keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 165/30.09.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997

30.09.1997

Hotararea Consiliului Local 165/30.09.1997
privind rectificarea bugetului local pe anul 1997


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC09710261/30.09.1997 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere Legea nr.72/1997 privind bugetul de stat pe anul 1997;
In baza prevederilor Legii nr.72/1996 privind finantele publice;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.121/03.07.1997 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1997;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert siComisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
Intemeiul art. 28 alin. 1 si 3 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 1997, conform anexei care
face parte integranta din hotarare.
Se modifica si se completeaza in mod corespunzator Anexa nr.1 de la
Hotararea Consiliului Local nr.121/03.07.1997.

Art.2: La intocmirea Listelor de investitii anexa la bugetul local, vor fi
reflectate influentele privind cheltuielile de capital prevazute in Anexa
mentionata la art.1.

Art.3: Cu aducereala indeplinire a prezenteihotarari se incredinteaza Directia
Economica si Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice; Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Directiei Generale a Finantelor Publice si Control
Financiar de Stat;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
DAN RADOSLAV
Contrasemneaza