 0,00 43. 130,53, Autoritati executive 97 51.02.01.03 43.130,53 0,00 43.130,53 Alte servicii publice generale 58 54.02 3.428,36 0,06 3.428,36 CHELTUIELI CURENTE 99 01 3.380,36 0,00 3.380,36 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 100 51 3.380,36 0,00 3.380,36 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 101 81 48,00 0,00 48,00, Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 102 54.02.07 48,00 0,00 48,00! Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 103 54.02.10 3.380,36 0,00 3.380,36 publice generale 104 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 105 55.02 19.400,00 0,00 19.400,90 CHELTUIELI CURENTE 106 01 18.400,00 0,00 19.400,00 TITLUL INI DOBANZI 107 30 19.400,00 0,00 18.400,00| Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 108 55.02.01 19.400,00 0,00 19.400,00 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 108 58.02 20.508,30 0,00 20.508,30 Ordine publica si siguranta nationala 116 61.02 20.508,30 0,06 CHELTUIELI CURENTE 111 01 20.508,30 0,00 20.508,50/ 20.508,30 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 112 10 18.393,30 0,00 18.393,30 TITLUL E BUNURI SI SERVICII 113 20 2.000,00 0,00 2.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 114 51 15,00 0,00 15,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 115 59 100,00 0,00 100,00, Din total capitot Ordine publica 116 61.02.03 20.093,30 0,00 20.093,30)| Pag. 14/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei Joyeolpul po3 yeqosde ur15014 yeoyzoes Politie locala 117 61.02.03.04 20.093,30 0,00 20.083,30 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie ci 118 61.02.05 415,00 0,00 415,00 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 118 64.02 302.512,80 0,00 302.512,80 invatamant 120 85.02 178.417,90 0,00 CHELTUIELI CURENTE 121 01 178.417,00 0,00 178.417,00| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 122 136.512,00 0,00 136.512,00| TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 123 37.600,00 0,00 37.600,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 124 1.605,00 0,00 1.605,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 125 1 2 57 5 2.700,00 0,00 2.700,00 Din totai capitol Invatamant prescolar si primar 126 65.02.03 63.294,50 0,00 53.294,50 Invatamant prescolar 127 65.02.03.01 35.135,12 0,00 35.135,12 invatamant primar 128 65.02.03.02 28.159,38 0,00 28.159,8| invatamant secundar 129 65.02.04 114.114,81 0,00 114.114,61) invatamant secundar inferior 130 65.02.04.01 44.679,82 0,00 44.679,82 invatamant secundar superior 131 65.02.04.02 86.751,38 0,00 66.751,39 Invatamant profesional 132 65.02.04.03 2.683,40 0,00 2.883,40 Invatamant postliceat 133 85.02.05 1.007,89 0,00 1.007,89 Sanatate 134 66.02 10.677,20 0,00 10.677,20 CHELTUIELI CURENTE 135 01 10.877,20 0,00 10.877,20 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 136 5.077,22 0,00 5.077,22 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 137 5.099,98 0.00 5.099,98 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 138 1 20 5 500,00 0,00 500,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 138 86.02.06 5.500,00 0,00 5.500,00 Spitale generale 140 66.02.06.01 5.500,00 0,00 5.500,90 Servicii de sanatate publica 141 56.02.08 5.177,20 0,00 5.177,20 Cultura, recreere si religie 142 67.02 68.896,37 0,00 66.895,37 CHELTUIELI CURENTE 143 01 6.896,37 0,00 66.895,37| Pag. 15/24

DENUMIREA INDICATORILOR pues po3 JOJBDIPUI POS wesfo1d Jeoynoos weIBorq TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 144 10 14.188,37 0,00 14.188,37| TITLUL Hi BUNURI SI SERVICII 145 20 52.708,00 0,00 52.708,00 Din total capitoi Servicii culturale 146 67.02.03 28.788,37 0,00 28.788,37 Institutii publice de spectacole si concerie 147 67.02.03.04 18.326,37 0,00 18.326,37 Case de cultura 148 67.02.03.06 10.462,00 0,00 10.482,00 Servi recreative si sportive 149 67.02.05 34.200,00 0,00 34.200,00 Sport 150 67.02.05.01 18.000,00 0,00 18.000,00 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 151 67.02.05.03 16.200,00 0,00 16.200,00 religioase 52 67.02.06 2.500,00 0,00 2.500,00| Alte servici cutturii, recreerii si religiei 53 67.02.50 1.408,00 0,00 1.408,00 Asigurari si asistenta sociala 154 88.02 46.522,33 0,06 46.522,33 CHELTUIELI CURENTE 155 01 46.522,33 0,00 46.522,33 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 156 10 19.629,95 9,00 19.629,95 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 57 20 4.631,69 0,00 4.831,69 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 58 51 2.052,99 9,00 2.052,98 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 59 57 20.207,70 0,00 20.207,70 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 180 68.02.04 1.146,00 | 0,00| 1.146,00 Asistenta sociala În caz de boli si inval 181 68.02.05 29.508,24 0,00) 29.508,24 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 29.508,24 0,00 28.508,24 Asistenta sociala pentru familie si co! 58.02.06 4.062,91 0,00 4.062,91 Crese 68.02.11 1.544,15 0,00 1.544,15 Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 10.169,33 0,00 10.169,33| Ajutor social 68.02.15.01 6.027,59 0,00 6.027,59) Cantine de ajutor social 68.02.15.02 4.141,74 0,00 4.141,74 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 91,70 0,00 91,70 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.02 75.767,50 0,00 75.767,50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 170 70.02 59.767,50 0,00 55.767,50 Pag. 18/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 Joyeolput pod yeqosde CHELTUIELI CURENTE 171 01 37.767,50 0,90 37.767,50 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 172 20 37.767,50 0,00 37.767,50 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 173 81 22.000,00 0,00 Din total capitol Locuinte 174 70.02.03 800,00 0,00 800,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 175 70.02.03.01 800,00 0,00 800,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 176 70.02.03.30 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 177 70.02.05 16.566,80 0,00 0,00 16.566,90 Alimentare cu apa 178 70.02.05.01 16.566,90 0,00 16.566,80 luminat public si electrificari rurale 179 70.02.06 9.000,00 0,00 $.000,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 180 70.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 181 70.02.50 32.200,60 0,00 32.200,60 Protectia mediului 182 74.02 16.000,00 0,06 16.000,00 CHELTUIELI CURENTE 183 01 16.000,00 0,00 186.000,00 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 184 20 16.000,00 0,00 18.000,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 185 74.02.05 16.000,00 0,00 1.000,00) Salubritate 186 74.02.05.01 11.000,00 0,00 11.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 187 74.02.05.02 5.000,00 0,00 5.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 188 74.02.06 0,00 9,00 0,08 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 185 79.02 130.131,73 0,00 130.131,73 Combustibili si energie 190 81.02 Ă 44.400,00 0,00 44.400,00 CHELTUIELI CURENTE 191 01 44.400,00 0,00 44.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 192 40 44.400,00 0,00 44.400,00 Din total capitol Energie termica 193 81.02.06 44.400,00 0,00 44.400,00) Transporturi 194 84.02 85.731,73 0,06 85751,73, CHELTUIELI CURENTE 195 01 75.380,00 0,00 75.380,00 TITEUL If BUNURI SI SERVICII 196 20 40.380,00 0,00 10.580.00) Pag. 17/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue! po poa şeqoide wuesfotd yeoynoes ure1Botd TITLUL IV SUBVENTII 197 40 35.000,00 0,00 35.000,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 198 81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol Transport rutier 199 84.02.03 85.731,73 0,00 85.731,73 Drumuri si poduri 200 84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport În comun 201 84.02.03.02 46.551,73 0,00 46.551,73 Strazi 202 84.02.03.03 39.180,00 0,00 39.180,00 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 203 84.02.50 0,00 0,00 E Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENTIDEFICIT 204 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 205 97.02 0,00 0,00 3,00 EXCEDENT 206 98.02 3,00 0,00 8,00 DEFICIT 207 98.02 0,00 0,06 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 448.640,13 6.260,00 454.900,13 TOTAL VENITURI 00.01 448.640,13 6.260,00 454.900,13 VENITURI PROPRII 48.02 286,51 0,00] 285,51 i. VENITURI CURENTE 00.02 41.875,04 0,00 41.875,04 C., VENITURI NEFISCALE 00.12 41.875,04 0,00 41.875,04| Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 13,56 0,00 13,56 Venituri din dobanzi 31.02 13,56 0,00 13,56 Alte venituri din dobanzi —| Nm | O Om] O 31.02.03 13,56 0,00 13,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII m 00.14 41.861,48 0,06 41.861,48| Transferuri voluntare, altele decat subventiile a pa 37.02 41.861,48 0,00 41.861,48 Varsaminte din sectiunea de functionare — e 37.02.04 41.861,48 0,00 41.861,48 ÎL VENITURI DIN CAPITAL 12 00.15 212,95 0,00 272,95) Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 272,95 0,00 272,95 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 14 39.02.03 53,21 0,00 53,21) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 15 39.02.07 173,81 0,00 17361, Depozite speciale pentru constructii de construinte 16 39.02.10 46,13 0,00 46,13| Pag. 18/24

DENUMIREA INDICATORILOR pui po JozeoIpu! pOD Jeqosde eyuoniiui UIEIBOI îV. SUBVENTII 00.37 115.516,88 6.269,00 121.776,88 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 18 00.18 115.516,88 6.260,00 121.776,88 Subventii de la bugetul de stat 19 42.02 115.516,88 6.260,00 121.776,88| A. De capital 20 115.516,88 8.260,00 121.776,88 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 21 42.02.16 9,80 5.260,00 6.260,90 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 22 42.02.16.01 0,00 1.260,00 1.260,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 23 42.02.16.03 0,00 5.000,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 24 42.02.20 115.516,88 0,00 115.516,88 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 25 45.02 290.975,26 0,00 290.975,26| Fondul European de Dezvoltare regionala 26 45.02.01 290.179,02 0,06 290.179,02) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 27 45.02.01.01 290.179,02 0,00 290.179,02 Fondul Social European 28 45.02.02 344,36 5,00 344,36| Sume primite în contul piatilor efectuate în anul curent 29 45.02.0201 344,36 0,00 344,36) Fondul de Coeziune 30 45.02.03 451,88 0,00 451,85 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 31 45.02.03.01 451,88 0,00 451,88 TOTAL CHELTUIELI 32 464.605,87 6.260,00 470.885,87 CHELTUIELI CURENTE 33 01 308.722,24 2,00 308.724,24 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 34 51 20.760,80 702,00 21.462,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 35 56 287.961,44 -700,00 287.261,44| CHELTUIELI DE CAPITAL 36 70 155.883,63 8.258,00 182.141,63 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 37 71 155.878,63 6.258,00 182.136,83 TITEUL XII ACTIVE FINANCIARE 38 7 5,00 0,00 5,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 39 50.02 4.431,36 0,00 4.431,36 Autoritati publice si actiuni externe 40 51.02 3.956,36 0,06 3.956,36 CHELTUIELI CURENTE 41 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 42 70 3.956,36 0,00 3.956,36 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 43 TA 3.956,36 0,00 3.956,36 Din total capitol Pag. 19/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POI yeqosde wueifiolqy sous Autoritati executive si legislative 51.02.01 3.956,36 0,00 3.956,36 Autoritati executive 45 51.02.01.03 3.956,36 0,00 3.956,36 Alte servicii publice generale 46 54.02 475,00 0,00 475,00 CHELTUIELI CURENTE 47 01 475,00 0,00 475,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 48 51 475,00 0,00 475,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 49 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitoi Fond pentru garantarea imprumuiurilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 50 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 51 54.02.10 475,00 0,00 475,00) Alte servicii publice generale 52 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 53 59.02 1.310,14 0,06 1.318,14 Ordine publica si siguranta nationala 54 81.02 1.310,14 0,00 1.310,14 CHELTUIELI CURENTE 55 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 70 1.310,14 0,00 1.310,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 57 m 1.310,14 0,00 1.310,14 j Din total capitol ae Ordine publica 58 61.02.03 1.000,00 0,00 1.000,00) Politie locala 59 61.02.03.04 1.000,00 0,00 1.000,00 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 80 61.02.05 310,14 0,00 310,14 Partea a lli-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE si 64.02 129.259,59 6.260,00 135.519,53 invatamant 62 65.02 42.341,02 0,08 42.341,02 CHELTUIELI CURENTE 83 01 33.135,98 0,00 33.135,98 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 64 58 33.135,98 0,00 33.135,98| CHELTUIELI DE CAPITAL 65 70 9.205,04 0,00 9.205,04 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 56 71 9.205,04 0,00 9.205,04 Din total capitol Invatamant prescalar si primar 87 65.02.03 592,58 0,00 592,58 Invatamant prescolar 88 65.02.03.01 592,58 0,00 592,58 Invatamant primar 69 65.02.03.02 0,00| 0,00 0,00 Pag. 20/24

DENUMIREA INDICATORILOR po3 POS eyuenyul WesBOId Invatamant secundar 65.02.04 41.748,44 0,00 41.748,44| Invatamant secundar inferior 71 65.02.04.01 2.018,75 0,00 2.018,75 Invatamant secundar superior 72 65.02.04.02 39.729,89 0,00 39.729,89 Invatamant profesional 73 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00| Invatamant postliceal 74 65.02.05 0,00 0,00 0,00| Sanatate 75 66.02 53.665,87 6.260,00 59.825.87 CHELTUIELI CURENTE 76 01 28.528,18 1.260,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE "m 8.685,80 1.260,00 29.788,18| 1 9.945,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 78 19.842,38 0,00 19.842,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 79 25.137,69 5.000,00 30.137,68 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 80 5 56 7 7 25.137,68 5.000,00 30.137,69 Din total capitol Servicii medical in unitati sanitare cu paturi 81 86.02.06 53.665,87 6.260,00 59.925,87 Spitale generale 82 66.02.06.01 53.665,87 6.260,00 59.925,87 Servicii de sanatate publica 83 66.02.08 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 84 67.02 30.404,53 0,00 30.404,53| CHELTUIELI CURENTE 85 01 16.826,49 1.258,00 15.568,49 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 86 11.600,00 -558,00 11.042,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 87 5.226,49 -700,00 4.526,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 88 13.578,04 1.258,00 14.836,04 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 89 5 56 7 7 13.578,04 1.258,00 14.836,04 Din total capitol culturale 90 67.02.03 2.342,55 0,00 2.342,55 publice de spectacole si concerte 91 57.02.03.04 2.342,55 0,00 2.342,55 Case de cultura 92 67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 recreative si sportive 93 67.02.05 28.061,98 0,00 28.061,98 94 67.02.05.01 13.120,00 0,00 13.120,00| intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 95 67.02.05.03 14.941,98 0,00 14.941,98| Servi ioase 96 67.02.06 9,00 0,00 0,00| Pag.21i/24

DENUMIREA INDICATORILOR puel po) yeqosde wesfo1d BUNUL Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 0,00 0,00 0.00 Asigurari si asistenta sociala 98 68.02 2.848,17 0,00 CHELTUIELI CURENTE 99 01 2.032,18 0,00 2.848,17) 2.032,18 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 100 2.032,18 09,00 2.032,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 101 815,99 0,00 815,99 TITLUL Xi ACTIVE NEFINANCIARE 102 elol- SIE 815,99 0,00 815,99 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 103 68.02.04 76,00 9,00 76,00 Asistenta sociala in caz de boli si învaliditati 104 68.02.05 349,34 0,00 349,34 Asistenta sociala in caz de inval ate 105 68.02.05.02 349,34 0,00 349,34 Asistenta sociala pentru familie si copii 106 68.02.06 142,50 0,00 142,50 Crese 107 68.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 108 68.02.15 2.280,33 0,00 2.280,33 Ajutor social 109 68.02.15.01 239,00 0,00 239,00 Cantine de ajutor social 110 68.02.15.02 2.041,33 0,00 2.041,33 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 111 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII Sf DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 112 69.02 137.859,31 0,00 137.859,31 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 113 70.02 136.753,01 0,00| 136.753,01| CHELTUIELI CURENTE 114 01 119.286,47 0,00 119.286,47| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 115 119.288,47 0,00 119.286,47| CHELTUIELI DE CAPITAL 116 17.466,54 0,00 17.486,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 117 17.461,54 0,00 17.461,54 TITLUL ACTIVE FINANCIARE 118 5,00 0,00 5,00 Din total capitol Locuinte 119 70.02.03 51.515,74 9,00 51.515,74 Dezvoltarea sistemului de locuinte 120 70.02.03.01 51.515,74 0,00 51.515,74 [Alte cheltuie in domeniul focuintelor 121 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice [122 70.02.05 1.388,45 0,00 1.388,45 Alimentare cu apa [123 70.02.05.01 1.388,45 0,00 1.388,45 Pag. 22/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 pos JoJedIpul pOD 1eqosde wueifoid luminat public si slectrificari rurale 124 70.02.08 3.469,47 0,00 Alimentare cu gaze naturale in focalitati 125 70.02.07 0,00 0,00 Alte servicii în domeniuf locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 126 70.02.50 80.379,35 0,00 30.379,35 Protectia mediului 127 74.02 1.108,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI CURENTE 128 01 1.106,30 0,00 1.106,30 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 129 56 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 130 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 131 74.02.05 9,00 0,00 0,00 Salubritate 132 74.02.05.01 9,00 0,00| 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 133 74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 134 74.02.06 1.106,30 0,00 1108,30| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 135 79.02 191.745,47 0,00 191.745,47| Combustibili si energie 136 81.02 809,00 0,00 600,00] CHELTUIELI CURENTE 137 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 138 70 | 600,00 9,00 600,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 139 71 600,00 0,00 600,00 Din total capitol Energie termica 140 81.02.06 600,00 0,00 600,00 Transporturi 141 84.02 181.145,47 0,00 191,145,47, CHELTUIELI CURENTE 142 01 107.331,84 0,00 107.331,64 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 143 56 107.331,64 0,00 107.331,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 44 70 83.813,83 0,00 83.813,83 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 145 71 83.813,83 0,00 83.813,83| Din total capitol Transport rutier 146 84.02.03 191.145,47 0,00 191.145,47| Drumuri si poduri 147 84.02.03.01 15.986,11 0,00 15.986,11 Transport în comun 148 84.02.03.02 128.704,48 0,00 128.704,48 Strazi 149 84.02.03.03 46.454,88 0,00 46.454,88 Pag. 23/24

DENUMIREA INDICATORILOR 10şedipul po3 pusi we1fo1y BUBU Alte chefttuiefi in domeniul transporturilor 150 |84.02.50 | 0,00 0,00 0,00 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 151 [96.02 5,00 0,00 0,00 REZERVE 152 [97.02 0,00 0,00 _5,00 EXCEDENT 153 [98.02 0,00) 0,06 0,00 DEFICIT 154 [99.02 15.965,74| 0,00 15.965,74| PRIMAR, Pag. 24/24 DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, SMARANDA HARACTCU 1

Atasament: Anexa_3.pdf

ANCS 3 ROMÂNIA Anexa 1al1 JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA — sc 2015- 2/8. 03405 PROGRAM DEZVOLTARE 2015 INVESTITII rectificare 1 cu amendament HCLj50/20.03.2015 mii lei Contribut SURSE din care ie PROPR TOTAL Asociatii | Buget Il (ale |PROGR] BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 excedent de Stat inst | AM KAW[ LOCAL 2014 7 proprieta Subord ri onate) 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL GENERAL 189.573,69| 13.826,14| 1.250,18|19.376,30| 395,29| 5.573,97| 162.977,95 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 65.089,88| 11.300,86 4,78|15.002,89 0,00| 5.573,97) 44.508,24 LUCRĂRI NOI -B 61.782,68 0,00j 1.245,40| 3.113,41 0,00 0,00| _57.423,87 DOTĂRI INDEPEND, SI ALTE INV. -C 62.701,13| 2.525,28 0,00) 1.260,00] 395,29) _0,00| 61.045,84 TOTAL GENERAL 189.573,69| :13.826,14| 1.250,18|19.376,30| :395,29| 5.573,97| 162.977,95 din care pe capitole Capitolul 81.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 3.956,36 36,55 0,00 0,00 0,00 0,00| ' 3.956,36 51.02.01.03 Autorităţi executive 3.956,36 36,55 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.956,36 B. Lucrări noi 551,80 000| _ 0,00 000| _0,00| _0,00| 551,80 Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT HCL 551,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,80 C. Dotări independente şi alte investiții 3.404 58 36.55 0.00 0.00 0.00 000| 3.404,56 b. Dotări îndependente 2.388,00 19.99| 0,00 000| 000| 000| 2.388,00 Dotari directia Fiscala 463,00 000) 0,00 000| 000| 000| 483.00 Dotări Primărie 1.925,00 19,99 0,00 0,00) 0,00 0,00) 1.925,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții 1.016,56 16,56 0,00 0,00| _0,00| _0,00| 1.016,56 Sistern infogeografic de administrare a PT 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00| 1.000,00 DALI+PT+DDE+CS Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT 16,56) __1856| 000| 000| om] om| 1656 Capitolul 54.02 Alte servicii publice enerale 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a populatiei 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 C. Dotări independente si alte investiţii 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 b.Dotări independente 475,00 0,00 0,00 0,00) 000| 000| 475,00 Dotări 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi 1.310,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.310,14 61.02.03.0rdine publică 1.310,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.310,14 61.02.03.04 Poliţie locala 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.000,00 b.Dotări independente 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00j 1.000,00 Page1

FL Contribut SURSE din care ie PROPR TOTAL Asociatii | Buget Il (ale |PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 excedent de Stat inst | AM Kf'Ww| LOCAL 2014 proprieta Subord fi onate) 0 1 2 3 4 5 6 7 Dotari 1.000,00 000| 000| 00| 000| 000| 1.000,00 61.02.05. Protecţie Civilă 310,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,14 C. Dotări independente şi alte investiții 310,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,14 b. Dotări independente 310,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,14 Dotări 310,14 000| 000| 000| 000| 000| 310,14 Capitolul 65.02 _Învătământ 9.407,67 111,59 0,00 0,00| 202,63 0,00] 9.205,04 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 592,58 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 592.58 £5.02.03.01. Învățământ preşcolar 592,58 000| 000| 000| 0,00) 000| 592,58 B. Lucrări noi 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Extindere Gradinita PP 33 10,00 000| o00| 000| 000| 10.00) C.Dotări independente şi alte investiții 582,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,58 a. Achiziţii imobile 100,00 0,00 0,00 0,00| _0,00| 0,00] 100,00 Achizitie Gradinita PP 14, str. Odobescu nr. 56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 b. Dotări independente 241,00 0,00 0,00 0,00) __0,00 0,00| 241,00 Dotari invatamant prescolar 241,00 000| 000| _o00| 000| 000| 241.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 241,58 000| 0,00 000| 000| 000| 241,58 DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP 11 13,92 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 13,92 Audit energetic cladiri 213,74 om| 000| 000| 000| a00| 21374 DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP 27 13,92 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 13,92 [65.02.04 Învățământ secundar 8.815,09| 111,59 0,00 0,00| 202,63) 000| 8.612,46 85.02.04.01 Învățământ secundar inferior 2.018,75 111,49 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.018,75 B. Lucrari noi 783,42 0,00 0,00 0,00) _0,00| 000| 783,42 Extindere scoala P+2E, Gen.16 HCL 13/2015 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Reabilitare acoperis Gen.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara HCL 100.00 000| 0.00 000| 000| 000| 100.00 Reabilitare acoperis Gen.nr. 19 HCL 363,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,42 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 300.00 000| 0,00 000| 000) 000| 300,00 Etajare partiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui HCL 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.235,33 111,48 0,00 0,00 0,00 0,00] 1.235,33 b. Dotări independente 447,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,05 Dotari 447.05 000| 0.00 000| 000| 000| 44705 Page 2 d

Contribut SURSE din care ie PROPR TOTAL Asociatii | Buget Il (ale |PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 excedent de Stat inst. | AM KAW| LOCAL 2014 proprieta Subord ri onate) 0 1 2 3 4 5 6 7 Cc. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 788,28) _11149| 000| 000| 000| 000| _ 788,28 DALI+PT Etajare partiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui 160,00 000| 000| 000| 000| 000| 180.00 DALI+PT+ AC Extindere scoala P+2E, Gen 15 63,86 000| 0.00 000| 000| 000| 83,86 DALI+PT Reabilitare acoperis Sc.Gen.7 18,88 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,88 SF+PT Sala sport Sc.generala nr.7 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 SF+PT Construire sala sport la Scoala Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara 53.85 49,98 0.00 0,00 0.00 0,00 53,85 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.25 : 33,76 29,90 0,00 0,00 0,00 33,76 +PT Reabilitare acoperis Gen.19 0,00 0,00 0,00 20,37 +PT Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 0,00 0,00 0,00 25,70 DALI+PT Eficientizare energetica Sc. Generala nr. 2 0,00 0,00 0,00 13,92 +PT Eficientizare energetica Generala nr. 24 0,00 0,00 0,00 13,92 +PT Eficientizare energetica “Senerala nr. 25 ao0| 000| 000| 13,92 it energetic cladiri 0,00 0,00 0,00 295,10 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 6.796,34 0,10 0,00 0,00 0,00| 6.593,71 B. Lucrări noi 449,50 0,00 0,00 0,00| _0,00| 0,00 449,50 Construire corp 2 Teoretic N. Lenau, Zona Oituz, str. Popa Sapca nr.5 HCL 573/2014 50,00 0,00 0,00 000| 000| 0,00 50,00 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,00 Reabilitare acoperiş internat Lic. Silvic HCL 199,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,50 C. Dotări independente şi alte investiții 6.346,84 0,10 0,00 0,00| 202,63 0,00| 6.144,21 a. Achiziţii imobile 3.000,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00| 3.000,00; Page 3 7, 6

Contribut SURSE din care ie PROPR TOTAL Asociatii| Buget | Il (ale |PROGR] BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 de Stat inst | AM KW LOCAL proprieta Subord ri onate) 0 1 2 3 4 5 6 7 Achizitie imobil Colegiul.National.Banatean 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00| 3.000,00 b. Dotări independente 2.202,83 0,00 0,00 0,00) 202,63 0,00| 2.000,00 Dotari 2.202,63 0,00) 202,63 0,00) 2.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente , iectiv investitii 1.144,21 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.144,21 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 (faza KW) 10,50 000| 0,00 000| _0,00| 000 10,50 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 (faza KW) 8,80 0,00 0,00 0.00) 0,00 0,00 8,80) SF+PT Extindere corp Liceul G.Moisil, P-ta Balcescu nr.3 165,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 185,00 DALI+PT reabilitare acoperiş Lic. Silvic 20,37 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 20,37 DALI+PT amenajare 4 săli clasă în pod existent Lic.V. Ţepeş 23,88 000| 0,00 000| 000| 0.00 23.88 DALI +PT reabilitare corp B Liceul W Shakespeare p-ta Romanilor 18,76 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 18,76 DALI +PT reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.6 18,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,88 DALI+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 DALI+*PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A 58,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,56 PT Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau, Tmişoara, str. Popa $apcă nr.5 154,01 0,00 0,00 000) 0,00 0,00 154,01 DALI+PT Reabilitare, eficientizare energetică clădiri la Lic.cu program sportiv Banatul, str.Fc Ripensia 29 60,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 60,00 SF +PT Extindere cantina cu camin si sala de sport la Lic. cu program sportiv Banatul, str. Ripensia nr.29 165,00 000| 0,00 000) 000| 000| 165.00 energetic cladiri 400,00 000| 0.00 o00| 000| 000| 400,00 Capitolul 66.02 Sănătate 40.166,15| 881,18 0,00[16.260,00/ 82,66 0,00| 23.823,49 Page 4 1 (7

Contribut le din care tit DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | excedent |“ “97 | Buget 2015 2014 de Stat proprieta fi 2 4 881,18 0,00] 16.260,00 15.000,00 66.02.06 Spitale A. Lucrări în continuare Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'din Timisoara „str. |. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 40.166,15 24.850,00 24.850,00 3.802,69 15.000,00 B. Lucrări noi Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. GA. Dima nr.5; HCL 591/2013 3.802,69 , 0,00 0,00) 3.802,69 0,00) 1.260,00) 82,66 0,00) 10.170,80 1.260,00 0,00) 8.685,80 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu” 4.332,00 0,00| 1.260,00] 72.00) 0.00) 3.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 11.513,46 b. Dotari independente 10.028,46 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 5.191,46 0,00 0,00) 10,66 0,00) 5.180,80 Dotari Spitalui Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.485,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00) 1.485,00 DALI *PT refunctionalizare cadire, din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 SF+PT Spital nou de Obstretică Ginecologie 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 ET+ audit energetictDALISF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 DALI +PT Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B- dul Revolutiei nr.6 Timisoara 60,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 50,00 DALI +PT Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, str. V. Babes nr.22 Timisoara 30,00 000| 9,00 000| 000| 0,00 30,00 SF+PT Modernizare si extindere Spital Clinic | | Municipal de Urgenta str. Gh. Dima nr.5 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 Page 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI nr.5 Timişoara cadrul Spitalul de boli infecțioase şi nr.13 Timişoara HCL 124/2013 la Sp.V.Babeş, G.Adam 13 obstretica ginecologie (SCM) i concerte B. Lucrări noi Helios, P-ta Victoriei nr.8 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin b. Dotări independente Dotări Teatrul German Dotari Teatrul Maghiar Dotari Filarmonica proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii German de Stat Timisoara Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 67.02.05.01 Sport A. Lucrări în continuare Contribut SURSE din care ie PROPR TOTAL excedent Asociatii | Buget Il (ale |PROGR| BUGET 2015 de Stat inst. | AM KIKW| LOCAL 2014 proprieta Subord ri onate) 0 1 4 5 6 7 DALI+PT Reabilitare energetica Spitalul Clinic Municipa! de Urgenţă str. Gh. Dima 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 PT Creşterea calității serviciilor medicale în Pneumottiziologie V.Babeş, str.G.Adam, 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 SF+DALI+PT stație epurare si instalatii abur 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Spor de putere - Spitai Clinic Municipal de Urgenta pentru Spitalul Odobescu, sectia de 350.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 350,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 25.988,04| 3.781,85 0,00 0,00| 110,00 0,00| 25.878,04 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole 2.452,55 0,00 0,00 0,00 110,00 000| 2.342,55 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 Reabilitare constructii si instalatii la Galerta 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,90 Paltului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.762,55 0,00 0.00 000| 110.00 0,00| 1.652,55 1.507,55 0,00 0,00 0,00j 110,00 0,00| 1.397,55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 237,55 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 237,55 470,00 0,00 0,00 0,00| 110,00 0,00 360,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00; DALI +PT Reabilitare fatada Palatul Culturii 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 SF +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic |.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul 60.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 13.120,00] 3.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 13.120,00 11.042,00| 3.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 11.042,00 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 11.042.00| 3.680,00 0.00 0.00 0,00 0,00| 11.042.00 Y Page 6 41 )

TOTAL 2015 DENUMIREA OBIECTIVULUI Cofinantare bazin de inot olimpic b-dul losif Bulbuca HC1.283/2009 10,00 Refunctionalizare si amenajari spatii la sala Constantin Jude HCL 558,00 Construire bazin de inot 25 m - în municipiului Timişoara HCL 200,00 C. Dotări independente şi alte investitii Studii şi proiecte SF +PT Construire 20 terenuri multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal Contribut ie Asociatii de proprieta din care excedent 1.310,00 Page 7 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 SF Complex turistic de agrement - tip Pauapark 100,00 000| 000) 000| 100.00 CT şi automatizarea instalaţiei de tratarea apei la bazin înot Complex Bega 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF+PT Sala Polivalenta (15.000 locuri olivalenta ( ) 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Stadion (42.000 locuri) 300,00 000| 000] 000| 000| 000| 300,00 SF +PT Stadion de 5000 de locuri 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 100,00 SF+PT Construire 4(patru) bazine - 25m- în cartierele municipiului Timişoara 300,00 0,00 300,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 10.415,49 0,00|_10.415,49 B. Lucrări noi 9.910,00 0,00] 9.910,00 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada "|Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 2.710,00 2.710,00 |Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL 404/2014 2.200,00 2200.00 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL 249/2012 5.000,00 5.000,90 C. Dotări independente şi alte investiții 505.49 505,49 b. Dotări independente 129,80 129,80 Dotari Parcul Copiilor "lon Creanga" 89,30 89,30 Dotari pentru sistemul infokhiosk cu ecran tactil la Gradina zoo 40,50 40,50

Contribut SURSE din care ie PROPR TOTAL Asociatii) Buget Il (ale |PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 excedent de Stat inst. AM KAW| LOCAL 2014 proprieta Subord ri onate) 0 1 2 3 4 5 6 7 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 375,69 12,55 0,00 0,00 0,00 0,00 375,69 Audit energetic cladiri Gradina Zoologica 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,94 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 50,00 0,00 0,00 000) 000) 0,00 50,00 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 85,00 000| 0,00 000| 000| 0,00 85.00 SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersectie cu str. Holdelor Timisoara 37,20 000| 0,00 000| 000| 0,00 37,20 DALI +*PT Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic) 90,00 000) 0,00 000| 000| 0.00 90,00 Realizare registru spatii verzi 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Plstă skateboard 1255| 1255) 0,00 000| 000| 0,00 12,55 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 815,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,99 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in văr: a 76,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 76,00 C. Dotări independente şi alte investiții 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 b. Dotări independente 76,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 76,00 Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 68.02,05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 349,34 0,00 0.00 0,00 0,00 9,00 349,34 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 349,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,34 B. Lucrări noi 307,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,84 Construire corp clădire nou As.Casa Faenza HCL 14/2015 000| 000| 000| 000| 307,84 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 0,00 41,50 Dotări independente 35,50 0,00 0,00 0,00 35,50 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap 35,50 0,00 0,00 0,00 35,50 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 SF+PT construire corp clădire nou As.Casa Faenza 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.00 68.02.06 Asistenta sociala peritru fărnilie si ' copii 142,50 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 142,50 C. Dotări independente şi alte investiţii 142,50 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 142,50 Page 8

Contribut ie Asociatii de proprieta din care DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent 2014 PROGR| BUGET AM KTW| LOCAL 5 7 6 FT 000| 000| 000| 142,50) | ocol 142,50 Dotări independente Dotari Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 248,15 68.02.15.01 Ajutor social | 239,00 C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente 239,00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 239,00 0,00 0,00 0,0 239,00 Q |_occ] ace] asa] 945 o 0,00 0,00 9,15 0 | cca) 000| 0.00 9,15 Dotari Cantina de Aj. Social 9,15 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 9,15 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si 68.02.15.02 Cantine de ajutor social C Dotări independente şi alte investiții Dotări independente dezvoltare publica 23.040,51 [1250.18] 2.116,20 0,00| 5.573,97/ 13.100,06 10.02.03 Locuinţe 13.380,90 0,00| 1.250,18| 3.116,30| _-0,00|5.573,97| 3.440,45 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 13.380,90 0,00| 1.250,18] 3.116,30| _0,00|5.573,97| 3.440,45 A.Lucrări în continuare 5.785,54 0,00 4,78 289| _0,00| 5.573,97 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 3,04 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2.89 0,00 0,00 2.89 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 174 000 174 000 000 000 5.00 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara 5.777,87 000| 0,00 000| _0,00|5.573,97] 203,90 5.903,81 0,00] 1.245,40) 3.113,41 0,00 0,00) 1.545,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Loca! Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 1.500,00 000| 0,00 000| 0,00) 000| 1.500,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 783,73 0,00] 222,49 556,24 0,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 443,02 0,00| 125,15 312,87 0,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 474,08 000| 13405| 335.03 0.00 0.00 5,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 625,58 0,00| 177,30 443,28 0,00 0,00 5,00 itare termică str. lancu Flondor, bl. E17 191,52 0,00 53,32 133,30 0.00 0.00 5.00 ltare termică str. Droplei nr. 7 699,40 0,00) 19840| 49600) 000| 0.00 5,00 Page 9 7

Contribut SURSE din care le PROPR TOTAL Asociatii | Buget Il (ale |PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 excedent de Stat inst. | AM KW] LOCAL 2014 proprieta Subord ri onate) 0 1 2 3 4 5 6 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B 502,08 0,00| 142,03] 355,05 0,00 0,00 5.00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 236,62 0,00 66,18 165,44 0,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 447,68 0,00| 126,48 316,20 0,00 0,00 5,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.691,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.691,55 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiecțelor si a altor studii aferente 1.691,55 0,00 0,00 000| 0,00 0,00/ 1.691,55 DALI +PT Reabilitare fatada imobile str. Stefan cel Mare nr.30,32,34 75,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 75,00 SF+PT anvelopare si mansardare bloc C8 str. Polona nr.2 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF (actualizare) +*PT Construire locuinte in Municipiul Timisoara 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 [Audit energetic cladiri 50.81 000| 000| 000| 000| 000| 5081 Intocmire documentatie (DTAC,DTOE, PT+DDE) pentru reabilitare cladiri istorice proprietate publica sau privata 200,00 000| 0,00 000) 000| 000) 200,00 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism : 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 Consultanta privind implementare , pentru reabilitare termica blocuri locuinte in Mun.Timisoara D00| 0,00 000 000| 0,00 4,96 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 67.21 000 0.00 0.00 0.00 0.00 6721 Asistenta tehnica la 72 imobile 57.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,57 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 1.388,45 527,61 0,00 0,00 0.00 0,00) 1.388,45 70.02.05.01 Alimentări cu apă 1.388,45 527,61 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.388,45 113445] 527,51) 0.00 000| 000| 0,00] 113445 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie etilll, HCL 467/2010 606,84 0.00 0,00 0,00| 0,00) 000| 606,84 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 52761| 527,61 000| 000| 000| 527,61 C. Dotări independente şi alte investiții | 25400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 Page 10

DENUMIREA OBIECTIVULUI proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF Fantana ornamentala Canal Bega Studiu de oportunitate, de fundamentare, de Fantani publice forate in municipiul Timisoara SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti DALI - Fantana Ornamentala Dacia SF+PT Executie podet canal desecare CCP283 str. D. Dinicu 263 str. Neajlov 263 str. N. Stoica de Hateg 70.02.06. Iluminat public şi electrificări A. Lucrări în continuare : HCL 139/2005 HCL 139/2005 B. Lucrări noi a Pasajului Michelangelo HCL 629/2014 C. Dotări independente şi alte investiții Studii şi proiecte delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale A. Lucrări în continuare fibră optică,pentru proiectul Sistem de prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HCL 358/18.06.2013 B. Lucrări noi Contribut SURSE din care | PROPR TOTAL excedent Asociatii) Buget | Il (ale |PROGR; BUGET 2015 2014 de Stat inst. | AMKAW| LOCAL proprieta Subord ri onate) o 1 2 3 4 5 6 7 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 hidrogeologic, de fezabilitate privind executia 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 20,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SF+PT Executie podet canai desecare CCP 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 3.469,47 188,23 0,00 0,00 0,00 0,00) 3.469,47 2.833,08 76,01 0,00 0.00 0,00) . 0,00| 2.833,06 Extindere rețele iluminat public zona de nord, 2.042,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.042,20 Extindere rețele iluminat public zona de sud, 790,86 76,01 0,00 0,00 0,00 0,00 790,86 524,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524,19 Alimentare de siguranta cu energie electrica 524,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524,19 112,22 112,22 0,00 0,00 0,00 0,00 112,22 112,22 112,22 0,00 0,00 0,00 0,00 112,22 Studiu de oportunitate, de fundamentare, a [concesionarea serviciului de iluminat public 11222 112.22 0.00 0.00 0.00 0.00 11222 4.801,69 312,28 0,00 0,00 0,00 0,00) 4.801,69) 155,14 155,14 0,00 0,00 0,00 0.00 155,14 Racord la rețeaua metropolitană existentă de supraveghere pentru creşterea siguranței şi 155,14 155,14 0,00 0,00 0,00 0,00 155,14 220,00 0.00 000|. 0,00 0,00 0,00 220,00. Page 11

Contribut din care ie DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | excedent | | Buget 2015 de Stat 2014 proprieta ri 3 Deviere canale de desecare zona Parc Industrial Freidorf HCL 364/2014 220,00 0,00 0,00 220,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 4.426,55 0,00 0,00| 4.426,55 a. Achiziţii imobile 0,00 0,00 660,00 Achizitii imobile - Exproprieiri pentru cauză de utilitate publică HCL 583/2014 0,00 0,00 0,00 660,00 b. Dotări independente 96,38 28,38 0,00 0,00) 000) 0,00 96,38 TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri situri, conform LMI 422/2010) 96,38 28,38 0,00 0,00 0,00 0,00 96,38 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 366517) 12376) 000| 000| 000| 000| 3.665,17 PUZ Director zona stadion 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 PUZ Director zona de agrement vest 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 PUZ director Complex Studentesc 161,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 161,00 PUZ Calea Aradului (fosta unitate militara), pentru constructie locuinte ANL 70,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 70.00 PUZ str. Diminetii (Comuna Giroc) pentru constructie locuinte ANL 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sisternul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 2.24 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 2,24 Expertiză şi restaurare descoperiri arheologice în situl Cetatea Timişoarei 135,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 135,00 Consultanta, studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 200,00 000j 000| 000| 000| 000| 200.00 DALI+ DTAC+PT+DDE +CF Reabilitare spații publice din centrul istoric al oraşului Timişoara (Cetate ÎI) 1.200,00 0,00 0,00 0,00|_ 0.00 0,00| 1.200,00 DALI *DTAC+PT+DDE +CF Reabititarea Ansamblului Urban Interbelic " Corso" Timişoara, parte a Patrimoniului Cultural Național 100,00 000| 0.00 100,00 Elaborare strategie de dezvoltare Cartier Kuncz 83,70 0,00 0,00 83,70 Page 12

Contribut DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL e Ad ati Buget | |l (ale |PROGR| BUGET 2015 2014 de Stat AM LOCAL proprieta ri 0 1 2 3 4 | 5 | 8& | 7. Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (ITI) 123,76| 123,76 0,00 0,00) 0,00) _0,00| 123,76 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) -eiaborare si avizare 1.402,47 0.00 0.00 0.00 0.00 000| 1402.47 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,00 Constituire capital social la societatea Start Afaceri T&D SRL HCL 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 81.02.06 Energie termică 600,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 600,00 A. Lucrări în continuare 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de |cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 600,00 000| _ado| 000| 000| 000| 600.00 Capitolul 84.02 Transporturi 83.813,83) 7.986,85| 0,00 000| 000| 000| 83.813,83 84.02.03 Transport rutier 83.813,83| 7.986,85 0,00 0,00 0,00 0,00] 83.813,83 84.02.03.02 Transportul în comun 26.212,92| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 26.212,92 B. Lucrări noi 1.000,00 000| 0.00 000| 000) __0,00| 1.000,00 Amenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi si parcare supraterană (RATT) 1.000.00 000| 000| 000| 000| 000| 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 25.212,92| 1.987,00 0.00 0,00| _0,00| _0,00| 25.212,92 b.Dotări independente 24.256,74| 1.987,00 0,00 0.00 0,00 0,00| 24.256,74 Maşini, echipamente si mijloace de transport 24.156,74| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 24.156,74 ariiculate (30 buc.) + Autocar 8.156,74| 198700| 000| 000) 000| 000| 8.156,74 Reabilitare tramvaie 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 15.000,00 Achiziţie autobuze de capacitate mică (15 buc. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.000,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotari centrul de semnalizari Rutiere 100.00 0.00 0.00 100.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 956.18 0.00 0.00 956,18 SF(actualizare)+PT Redbilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin 5,00 000) 0,00 5,00 Page 13

Contribut SURSE din care ie PROPR TOTAL Asociatii | Buget Il (ale [PROGR] BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 excedent de Stat inst, | AM Kfw| LOCAL 2014 proprieta Subord ri onate) o 1 2 3 4 5 6 7 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, Bv. Cetății 500 0.00 000 000 000 5.00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanesillor 5,00 000) 000| 000| 000| 0.00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradaie în municipiul Timişoara, traseul 6, Str. Avram Imbroane, Str. Ghe, Adam 5,00 amo) 000| 000| a00| 0,00 5.00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str. Ana Ipatescu, V. Hugo,Str. Alunis, Str. Drubeta 5,00 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 5.00 000| 000| 000| 000| 000 5,00 SPF Reconfigurare traseu cale ferată pe teritoriul municipiului Timişoara prin introducerea liniilor CF în subteran 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.00 PT Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto şi agrement (Uzina de Apătlosefin) 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Studiu privind amenajarea de trasee în vederea realizării de piste pentru biciclete şi zone pietonale 50,00 0,00 0,00 50,00 SF+CF Extindere linie cale Mosniţa 416,18 0,00 0,00 416,18 PT Extindere linie cale Mosnita 180,00 0,00 0,00 180,00 SF + PT Amenajare centru administrativ, spaţii întreţinere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timişoara" situat în str. Gării, nr. 17 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 11.146,03 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00|_11.146,03 B. Lucrări noi 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00| 10.200,00 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2013 10.000,00 000| 0,00 000| 000| 0,00| 10.000,00 Zn Page 14 4

Contribut SURSE din care ie PROPR DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent a 2014 7 proprieta Subord ri onate) 0 1 2 3 4 s | e | 7 | Consolidare Podul Eroilor HCL 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Consolidare Podul Ştefan cel Mare HCL 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 946,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946,03 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 946,03 000| 0,00 0,00| 0,00) 000| 946,03 SF+PT Pasaj Jiul 0,00 0,00 55,20 SF+PT Pasaj Popa Sapca 0,00 0,00 55,20 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 55,20 0,00 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor 0,00 0,00 55,20 48,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,27 DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 5670 500 000 000 56.70 DALI+PT Reabilitare Podul Tinereții 7300 000 0.00 0.00 7300 + d d. DALI+PT Reabilitare Podul Muncii 135,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 135,00 DALIPT Pod Metalic - Ady Endre 20,00 000| 000| 000| 000| 000| 20,00 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 20,00 ooo| _ao0| 000| ooa| am] 2000 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 19,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 19,46 SF+PT Construire Pod Jiul 200,00 0.00 200,00 Expertiza tehnica pentru obiectivul Pasaj Slavici Polona 80,00, 0,00 80,00 SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul | de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 128,00 000| 000| 000| 000] 000| 128,00 Străzi 46.45488| 599985| 000| 000| 000| 000| 46.44.88 A. Lucrări în continuare 18.689,69| 5.980,92 0,00 000| _0,00| 000| 18.689,69 Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 5.626,14 472,18 0,00 0,00 0,00 0,00) 6.626,14 Amenajare Zona Campului HCL 39/2011 1.076,82 120.00 0.00 0,00 0,00 000| 1.076,82 Amenajare str. Gh. Cotogman HCL 41/2011, HCL 256/2012 77245| 714,26 0,00 000| 0.00 0,00 772,45 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 31%/2010 3.886,79 25,96 0,00 0,00] 0,00 0,00| 3.886,79 Page 15 /

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 Amenajare str. Gladiolelor HCL 42/2011 Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 B. Lucrări noi Exindere la 4 benzi str. Prof. Dr.Păunescu Podeanu HCL 528/2014 Amenajare legatura intre str. Constructorilor I.L. de la Brad pe str. C-tin lotzu, str. Holdelor, str. Henriette Delavrancea -Gibony, str. Constructorilor (în zona străzii Verde), str. Albinelor HCL Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului HCL PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007 |Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014 C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente Alte studii și proiecte Page 16 Contribut SURSE ie PROPR TOTAL ae Asociatii| Buget | ll (ale |PROGR| BUGET 2015 de Stat inst. | AMKfW| LOCAL 2014 , proprieta Subord ri onate) 1 2 3 4 5 6 7 16,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,45 1.311,04 838,65 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.311,04 5.000,00j 3.809,86 0,00 0,00 0,00 0,00) 5.000,00 26.661,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|_286.661,43 8.735,40 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 8.735,40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.000,00 1.292,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.292,50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.000,00 1.024,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.024,13 1.299,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00j 1.299,40 1.103,76 18,93 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.103,76 1.103,76 18,93 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.103,76 158,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,65

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF Sistematizare strada Versului SF+PT Realizare parcari in Municipiul Timisoara SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - l.1. de la Brad pe str. C-tin lotzu, str. Holdelor, str. Henriette Delavrancea -Gibony, str. Constructorilor (în zona străzii Verde), str. Albinelor SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului SF+PT str. Chimistilor SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str. Lidia SF+ PT Extindere la 4 benzi str. Prof.dr.Aurel Păunescu - Podeanu SF+PT Amenajare drum de legatura între Cl. Moşniţei şi DC 149 Contribut ie Asociatii de proprieta ri 3 din care excedent 2014 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa +Margaretelor SF+PT Modernizare strada Strandului SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica DIRECTOR DIRECȚIA Smaranda HARACICU VĂ f cat, SEF PFLRN BICA D RECTORBI IA DEZVOLTARE Sl Aurelia JU Întocmit, CONSILIER SERVICIUL PFLRN Luminiţa TOMA Ce Page 17