keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 1/08.01.2016 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2015

08.01.2016

Hotararea Consiliului Local 1/08.01.2016
privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2016 -235/06.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale pct 5.13.2 Inchiderea executiei sectiunii de dezvoltare; 5.13.3 Stabilirea excedentului /deficitului anual al bugetului local, din Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2015 aprobate prin Ordinul nr. 4075/18.12.2015 al ministrului finantelor publice si ministrului delegat pentru buget;
În temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit. b) si alin. (4), lit.a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în cuantum de 13.948.102,50 lei înregistrat la încheierea exercitiului bugetar al anului 2015.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDETUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU DIRECTIA ECONOMICA NR.SC 2015- /06.01.2016

REFERAT

privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2015

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale pct 5.13.2 Inchiderea executiei sectiunii de dezvoltare; 5.13.3 Stabilirea excedentului /deficitului anual al bugetului local, din Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2015 aprobate prin Ordinul nr. 4075/18.12.2015 al ministrului finantelor publice si ministrului delegat pentru buget. În temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit. b) si alin. (4), lit.a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,Directia Economica propune acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în cuantum de 13.948.102,50 lei înregistrat la încheierea exercitiului bugetar al anului 2015. DIRECTOR ECONOMIC SEF BIROU CONTABILITATE Smaranda Haracicu Mariana Dimitriu PENTRU SECRETAR SEF SERVICIU BUGET Simona Dragoi Steliana Stanciu Avizat Juridic FP 53-01,Ver.1