keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 243/15.12.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997

15.12.1997

Hotararea Consiliului Local 243/15.12.1997
privind rectificarea bugetului local pe anul 1997


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere suplimentarea veniturilor bugetului local pe anul 1997 comunicate de Consiliul Judetean Timis cu Adresele nr.8797/19.11.1997 si nr.9342/10.12.1997;
Avand in vedere Referatul Nr.SCO9714052/12.12.1997 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara privind rectificarea de buget pe anul 1997;
Avand in vedere Legea nr.72/1997 privind Bugetul de Stat pe anul 1997;
In conformitate cu prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor Publice;
Avand in vedere adresa Administratiei Financiare a municipiului Timisoara nr.74754/04.12.1997;
Avand in vedere Hotararea Guvernului nr.755/1997;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 121/03.07.1997 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1997;
Avand in vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.20 lit.(e) din Legea Nr.69/1991 privind administratia publica locala republicata si modificata;
In temeiul art.29 alin.1 si 3 din Legea Nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local pe anul1997, cu urmatoarele
influente:
Venituri: Influente:
mii lei
______________
Venituri TOTAL, 5.800.000,00
din care:
I.Venituri proprii 6.200.000,00
II.Sume defalcate din impozitul
pe salarii 2.100.000,00
III.Subventii primite din bugetul
de stat (2.500.000,00)

din care:
pentru protectie sociala (2.500.000,00)
pentru investitii

Cheltuieli:
mii lei
______________

Cheltuieli TOTAL 5.800.000,00
din care:
Cheltuieli curente 5.300.000,00
Cheltuieli de capital 500.000,00

In detaliu, influentele sunt prevazute in Anexa careface parte
integranta din prezenta hotarare.
Se modifica si se completeaza in mod corespunzator Anexa nr. 1 de la
Hotararea Consiliului Local nr. 121/03.07.1997.

Art.2: Influentele privind cheltuielile de capital se vor reflecta in listele
de investitii, Anexa la bugetul local. Art.3: Bugetul rectificat in forma sa
finala se va adopta in sedinta ordinara a Consiliului Local din luna ianuarie
1998.

Art.4:Cuaducerealaindeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Economica si Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei Generale a Finantelor Publice
si Control Financiar de Stat a Judetului Timis;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
RADU STRAIN
Contrasemneaza