keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 1/24.01.1995 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1994

24.01.1995

Hotararea Consiliului Local 1/24.01.1995
privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1994


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere suplimentarea veniturilor bugetului local pe anul 1994 comunicata de Consiliul Judetean Timis (sume defalcate din impozitul pe salarii si transferuri din bugetul de stat) si de Administratia Financiara a municipiului Timisoara ( venituri proprii);
Avand in vedere propunerile din referatul nr.SC095654/17.01.1995 intocmit de Biroul Buget din cadrul Directiei Economice a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile Legii nr.10/1991 a finantelor publice;
In baza prevederilor art.21 lit.(e) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: La venituri,comparativ cu nivelurile aprobate prin Hotararea nr.108/1994 a Consiliului Local al municipiului Timisoara se aproba urmatoarele influente:
mii lei
__________________________
VENITURI TOTAL, din care: + 677.278
Venituri proprii + 326.000
Sume defalcate din impozitul
pe salarii + 319.430
Transferuri din bugetul de stat + 31.848

Art.2: La cheltuieli, comparativ cu nivelurile aprobate prin Hotararea nr.108/1994, se aproba urmatoarele influente:
mii lei
_____________________________
CHELTUIELI TOTAL din care: + 677.278
Cheltuieli curente +
699.778
Cheltuieli de capital + 14.500.
In detaliere, influentele sunt prevazute in anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3: Se aproba repartizarea sumei de 32 mil.lei, ramasa necheltuita in fondul de rezerva bugetara,pentru cheltuieli curente la subcapitolul:"Intretinere si reparatii strazi " din cadrul capitulului: "Gospodarire comunala".

Art.4: Influentele privind cheltuielile de capital se vor reflecta in listele de investitii, anexe la bugetul local. Listele de investitii,avizate de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor se vor prezenta la Banca Romana de Dezvoltare Timisoara.

Art.5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara.

Art.6: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economica;
Directiei Tehnica;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judtului Timis;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
OBERST LADISLAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI