keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

04.04.2013

Hotararea Consiliului Local 195/04.04.2013
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-8768/28.03.2013 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţa, învăţământ, sănătate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 5/24.02.2013 a bugetului de stat pe anul 2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 si 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 si art.23 alin.1 si 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin.(4) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2013 conform Anexei nr. 1 - Bugetul general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2013; Anexei nr. 2 - Bugetul local pe anul 2013; Anexei nr. 3 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2013; Anexei nr. 4- Buget credite interne; Anexei nr. 5 - Program dezvoltare 2013; Anexei nr.6 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 2013.
Anexele nr.1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Instituţia Arhitectului Sef, Direcţia Dezvoltare, Direcţia Comunicare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale ;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control
- Biroului Audit
- Biroului Managementul Calităţii
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_5.pdf

ROMÂNIA Anexa 1a/1 “E JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC 2013- Nicolae RO U | V PROGRAM DEZVOLTARE 2013 INVESTITII 2013 mii lei SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI | Buget | SURSE BUGET 2013 fsoeati Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 & TOTAL GENERAL 91.223,65 4,78 289| _912,85| 5.400,00) 84.903,13 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 15.104,65 4,78 2.89 0,00 0,00) 15.096,98 __ LUCRĂRI NOI -B 39.693,61 0,00 0,00 0,00) 5.400,00| 34.293,61 DOTĂRI INDEPEND. SIALTE INV. -C | 36.425,39 0,00 0,00| 912,85 0,00| 35.512,54 TOTAL GENERAL : $1.223,65 478|. 5.400,00] din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acțiuni Externe 2.979,84 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.979,84 51.02.01.03 Autorităţi executive 2.979,84 0,00 9,00 0,00 0,00| 2.979,84 C. Dotări independente şi alte investiții 2.979,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2.979,84 b. Dotări independente 2.307,84 0,00 0,00 0,0 0,00| 2.307,84 Dotari directia Fi otari directia Fiscala 307,84 0.00 0.00 0.00 000| 307,84 Dotări Primărie 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00) 2.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice enerale 98,00 0,00 0,00 0,09 9,00 98,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a populaţiei 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 C. Dotări independente si alte investiții 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.00 b.Dotări independente 98,00 0,00 0,09 0,00 0,00 98,00 Dotări 9800, 0.00) 0,00 0.00 0.00 98.00 Capitolul 61.02, Ordine publică şi siguranța națională 151,10 9,06 0,09 0,00 9,00 151,10 61.02.03.Ordine publică 151,10 9,00 0,00 0,00 0,00 151,10 61.02.03.04 Poliţie locala 151,10 0,00 0,00 0,00 0,00 151,10 C. Dotări independente şi alte investiții 151,10 0,00 0,00 0,00 0,00 151,10 b.Dotări independente 151,10 0,00) 0.00 0,00 0,00 151,10 Dotari Da 151,10| 000) 0,00 0,00 0,00| 151,10 Capitolul 65.02 invăţământ 4.555,90 0,00 0,00 226,39 0,00) 4.329,51 65.02.93 Învățământ preşcolar şi primar 3.059,18 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.059,18 Page 1

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a | Buget | SURSE |opepire] BUGET PARA | Stat | PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 6 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 3.059,18 0,00 0,00 0,00 0,00) 3.059,18 A. Lucrări în continuare 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 |Pxtindere Gradinita PP 26 1.600,00 0,00 0,00 0,00 000, 1.600,00 B. Lucrări noi 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,60| Extindere Gradinita PP 33 HCL147/2007 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,00 Extindere gradinita PP 12 HCL 431/2007 500,00 0,00 0,00 0,00 0,90 500,00 Extindere gradinita PP 22 HCL 433/2007 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 [C.Dotări independente şi alte investiţii 359,18 0,08 0,00 0,00 0,00 359,18 b. Dotări independente 309,18 0,00 9,00 0,00 0,00 309,18 Dotari 109,18 0.00 0,00 0.00 000| 109,18 Achizitie imabile cu destinatie de gradinita PP16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT +expertiza +DALI- gradinita PP 14 gradina 5000| 000| 000| 0,00 0,00 50.00 65.02.04 Învățământ secundar 1.496,72 0,00 0,00 226,39 0,00j 1.270,33 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 C. Doțări independente şi alte investiții 150,00 0,00 0,00 0,00 0.00 150,00 b. Dotări independente 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Dotari 150,00) 0.00 o.00| 0.00 000| 150.00 65.02.04.02 invățărnânt secundar superior 1.345,72 0,00 0,90 226,39 0,00| 1.120,33 C. Dotări independente şi alte investiții 1.346,72 0,00 0,00 226,39 0,00 1.120,33 b. Dotări independente 748,39 0,00 000| 226,39 000| 520,00 Achizitie handi iLic. Pi i chizitie rampa handicapati Lic. Pedagogic 20,00 0,00 0.00 0.00 0.00 20,00 Dotari 726,39 0,00 0,00 226,39 0,00 500,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 600,33 0,00 8,00 9,00 0,00 600,33 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 72,97 0,00 0,00 0,00 0,00 72,97 DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului J.L. Calderon HCL 413/2009 118,83 0,00 0,00 0,00 0,00 118,63 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 8,73 0,00 0,00 0,00 0,00 8,73 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati Liceul Lenau str. Oituz 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a A e tii Buget SURSE CREDITE BUGET e | Stat | PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 6 SF+PT expertza+ DALI Lic. Moisil , corp Doja 50,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 50,00 Expertiza+ auditrDALI+PAC+DDE+AC etajare corp cladie şcoala P+2E C. Tehnic Regele Ferdinand 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Expertiza+ audit+DALI+PAC+DDE+AC etajare corp cladie atelier P+2E C. Tehnic Regele Ferdinand 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DALI+PT reabilitare fatada scoala Grup Scolar E. Ungureanu 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Capitolul 86.02 Sănătate 12.487,49 0,00 0,00 601,46 0,00| 11.886,03 66.02.06 Spitale 12.387,49 0,00 0,00 601,46 0,00) 11.786,93 B. Lucrări noi 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00j 3.200,00 Spor de putere 50% la reteaua electrica + refacut instalatii electrice interioare -Clinicile Noi/Spital Municipal 200,00 0,00 0,00 0,00 0,90 200,00 a Executie extindere corp B sectia prematuri si IN laborator de explorari paraclinice Spitalul V L. Turcanu HCL 60/2006 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00| C. Dotări independente şi alte investiții 9.187,49 0,00 0,00 601,46 0,00| 8.586,03 b. Dotari independente 7.365,58 0,00 0,00 601,46 0,00) 8.764,12 DOTARI Spitalut Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" CO 2.238,93 0,00 0,00 507,00 0,00 1.731,83 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 4.556,59 0,90 0,00 54,40 000| 4.502,19 Achizitie Statie de monitorizare | hemodinamica la UNF "V.Babes", HG | 1168/2010 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 N Achizitie si montaj centrala abur Sp. V. Babes 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 120,06 0,00 0,00 40,08 0,00 80,00 e, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.821,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.821,91 DALI+PT Dezvoltarea unui sitem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului genital in aria Timi -S d in aria Timisoara- Szege 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 Page 3

ua SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI „ui | Buget | SURSE — BUGET 2013 Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 6 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes" 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 PT Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 124/2012 400,00) 000| 000| 0,00 0,00) 400,00 DALI +PT reabilitare instalatii si constructii cladire existenta si extindere UPU Clinicile Noi „la Sp. C. Municipal Clinicile Noi str. Gh. Dima nr.5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 SF+DALI+PT constructie statie epurare Sp. V. Babeş sir Gh. Adam nr.5 250,00 0.00 0,00 0,00 000| 250,00 Spor de putere 50% la reteaua electrica Clinica Obstretica Ginecologie/Sp. Muncipal 150,00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 SF+PT Extindere Corp B Sectiile chirurgie prematuri si Laborator Pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu'str. Braila 250,00 000| 0.00 0,00 Doo] 250,00 66.02.08 Servicii de sanatate publica 100,00 0,00 0,00 0,09 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 |_b. Dotari independente 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Aparate stomatologice pentru cabinetele stomatologice scolare 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie Î 12.577,17 0,00 0,00 85,00 0,00) 12.492,77 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 2.623,25 0,00 0,00 85,00 0,00) 2.544,25 Lucrări noi 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 (Fost cinema Capitol) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 [C- Dotări independente şi alte investiții 1.629,25 0,00 0,00 85,00 0,00; 1.544,25 b. Dotări independente 1.629,25 0,00 0,00 85,00 0,00 1.544,25 Dolări Teatrul German 8B1236| 000| 000| 0.00 000| 812,36 Dotari Teatrul Maghiar 611,89 0,00 0,00 0,00 0,00 611,89 Dotari Filarmoni Ca 205.00 000| 000| 85,00 000| 120,00 67.02.05.01 Sport 7.718,38 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.718,36 B. Lucrări noi 7.509,36 0,00 0,00 0,00 0,00 7.508,36 Reabilitare constructii, instalatii si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL. 277/2011 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Page 4 =

SURSE DE FINANTARE 1 Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI ia | asezati | Buget | SURSE |cRepire| BUGET e | Stat | PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 5 Cofinantare bazin olimpic losif Bulbuca pri CNI (30%) 9,36 0,00 0,00 0,00 0,00 9,36 - = Sala Politehnica 7000.00| ao) 0.00 0,00 0,00| 7.000,00 C. Dotări independente şi aite investitii 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 Studii şi proiecte 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 SF+PT pentru patru bazine de inot din cartiere 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Studii geo-topo Sala Polivalenta Timisoara 25,00 0,00 0,00 0,90 0,00 25,00 Dotări independente 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 Sistem control acces bazin inot Complex Bega 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 2.230,16 9,00 0,00 9,00 0,00| 2.230,16 A. Lucrări în continuare 544,75 0,00 0,00 0,00 0,00 544,75 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2008, HCL 123/2008 238,40 0,00 0,00 0,00 0,00 238,40 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL. 305/2009 6,35 0,00 0,00 0,00 0,00 6,35 E Lucrări noi Hera ne 496,47) 000) 0,00 0,00 000| 496,47 Amenajare loc de joaca lorgovanului HCL 265/2010 496,47 0,00 0,00 0,00 0,00 496,47 C. Dotări independente şi alte investiții 1.188,94 0,00 0,00 0,90 0,00 1.188,94 | b. Doțări independente 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Achizitie si montaj CT cu boiler Vila Bistra 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.128,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128,94 Realizare Registru spatii verzi 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Actualizare harta zgomot 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 DALI +PT Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic) 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Petofi 20,00 0,00 0,00 0,00 0.00 20,00 Page 5

SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI RET Buget SURSE - BUGET 2013 socati Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 0 1 Z 3 4 5 s Documentatie tehnica pentru obtinere autorizatie gospodarire a apelor pentru Mun. Timisoara, la Cladire educationala multifunctionala, Gradina Zoologica a Municipiului Timisoara", 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 Actualizare documentație tehnico- economică faza PT,CS,si DDE pentru "Cladire educationala muttifunctionala la Gradina Zoologica a Municipiului Timisoara”, 32,00 0,00 0.00 0,00 0,00 32,00 Reactualizare PT "Ciădire educaţională multifuncţională la Grădina Zioologică a Municipiului Timişoara” 31,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31,99 Documentație tehnica pt obtinerea autorizaţiei de functionare la locurile de joacă existente pe domeniul public 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF+PT+ Amenajareloc de joacă şi canisită str Martir Gh.losub 17,48 0,00 0.00 0,00 0,00 17,48 SF+PT+ Amenajareloc de joacă şi canisită str Labirint nr 1 17,48 0,00 0,00 0,00 0,00 17,48 SF+PT +CS+DE+PAC Caraniină la Grădina Zoologică 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la Grădina Zoalogică 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT+CS+DE+PAC Masa suveniruri la Gradina Zoo 18,74 0,00 0,00 0,00 0,00 18,74 SF+PT+ Pistă skateboard 130,25 0,00 0,00 0.00 0,00 130,25 SF+PT Amplasament comercializare si expunere animale de companie 15.00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Capitolul 88.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421,00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421,00 68.02.15.01 Ajutor social 278,00 0,00 9,00 0,00 0,00 278,00 C. Dotări independente şi alte investiții 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 b. Dotări independente 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.00 Dotări Direcția de Asistență Socială Comunitară 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00 C Dotări independente şi alte investiții 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00 Dotări independente 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00 Dotari 14300) 000, 0,00 0,00 000| 143,00 Capitolui 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 31.650,01 4,78 2,89 0,00| 5.400,00) 26.242,34 70.02.03 Locuinţe 6.247,61 4,78 2,89 0,00) 5.400,00 839,94 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 6.247,51 4,78 2,89 0,00] 5.400,00 839,94 [A.Lucrări în continuare 7,67 4,78 2,89 0.00 0,00 0,80 Page 6

— SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI ana A e ti Bugei SURSE CREDITE BUGET a | Stat | PROPRII LOCAL proprietari | 0 1 2 3 4 5 6 Reabilitare termică str, Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2,89 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 1,74 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 5.410,00 0,09 0,00 0,00| 5.400,00 10,00 Reabilitare cladiri istorice Mun. Timisoara (KW) 5.400,00 0,00 0,00 0,00) 5.400,00 0,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr. abilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 00 0.00 0.00 0.00 3.00 00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 00 0,00 0,00 0,00 0,00 „00 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.8 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 „00 0,00 0,00 0,00 0,00 „00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A*B 00 0,00 0,00 0,00 0,00 „00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 00 0,00 0,00 0,00 0,00 „00 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 00 0,00 0,00 0,00 0,00 „00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B „00 0,00 0,00 0,00 0,00 „0 C. Dotări independente şi alte investiții 829,94 0,00 9,00 0,00 0,00 829,94 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 829,94 0,00 9,00 0,00 0,09 SEC Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 103,40 0,00 0,00 0,00 0,90 103,40 Consultanta privind implementarea POR 2007 2013 83,77 0,00 0,00 0,00 0,00 83,77 Asistenta tehnica imobile reabilitate in cadrul POR 2007-2013 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 500,00 Asistenta proiectare imobile finantate in cadrul POR 2007-2013 82,77 0,00 0,00 0,00 0,00 82,77 Asistenta tehnica la 72 imobile 60,00 0,00 0,00 0.00 0,00 60,00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 8.316,21 0,00 0,00 0,00 9,06 8.316,21 70.02.05.01 Alimentări cu apă 8.315,21 0,00 0,00 0,00 0,00) 8.316,21 [A. Lucrări în continuare 691,21 0,00 0,00 0,00 0,00 591,21 Page 7

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI aa Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET de) Stat | PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 5 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 Extindere reteie canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 379,21 0,00 0,00 0,00 0,00 379,21 B. Lucrări noi 7.395,00 9,00 0,00 0,00 0,00 7.395,00 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.lll, HCL 487/2010 2.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.030,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa I HCL 139/2009 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Calea Buziasului HCL. 220/2008 1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Urseni HCL 219/2009 2.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.475,00 întregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 je. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 230,00 09,00 0,00 0,00 0,00 230,00 SF- Executie Fântâni ornamentale 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF Executie fantani publice forate in municipiul Timisoara 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 70.02.08. luminat public şi electrificări rurale 8.574,23 0,09 0,00 0,90 0,00 8.574,23 A. Lucrări în continuare 8.574,23 0,00 0,00 0.00 0,00 8.574,23 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 138/2005 4.633,82 0,00 0,00 0,00 0,00j 4.633,82 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL, 136/2005 3.940,41 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.940,41 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 8.511,96 0,00 0,00 0,09 9,00| 8.511,98 A Lucrări în continuare 4.714,88 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.714,88 Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 1.714,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.714,88 [C.Dotări independente şi alte investiții 5.797,08 0,00 0,00 8,00 0,00 6.797,08 | b. Dotări independente 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 1.500,00 Page 8 E

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI En A lati Buget SURSE CREDITE BUGET e | Stat | PROPRII LOCAL proprietari | 0 1 2 3 4 5 6 Achiziţie teren Centru intermodal Regional de "Transport Marfa - Remetea Mare 1.500,90 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.500,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 5.297,08 9,00 0,00 0,00 0,00| 5.297,08 Consultanta PIDU 83,15 0,00 0,00 0,00 0,00 83,15 Studii si proiecte pentru obtinere de finantare 3.000,00 externa 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 SF+PT Reabilitare sit istoric cartier Cetate 1.200,00 Timisoara Il 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 PUZ Parc inovare 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 intabulare blocuri locuinte Zona steaua 3 (61.23,25,302.30b) 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara" 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Trafic managernent si supraveghere video HCL 289/2011 112,60 0,00 0,00 0,00 0,00 112,60 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 PUG Municipiul Timisoara 500,00 0,00 0.00 0,00 000| 500,00 PUZ-uri (Piata Timisoara 700, Zona Stadion) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Capitolul 74.02 Protecția mediului 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 72.02.05 Salubritate si gestiunea deseurilor 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 C.Dotări independente şi alte investiții 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 Dotări independente 82,00 0,0 0,00 0,00 0,00 82,00 Achizitie freze pentru zapada 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 Capitolul 81.02 Combustibili și energie 186,14 9,00 9,00 0,00 0,06 186,14 81.02.06 Energie termică 186,14 9,00 0,00 9,00 0,00 186,14 A. Lucrări în continuare 20,00 0,00 0,00 0,00 0,09 20,00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice 20,00 0,00 0.00 0,00 0,00 in municipiul Timisoara Page 9

7] SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI i A e ti Buget SURSE CREDITE BUGET a | Stat | PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 s Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS HCL 558/2006 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 166,14 0,00 0,00 0,00 0,00 166,14 Studii şi proiecte 144,14 000| 000) 0.00 000| 14414 ÎDALI+PT “Reabilitare termica cladiri proiectare obiective Municipiul Timisoara 144,14 0,00 0,00 0,00 0,00 144,14 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 Transfer cota 19% din capitalul social SC International Recycling catre CLMT HCL 292/2012 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 Capitalul 84.02 Transporturi 26.034,40 0,00 0,00 0,00 0,00| 26.034,40 84.02.03 Transport rutier 26.034,40 0,00 0,00 0,00 0,00| 26.034,40 84.02.03.02 Transportul în comun 9.919,79 0,00 0,00 9,00 0,00| 9.919,79 A. Lucrări în continuare 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 401/2006;HCL 127/2012 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 9.419,79 0,00 0,00 0,00 0,00| 5.419,79) b.Dotări independente 8.217,19 0,00 0,00 0,00 0,00 8.217,19 Maşini, echipamente si mijloace de transport 8.117,19 0,00 0,00 0,00 0,00 8.117,19 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 7417.19 0.00 0.00 0,00 000 7.417,19 Tramvaie folosite 200.00| 000| 000| 0,00 000| 200,00 Achizitie tramvaie noi si modernizare depou 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 500,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,60 Dotari centrul de semnalizari Rutiere 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții 1.202,60 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.202,60 Studii si proiecte Primarie 823,89 0,00 0,00 0,00 0,00 823,89 Studiu de circulație la nivelut Polului de Crestere Timisoara (Plan mobilitate) 400,00 0,00 0,00 0,00 0,90 400,00 Page 10

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI Ia A S ti Buget SURSE CREDITE BUGET e "| Stat | PROPRII LOCAL proprietari 9 i 2 3 4 5 6 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvita) HCL49/2012 28,73 0,00 0,00 0,00 0,00 28,73 Studiu privind reorganizarea circulației rutiere pe inelul | de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere și de transport public 74,40 0,00 0,00 0,00 0,00 74,40 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) HCL48/2012 120,76 0,00 0,00 0,00 0,00 120,76 SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, C. Buziaşului 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str, Ardealul 50,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50,00 SF+PT Reabilitarea linilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Studii si proiecte RATT 378,71 0,09 0,00 0,00 000| 37871 SPF+SF Modernizare depou tramvaie - Bv. Dâmbovita 50,90 0,00 0,90 0,00 0,00 50,00 SPF+SF Depou tramvaie Calea Buziaşului 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PT Extindere linie cale Mosnița 10.00 0.00 0.00 0.00 0,00 10,00 SPF + SF Statie intermodala Dambovita 50,90 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF + CF Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 258,71 0,00 0,00 0,00 0,00 258,71 84.02.03.01 Drumuri si poduri 2.236,60 0,00 0,00 0,00 000| 2.236,60 (A. Lucrări în continuare 1.442,97 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.442,97 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011 1.420,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,68 Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 22,29 0,00 0,00 0,00 0,00 22,29 B. Lucrări noi 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00) Page 11

SURSE DE FINANTARE “1! Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI "as A e tii Buget SURSE CREDITE BUGET “aa | Stat | PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 5 Pasaj Piata Victoriei 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 743,63 0,00 0,00 0,06 0,00 743,63 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 743,683 0,00 0,00 0,00 0,00 743,63 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo ( 00.3,4,5) 173.63 0,00 0,00 0,00 0,00 173,63 SF+PT Pasaj Jiul 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 SF+PT Pasaj Popa Sapca 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 SPF+SF Realizare inel IV 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SPF + SF Realizare pasaj zona Dâmbovița - inel IV 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Podul Eroilor 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Podul Ştefan cel Mare 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Podul Tinereţii 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Podul Muncii 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 84.02.03.03 Străzi 13.878,01 0,00 0,00 0,00 0,00) 13.878,01 A. Lucrări în continuare 8,94 0,00 0,00 0,00 0.00 8,94 Amenajare str, Neculce HCL 25/2010 8,94 0,00 0,00 0,00 0,00 8,94 B. Lucrări noi 13.532,78 9,00 0,00 9,00 0,00) _13.532,78 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Amenajare zona Weisrnuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 PT+ modernizare si extindere Blv, Sudului HCL 26/2010 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Amenajare str, Gladiotelor HCL, 42/2011 269,85 0,00 0,00 0,00 0,00 269,85 Amenajare Zona Campului HCL 39/2011 3.866,21 0,00 0,00 0,00 0,00 3.866,21 Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu HCL46/2012 171900| 000) 000| 0.00 0,00| 1.713,00 CL Page 12

SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI PR Buget SURSE BUGET 2013 foot Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 8 Amenajare str. Gh. Cotoşman HCL 41/2011 1.295,03 0,00 0.00 0,00 000| 1.205,03 Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin HCL77/2012 2.175,87 0.00 0,00 0,00 000| 2.175,87 Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Amenajare str. Brazilor HCL 24/2010 280,48 0,00 0,00 0,00 0,00 280,48 Amenajare anul 1848 HCL40/2011 922,34 0,00 0,00 0,00 0.00 922,34 C. Dotări independente şi alte investiții 336,29 0,00 0,00 0,00 0,00 336,29 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de invesțiții 336,29 0,00 0,00 0,00 0,00 336,29 SF+PT Amenajare Zona Campului 44,27 0,00 0,00 0,00 0,00 44,27 SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 76,50 0,00 0,00 0,00 0,00 76,50 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P- ta Balcescu 17,43 0,00 0,00 0,00 0,00 17,43 SF+PT Amenajare str. Gh. Cot an Cs 19,76 0,00 0,00 0,00 0,00 19,76 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea |Buziasului,parcare publica 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,08| VICEPRIMAR, Dan DIACONU DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda anca SEF SERVICIU Pry Gabriela BIC DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE Aurelia JUNI Întocmit, AI CONSILIER SERVICIUL PFLRN Uminița TOMA Page 13

Atasament: Anexa_4.pdf

BUGET DE CREDITE INTERNE SI EXTERNE DENUMIREA INDICATORILOR po Cod indicator Program SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL CHELTUIELI 30.408,08 CHELTUIELI CURENTE 01 25.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 25.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 5.400,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 5.400,00 Active fixe 71.01 5.400,00 Constructii mp O | ODIN 71.01.01 5.400,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 69.07 5.400,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.07 5.400,00 CHELTUIELI CURENTE 10 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 11 70 5.400,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 12 71 5.400,00 Active fixe 13 71.01 5.400,00 Constructii 14 71.01.01 5.400,00 Din total capitoi Locuinte 15 70.07.03 5.400,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 16 70.07.03.01 5.400,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 17 79.07 25.000,00 Combustibil si energie 18 81.07 25.000,00 CHELTUIELI CURENTE 19 01 25.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 20 56 25.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 21 70 0,00 Din total capitol ) Pag. 1/3

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 Cod indicator Program Energie termica 81.07.06 25.000,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT IL 23 96.07 0,90 REZERVE 24 97.07 0,00 EXCEDENT 25 98.07 0,00 DEFICIT 26 98.07 30.400,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI 0,00) CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96. 3,00 REZERVE 97. 0,06 EXCEDENT 98. 0,00 DEFICIT _ | NOI OO 99. 5,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI e 30.400,00 CHELTUIELI CURENTE 01 25.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE m 56 25.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 5.400,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 5.400,00 Active fixe 71.01 5.400,00 Constructii IO OT 71.01.01 5.400,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.07 5.400,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.07 5.400,00) CHELTUIELI CURENTE 10 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 11 70 5.400,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 12 71 5.400,00 Active fixe 13 71.01 5.400,00 Constructii 14 71.01.01 5.400,00 Pag.2/3

DENUMIREA INDICATORILOR pusi Cod indicator Program Din total capitol Locuinte 15 70.07.03 5.400,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 16 70.07.03.01 5.400,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 17 79.07 25.000,00 Combustibil si energie 18 81.07 25.000,00, CHELTUIELI CURENTE 18 01 25.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 20 56 25.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 21 70 0,00| Din total capitol Energie termica 22 81.07.06 25.000,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 23 96.07 0,00 REZERVE 24 97.07 0,00| EXCEDENT 25 98.07 3,00 DEFICIT 26 99.07 30.400,00 Pag. 3/3

Atasament: Anexa_3.pdf

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL DENUMIREA INDICATORILOR Puel po po wesfoiq SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 246.788,6% 1, VENITURI CURENTE 00.02 242.758,73| C. VENITURI NEFISCALE 09.07 242.758,73| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 460,00| Venituri din proprietate 30.10 460,00) Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 50,00 Alte venituri din proprietate 30.10.50 410,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.03 242.298,73 Venituri din prestari de servicii si alte activitati | N MOI OO OD 33.10 236.743,17 Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 20,00 Venituri din prestari de servi Dr She 33.10.08 350,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 909,44 Venituri din cercetare 13 33.10.20 150,00| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate T4 33.10.21 176.177,45 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 15 33.10.30 25.800,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sune alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 16 33.10.31 6.714,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 17 33.10.50 26.622,28 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 18 34.10 5.120,00) Alfe venituri din taxe administrative, eliberari de permise 18 34.10.50 5.120,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 20 37.10 435,56 Donatii si sponsorizari 21 37.10.01 435,56 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea secti de dezvoltare a bugetului local 22 37.10.03 -5.877,17 Pag. 1/12

DENUMIREA INDICATORILOR pus pod JOJBJIPUI po ue1fold Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 5.877,17 W. SUBVENTII 24 09.12 4.029,98 de la bugetul de stat 25 42.10 157,58 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 26 42.10.11 157,59| Actiuni sanitare 27 42.10.11.04 157,59| de la alte administrații 28 43.10 3.013,37 Subventii pentru institutii publice 29 43.10.09 175,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 30 43.10.10 749,70 | Subventii de la bugstul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 31 43.10.14 1.973,00 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 32 43.10.18 115,87 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 33 45.10 855,00 Fondul European de Dezvoltare regionala 34 45.10.01 859,00| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 35 45.10.01.01 859,00 TOTAL CHELTUIELI 38 49.10 246.788,59 CHELTUIELI CURENTE 37 01 238.996,05 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 38 10 85.454,79 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 38 20 152.590,51 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 40 56 832,20 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 41 57 15,71 Ajutoare sociale 42 57.02 15,71 Ajutoare sociale in natura 43 57.02.02 15,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 44 59 102,84 Burse 45 59.01 102,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 70 7.792,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 47 71 7.792,64 Active fixe 48 71.01 7.792,64) Constructii 49 71.01.01 17,87 Pag. 2/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod 1oyeDIpul po ue15oid Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 134,69 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 51 71.01.03 7.492,28| Alte active fixe 52 71.01.30 148,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 53 50.10 5.218,00 Alte servicii publice generale 54 54.10 5.218,06 CHELTUIELI CURENTE 55 01 5.120,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58 10 2.828,00 TITLUL Hl BUNURI SI SERVICII 57 20 2.292,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 58 70 98,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 59 71 98,00 Active fixe 60 71.01 98,00 r, aparatura birotica si alte active corporale 61 71.01.03 35,00| Alte active fixe 82 71.01.30 83,00 Din total capitol publice comunitare de evidenta a persoanelor 83 54.10.10 5.218,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE S4 64.10 241.583,02 invatamant 65 565.10 25.168,72 CHELTUIELI CURENTE 86 01 24.942,33 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 67 10 3.859,15 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 58 20 20.964,63 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 69 57 15,71 Ajutoare sociale 70 57.02 15,71 Ajutoare sociale in natura TI 57.02.02 15,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 72 59 102,84 Burse 73 59.01 102,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 74 70 226,39 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 75 71 226,39 Active fixe 76 71.01 226,39 Masini, echipamente si mijloace de transport 7 71.01.02 134,69) Pag. 3/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POS ue1Bola 1 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 91,70 Din total capitol invatamant prescolar si primar 79 65.10.03 14.540,52 invatamant prescolar 80 65.10.03.01 9.488,75 invatamant primar 81 65.10.03.02 5.051,77 Invatamant secundar 82 65.10.04 10.401,96 Invatamant secundar superior 83 65.10.04.02 10.331,03 Invatamant profesional 84 65.10.04.03 70,53| Invatamant postliceal 85 65.10.05 226,24| Sanatate 86 66.10 213.867,20| CHELTUIELI CURENTE 87 01 206.501,62| TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 88 10 78.442,64| TITLUL îl BUNURI Si SERVICII 89 20 127.226,78| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 90 56 832.20| | CHELTUIELI DE CAPITAL 91 70 7.365,58, TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 92 7.365,58) Active fixe 93 71.01 7.365,58| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 94 71.01.03 7.365,58) Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paiuri 95 66.10.06 5670 Spitale generale 96 66.10.06.01 213.867,20| Cultura, recreere si religie 97 87.10 2.000,09| CHELTUIELI CURENTE 98 01 1.915,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 99 10 325,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 100 20 1.590,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 101 70 85,00| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 102 71 85.00| Active fixe 103 71.01 85,00 Alte active fixe 104 71.01.30 [ 85,00 Pag. 4/12

DENUMIREA INDICATORILOR pues po9 pod 105 87.10.03 2.000,00 Institutii publice de spectacole si concerte 106 87.10.03.04 1.150,00 Case de cultura 107 67.10.03.06 850,00 Asigurari si asistenta sociala 108 68.10 517,10 CHELTUIELI CURENTE 109 01 517,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 110 20 517,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 111 70 0,00 Din total capitol Asistenta sociata in caz de boli si invaliditati 112 58.10.05 517,10 Asistenta sociala in caz de înva 113 68.10.05.02 517,10 Alte cheltui n domeniul asigurarilor si asistentei sociale 114 68.10.50 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 115 69.10 17,67 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 116 70.10 17,87 CHELTUIELI CURENTE 117 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 118 70 17,87 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 118 71 17,67 Active fixe 120 71.01 17,87 Constructii 121 71.01.01 17,67 Din total capitol Locuinte 122 70.10.03 17.87 Dezvoltarea sistemului de locuinte 123 70.10.03.01 17,87 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 124 96.10 2,00 REZERVE 125 97.10 0,00 EXCEDENT 126 98.10 0,00 DEFICIT 127 99.10 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 238.163,85 Pag. 5/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 JOJBOIpUI poD wesfio1g TOTAL VENITURI 00.01 238.163,85 1. VENITURI CURENTE 00.02 237.081,56 GC. VENITURI NEFISCALE 00.07 237.081,58 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 09.08 460,06| Venituri din proprietate 39.10 460,00 Venituri din concesiuni si închiri 30.10.05 50,00 Alte venituri din proprietate st | oj oja 30.10.50 410,00 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 00.09 236.621,58 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 33.10 236.743,17 Taxe si alte venituri in invatamant 11 33.10.05 20,00 Venituri din prestari de servicii 12 33.10.08 350,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 13 33.10.19 909,44 Venituri din cercetare 14 33.10.20 150,00| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 15 33.10.21 176.177, 45| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 16 33.10.30 25.800,00| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 17 33.10.31 ) 8.714,00| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 18 33.10.50 26.622,28| Venituri din taxe administrative, eliberari permise 18 34.10 5.120,00| Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 20 34.10.50 5.120,00) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 21 37.10 5.241,81) Donatii si sponsorizari 22 [37.10.01 435,56| Varsaminte din sectiunea de funciionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 23 37.10.03 S67717)| IV. SUBVENTII 24 00.12 1.082,25) Subventii de la bugetul de stat 25 42.10 157,59 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 26 42.10.11 157,58 Acţiuni sanitare 27 42.10.11.04 157,59 Pag.6/12

DENUMIREA INDICATORILOR pu! po5 JoyesIpu| poS uueifciq Subventii de la alte administrati 43.10 924,70 Subventii pentru înstitutii publice 29 43.10.09 175,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 30 43.10.10 749,70 d TOTAL CHELTUIELI 31 49.10 238.163,85 CHELTUIELI CURENTE 32 01 238.163,85 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33 10 85.454,79 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 34 20 152.590,51 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 35 57 15,71 Ajutoare sociale 36 57.02 15,71 Ajutoare sociale în natura 37 57.02.02 15,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 38 59 102,84 Burse 39 59.01 102,84 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 40 50,10 5.120,00 Alte servicii publice generale 41 54.10 5.120,00 CHELTUIELI CURENTE 42 01 5.120,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 43 10 2.828,00) TITLUL II BUNURI SI SERVICII 44 20 2.292,00| Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 45 54.10.10 5.120,00 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 46 84.10 233.043,85| invatamant 47 85.10 24.942,33| CHELTUIELI CURENTE 48 01 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 49 10 24.942,33 3.859,15 TITLUL if BUNURI SI SERVICII 50 20 20.964,63| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 51 57 15,71 Ajutoare sociale 52 57.02 15,71 Ajutoare sociale in natura 53 57.02.02 15,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 54 59 102,84 Pag. 7/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 pod ue1Botqd Burse 59.01 102,84 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 56 65.10.03 14.540,52 invatamant prescolar 57 85.10.03.01 9.488,75 invatamant primar 58 55.10.03.02 5.051,77 invatamant secundar 59 65.10.04 10.175,57 Invatamant secundar superior 60 65.10.04.02 10.104,64 Invatamant profesional 61 65.10.04.03 70,93 Invatamant postliceal 62 85.10.05 226,24 Sanatate 63 66.10 205.669,42 CHELTUIELI CURENTE 64 01 205.869,42 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 65 10 78.442,84 TITLUL Ii BUNURI Si SERVICII 66 20 127.226,78 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 67 86.10.06 205.669,42 Spitale generale 68 66.10.06.01 205.869,42 Cultura, recreere si religie 69 87.10 1.915,00 CHELTUIELI CURENTE 70 01 1.915,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 71 10 325,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 72 20 1.590,00 Din total capitol Servicii culturale 73 87.10.03 1.915,00 Institutii publice de spectacole si concerte 74 67.10.03.04 1.085,00 Case de cultura 75 67.10.03.08 850,00 Asigurari si asistenta sociala 76 68.10 517,10 CHELTUIELI CURENTE 7 01 517,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 78 20 517,10 Din total capitol Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 79 68.10.05 517,10 Pag. 8/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei poa po uwue15oid Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.10.05.02 517,10 Alte chelt domeniul asigurarilor si asistentei sociale 81 68.10.50 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 82 98.10 0,00 REZERVE 83 97.10 2,00 EXCEDENT 84 98.10 0,00 DEFICIT 85 99.10 8,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 8.624,84 TOTAL VENITURI 00.01 8.624,84 1. VENITURI CURENTE 00.02 5.877,17 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 5.677,17 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 5.877,17 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 5.877,17 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 5.877,17 IV. SUBVENTII | ol eo o 00.12 2.947,67 Subventii de la alte administratii n 43.10 2.088,87 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii o 43.10.14 1.973,00 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 11 43.10.18 115,67 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 12 45.10 859,00 Fondul European de Dezvoltare regionala 13 45.10.01 859,09) Surne primite în contul platilor efectuate in anul curent 14 45.10.0101 859,00 TOTAL CHELTUIELI 15 48.10 8.624,34 CHELTUIELI CURENTE 18 01 832,20 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 17 56 832,20 CHELTUIELI DE CAPITAL 18 70 7792.64] TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 19 7i 7.792,84 Active fixe 20 71.01 7.792,84 Constructii 21 71.01.01 17,87 Pag. 9/12

DENUMIREA ÎNDICATORILOR puies po5 J0JBDIpUI po7 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 134,69 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 7.492,28 Alte active fixe 71.01.30 148,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.10 98,00 Alte servicii publice generale 54.10 38,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 98,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 98,00 Active fixe 71.01 98,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 35,00 Alte active fixe 71.01.30 53,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 33 54.10.10 98,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 34 64.10 Invatamant 35 65.10 8.509,17 TEI CHELTUIELI CURENTE 36 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 37 70 226,39 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 38 71 226,39 Active fixe 39 71.01 226,39 Masini, echipamente si mijloace de transport 40 71.01.02 134,69 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 41 71.01.03 91,70 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 42 65.10.03 0,00 Invatamant prescolar 43 85.10.03.01 0,00 Invatamant primar 44 65.10.03.02 0,00 Invatamant secundar 45 65.10.04 226,39| invatamant secundar superior 46 65.10.04.02 226,39 invatamant profesional 47 65.10.04.03 0,00 invatamant postliceal 48 85.10.05 0,00 Pag. 10/12

DENUMIREA INDICATORILOR PUBI poD JOJBIIPUI Sanatate 49 66.10 8.197,78 CHELTUIELI CURENTE 30 01 832,20 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 51 56 832,20 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 70 7.365,58 TITLUL Xt ACTIVE NEFINANCIARE 53 71 7.365,58 Active fixe 54 71.01 7.365,58 Mobilier, aparatura birotica si alte aciive corporale 55 71.01.03 7.365,58 Din total capitoi Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 56 86.10.06 8.197,78 Spitale generale 57 86.10.06.01 8.197,78 Cultura, recreere si religie 58 67.10 85,00 CHELTUIELI CURENTE 59 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 60 70 85,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 81 71 85,00 Active fixe 862 71.01 85,00 Alte active fixe 63 71.01.30 85,00 Din total capitol Servicii culturale 84 67.10.03 85,00 Institutii publice de spectacole si concerte 65 67.10.03.04 85,00 Case de cultura 66 67.10.03.06 0,06 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 67 69.10 | 17,87 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 68 70.10 17,87 CHELTUIELI CURENTE 68 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 7% 70 17,67 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 71 17,87 Active fixe 72 71.01 17,87 Constructii 73 71.01.01 17,87 Din total capitol Pag. 11/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 poS ue1601d Locuinte 70.10.03 17,67 Dezvoltarea sistemului de locuinte 75 70.10.03.01 17,67 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 76 96.10 0,00 REZERVE 77 97.10 0,06 EXCEDENT 78 98.10 0,00 DEFICIT 79 98.10 0,00 Pag. 12/12

Atasament: Anexa_2.pdf

BUGET LOCAL DENUMIREA INDICATORILOR piei pod POI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | TOTAL VENITURI 00.01 1.032.380,13 VENITURI PROPRII 48.02 509.305,96 1. VENITURI CURENTE 00.02 620.375,34 A. VENITURI FISCALE 00.03 564.374,23 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 292.168,46 Ati. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 2.294,82 impozit pe profit 01.02 2.294,82 Impozit pe profit de la agentii economici [N mist Io O O 01.02.01 2.294,82 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE a 00.06 289.198,70 Impozit pe venit o = 03.02 9.950,04 împozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici — — 03.02.17 9.950,04 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit N 04.02 279.248,56| Cote defalcate din impozitul pe venit m < 04.02.01 278.752,66| Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale << = 04.02.04 496,00 A13, ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL o ps 00.07 574,94 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital o pi 05.02 674,94 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital = 05.02.50 674,94 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE o 00.09 85.413,34 impozite si taxe pe proprietate m < 07.02 86.413,34 Impozit pe cladiri e N 07.02.01 86.413,34 impozit pe cladiri - PF — N 07.02.01.01 86.413,34 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI Si SERVICII N N 00.10 184.953,67 Sume defalcate din TVA a N 11.02 152.216,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti << N 11.02.02 152.073,00 Sume defalcate din TVA pi echilibrarea bugetelor locale wW N 11.02.06 143,00 Pag. 1/27

DENUMIREA INDICATORILOR puel po3 JOJEDIpUI po uwue16o1y Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 12.02 898,06 Taxe hoteliere 27 12.02.07 698,06 Taxe pe servicii specifice 28 15.02 253,01 Impozit pe speciacole 29 15.02.01 253,01 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 30 16.02 Taxa asupra mijloacelor de transport 31 16.02.02 29.858,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 32 18.02.02.01 29.658,60 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 33 16.02.03 128,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 34 18.02.50 2.000,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 35 00.11 338,76 Alte impozite si taxe fiscale 36 18.02 838,76 Alte impozite si taxe 37 18.02.50 838,76 C. VENITURI NEFISCALE 38 00.12 56.001,11 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 38 00.13 38.055,89 Venituri din proprietate 40 30.02 38.036,55 Venituri din concesiuni si inchirieri 41 30.02.05 38.036,55 Venituri din dobanzi 42 31.02 19,34 Alte venituri din dobanzi 43 31.02.03 19,34 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 44 00.14 17.945,22| Venituri din prestari de servicii si alte activitati 45 33.02 304,47 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 46 33.02.12 304,47 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 47 34.02 2.792,02| Taxe extrajudiciare de timbru 48 34.02.02 2.792,02) Amenzi, penalitati si confiscari 49 35.02 10.241,52 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legaie 50 35.02.01 10.241,52 = e Diverse venituri 51 36.02 4.605,21 Taxe speciale 52 36.02.06 4.805,21 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 53 37.02 2,00 Donatii si sponsorizari 54 37.02.01 2,00 Pag.2/27

DENUMIREA INDICATORILOR puiei po9 10)eapul pOD Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -69.003,12 Varsaminte din sectiunea de functionare 56 37.02.04 59.003,12 li. VENITURI DIN CAPITAL 57 00.15 10.553,25 Venituri din valorificarea unor bunuri 58 39.02 10.553,25 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 59 39.02.03 590,50 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 60 38.02.07 9.895,73 Depozite speciale pentru constructii de construinte 61 39.02.10 867,02 III. OPERATIUNI FINANCIARE 62 00.16 30.595,37 incasari din acordarea imprumuturilor acordate 63 40.02 30.595,37 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 64 40.02.13 30.595,37 IV. SUBVENTI 65 00.17 124.783,45 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 65 00.18 124.783,46 Subventii de la bugetul de stat 67 42.02 | 124.783,48 A. De capital 58 120.084,56 Subveniii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 69 42.02.20 120.084,56| B. Curente 70 4.698,90 Subveniii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 71 42.02.41 4.698,90 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 72 45.02 246.072,71 Fondul European de Dezvoltare regionala 73 45.02.01 246.072,71 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 74 45.02.01.01 214.092,70 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 75 45.02.01.02 31.980,01 TOTAL CHELTUIELI 76 50.02 1.032.380,13 CHELTUIELI CURENTE 77 oi 919.977,18 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 78 10 201.575,21| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 79 20 194.559,81 TITLUL [ll DOBANZI 80 30 20.927,39 Dobanzi aferente datoriei publice interne 81 30.01 20.927,39 Pag.3/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei pos po we1bo1d TITLUL IV SUBVENTII 40 75.000,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 83 40.03 75.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 84 51 12.377,88 Transferuri curente 85 51.01 5.502,87 Transferuri catre institutii publice 86 51.01.01 5.502,87 Transferuri de capital 87 51.02 6.875,01 [Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 88 51.02.28 6.764,12 Alte transferuri de capital catre institutii publice 89 51.02.29 110,89 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 90 56 391.402,99 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 91 57 19.433,90 Ajutoare sociale 92 57.02 19.433,90 Ajutoare sociale in numerar 93 57.02.01 19.433,90 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 94 59 4.700,00 Burse 95 59.01 4.500,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamnitatile naturale 96 59.02 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 97 70 78.031,01 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 98 71 78.009,01 Active fixe 98 71.01 78.009,01 Constructii 100 71.01.01 49.380,59 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 101 71.01.03 15.446,56 Alte active fixe 102 71.01.30 13.181,86 TITLUL XIt ACTIVE FINANCIARE 103 72 22,00| Active financiare 104 72.01 22,001 Participare la capitalu! social al societatilor comerciale 105 72.01.01 22,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 106 81 34,371,94 Rambursari de credite interne 107 81.02 34.371,94 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 108 50.02 78.215,61 Autoritati publice si actiuni externe 108 51.02 51.336,97 CHELTUIELI CURENTE 110 01 48.357,13, Pag. 4/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JoJeOIpuI pOS we16oiq TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 111 10 32.464,35 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 112 20 13.892,78| TITLUL X ALTE CHELTUIELI 113 59 2.000,00) Burse 114 59.01 2.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 115 70 2.979,84| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 116 71 2.979,84) Active fixe 17 71.01 2.979,84 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 2.307,84 Aite active fixe 18 71.01.30 672,00 Din total capitot Autoritati executive si legislative 51.02.01 51.336,97 Autoritati executive 51.02.01.03 51.336,97 Alte servicii publice generale 54.02 5.952,25 CHELTUIELI CURENTE 01 3.961,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 1.000,00] TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 2.961,00| Transferuri curente 51.01 2.863,00 Transferuri catre institutii publice 51.01.01 2.863,00 Transferuri de capital 51.02 98,00 Alte transferuri de capital catre institutii publice 129 51.02.28 98,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 130 70 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 131 81 1.991,25 Rambursari de credite interne 32 81.02 1.991,25 Din total capitoi Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locate 133 54.02.07 1.991,25 Servicii publice comunitare de evidenia a persoanelor 134 54.02.10 2.926,00 Alte servicii publice generale 135 54.02.50 1.035,00 Tranzactii privind datoria publica si 136 55.02 20.927,39 CHELTUIELI CURENTE 137 01 20.927,39 Pag. 5727

DENUMIREA INDICATORILOR pus po3 JOJRIIpU| poS ure1Bo1qd TITLUL III DOBANZI 138 30 20.927,38 Dobanzi aferenie datoriei publice interne 139 30.01 20.927,39 CHELTUIELI DE CAPITAL 140 70 0,00 Din total capitol Partea a I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 141 59.02 15.961,10 Ordine publica si siguranta nationala 142 61.02 15.981,10 CHELTUIELI CURENTE 143 01 15.810,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 144 10 13.000,00 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 145 20 2.800,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 146 51 10,00 Transferuri curente | 147 51.01 10,00 Transferuri catre institutii publice 148 51.01.01 10,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 148 59 200,00 Ajutoare pentru daune provocate de calammitatile naturale 150 59.02 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 151 70 151,10| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 182 71 151,10 Active fixe 153 71.01 151,10 Mobilier, aparatura biroiica si alte active corporale 154 71.01.03 151,10 Din total capitoi Ordine publica 155 61.02.03 15.151,10 Politie comunitara 156 61.02.03.04 15.151,10 Protectie civila si protectia contra incendiilor 187 61.02.05 810,00 Partea a ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 158 63.02 321.849,13 invatamant 159 65.02 168.640,46 CHELTUIELI CURENTE 160 01 184.310,95 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 161 10 118.569,00 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 162 20 42.028,00 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 163 56 208,05 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 164 57 1.007,90 Pag.8/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POS we1bo1g Ajutoare sociale 185 57.02 1.007,90 Ajutoare sociale in numerar 166 57.02.01 1.007,90 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 187 59 2.500,00 Burse 168 59.01 2.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 169 70 4.329,51 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 170 71 4.329,51 Active fixe 171 71.01 4.329,51 Constructii 172 71.01.01 2.700,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 173 71.01.03 979,18 Alte active fixe 174 71.01.30 650,33 Din total capitol invatamant prescolar si primar 175 85.02.03 3.059,18 Invatamant prescolar 176 65.02.03.01 3.059,18 Invatamant primar 177 65.02.03.02 0,00 Invatamant secundar 178 65.02.04 165.581,28 Invatamant secundar inferior 178 85.02.04.01 0,00 Invatamant secundar superior 180 65.02.04.02 165.581,28 Invatamant postliceal 181 65.02.05 0,00 Sanatate 182 566.02 27.059,28 CHELTUIELI CURENTE 183 of 21.937,37 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 184 10 4.898,90 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 185 20 5.191,12 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 186 51 7.513,82 Transferuri curente 187 51.01 749,70 Transferuri catre institutii publice 188 51.01.01 749,70 Transferuri de capital 189 51.02 6.764,12 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatai 190 51.02.28 6.764,12 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 191 56 4.533,53 CHELTUIELI DE CAPITAL 192 70 5.121,91 Pag. 7/27

DENUMIREA INDICATORILOR puet 10JEDIpUl poS wue1fiold TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 193 71 5.121,91 Active fixe 194 71.01 5.121,91 Constructii 195 710101 3.200,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 196 71.01.03 100,00 Alte active fixe 197 71.01.30 1.821,91 Din tota! capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 198 66.02.06 22.068,26 Spitale generale 199 66.02.06.01 22.069,26& Servicii de sanatate publica 200 66.02.08 4.990,02 Cultura, recreere si religie 201 67.02 568.851,75 CHELTUIELI CURENTE 202 01 56.368,98| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 203 10 14.860,72 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 204 20 40.243,38 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 205 56 1.264,88 CHELTUIELI DE CAPITAL 208 70 12.492,77 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 207 T1 12.492,77 Active fixe 208 71.01 12.492,77 Constructii 209 71.01.01 9.550,58 Mobilier, aparaiura birotica si alte active corporale 210 71.01.03 1.688,25 Alte active fixe 211 71.01.30 1.253,94 Din total capitol Servicii culturale 212 67.02.03 26.315,59 institutii publice de spectacole si concerte 213 67.02.03.04 21.599,13 Case de cultura 214 67.02.03.06 4.716,46 Servi: recreative si sportive 215 67.02.05 40.946,16 Sport 216 67.02.05.01 15.623,36 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 217 67.02.05.03 25.322,80 Alte servicii dZ'n domeniile culturii, recreerii si rel 218 67.02.50 1.600,00 Asigurari si asistenta sociala 219 68.02 e —— 57.287,64 Pag.8/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei J0JeIIpUl poI CHELTUIELI CURENTE 01 56.866,64 TITLUL f CHELTUIELI DE PERSONAL 10 17.982,24 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 20 5.421,73 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 1.880,17 Transferuri curente 51.01 1.880,17 Transferuri catre institutii publice 51.01.01 1.880,17 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 13.156,50| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 227 57 18.426,00 Ajutoare sociale 228 57.02 18.426,00 Ajutoare sociale in numerar 229 57.02.01 18.426,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 230 70 421,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 231 71 421,00 Active fixe 232 71.01 421,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 233 71.01.03 421,00| Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli 234 68.02.05 13.476,00 Asistenta sociala in caz de inva 235 68.02.05.02 13.476,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 236 68.02.08 12.939,44 Crese 237 68.02.11 334,00 Prevenirea excluderii sociale 238 68.02.15 30.338,20 Ajutor social 239 68.02.15.01 25.615,58 Cantine de ajutor social 240 58.02.15.02 4.722,62 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 241 68.02.50 200,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 242 69.02 175.698,47 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 243 70.02 154.881,77 CHELTUIELI CURENTE 244 01 108.355,19 TITLUL H BUNURI Si SERVICII 245 20 37.042,80 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 246 51 12,88 Transferuri de capital 247 51.02 12,89 Pag. 9/27

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 10JBDIpUI paI tue1Bold Alte transferuri de capital catre institutii publice 248 51.02.28 12,89 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 249 58 71.289,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 250 70 26.232,34 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 251 71 26.232,34 Active fixe 252 71.01 26.232,34 Constructii 253 71.01.01 18.375,32 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 254 71.01.03 1.500,00 Alte active fixe 255 71.01.30 6.357,02 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 256 81 20.294,24 Rambursari de credite interne 257 81.02 20.294,24 Din total capitol Locuinte 258 70.02.03 1.571,63 Dezvoltarea sistemului de locuinte 259 70.02.03.01 1.571,83 Alte cheltu n domeniul locuintelor 260 70.02.03.30 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 261 70.02.05 24.921,21 Alimentare cu apa 262 70.02.05.01 24.921,21 iluminat public si electrificari rurale 263 70.02.06 15.574,23 Alte servicii in dome locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 264 70.02.50 112.814,70 Protectia mediului 265 74.02 21.816,70 CHELTUIELI CURENTE 266 01 21.734,70 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 267 20 21.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 268 56 734,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 269 70 82,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 270 71 82,00 Active fixe 271 71.01 82,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 272 71.01.03 82,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 273 74.02.05 21.082,00 Pag. 10/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 poI uwe1Bo1d Salubritate 274 74.02.0501 12.082,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 275 74.02.05.02 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 276 74.02.08 734,70 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 277 78.02 439.654,82 Combustibili si energie 278 81.02 189.068,38 CHELTUIELI CURENTE 278 01 188.882,24 TITLUL IV SUBVENTII 280 40 45.000,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 281 40.03 45.000,00 Tiilul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 282 56 143.882,24 CHELTUIELI DE CAPITAL 283 70 188,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 284 n 164,14 Active fixe 285 71.01 184,14 Constructii 286 71.01.01 20,00 Alte active fixe 287 71.01.30 144,14 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 288 72 22,00 Active financiare 289 7201 22,00 Participare la capitalul social al societatilor comerciale 290 72.01.01 22,00 Din total capitol Energie termica 291 81.02.06 189.068,38 Transporturi 292 84.02 250.586,44 CHELTUIELI CURENTE 293 01 212.465,59 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 294 20 26.140,00 TITLUL IV SUBVENTH 295 40 30.000,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 296 40.03 30.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 297 56 156.325,59 CHELTUIELI DE CAPITAL 298 70 26.034,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 299 71 26.034,40 Active fixe 300 7101 26.034,40 Pag. 11/27

DENUMIREA INDICATORILOR pues po5 POI ueifo1g Constructii 301 71.01.01 15.534,69 er, aparatura birotica si alte active corporale 302 71.01.03 8.217,19 Alte active fixe 303 71.01.30 2.282,52 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 304 81 12.086,45 Rambursari de credite interne 305 81.02 12.088,45 Din total capito! Transport rutier 306 84.02.03 250.586,44 Drumuri si poduri 307 84.02.03.01 49.686,25 Transport in comun 308 84.02.03.02 142.113,81 Strazi 309 84.02.03.03 58.786,38 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 310 84.02.50 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 311 96.02 0,00 REZERVE 312 97.02 0,00 EXCEDENT 313 98.02 0,00 DEFICIT 314 99.02 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 556.071,12 TOTAL VENITURI 00.01 556.071,12 VENITURI PROPRII 48.02 468.157,34 i. VENITURI CURENTE 00.02 551.372,22 A. VENITURI FISCALE 00.03 564.374,23 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 292.168,48 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 2.294,82 Impozit pe profit 01.02 2.294,82 impozit pe profit de la agentii economici 01.02.01 2.294,82 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 289.198,70 Impozit pe venit 03.02 9.950,04 impozit pe onorariul avocaiitor si notarilor publici 03.02.17 9.950,04 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit ora —| ci | linjojm SI LILI 04.02 279.248,66 Pag. 12/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JOILIIPUI POS Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 278.752,66 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 04.02.04 496,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 00.07 574,94 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02 674,94 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 05.02.50 G74,94 A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE 19 00.08 86.413,34 Impozite si taxe pe proprietate 20 07.02 86.413,34 impozit pe cladiri 21 07.02.01 86.413,34 impozit pe cladiri - PF 22 07.02.01.01 86.413,34| Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 23 00.10 184.953,67 Sume defalcate din TVA 24 11.02 152.216,06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 25 11.02.02 152.073,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 26 11.02.06 143,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 27 12.02 698,06 Taxe hoteliere 28 12.02.07 698,06 Taxe pe servicii specifice 29 15.02 253,01 Impozit pe spectacole 30 15.02.01 253,01) Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 31 16.02 31.786,60, Taxa asupra mijloacelor de transport 32 16.02.02 | 29.658,60| Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 33 16.02.02.01 | 29.658,60| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 34 16.02.03 128,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 35 16.02.50 2.000,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 38 00.11 838,76 Alte impozite si taxe fiscale 37 18.02 838,76 Alte impozite si taxe 38 18.02.50 838,76 C. VENITURI NEFISCALE 35 00.12 -13.002,01 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 40 00.13 38.055,89 Venituri din proprietate 41 30.02 38.036,55 Venituri din concesiuni si inchirieri 42 30.02.05 38.036,55| Pag. 13/27

DENUMIREA INDICATORILOR POI uB1601g Venituri din dobanzi 43 |31.02 19,34 Alte venituri din dobanzi 44 31.02.03 19,34 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 45 00.14 -51.057,90 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 46 33.02 304,47 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 47 33.02.12 304,47 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 48 34.02 2.792,02 Taxe extrajudiciare de timbru 49 34.02.02 2.792,02 Amenzi, penalitati si confiscari 50 35.02 10.241,52 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispoz 51 35.02.01 10.241,82 Diverse venituri 52 36.02 4.505,21| Taxe speciale 53 36.02.06 4.605,21 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 54 37.02 -69.001,12 Donatii si sponsorizari 55 37.02.01 2,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului loca! (cu semnul minus) 56 37.02.03 -89.003,12 IV. SUBVENTII 57 00.17 4.698,90 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 58 00.18 4.698,50 Subventii de la bugetul de stat 59 42.02 4.698,90 B. Curente 60 4.698,90 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 81 42.02.41 4.898,90 TOTAL CHELTUIELI 62 50.02 556.071,12 CHELTUIELI CURENTE 63 01 521.899,18 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 64 10 201.575,21 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 65 20 194.559,8 TITLUL Il DOBANZI 66 30 20.927,39 Dobanzi aferente datoriei publice interne 67 30.01 20.927,39 TITLUL IV SUBVENTII 68 40 75.000,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 69 40.03 75.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 70 51 5.502,87 Transferuri curente 71 51.01 5.502,87 Pag. 14127

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 10JEDIPUI poS uesBold Transferuri catre institutii publice 51.01.01 5.502,87 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 73 57 19.433,90 Ajutoare sociale 74 57.02 19.433,80 Ajutoare sociale in numerar 75 57.02.01 19.433,80 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 76 59 4.700,00 Burse 7 59.01 4.500,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 78 59.02 200,00| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 79 81 34.371,94 Rambursari de credite interne 80 81.02 34.371,94 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE at 50.02 75.138,77 Autoritati publice si actiuni externe 32 51.02 48.357,13 CHELTUIELI CURENTE 83 01 48.357,13 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 84 10 32.464,35 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 85 20 13.892,78| TITLUL X ALTE CHELTUIELI 86 59 2.000,00 Burse 87 59.01 2.000,00 Din tota! capito! Autoritati executive si legislative 88 51.02.01 48.357,13 Autoritati executive 89 51.02.01.03 48.357,13 Alte servicii publice generale 90 54.02 5.854,25 CHELTUIELI CURENTE 91 01 3.863,00 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 92 20 1.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 93 51 2.863,00 Transferuri curente 94 51.01 2.863,00 Transferuri catre institutii publice 95 51.01.01 2.863,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 98 81 1.991,25 Rambursari de credite interne 97 81.02 1.891,25, | Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 98 54.02.07 i 1.991,25) Pag. 15/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 po Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 2.828,00 Alte servicii publice generale 100 54.02.50 1.035,00) Tranzactii privind datoria publica si dz mprumuturi 101 55.02 20.927,39 CHELTUIELI CURENTE 102 01 20.927,39 TITLUL II DOBANZI 103 30 20.927,39 Dobanzi aferente datoriei publice interne 104 30.01 20.927,39 Din total capitol Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 105 59.02 15.810,00 Ordine publica si siguranta nationala 108 61.02 15.810,00 CHELTUIELI CURENTE 107 01 15.810,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 108 10 13.000,00| TITLUL II BUNURI Si SERVICII 109 20 2.600,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 110 51 10,00 Transferuri curente 111 51.01 10,00 Transferuri catre institutii publice 112 51.01.01 10,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 113 59 200,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatite naturale 114 59.02 200,00 Din tota! capitol Ordine publica 115 61.02.03 15.000,00 Politie comunitara 1186 61.02.03.04 15.000,00 Protectie civila si protectia contra incendiilor 117 61.02.05 810,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 118 63.02 273.558,86 Invatamant 119 65.02 164.104,80 CHELTUIELI CURENTE 120 01 184.104,90 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 121 10 118.569,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 122 20 42.028,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 123 57 1.007,90 Ajutoare sociale 124 57.02 1.007,90 Ajutoare sociale în numerar 125 57.02.01 1.007,90 Pag. 16/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod 10IeDIpuI pOI uesBold TITLUL X ALTE CHELTUIELI 126 59 2.500,00 Burse 127 59.01 2.500,00 Din total capitol invatamant prescolar si primar 128 65.02.03 0,00 Invatamant prescolar 129 65.02.03.01 0,00 Invatamant primar 130 65.02.03.02 0,00 invatamant secundar 131 85.02.04 164.104,90 invatamant secundar inferior 132 65.02.04.01 0,00 Invatamant secundar superior 133 65.02.04.02 164.104,80 invatamant postliceal 134 85.02.05 0,00 Sanatate 135 566.02 10.638,72 CHELTUIELI CURENTE 136 01 10.638,72 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137 10 4.698,90 TITLUL It BUNURI SI SERVICII 138 20 5.191,12 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 139 51 749,70 Transferuri curente 140 51.01 749,70 Transferuri catre institutii publice 141 51.01.01 749,70| Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 142 66.02.06 5.749,70 Spitale generale 143 66.02.06.01 5.749,70 Servicii de sanatate publica 144 66.02.08 4.890,02 Cultura, recreere si religie 145 67.02 55.104,16 CHELTUIELI CURENTE 146 01 55.104,10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 147 10 14.860,72 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 148 20 40.243,38 Din totai capitol Servicii culturale 149 67.02.03 22.586,46 Institutii publice de spectacole si concerte 150 67.02.03.04 17.870,00 Case de cultura 151 867.02.03.06 4.716,46) Pag. 17/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 JOJBIIpUI po ue1fo1d Servi ecreative si sportive 182 87.02.05 30.917,64 Sport 153 87.02.05.01 7.905,00 184 67.02.05.03 23.012,64 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Alte servi iei dZ"n dome: e culturii, recreerii si rel 155 67.02.50 1.600,00 Asigurari si asistenta sociala 156 58.02 43.710,14 CHELTUIELI CURENTE 187 01 43 710,14, TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 158 10 17.982,24| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 158 20 5.421,73) TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 160 51 1.880,17 Transferuri curente 161 51.01 1.880,17 Transferuri catre institutii publice 162 51.01.01 1.880,17 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 163 57 18.426,00 Ajutoare sociale 164 57.02 18.426,00 Ajutoare sociale in numerar 185 57.02.01 18.426,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 166 68.02.05 13.476,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 167 68.02.05.02 13.476,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 168 68.02.06 4.350,84 Crese 169 68.02.11 334,00 Prevenirea excluderii sociale 170 68.02.15 25.349,30 Ajutor social 171 68.02.15.01 22.852,30 Cantine de ajutor social 172 68.02.15.02 2.697,00) Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 173 68.02.50 200,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 174 69.02 78.337,04 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 175 70.02 57.337,04 CHELTUIELI CURENTE 176 01 37.042,80 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 177 20 37.042,80| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 178 81 20.294,24 Rambursari de credite interne 179 81.02 20.294,24 Pag. 18/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? POD Din total capitol Locuinte 180 70.02.03 728,80 Dezvoltarea sistemului de locuinte 181 70.02.03.01 728,80 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 182 70.02.03.30 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 183 70.02.05 18.6805,00 Alimentare cu apa 184 70.02.05.01 16.805,00 iluminat public si electrificari rurale 185 70.02.06 7.000,00 Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 186 70.02.50 33.003,24 Protectia mediului 187 74.02 21.000,06 CHELTUIELI CURENTE 188 01 21.000,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 189 20 21.000,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 190 74.02.05 21.000,00 Salubritate 191 74.02.05.01 12.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 192 74.02.05.02 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 193 74.02.06 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 194 79.02 113.226,45| Combustibili si energie 195 81.02 45.000,00) CHELTUIELI CURENTE 196 01 45.000,00| TITLUL IV SUBVENTII 197 40 45.000,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 198 40.03 45.000,00 Din total capitol Energie termica 199 81.02.06 45.000,00 Transporturi 200 84.02 68.226,45 CHELTUIELI CURENTE 201 01 56.140,00 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 202 20 26.140,00 TITLUL iV SUBVENTII 203 40 30.000,00 Subveniii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 204 40.03 30.000,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 205 81 12.086,45 Pag. 19/27

DENUMIREA INDICATORILOR 1OJESIpUI PQI puei po) Rambursari de credite interne 206 |81.02 12.086,45 Din total capitol Transport rutier 207 [84.02.03 88.226,45 Drumuri si poduri 208 |84.02.03.01 0,00 Transport in comun 209 |84.02.03.02 43.226,45 Strazi 210 184.02.03.03 25.000,00 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 211 (8402.50 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 212 [96.02 8,00 REZERVE 213 |97.02 0,00 EXCEDENT 214 98.02 0,00| DEFICIT 215 99.02 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL VENITURI VENITURI PROPRII 1. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Transferuri voluntare, altele decat subver 476.309,01 00.01 475.309,01 48.02 41.148,62 00.02 69.003,12 00.12 89.003,12 00.14 69.003,12 37.02 69.003,12 37.02.04 89.003,12 00.15 10.583,25 39.02 10.553,25 38.02.03 590,50 39.02.07 9.895,73 38.02.10 67,02 00.16 30.595,37 40.02 30.595,37 — | N MO SEO O | O Varsaminte din sectiunea de functionare îl. VENITURI DIN CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat Depozite speciale pentru constructii de construinte III. OPERATIUNI FINANCIARE incasari din acordarea imprumuturilor acordate m o = = N - n a < - 10 o = Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 40.02.13 30.595,37 m bt IV. SUBVENTII 00.17 120.084,56 Pag. 20/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JOJeIIpUI POI wue1601d SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 120.084,56 Subventii de la bugetul de stat 19 42.02 120.084,56 A. De capital 20 120.084,56 E Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 21 42.02.20 120.084,56 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 22 45.02 246.072,71 Fondul European de Dezvoltare regionala 23 45.02.01 246.072,71 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 214.092,70 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 25 45.02.01.02 31.580,01| TOTAL CHELTUIELI 26 50.02 476.309,01 CHELTUIELI CURENTE 27 01 398.278,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 28 51 6.875,01 Transferuri de capital 51.02 6.875,01 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 30 51.02.28 8.764,12 Alte transferuri de capital catre insti publice 31 51.02.29 110,89 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 56 391.402,99 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 70 78.031,01 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 34 71 78.008,01 Active fixe 35 |71.01 78.009,01 Constructii 36 71.01.01 49.380,59 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 37 [71.01.03 15.446,56 Alte active fixe 38 71.01.30 13.181,86 TITLUL Xit ACTIVE FINANCIARE 39 72 22,00 Active financiare 40 72.01 22.00 Participare la capitalul social al societatilor comerciale 41 72.01.01 22,00) Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 42 50.02 3.077,84| Autoritati publice si actiuni externe 43 51.02 2.979,84 CHELTUIELI CURENTE 44 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 2.979,84 Pag. 21/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 pOS wWue1Bo1d TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 46 71 2.979,84 Active fixe 47 71.01 2.979,84 Mo r, aparatura birotica si alte active corporale 48 71.01.03 2.307,84| Alte active fixe 49 71.01.30 672,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 50 51.02.01 2.979,84 Autoritati executive 51 51.02.01.03 2.978,84 Alte servicii publice generale 52 54.02 98,00 CHELTUIELI CURENTE 53 01 98,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 54 51 98,00 Transferuri de capital 55 51.02 98,00 Alte transferuri de capital catre institutii publice 56 51.02.29 98,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 57 70 0,06 Din tota! capitol | Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 58 54.02.07 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 59 54.02.10 98,00 Alte servicii publice generale 60 54.02.50 0,00 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA st 59.02 151,18 Ordine publica si siguranta nationala 62 61.02 151,10 CHELTUIELI CURENTE 83 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 84 70 151,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 65 71 151,10 Active fixe 66 71.01 151,10 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 67 71.01.03 151,10| Din total capitol Ordine publica 58 [61.02.03 151,10 Politie comunitara 69 61.02.03.04 151,10 Protectie civila si protectia contra incendiilor 70 61.02.05 0,00 Partea a ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 71 53.02 48.290,27 Pag. 22/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 J0JEDIPUI pOD invatamant 65.02 4.535,56 CHELTUIELI CURENTE 73 01 206,05 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 74 56 208,05 CHELTUIELI DE CAPITAL 75 70 4.329,51 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 76 71 4.329,51 Active fixe 77 71.01 4.329,51| Constructii 78 71.01.01 2.700,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 79 71.01.03 979,18| Alte active fixe 80 71.01.30 850,33 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 81 55.02.03 3.059,18 Invatamant prescolar 82 65.02.03.01 3.059,18 Invatamant primar 83 55.02.03.02 0,00 Invatamant secundar 54 65.02.04 1.476,38 Invatamant secundar inferior 85 65.02.04.01 0,00 Invatamant secundar superior 86 65.02.04.02 1.476,38 Invatamant postliceal 87 65.02.05 0,06 Sanatate 88 66.02 16.419,56 CHELTUIELI CURENTE 89 01 11.297,65 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 90 51 6.764,12 Transferuri de capital 91 51.02 6.764,12 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 92 51.02.28 6.784,12 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 93 56 4.533,53 CHELTUIELI DE CAPITAL 94 70 5.121,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 95 TA 5.121,91 Active fixe 96 71.01 5.121,91, Constructii 97 71.01.01 | 3.200,00) Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 98 71.01.03 100,00 Pag. 23/27

DENUMIREA INDICATORILOR puzi po5 po Alte active fixe 71.01.30 1.821,91 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 100 66.02.06 16.319,56| Spitale generale 101 66.02.06.01 16.319,56| Servicii de sanatate publica 102 66.02.08 100,00 Cultura, recreere si religie 103 67.02 13.757,85 CHELTUIELI CURENTE 104 01 1.264,88 Titlul VIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 105 56 1.264,88 CHELTUIELI DE CAPITAL 106 70 12.492,77 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 107 71 12.492,77 Active fixe 108 71.01 12.492,77 Constructii 109 71.01.01 9.550,58 Mo er, aparatura birotica si alte active corporale 110 71.01.03 1.688,25 Alte active fixe î11 71.01.30 Din total capitol 1.253,94| | Servicii culturale 112 87.02.03 | 3.729,13) Institutii publice de spectacole si concerte 113 67.02.03.04 3.729,13, Case de cultura 114 67.02.03.06 0,00] Servicii recreative si sportive 115 87.02.05 10.028,52| Sport 116 67.02.05.01 7.718,36| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 117 67.02.05.03 2.310,18) Alte servicii dZ'n domeniile culturii, recreerii si religiei 118 67.02.50 0,00| Asigurari si asistenta sociala 119 68.02 13.577,50| CHELTUIELI CURENTE 120 01 13.156,50| Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 121 56 13.156,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 122 70 421,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 123 71 421,00 Active fixe 124 71.01 421,00 Pag. 24/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POI uwe1Bo1q r, aparatura birotica si alte active corporale 125 71.01.03 421,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 126 68.02.05 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 127 68.02.05.02 0,00 Asistenta sociala pentru farnilie si copii 128 68.02.06 8.588,60 Crese 129 68.02.11 0,00 Prevenirea excluderii sociale 130 88.02.15 4.988,90 Ajutor social 131 68.02.15.01 2.983,28 Cantine de ajutor social 132 88.02.15.02 2.025,62 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 133 88.02.50 0.00, Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 134 69.02 98.361,43 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 135 70.02 97.544,73 CHELTUIELI CURENTE 136 01 71.312,39 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 137 51 12,89 Transferuri de capital 138 51.02 12,89 Alte transferuri de capital catre institutii publice 139 51.02.29 12,89 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 140 56 71.299,50 HELTUIELI DE CAPITAL 141 70 26.232,34 TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 142 71 26.232,34 OI ctive fixe 143 71.01 26.232,34 o onstructii 144 71.01.01 18.375,32 E obilier, aparatura birotica si alte active corporale 145 71.01.03 1.500,00 te active fixe 146 71.01.30 6.357,02 < jo in total capitol 2 E 3 Q o -—l 147 70.02.03 842,83 ezvoltarea sistemului de locuinte 148 70.02.03.01 842,83 te cheltuieli in domeniul tocuintelor 149 70.02.03.30 0,00 imentare cu apa si amenajari hidrotehnice 150 70.02.05 8.316,21 imentare cu apa 181 70.02.05.01 8.316,21 Pag. 25/27

DENUMIREA INDICATORILOR pusi POI luminat public si electrificari rurale 152 70.02.06 8.574,23 domeniile locuintelor, servi or si dezvoltarii comunale 153 70.02.50 79.811,46 Protectia mediului 154 74.02 818,70 CHELTUIELI CURENTE 155 01 734,70 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 156 56 734,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 187 70 82,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 158 71 82,00 Active fixe 159 71.01 82,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 160 71.01.03 82,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 161 74.02.05 82,00 Salubritate 182 74.02.05.01 82,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 163 74.02.05.02 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 164 74.02.06 734,70 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 165 73.02 326.428,37 Combustibili si energie 186 81.02 144.068,38 CHELTUIELI CURENTE 167 01 143.882,24| Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 168 56 143.882,24 CHELTUIELI DE CAPITAL 169 |70 186,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 170 71 184,14 Active fixe 171 71.01 184,14 Constructii 172 71.01.01 20,00 Alte active fixe 173 71.01.30 144,14 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 174 72 22,00 Active financiare 175 72.01 22,00 Participare la capitalul social al societaiilor comerciale 176 72.01.01 22,00 Din total capitol Energie termica 177 81.02.06 144.068,38 Pag. 26/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POS we.1B01d Transporturi 178 84.02 182.359,99 CHELTUIELI CURENTE 179 01 156.325,59 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 180 56 156.325,59 CHELTUIELI DE CAPITAL 181 70 26.034,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 182 71 26.034,40 Active fixe 183 71.01 26.034,40 Constructii 184 71.01.01 15.534,69 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 185 71.01.03 8.217,19 Alte active fixe 186 71.01.30 2.282,52 Din total capitol Transport rutier 187 84.02.03 182.359,99, Drumuri si poduri 188 |84.02.03 01 49.686,25 Transport in comun 189 84.02.03 .02 95.887,36 Strazi 190 84.02.03 .03 33.786,38 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 181 84.02.50 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 192 96.02 0,00 REZERVE 193 87.02 0,00 EXCEDENT 194 98.02 0,00 DEFICIT 195 99.02 0,00 Pag. 27127

Atasament: Anexa_1.pdf

JUDEȚUL:TIMIS Unitatea administrativ-teritoriată:MUNICIPIUL TIMISOARA BUGETUL GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRAT! Anexa nr.1 V-TERITORIALE PE ANUL 2013 Cod rând Bugetul local Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local Bugetul împrumuturilor externe interne Total Transferuri între bugete (se scad) Total buget general 5=1+2+3+4 7=5-8 VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01 1.032.380,13 246.788,69 5.400,00 25.000,00 1.309.568,82 10.462,71 1.299.106,t1 Venituri curente (rd.03+17) 02 620.375,34 242.758,73 363.134,07 863.134,07 Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+18) 03 564.374,23 564.374,23 564.374,23 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care: 04 2.294,82 2.294,82 2.294,82 impozit pe profit 05 2.294,82 2.204,82 2.294,82 impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08), din care: 06 289.198,70 289.198,70 289.198,70 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor îmobițiare din patrimoniul personal *) 07 9.950,04 9.950,04 9.950,04 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08 279.248,66 279.248,66 279.248,86 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09 674,94 674,94 674,94 impozite şi taxe pe proprietate 10 86.413,34 36.413,34 86.413,34 impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15) 11 184.953,67 184.953,67 184.953,67 Sume defalcate din TVA 12 152.216,00 152.216,00 152.216,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 13 698,06 698,06 69806 Taxe pe servicii specifice 14 253,01 253,01 253,01 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 15 31.786,60 31.786,60 |_____31.786.60 Alte impozite si taxe fiscale 16 838,76 838,76 838,76 Venituri nefiscale 17 56.001,11 242.758,73 298.759,84 208.759.84 | Pagina 1 din 4

Cod rând Bugetul local Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri subventii din bugetul local Bugetul împrumuturitor externe interne Total Transferuri între bugete (se scad) Tatal general 1 5=142+3+4 7=5-8 Venituri din capital 18 10,553,25 10.553,25 10.553,25 Operatiuni financiare 18 30.595,37 30.595,37 30.595,37 Subvenţii (rd.21+22) 20 124.783,46 4.029,96 128.813,42 10.462,71 118.350,71 Subventii de la bugetul de stat 21 124.783,46 157,59 124.941,05 124.941,05 Subvenţii de la alte administra! 22 3.013,37 3.013,37 3.013,37 Sume primite de la UE în contul platilor efectuate 23 246.072,71 859,00 246.931,71 246.931,71 CHELTȚUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40) 23 1.032.380,13 246.788,59 5.400,00 25.000,00 1.309.568,82 10.482,71 1.299.106,11 Cheltuieli curente (rd.25 la rd.34) 24 919.977,18 238.996,05 25.000,00 1.183.973,23 3.577,70 1.180.395,53 Cheltuieli de personal 25 201.575,21 85.454,79 287.030,00 2.828,00 284.202,00 Bunuri si servi 26 194.559,81 152.590,51 347.150,32 749,70 3486.400,62 Dobanzi 27 20.927,39 20.927,39 20.927,39 Subventii 28 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Fonduri de rezerva 29 Transferuri între unitati ale administratiei publice 30 12.377,88 12.377,88 12.377,88 Alte transferuri 31 Proiecte cu finantare Fonduri externe nerambursabile postaderare 32 391.402,98 832,20 25.000,00 417.235,19 417.235,19 Asistenta sociala 33 19.433,90 15,71 19.449,61 19.449.61 Alte chelt! 34 4.700,00 102,84 4.802,84 4.802,84 Cheltuieli de capital 35 78.031,01 7.792,64 5.400,00 91.223,65 6.885,01 84.338 64 Operatiuni financiare (rd.37+38) 36 34.371,94 34,371,94 34.371,94 Imprumuturi acordate 37 Rambursari de credite externe si interne 38 34.371,94 34.371,94 34.371,94 Plăţi efectuate în a precedenti şi recuperate în anul curent 39 Rezerve 40 Pagina 2 din 4

Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local Bugetul împrumuturilor externe interne Total Transferuri între bugete (se scad) Total bugei general A 5=1+2+3+4 EXCEDENT(+)DEFICIT(-) 0 (rd.01-rd.23) 41 PE CAPITOLE: 42 1.032.380,13 246.788,69 5.400,00 25.000,00 1.309.568,82 10.462,71 1.299.106,11 Autoritati publice si actiuni externe 43 51.336,97 51.336,97 51.336,97 Sectiunea de functionare 44 48.357,13 48.357,13 48.357,13 Sectiunea de dezvoltare 45 2.979,84 2.979,84 2.979,84 Alte servi publice generale 46 5.952,25 5.218,00 11.170,25 2.926,00 8.244,25 Seciiunea de functionare 47 5.854,25 5.120,00 10.974,25 2.828,00 8.146,25 Sectiunea de dezvoltare 48 98,00 98,00 196,00 98,00 98,00 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 49 20.927,39 20.927,39 20.927,38 Sectiunea de functionare 50 20.927,39 20.927,39 20.927,39 Sectiunea de dezvoltare 51 Ordine publica si siguranta nationala 58 15.961,10 15.961,10 15.961,10 Sectiunea de functionare 59 15.810,00 15.810,00 15.810,00 Sectiunea de dezvoltare 60 151,10 151,10 151,10 Invatamant 81 168.640,46 25.168,72 193.809,18 193.809,18 Sectiunea de functionare 82 164.104,90 24.942,33 189.047,23 189.047,23 Sectiunea de dezvoltare 83 4.535,56 226,39 4.761,95 4.761,95 Sanatate 64 27.059,28 213.867,20 240.926,48 7.513,82 233.412,66 Sectiunea de functionare 65 10.639,72 205.669,42 216.309,14 749,70 215.559,44 Sectiunea de dezvoltare 66 16.419,56 8.197,78 24.617,34 6.764,12 17.853,22 Cultura, recreere si religie 87 68.861,75 2.000,00 70.861,75 70.861,75 Sectiunea de functionare 58 55.104,10 1.915,00 57.019,10 57.019,10 Sectiunea de dezvoltare 69 13.757,65 85,00 13.842,65 13.842,65 Asigurari si asistenta sociala 70 57.287,64 517,10 57.804,74 57.804,74 Sectiunea de functionare 71 43.710,14 517,10 44.227,24 44.227,24 Sectiunea de dezvoltare 72 13.577,50 13.577,50 13.577,50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 73 154.881,77 17,87 5.400,00 160.299,44 22,89 160.276,55 Sectiunea de functionare 74 57.337,04 57.337,04 57.337,04 Pagina 3 din 4

Cod rând Bugetul locat din venituri prop subventii din bugetul local Bugetul împrumuturilor externe interne Total Transferuri între bugete (se scad) buget Total general A o 1 3 4 5=1+2+3+4 7=5-6 Sectiunea de dezvoltare 75 97.544,73 5.400,00 102.962,40 22,89 102.939,51 Protectia mediului 78 21.816,70 21.816,70 21.816,70 Sectiunea de functionare 7 21.000,00 21.000,00 21.000,00 Sectiunea de dezvoltare 78 816,70 816,70 816,70 Combustibili si energie 82 189.068,38 - 25.000,00 214.068,38 214.068,38 Sectiunea de functionare 83 45.000,90 45.000,00 45.000,00 Sectiunea de dezvoltare 84 144.068,38 25.000,00 169.068,38 189.068,38 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 85 Sectiunea de functionare 86 Sectiunea de dezvoltare 87 Transporturi 88 250.586,44 250.586,44 250.586,44 Sectiunea de functionare 89 68.226,45 68.226,45 58.226,45 Sectiunea de dezvoltare 90 182.359,99 182.359,99 182.359,99 Nota*:veniturile bugetul de credite interne si externe nu se înclud in total venituri! Pagina 4 din 4

Atasament: Anexa_6.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA SC2013- PROGRAM DEZVOLTARE 2013 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 2013 APROBAT, PRIMAR | Nicolae ROBU mii lei L TOTAL Valoare DENUMIREA OBIECTIVULUI 7 2013 proiect SURSE DE FINANTARE Buget local Contr. Proprie Buget Chelt Parteneri Cheltuieli | Neeligibile la e pe Eligibile (inclusiv igibi crulare | Alte Surse TVA) Buget de Stat Buget EU Credite 9 1 2 3 4 6 7 8 9 wa 16 TOTAL GENERAL! 417.235,19, 340.432,07 81.475,21| 172.060,44 137.237,60 1.461,94 25.000,00 TOTAL GENERAL HI 417.235,19) 340.432,97 81.475.221) 172.060,44) 16.839,28) 11.749,61| 31.845,39 76.803,12| 1.461,94 25.000,06 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 240.865,90) 229.204,16 4.066,77 91.829,00) 15.129,99| 10.982,74| 21.214,09 11.661,74 981,57 25.000,00 LUCRĂRI NOI - B 176.369,29| 111.227,91 17.408,44 80.231,44 1.709,29 766,87| 18.631,50 65.141,38 480,37 9.06 0,00 9,00 0,00 0,00 0,08 0,06 0,00 0.00 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - 9,60 0,00 TOTAT GENERAL CHELTUI | 41733519 8147521) 172.060,44| 16.839,28| 11.74961| 31845,59| 76.803,12| 146194 _25.000,00) Capitolul 65.02 Învăţământ 206,05 206,05 26,26 175,70 4,09 0,06 0.00 0,96 9.00 0.00 [65.02.04 Învățământ secundar 206,05 206,05 26,26 175,70 4,09 0.06 9,00 0,06 8,00 0,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 206,05 206,05 26,26 175,70 4,09 0,00 0,06 0,06 0,00 0,06 A, Lucrări în continuare 10,79 10,79 1,39 9,17 0,23 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL Valoare Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI i Buget de Buget EU Chelt. Parteneri 2013 proiect Stat Cheltuieli | Necligibile Plicul Ava pi. e Eligibile | (inclusiv | Fie oruiare Alte Surse TVA) | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 Rețea profesională, cadru pentru dezvoltarea Credite competențelor bazate pe metode de învățare interactive FEDR/Liceul Teoretic Bartok Bela HURO 1001/187CRF/2012 HCL 178/2012 10,79 10,79 1,39 9,17 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 195,26 195.26 24,87 166,53 3,86 0,06 0,00 0,00 5,00 0,06 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 69,75 69,75 8,55 59,85 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale și recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL i 161/23.10.2012 125,51 125,51 16, 106,68 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolui 66.02 Sănătate a n, 5.365,73 4.437,43 542,10 3.622,83 68,02 27,23 0,00 928,36 177,25 0,00 66.02.06 Spitale 5.365,73) 4.437,43 542,10 3.622,83 68,02 2723 0,00 928,30) 177,25 0,00 A. Lucrări în continuare 832,20 832.20 100,00 732,20 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 6.00 Transfer de cunoastere si experienta intre centre de radio terapie din aria transfrontaliera pen terapii moderne (SCM) 300,00 300,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 asigurarea unei

SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL Valoare Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI ar a Buget de Buget EU Chelt. Parteneri 2013 proiect Stat TVA Avans pt. & Eligibit derulare | Alte Surse Credite Cheltuieli | Neeligibile Eligibile | (inclusiv TVA) 6 7 8 9 18 9 1 2 3 4 Common strategy for the prevention and treatment of child hip pathology in the Hungary - România cross - border area HURO 1001/252/2.4.2 (Sp. L. Țurcanu) 79,90 79,90 0,00 79,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Screeningul bolilor metabolice la nou- nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborarii euro- regionale.Cross-border cooperation- Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF) 452,30 452,30 0,00 452,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 4.533,53 3.605,23 442,10 2.890,63 68,02 27,23 0,06 928,30 177,25 0,00 Dezvoltarea unui sistem regional Va transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 5 a nm = 5 Ta "m, 3.605,23 442,10 2.890,63 68,02 27,23 0.00 928,30 177,25 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie wo 8 = ND a 863,99 82,48 612,40 36,91 0,00 132,20 400,89 0,60 0,06 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 1.184,88 783,99 82,48 552,40 16,91 0,00 132,28 400,89 8,00 0,06 A. Lucrări în continuare 1.184,88 783,99 82,48 552,40 16,91 0,00 132,20 400,89 0,00 0,00

or EET nr Ea SURSE DE FINANTARE Buget local Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL Valoare | Buget de Cheli Parteneri 2013 roiect E 3 proiec Stat Buget EU TVA Avans pt. & Eligibil derulare | Alte Surse Credite Cheltuieli | Neeligibile Elhigibile | (inclusiv TVA) 6 7 8 9 0 9 1 2 3 4 Politica Culturală ca instrument pentru n Dezvoltarea Regionată şi a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA) 294,58 213,84 22,41 146,59 3,45 0,00 41,39 80,74 0,00 0,00 Virtual Theatre- Cultural Brige, cu acronimul E-THEATRUM in cadrul Hungary-Romania Cross- Border Coopertion Programme 2007-2014, HURO/1001/162/1.2.2(Teatrul Maghiar de Stat) HCL55/2012 890,30 570,15 60,07 405,81 13,46 0,00 90,81 320,15 0,00 0,00 67.02.03.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 80,08 80,06 0.00 60,00 20,06 0,06 0,00 0,00 6,00 5,00 A. Lucrări în continuare 80,06 80,09 0,00 50,00 20,08 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 80,00 80,00 0,00 60,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 13.156,50| 10.081,10 1.384,72 6.328,79 136,93 342,83) 1.867,83 3.075,40 0,00 0,00 68.02. Asistenta sociala pentru îamilie si copii 13.156,50| 10.081,10 1:384,72 6.328,79 156,93 342,83|:**1.867,83 3.075,40 0,00 0,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si 1.199,01 1.977,39 0,00 0,00 1.199,01 197739 0,00 0,00 p 8.588,60 661121 89 A. Lucrări în continuare 8.588,60 6.611,21 89 mira 4.078,14 100,90 342 4.078,14 100,90 342 3 3 0, 0,

SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL Valoare Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI ari Buget de Buget EU Chelt. Parteneri 2013 proiect Stat Cheltuieli | Neclizibile Eliade Aa Elisibile | (inclusiv igibi erulare | Alte Surse TVA) 5 5 3 5 16 Credite 0 1 2 3 4 Reconstructia statutului femeii de la Va discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse 25,00 23,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL 293/2011 6.676,34 5.081,41 718,13 3.269,20 81,38 45,18 967,52 1.594,93 0,00 0,00 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Piatanilor nr.2 HCL 234/201 V/POR 1.887,26 1.504,80 172,20 783,94 19,52 297,65 231,49 382,46 0,00 0,00 65.02.15.01 Ajutor Social 268528) 2.040,29 290,41| 1.322,07 32,92 000| 394,89 644,99 0,00 0,06 B. Lucrări noi 2.685,28 2.040,29 290,41 1.322,07 32,92 0,00 394,89 644,95 0,00 0,00 are cladire pentru persoane i dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012 2.685,28 2.040,29 290,41 1.322,07 32,92 0,00 394,89 644,99 0,00 0,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 1.882,62 1.429,60 203,98 928,58 2331 0,00 273,93 453,02 0,06 0,00 B. Lucrări noi 1.882,62| 1.429,60 203,98 928,58 231 000| 273,93 453,02 6,00 0,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 1.882,62 1.429,60 203,98 928,58 23,11 0,00 273,93 453,02 0,00 0,00 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si - dezvoltare publica 71.299,50| 56.650,74 5.767,71 26.392,51| 10.964,73| 2.054,78) 10.489,44| 14.648,76 981,57 8,80

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 Valoare proiect SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Buget focal Contr. Proprie Cheltuieli Eligibile Chelt. Neeligibile (inclusiv TVA) TVA Eligibil Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite | wa 6 70.02.50. Alte" servicii: în - domeniile locuințelor," serviciilor şi “dezvoltării 71.299,50 56.650,74, 5.767,71 26.392,51 10.964,73 2.054,78 10.489,44 14.648,76 981,57 0,00 JA. Lucrări în continuare 35.425,06 46.141,60 4.349,23 19.935,01 10.803,99 1.500,86 8.570,94 9.283,46 981,57 0,00 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 6.580,65 5.000,00 711,69 3.239,92 80,65 0,00 967,74 1.580,65 0,00 0.00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 13.004,49 10.000,00 6.158,44 133,29 496,00 1.839,48 3.004,49 0,00 0,00 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 500,00 500,00 65,00 425,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor| in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 4.419,66 289,42 1.318,47 803,97 177,62 848,61 803,95 981,57 0,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 19.616,68 16.983,92 1.184,74 5.397,16 6.581,91 660,79 0,00 0,00 Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 9.250,03 7.988,42 567,72 2.586,30 3.154,02 166,45 1.513,93 1.261,61 0,00 0,00 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL, 303/2010 1.249,60 1.249,60 177,87 809,72 20,15 0,00 241,86 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 Valoare proiect SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Chelt. Cheltuieli | Neeligibile Eligibile | (inclusiv TVA) Buget Parteneri TVA Avans pt. & Bligibil derulare | Alte Surse Credite i 3 4 3 6 7 8 9 16 B. Lucrări noi 15.874,44 10.509,14 1.418,48 6.457,50 160,74 553,92 1.918,50 5.365,30 0,00 0,00 Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 11.757,55 7.366,07 980,01 4.461,41 111,06 491,31 1.322,28 4.391,48 0,00 0,00 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 4.116,89 3.143,07 438,47 1.996,09 49,68 62,61 396,22 973,82 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 734,70 134,70 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,60 0,00 0,06 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 734,70 734,70 0,06 0,00 734,70 0,00 0.08 0,00 0,00 9,90 A. Lucrări în continuare 734,70 734,70 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 734,70 734,70 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 168.882,24 168.882,24 37.955,52 63.330,84 3.375,32| 8.821,76 10.398,86 0,00 0,06 25.000,00 81.02.06 Energie termică 168.882,24 168.882,24 57.955,32 63.330,84 3.375,32| 8.821,76 10.398,80 9,00 0,06 25.000,00 A. Lucrări în continuare 168.882,24 168.882,24 57.955,52 63.330,84 3.375,32| 8.821,76 10.398,80 0,00 0,06 25.000,08

SURSE DE FINANTARE | Buget local aloart Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL Valoare | Buget de Parteneri Buget EU 2013 roiect ? protec Stat TVA Avans pt. & Eligibil derulare | Alte Surse Credite Cheltuieli Eligibile | (inclusiv TVA) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 168.882,24| 168.882,24| 57.955,52 63.330,84| 3.375,32 8.821,76| 10.398,80 0,00 0,00) 25.000,00 Capitolul 84.02 Transporturi 156.325,59| 98.575,82| 15.716,42| 7159737) 1.498,58 503,01) 895732) 57.749,77 303,12 0,00 84.02.03 Transport rutier 156.325,59| 1.498,58 '8.957,32| 7 57.749,71): 303,12 0,00 84.02.03.02 Transportul în comun 88.967,57| 5.036.66| 41.188,58| 741,66 7,50 000| 37.69025| 303,12 0.00 E Lucrări noi STII IT, TET,6G TU SU IUSTZ 0.00 Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 36.44703| 18250,18| 3.220,95) 14.663,06 364,98 1,19 000| 18.196,85 0,00 0,00 Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timisoara HCl, 97/14.09.2012 29.633,52| 15.817,20| 2.791,74) 12.709,12 316,34 0,00 0,00| 13.816,32 0,00 0,00 Extindere reţea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 17.13296| 3.023 97 13.766,33 39,54 0,00 0,00 5.677,08 303,12 0,00 Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CHALLENGE 76,98 76,98 0,00 49,87 20,80 6,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Drumuri si poduri 47.449,65 33.949,65 4.819,12 21.938,59 546,08 178,22| 6.467,64 13.500,06 0,00 0,06 B Lucrări noi 47.449,65 33.949,65 4.819,12 21.938,59 546,08 178,22| 6.467,64 13.500,00 0,00 0.00|

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 SURSE DE FINANTARE Buget local Valoare Contr. Proprie Buget EU Chelt al Cheltuieli | Neeligibi Eligibile | (i proiect Avans pt. derulare TVA) Buget Parteneri & Alte Surse Credite 5 2 3 4 5 5 7 8 16 Amenajare Complex rutier zona helangelo etapa 1 HCL356/2011 47.449,65 33.949,65 4.819,12 21.938,59 546,08 178,22) 6.467,64 13.500,00 0,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 19.908,37 13.348,85 1.860,64 8.470,40 210,84 31729) 2.489,68 6.559,52 0,06 9,00 A. Lucrări în continuare 3.127,43 3.127,43 687,82 3.131,24 71,94 317,29 913,14 0,00 0,00 0,00 Modernizare sir.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 5.127,43 5.127,43 687,82 3.131,24 71,94 317,29 913,14 0,00 0,00 B. Lucrări noi 14.780,94 l 9 8.221,42 1.172,82 3.339,16 132,9 9,00] 1.576,54 6.559. 5.00 0.00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2011 14.780,94 8.221,42 1.172,82 5.339,16 132,9 0,00) 1.576,54 6.559,52 0,00 0,00 DIRECTOR DIRECȚIA E AV A Smaranda 7 XI 0 SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ; REGIONALĂ ŞI Întocmit, CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ

Atasament: Referat.pdf

1

ROMANIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA ECONOMICĂ NR. SC 2013 – 8768/28.03.2013

R E F E R A T

privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timisoara pe anul 2013

Având în vedere:

Legea bugetului de stat pe anul 2013 cu nr. 5/24.02.2013;

Adresa FN 25.02.2013 a D.G.F.P. Timiş, Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate

Publică, privind repartizarea sumelor în conformitate cu prevederile Legii

nr.273/2006 a finanţelor publice locale:

1. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate

Cod 11.02.02 = 152.073 mii lei

- din care: o Finanţarea de baza a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat:

= 131.693 mii lei

o Hotarari judecatoresti pentru plata salariilor si alte drepturi

salariale

= 6.904 mii lei o Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap

grav sau indemnizaţii lunare: = 11.800 mii lei o Ajutor încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de ajutor social; servicii

publice comunitare de evidenta a persoanelor, creşe: = 1.676 mii lei

2. sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)

= 143 mii lei

3. sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale (04.02.04): = 459 mii lei

2

Cheltuielile bugetului general al Municipiului Timişoara pe anul 2013 au fost

fundamentate şi dimensionate pe cele doua secţiuni ale bugetului: secţiunea de funcţionare şi

secţiunea de dezvoltare, urmărindu-se asigurarea secţiunii de funcţionare în sumă de

550.466,12 mii lei şi asigurarea resurselor pentru secţiunea de dezvoltare în sumă de

476.309,01 mii lei. Excedentul anului precedent in valoare de 1.947,24 mii lei va fi aprobat

prin HCL, suma prevazuta pentru acoperirea golurilor temporare de casa.

De asemenea, precizăm că, în conformitate cu Ordinul MFP si MAI nr.

286/2.987/2011, O.U.G. nr. 63/2010 cu modificările ulterioare şi Adresa Direcţiei Generale a

Finanţelor Publice Timiş nr. FN /25.02.2013 nivelul maxim al cheltuielilor de personal

aferent bugetului general centralizat este în sumă de 287.030 mii lei.

Sumele alocate pentru bunuri şi servicii au fost asigurate astfel încât prioritatea o

reprezintă prevederile pentru acoperirea cheltuielilor de electricitate, gaz, încălzire, apă,

salubritate pentru toţi ordonatorii de credite ai bugetului local impunându-se măsuri de

economicitate şi eficienţă în utilizarea resurselor.

Ţinând cont de propunerile serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si

unităţilor de subordonare locală, precum şi în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind

finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea

215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45,

alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune aprobarea bugetului

local pe anul 2012 conform anexelor:

Anexa nr.1 – Bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul

2013;

Anexa nr. 2 - Bugetul local pe anul 2013;

Anexa nr.3 – Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2013;

Anexa nr.4 – Buget credite interne;

Anexa nr.5 - Program dezvoltare 2013;

Anexa nr.6 – Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 2013

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET,

SMARANDA HARACICU STELIANA STANCIU

Cod FP 53 – 01, Ver.1