keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională

15.02.2011

Hotararea Consiliului Local 32/15.02.2011
privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-2573/08.02.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.962/09.06.2010 privind necesitatea absorbţiei fondurilor nerambursabile aferente POR 2007-2013, Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 - privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

DIRECTIA DEZVOLTARE PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA Buget multianual pentru proiecte cu finantare internationala

Nr. Crt. Proiect

Valoare totală cu TVA

Valoarea totală din

PID , modificată

cu TVA 24%

Valoare totală fără TVA Total TVA

TVA (neeligibil)

TVA (eligibil)

Surse de finanţare

Suma cheltuită în

anii anteriori

Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014

Finanţare UE Buget local Timisoara

Buget local

parteneri TVA o Total Buget local

Timisoara

Buget local parteneri surse UE Total

Buget local

Timisoara

Buget local

parteneri surse UE Total Buget local surse UE Total Buget local surse UE

1

PIMMS TRANSFER - Transfering Actions in Sustainable Mobility for European Regions (Transferul de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile europene) AVANS

324,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,45 6,08 0,00 86,21 238,32 6,08 232,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232,24 232,24 232,24 232,24 0,00 0,00 0,00

2

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infecţioase Dr. Victor Babeş AVANS

3.790,04 0,00 3.074,80 715,23 8,29 706,94 2.979,46 103,63 706,95 126,00 3.664,04 684,58 2.979,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.489,73 1.489,73 1.489,73 1.489,73 0,00 0,00

3

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio-Maxilo- Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal AVANS

3.320,13 0,00 2.682,39 637,75 4,63 633,12 2.608,62 78,39 633,12 114,31 3.205,82 597,20 2.608,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.739,08 1.739,08 1.739,08 1.739,08 0,00 0,00 0,00

4 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri AVANS

4.840,67 0,00 3.911,24 929,43 76,82 852,61 1.776,27 1.144,303 1.067,483 852,61 0,00 3.227,11 1.331,28 711,66 1.184,18 1.613,56 665,64 355,83 592,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

888,14 888,14 0,00 888,14 888,14 0,00 0,00 0,00

5

Reabilitare str. Văcărescu - pe tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi B-dul 16 Decembrie 1989 AVANS

5.963,43 0,00 4.823,57 1.139,87 269,76 870,11 3.625,574 1.467,751 870,11 160,30 5.803,13 2.177,56 3.625,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.625,57 3.625,57 3.625,57 3.625,57 0,00 0,00 0,00

6 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega Timişoara AVANS

51.650,11 0,00 41.734,10 9.916,01 1.047,03 8.868,98 36.624,07 6.157,069 8.868,98 1,04 7.125,24 1.021,23 6.104,01 18.699,81 6.491,79 12.208,02 18.699,81 6.491,79 12.208,02 7.124,21 1.020,20 6.104,01

6.104,01 6.104,01 6.104,01 6.104,01

7 Reabilitare spaţii publice din centrul istoric al oraşului Timişoara (Cetate) AVANS

69.070,93 0,00 55.820,95 13.249,98 144,00 13.105,98 54.116,53 1.848,419 13.105,98 346,01 6.539,04 1.127,39 5.411,65 20.843,96 4.609,00 16.234,96 20.843,96 4.609,00 16.234,96 20.497,95 4.262,99 16.234,96

10.150,00 10.150,00 5.411,65 5.411,65 4.738,35 4.738,35

8 Modernizarea Parcului Rozelor

AVANS

5.634,13 0,00 4.553,63 1.080,49 1,84 1.078,65 4.455,04 100,44 1.078,65 0,33 3.555,87 585,84 2.970,03 2.077,93 592,92 1.485,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.455,04 4.455,04 2.970,03 2.970,03 1.485,01 1.485,01 0,00 0,00

9 Sistem de informare facil pentru cetăţeni – panouri informative

4.522,87 0,00 3.651,06 871,81 4,59 867,22 3.559,29 96,36 867,22 9,73 60,00 60,00 0,00 2.382,04 602,39 1.779,65 2.071,10 291,45 1.779,65 0,00

3.050,82 3.050,82 0,00 0,00 1.779,65 1.779,65 1.271,17 1.271,17 0,00

10 Sistem agro-logistic regional integrat AVANS

2.702,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.648,64 54,05 59,16 1.966,87 39,34 1.927,53 676,67 13,53 663,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.590,67 2.590,67 1.927,53 1.927,53 663,14 663,14 0,00 0,00

11 Modernizare str. Cloşca şi extinere la 4 benzi pe sectorul Blv. Cetăţii –str. Ovidiu Balea

14.039,99 0,00 11.347,65 2.692,35 62,01 2.630,34 10.867,48 542,17 2.630,34 21,49 5.933,74 500,00 5.433,74 8.084,76 2.651,02 5.433,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.433,74 5.433,74 5.433,74 5.433,74 0,00 0,00

12

AVANSInfrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul TI&C AVANS

19.185,77 17.089,08 18.817,48 3.682,88 161,69 3.521,19 7.335,82 8.328,75 3.521,19 1,35 609,64 609,64 0,00 9.287,38 5.619,47 3.667,91 9.287,38 5.619,47 3.667,91 0,00 0,00 0,00

3.667,91 3.667,91 0,00 0,00 3.667,91 3.667,91 0,00 0,00

13 Reabilitarea si revitalizarea fortificatiei cetatii Timisoara-

Bastionul 41.847,06 33.747,63 0,00 28.666,66 3.246,33 9.934,07 2.290,33 934,82 934,82 0,00

0,00

14

Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Timişoara, în vederea indeplinirii standardelor de mediu privind emisiile de gaze şi creşterea eficienţei energetice a sistemului de furnizare a agentului termic AVANS

316.444,137 255.196,884 61.247,253 4.287,308 56.959,945 225.466,443 34.017,749 56.959,945 0,000 61.643,203 17.722,443 43.920,760 179.241,551 51.536,061 127.705,490 75.559,38 21.719,190 53.840,193 0,000

37.577,74 37.577,74 37.577,74 37.577,74 0,00 0,00

15 Barrabarripen* 5377,22163 5.351,09 5.244,0698 47,54 85,62 2.149,73 47,54 85,62 2.016,57 3.227,50 0,00 0,00 3.227,50 0,00

47,54 47,54 47,54 47,54 0,00 0,00 0,00 TOTAL sume 548.713,72 444.712,46 6.067,96 90.095,08 390.292,41 57.239,03 11.087,17 90.095,09 3.216,26 106.656,5829 27.444,93 797,27 78.414,37 246.135,16 72.781,82 355,828 172.997,51 126.461,64 38.730,90 87.730,74 27.622,16 5.283,19 22.338,97 total avans 81.052,23 81.052,23 67.447,0000 67.447,00 12.334,06 12.334,06 1.271,17 1.271,17 0,00 0,00

total general 629.765,95 138.291,26 174.103,5829 94.891,93 797,27 78.414,37 258.469,22 85.115,88 355,828 172.997,51 127.732,81 40.002,07 87.730,74 27.622,16 5.283,19 22.338,97

Nota * = la valorile listate se adauga TVA, iar in valoarea aferenta col. Buget local Timisoara suma contine TVA aferent.

DIRECTOR EXECUTIV SEE SERVICIU Arh. Aurelia Junie Ec. Cristina Scutariu

  • LISTA PROIECTE ADR

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ Nr. SC2011-2573/08.02.2011

REFERAT privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională

Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timişoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională în vederea asigurării creşterii economice şi creării de locuri de muncă. Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creştere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului Operaţional Regional (POR) al cărui obiectiv general îl reprezintă creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Axa prioritară 1, Municipiul Timişoara a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara (PID), care împreună cu lista proiectelor prioritare au fost avizate de către Comitetului de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (C.M.C.) prin Decizia nr. 7 din data de 17.05.2010. Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, are ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de acţiune urbană), clar delimitate spaţial în cadrul oraşelor, cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a oraşului, cât şi a zonei înconjurătoare. PID este un document de planificare pe termen mediu a dezvoltării Polului de creştere Timişoara care, pe baza analizei diagnostic, propune strategia de dezvoltare pe termen mediu şi planul de acţiune pentru implementarea acesteia. Planul de acţiune cuprinde proiecte a căror realizare au un impact major în atingerea obiectivelor strategice. Dorinţa generală desprinsă din PID este dezvoltarea unei zone moderne si atractive, cu un confort urban unitar la nivelul polului, plăcută atât pentru locuitorii ei, cât şi pentru turişti, oamenii de afaceri si investitori, dinamice din punct de vedere economic, iar scopul final este îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor. Concentrarea populaţiei, a principalelor activităţi economice şi culturale ale regiunii în Timişoara, precum şi faptul că oraşul este un important nod de transport multimodal conferă acestuia rolul de principal centru polarizator, nu numai al zonei sale de influenţă, ci şi al întregii regiuni de vest a României. Nivelul de dezvoltare al regiunii vest este direct influenţat de gradul şi dinamica

FP 53-01, Ver. 1

de dezvoltare a Timişoarei, prin multitudinea de funcţii de grad superior pe care oraşul, ca nucleu al polului le îndeplineşte, acesta acţionând ca centru de creştere economică. Însă, pentru asigurarea dezvoltării economice durabile, dinamice şi competitive este necesară, în primul rând, atragerea de fonduri nerambursabile, în acest context autorităţile administraţiilor publice locale trebuind să găsească soluţii viabile care să permită în continuare dezvoltarea oraşului, prin alocarea de sume de la bugetul local în vederea reabilitării, modernizării şi reorganizării zonelor reprezentative ale oraşului. Cum fondurile locale sunt insuficiente, oportunitatea atragerii de fonduri nerambursabile în vederea implementării proiectelor, a devenit esenţială. Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem : 1. Aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, conform Anexei 1 la prezentul referat Director Direcţia Economică Director Direcţia Dezvoltare Ec. Smaranda Haracicu Arh. Aurelia Junie

Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională

Ec. Cristina Scutariu

Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională

Cons. Andreea Bălan

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici