keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 41/07.02.2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

07.02.2012

Hotararea Consiliului Local 41/07.02.2012
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2012 - 2733/27.01.2012 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012;
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1) si (2) si art. 20 alin. (1), art. 22 alin. (1) si art. 23 alin. (1) si (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata.


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2012 conform Anexei nr. 1 - Bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2012; Anexei nr. 2 - Bugetul local pe anul 2012; Anexei nr. 3 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2012; Anexei nr. 4 - Buget credite interne; Anexei nr. 5 - Program dezvoltare 2012; Anexei nr. 6 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 2012, anexe care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Sef, Direcţia Dezvoltare, Direcţia Comunicare, Direcţia de Mediu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Patrimoniu;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis;
- Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Timisoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_BUGET_2012.pdf

ROMANIA JUDEŢUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ NR. SC 2012 -2733/27.01.2012 "REFERAT privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timisoara pe anul 2012 Având în vedere: . = Legea bugetului de stat pe anul 2012 cu nr. 293/21.12.2011; = Adresa nr. 432 / 18.01.2012 a D.G.F.P. Timiş, Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, privind repartizarea sumelor în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale: 1. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate Cod 11.02.02 | = 128.763 mii lei - din care: o Finanțarea de baza a unităților de învăţământ preuniversitar de stat: II = 118.523 mii lei O Finanţarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare: = 8.129 mii lei | o Ajutor încălzirea locuinței pentru beneficiarii de ajutor social; servicii __ Publice comunitare de evidenta a persoanelor, creşe: = 2.111 mii lei 2. sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) = 112 mii lei 3. sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04): —— = 359 mii lei Cheltuielile bugetului general al Municipiului Timişoara pe anul 2012 au fost __ Tundamentate şi dimensionate pe cele doua secţiuni ale bugetului: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, urmărindu-se asigurarea secţiunii de funcţionare în sumă de

448.232,26 mii lei şi asigurarea resurselor pentru secţiunea de dezvoltare în sumă de 344.989.,22 mii lei. Excedentul anului precedent şi soldul neutilizat a căror destinație si valoare au fost stabilite de HCL nr.1/09.01.2012, suma repartizată pentru obiective de investiții fiind de 29. 639, 51 mii lei, valoare evidențiată în cadrul bugetului de dezvoltare, cod indicator 99.02 Deficit II De asemenea, precizări că, în conformitate cu Ordinul MFP si MAI nr. 286/2.987/2011, 0.U.G. i 63/2010 cu modificările ulterioare şi Adresa Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiş nr.432/18.01. 2012 nivelul maxim al cheltuielilor de personal alerent bugetului general centralizat este în | sumă ă de 247. 695, 00 mii lei. Sumele alocate pentru bunuri și: servicii au fost asigurate astfel încât prioritatea o reprezintă prevederile pentru acoperirea cheltuielilor de electricitate, gaz, încălzire, apă, salubritate pentru toți ordonatorii de credite ai bugetului local impunându-se măsuri de economicitate şi eficiență în utilizarea resurselor. Ținând cont de propunerile serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara SI unităților de subordonare locală, precum şi în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune aprobarea bugetului local pe anul 2012 conform anexejor: = Anexa nr.] — Bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2012; = Anexanr. 2 - Bugetul local pe anul 2012; = Anexa nr.3 — Buget venituri proprii şi subvenții pe anul 2012; E Anexa nr.4 — - Buget credite interne; _ Anexa nr.5 - Program dezvoltare 2012; = Anexa nr.6 — Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2012 DIRECTOR ECONOMIC, . | SEFSERVICIU BUGET, Cod FP 33-01, Ver.1

Mir Lol, ECONOMICa ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA AA, Data o A 2, SERVICIUL S.E.E.A.B.L E Je Nr. 432/18.01.12 | REPARTIZAREA SUMELOR DEFALCATE DIN TVA PEANUL 2012 SI PE TRIMESTRE PENTRU PRIMARIA TIMISOARA | n RL a _ xplicatii ___Din care: TRIM.I Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit Pr. echilibraraa bugetelor locale A -|chelt. descentralizate la nivelul | comunelor „oraşelor, municipiilor (11. 02. 02), din 128, 763.00| 31,515.00| 32,245.00| 32,255. nad 32, a 00| 118,523.00| 29,010.00| 29,631.00 ateste 641.00| SRI 241.00 | 102, 421 00|. 24, 984. 00 25,605.00| 25, 615. a 26,217, 00 din Legea 16,102. 00 4,026.00| 4,026.00| 4, | 402600, 00| 4,024.00 2,032.00| 2,032.00| 2,032.00| 2,033.00| Finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, din care : salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale În bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora cheltuieli prevazute laart. 104, alin.2 lit. b)-e educatiei nationale nr.1/2011 Hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat Finantarea drepturilor asistentilor personali ai pers. cu handicap grav sau indemnizatii lunare |ale pers. cu handicap Ajutor pentru incalzirea locuintei pentru benef de ajutor social; servicii publice comunitare de [evidenta a pers.; crese Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 582.00| 474.00 | 112.00| 30.00| 30.00| 30.00) 22.00| "NOTA: a) Conform Ordinului 286/2. 987/2011 si O.U.G. nr.683/2010 cu modificarile ulterioare NIVELUL MAXIM AL CHELTUIELILOR DE PERSONAL : afere nt bugetului centralizat pe anul 2012 este de 247. 695 mii lei. b) in completarea sumelor repartizate de DGFP Timis(din tabelul de mai sus) veti tine seama si de sumele reparizate si comunicate de C.J.Timis pentru drumuri( cod.11.02.05) si pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala (cod: 04.02. 04 si 11.02.06) TREZORIER SEF ti E i e | SEF SERVICIU, POPOVICI PUNTI = | A LETITIA Ă Ti | Ă red. O.L. 2 ex i i

Atasament: Anexa_nr_5.pdf

) NAS m Ap CD MM ROMÂNIA Anexa 1a/1 JUDEȚUL TIMIŞ „APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC 2012- Dr. Ing. oo role CIUHANDU FL A, PROGRAM DEZVOLTARE 2012 Ă / ] INVESTITII 2012 V mii lei | cu amendament | SURSE DE FINANTARE din care i DENUMIREA OBIECTIVULUI | excedent „ont | Buget | SURSE cREDTE | BUGET 2011 PPS) Stat | PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL GENERAL 59.911,42 3.646,37 109,95 17,51| 1.564,52 0,00 58.219,44 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 37.944,10) 1.454,37 109,95 17,51 0,00 0,00, 37.816,64 L LUCRĂRI NOI -B 1.247,88 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.247,88 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 20.719,44) 1.992,00 1.564,52 19.154,92 din care pe capitole Capitolul ST. 02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe , 3.021,75 0,00 0,90 0,00 0.00 000|. 3.021,75 51.02.01.03 Autorităţi executive 3.021,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00['' 3.021,75 C. Dotări independente şi alte investiții 3.021,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.021,75 Dotări independente 2.573,72 000| 0,00 000| 0.00 000| 2.573,72 Dotări Primărie 2573.72 0.00 0,00 000| 0.00 000| 2573.72 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a aitor studii aferente obiectivelor de investitii 438,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,03 Sistem infogeografic de administrare a PMT 438,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,03 d. Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si ținterventii 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PT Reparatii capitale corp clădire N. Alecsandri nr.1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Capitolul 54.02 Alte: servicii Publice : i 45.00 0,06 0,00 0:99 45,00 0,00 0,00 4.02,10 Servicii publice comunitare de evidentă a populației 45,00 0,90 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 C. Dotări independente si alte investiții 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 b.Dotări independente 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 Dotări 45,00 0,00 0.00 0,00 45,00 0,00 0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi : : : siquranta națională. 13,28 090|... 0,00 0,00 0,00 0,00 13,28 61.02.03-Ordine publică 73,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,28 61.02.03.04 Poliţie comunitară 73,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,28 Page1

SURSE DE FINANTARE TOTAL | “2 | contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 excedent ed i de Buget | SURSE | ceeprre | BUGET 2011 Sona | Stat | PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 6 7 C. Dotări independente şi alte investiții 73,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,28 b.Dotări independente 73,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,28 Dotari 73.28 0,00 0,00 000| 0,00 0.00 73,28 Capitolul. 65.02 Învățământ 0,00 0,00 0,00 0.00, 000|. 1.693,59 şcolar 093,39 fu 95,58 00), 65.02.03.01; Învățământ preşcolar: 1.093,39 0,00 1.093,39 A. Lucrări în continuare 1.092,39 0,00 1.092,38 Extindere Gradinita PP 26 1.092,39 0,00 1.092,39 B. Lucrări noi 1,00 1,00 Extindere Gradinita PP 33 1,00 0,00 0,00 1,00 Extindere gradinita PP 22 0,00 0.00 0.00 0,00 65.02.041 020|... 000|. 000| 600.20 65.02.04.02 Învățărnânt secundar superior. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,20 C. Dotări independente şi alte investiții 600,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,20 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 500,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,20 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 187,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,63 DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Liceul J.L. Calderon HCL 413/2009 164,26 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 164,26 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Țimisoara HCL 415/2009 148,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,31 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati str. Oituz 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Capitolul 66.02 $ănătate: 2.578,49 0,00]:1:427,52 0.00[.-1.150,97 66.02.08: Spitale 2.578,49 200,00 0,00 0,00| 1.427,52 0,00: 1.150,97 C. Dotări independente şi alte investiții 2.578,49 200,00 0,00 0,004 1.427,52 0,00j 1.150,97 b. Dotari independente 2.350,80 200,00 0,00 0,00| 1.427,52 0,00 923,28 Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" 610,48 0,00 0,00 0,00) 587,20 0,00 23,28 h NU Ă pn, | n | Page 2 7

E DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2012 SURSE DE FINANTARE din care excedent 2011 | pri Contributie ociatii de oprietari Buget Stat SURSE PROPRII CREDITE BUGET LOCAL 0 3 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Timisoara 765,32 0,00 0,00 0.00 765,32 0,00 0,00 Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes”, HG 1168/2010 200,00 200,00 0,00 0.00 0,00 0,00 200,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 227,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,69 DALI+PT Dezvoltarea unui sitem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului genital in aria Timisoara- Szeged 90,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 90,00 DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset 38,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 38,20 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale în cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" 49,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 49,49 SF+PT Extindere Corp B Sectiile chirurgie prematuri si Laborator Pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi: religie. 50,00 834347). 364,03). 9,90 0,00 92,00 0,00 -0,00 8.251,47 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi concerte 1.096,01 0,00 9,00 0,00 92,00 9,00 1.004,01 B. Lucrări noi 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00 Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 (Filarmonica) 790.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00 C. Dotări independente şi alte investiții 306,01 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 214,01 b. Dotări îndependente 269,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 177,00 Dotari Filarmonica 269,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 177,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 37,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,01 | + V Page 3

SURSE DE FINANTARE din care a DENUMIREA OBIECTIVULUI Ter | excedent omule | Buget | SURSE | opere | BUGET 2011 eri Stat | PROPRII LOCAL proprietari | o 1 2 3 4 5 6 7 DAL +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 37,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,01 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de 'aqrement 1.247,46 364,03 0,00 0,00 0,00 0,00|.- 7.247,46 67.02.0503 Întreţinere grădini. parcuri | E i E [Zon Fi, baze. sportive. şi de. n agrement (Gradina Zoologica sii. LI DI E E Botanica). 19 - 9,00 0,00. 0,00)... 0,00), 0.00). 1119 A. Lucrări în continuare 7,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.18 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,19 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri, a IL II zone verzi, baze sportive şi de e a n E agrement... BE [240,27 364,03 0,90 000|. -0,00[. 7.240,27 A. Lucrări în continuare 6.849,83 164,03 0,00 0,00 0,00 0,00| 6.849,83 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL 123/2008 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 5.725,29 164,03 0,00 0,00 0,00 0,00) 5.725,29 Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare parcare ecologica intrarea Castanilor Ar. 1 -2 si Harniciei nr. 3 340,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,81 Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 256,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,82 Amenajare loc de joaca lorgovanului 519,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,51 B. Lucrări noi 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiții n 190,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,44 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 190,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,44 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 88,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,04 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței 102,40 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 102,40 h 11 | AMA Ă Page 4

SURSE DE FINANTARE TOTAL |“ “e | contibuti DENUMIREA OBIECTIVULUI 3012 excedent Asa iati de Buget | SURSE | cReprre | BUGET 2011 Soci e Stat | PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 6 7 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa DL : e : : : Socială pl , 0,00 000|. 0.00 0,00 17342 68.02 68.02.15.01 Ajutor social 69,62 0,00 0,00 0,00 0,00 69,62 C. Dotări independente şi alte investiții 69,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,62 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții 69,62 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 69,62 DALI+PT Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 15,92 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 15,92 DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitați Podul Lung 20,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,10 DALI+PT Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) 33,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 103.80 0:00 0,00 0,00 5,00 6,00 103,80 C Dotări independente şi alte investiții 103,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,80 Dotări independente 79.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,20 Dotari olari 79,20 0.00 0.00 000| 0.00 0,00 79.20 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 24.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 Capitolul: 70:02 Locuinte , servicii si : dezvoltare publica_. , , : 70 70.02.03-01 Dezvoltarea sistemului de 109,95 locuințe: 0,00 109,95 A.kucrări în continuare 0,00 109,95 Reabilitare termică str. Învățătorului nr.5 1,40 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 14,62 0,00 0,00 14,82 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2, bi.D 96 1,09 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 “Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. TA, bl. 152 36,25 0,00 36,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 5

SURSE DE FINANTARE din care ti DENUMIREA OBIECTIVULUI "oara | excedent Buget | SURSE | opcpire | BUGET 2011 PPS | Stat | PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2,89 0,00 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 13,84 0,00 13,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Circumvalaţiunii, nr.26 45,83 0,00 45,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 4,70 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str, Burebista, nr. 3 6,74 0,00 6,74 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 „00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 „00 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.& ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 „00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 „00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bi. E17 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 „00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 „00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B „00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 „00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bi. 87 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A „00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 „00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 „00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 C. Dotări independente şi alte investiții 6,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,56 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 6,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,56 Asistenta tehnica la 72 imobile 118055). 0 00| 000 1.180,55 10.02.05.01 Alimentări cu apă 1.180,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180,55 A. Lucrări în continuare 902,95 0,00 0,00 0,00 0,00 902,95 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 191,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,30 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL. 281/2008 411,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,07 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 300,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,18 Page 6

SURSE DE FINANTARE TOTAL din care Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 excedent soc i de Buget | SURSE | cpeprre | BUGET 2011 || Stat | PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 6 7 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 C. Dotări independente şi alte investiții 277 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,60 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 277.60 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,60 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 85,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,94 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 42,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,26 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronatiriaj si canal Calea Ghirodei 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. Il 74,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,40 SF+PT Fantana stradala, Parc Cugir Zona Felix 1.681,29 0.00 0,00 A. Lucrări în continuare 7681,29| 71000). 0,00 7.681,29 Extindere rețele iluminat pubiic zona de nord, HCL 136/2005 4.071,29 360,00 0,00 0,00 0.00 000| 4.071,29 Extindere rețele iluminat public zona de 3.610,00 3.610,00 617,28|. 617,28 A. Lucrări în continuare 14.850,56 250,03 0,00 0,00 0,.00| 14.850,56 Reabilitare P-ţa losefin „HCL 414/2002HCL 350/2009 14.850,56 250,03 0,00 0,00 0,00| 14.850,56 C.Dotări independente şi aite investiții 2.768,72 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00) 2.766,72 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.691,67 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00| 2.691,67 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Monument comemorativ Karlsruhe 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Page 7

| SURSE DE FINANTARE din care II DENUMIREA OBIECTIVULUI oaia | excedent natia Buget | SURSE | pepe | BUGET 2011 | Stat | PROPRII LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 6 7 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt, Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 58,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,11 SF+PT Trafic management si supraveghere video 237,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,27 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 128,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,13 SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 234,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,94 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ) 243,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,35 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 73.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 PUG Municipiul Timisoara 1.476,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.476,92 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 73,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,45 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 75,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,05 Aport capital Asociatia Cluster regional TIC- Regiunea Vest Romania 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 Actualizare harta zgomot 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie : i : i : E 2.108,84 330,31; 0,00 0,00. 0.00 2.108,84 81.02.06 Energie termică 2.108,84 330,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2.108,84 A. Lucrări în continuare 2.065,36 330,31 0,00 0,00 0,09 0,00 2.065,36 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 2.065,36 330,31 0,00 0,00 0,00 0,00; 2.065,36 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS HCL 556/2006 946,15 222,068 0,00 0,00 0,00 0,00 946,15 Page 8

a SURSE DE FINANTARE TOTAL | În ae | Contibuti DENUMIREA OBIECTIVULUI 2 | ge Buget | SURSE | BUGET 2011 eri Stat | PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 6 7 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 1.061,48 108,25 0,00 0,00 0,00 000| 1.061,48 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 57,73 57,73 C. Dotări independente şi alte investiții 43,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,48 Studii şi proiecte 12,48 0,00 0,00 0,00 0,00 12,48 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 12,48 12,48 e. Aite cheltuieli asimilate investitiilor 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 Aport capital Internationan Energy 31,00 0,00 31,00 Capitolul 84.02 Transporturi 15.249,44|. 1.192,00 15:249,44 84.02.03 Transport 24944) 1.192,00 1524944 84.02.03.02 Transportul în comun. 7.945.66[. 1.156,00 7.945,66 A. Lucrări în continuare 100,00 0,00 100,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 7.845,66| 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.845,66 b.Dotări independente 7.003,97| 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.003,97 Maşini, echipamente si mijloace de transport 7.003,97| 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.003,97 Autobuze articulate (30 .) + Autt utobuz culate (30 buc.) + Autocar 6.993,97| 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.993,97 Achizitii tramvaie noi 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectiveior de investitii 841,69 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841,69 Studii si proiecte Primarie 258,53 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,53 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 258,53 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 258,53 Studii si proiecte RATT 583,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,16 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) 191,48 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 191,48 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea Zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 191,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,68 Page 9

SURSE DE FINANTARE | din care RR DENUMIREA OBIECTIVULUI | excedent Panca | Buget | SURSE | | BUGET 2011 PP | Stat | PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 6 7 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara- Albina) 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 2.260,20 0,00 0,90 0,00 0,00 0,09|: 2.260,20 | Lucrări în continuare 1.845,28 0.00 0.00 000| 0.00 0.00) 1.845,28 Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 1.845,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.845,28 B. Lucrări noi 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 C. Dotări independente şi alte investiții 179,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,92 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 179,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,92 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo (0b.3,4,5) 179,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,92 84.02.03.03 Străzi : 2.626,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.626,58 A. Lucrări în continuare 2.421,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.421,79 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 . 1.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 1.051,00 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 1.370,79 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 1.370,79 8. Lucrări noi 10.88 0,00) 0.00 000| 0.00 2.00 10,88 PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 10,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,88 C. Dotări independente şi alte investiții 193,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,91 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 193,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,91 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5,63 SF+PT Amenajare Zona Campului 44,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,27 SF+PT Amenajare zona Weismuller- Laurenţiu Nicoară 46,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,87 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu 36,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,39 SF+PT Amenajare str . Gh. Cotoşgman 19,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,75 3 Page 10

SURSE DE FINANTARE | din care E DENUMIREA OBIECTIVULUI Ta excedent pont Buget | SURSE | repre | BUGET 2011 | Stat | PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 7 SF+PT Amenajare legătură între sir. Torac şi Calea Stan Vidrighin 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 84.02.50: "Alte: cheltuieli în domeniul transporturilor 2.417,00 636,00[: 0,00 0,00 0,00 0,00 2.417,00 C.Dotari independente si alte investitii 2.417,00 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.417,00 b.Dotari independente 2.417,00 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.417,00| [er mijoace de transport HCL 47/2004 2.417,00 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.417,00) DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Smaranda HARACICU WI Verificat SEF SERVICIUL INVESTITII/ Gabriel CA Va DIRECTOR DIRECȚIA ace Page 11 Aurelia J INTOCMIT iniţa TOMA | Cora lu

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA tei TIMIS Buget venituri proprii si subventii 2012 Anexa nr.3 > 5 E 5 5 s DENUMIREA INDICATORILOR = e > o E O 3 a O SECTIUNEA CENTRALIZATOARE (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE) TOTAL VENITURI 1 00.01 185.196,95 l. VENITURI CURENTE 2 00.02 175.674,80 C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 175.674,80 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE NEUE 4 00.08 1.501,85 * Venituri din proprietate 5 30.10 1.501,85 Venituri din concesiuni si inchirieri 8 30.10.05 1.421,55 Alte venituri din proprietate 7 30.10.50 80,30 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8 00.08 174.172,95 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 9 33.10 171.602,56 Taxe si alte venituri in invatamant 10 33.10.05 2.333,80 Venituri din prestari de servicii 11 33.10.08 1.372,44 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 12 33.10.14 9.199,71 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 13 33.10.16 48,26 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 14 33.10.17 4,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 15 33.10.19 570,80 Venituri din cercetare 16 33.10.20 50,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 17 [33.10.21 137.868,15 Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 18 33.10.30 16.571,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 19 33.10.31 539,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 20 |33.10.50 2.945,80 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 21 34.10 1.320,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 22 34.10.50 1.320,00 Pag. 1 / 10

= 5 DENUMIREA INDICATORILOR 5 £ > & z a o Diverse venituri 23 |36.10 488,00 Alte venituri 24 36.10.50 488,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 [37.10 762,39 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 26 37.10.03 -2.573,38 Varsaminte din sectiunea de functionare 27 37.10.04 2.573,38 Alte transferuri voluntare 28 (37.10.50 762,39 IV. SUBVENTII 29 00.12 8.522,15 Subventii de Id bugetul de staţ a 30 42.10 1.068,10 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 31 42.10.11 157,59 Actiuni sanitare 32 |42.10.11.04 157,59 Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte 33 [42.10.39 910,51 Subventii de la alte administrati 34 |43.10 3.436,99 Subventii pentru institutii publice 35 |43.10.09 2.000,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 36 43.10.14 1.436,99 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 37 45.10 5.017,08 Fondul European de Dezvoltare regionala 38 |45.10.01 5.017,06 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 39 [45.10.01.01 5.017,06 TOTAL CHELTUIELI 40 |49.10 185.196,95 CHELTUIELI CURENTE 41 101 182.781,69 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 42 10 84.495,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 43 20 90.764,01 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 44 56 7.522,68 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 (70 2.415,26 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 46 71 2.415,26 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 47 50.10 3.380,00 Alte servicii publice generale 48 [54.10 3.380,00 Pag. 2/10

5 a a E a 2 DENUMIREA INDICATORILOR > € e 6 8 a O CHELTUIELI CURENTE 49 |01 3.335,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 50 |10 2.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 51 20 1.335,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 |70 45,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 53 [71 45,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54 54.10.10 3.380,00 CHELTUIELI CURENTE 55 j01 3.335,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 56" *|10 2.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 57 |20 1.335,00 [CHELTUIELI DE CAPITAL 58 (70 45,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 59 |71 45,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 560 64.10 181.054,56 invatamant 61 65.10 15.702,17 CHELTUIELI CURENTE 62 |01 15.702,17 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 63 |10 800,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 64 |20 14.902,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 65 |70 0,00 Din total capitol invatamant prescolar si primar 65 [65.10.03 9.506,68 invatamant prescolar 67 |65.10.03.01 8.580,73 Invatamant primar 568 |65.10.03.02 925,95 Invatamant secundar 69 65.10.04 5.454,65 |Invatamant secundar inferior 70 65.10.04.01 844,98 Invatamant secundar superior 71 65.10.04.02 4.809,67 invatamant postliceal 72 65.10.05 740,84 CHELTUIELI CURENTE 73 [01 740,84 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 74 10 268,68 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 75 (20 472,16 CHELTUIELI DE CAPITAL 76 (70 0,00 Pag. 3/10

s E & DENUMIREA INDICATORILOR = < 2 & 8 = O Sanatate 77 66.10 163.677,39 CHELTUIELI CURENTE 78 [01 161.526,59 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 79 (10 81.500,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 80 |20 72.503,91 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 81 |56 7.522,68 CHELTUIELI DE CAPITAL 82 [70 2.150,80 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 83 |71 2.150,80 Din total capitol” ME Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 84 86.10.06 163.677,39 Spitale generale 85 66.10.06.01 163.677,39 Cultura, recreere si religie 86 67.10 1.675,00 CHELTUIELI CURENTE 87 |01 1.583,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 88 |10 195,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 89 20 1.388,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 |70 92,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 91 Vi 92,00 Din total capitol Servicii culturale 92 67.10.03 1.675,00 Institutii publice de spectacole si concerte 93 |67.10.03.04 965,00 Case de cultura 94 67.10.03.06 710,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 95 69.10 762,35 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 96 [70.10 762,33 CHELTUIELI CURENTE 97 01 634,93 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 98 |20 534,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 99 [70 127,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 100 71 127,46 Din total capitol Locuinte 101 [70.10.03 762,39 Pag. 4/10

- 5 5 s 5 DENUMIREA INDICATORILOR < 3 S & O Dezvoltarea sistemului de locuinte 102 [70.10.03.01 762,39 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 103 (96.10 0,00 REZERVE 104 97.10 0,00 EXCEDENT 105 |98.10 0,00 DEFICIT 106 [99.10 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 175.259,01 TOTAL VENITURI 2 00.01 175.259,01 i. VENITURI CURENTE 3 00.02 173.101,42 C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 173.101,42 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 00.08 1.501,85 Venituri din proprietate 6 30.10 1.501,85 Venituri din concesiuni si inchirieri 7 30.10.05 1.421,55 Alte venituri din proprietate 8 30.10.50 80,30 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 00.09 171.598,57 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 33.10 171.602,58 Taxe si alte venituri în invatamant 11 33.10.05 2.333,80 Venituri din prestari de servici 12 33.10.08 1.372,44 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 13 33.10.14 9.199,71 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 14 [33.10.16 48,26 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 15 33.10.17 4,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 18 [33.10.19 670,60 Venituri din cercetare 17 33.10.20 50,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 18 33.10.21 137.868,15 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 19 |33.10.30 16.571,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 20 (33.10.31 539,00 Pag. 5/10

= = 5 3 5 DENUMIREA INDICATORILOR = 2 a S 3 a O Alte venituri din prestari de servi i alte activitati 21 33.10.50 2.945,80 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 22 34.10 1.320,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 23 34.10.50 1.320,00 Diverse venituri 24 38.10 488,00 Alte venituri 25 |36.10.50 488,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 37.10 -1.810,99 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 27 (37.10.03 -2.573,38 Alte transferuri voluntare 28 37.10.50 762,39 IV. SUBVENTII 29 00.12 2.157,59 Subventii de la bugetul de stat 30 42.10 157,59 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 31 42.10.11 157,59 Actiuni sanitare 32 |42.10.11.04 157,59 Subventii de la alte administratii 33 [43.10 2.000,00 Subventii pentru institutii publice 34 [43.10.09 2.000,00 |TOTAL CHELTUIELI 35 |49.10 175.259,01 CHELTUIELI CURENTE 36 [01 175.259,01 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 37 (10 84.495,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 38 |20 90.764,01 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 |70 0,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 40 50.10 3.335,00 Alte servicii publice generale 41 54.10 3.335,00 CHELTUIELI CURENTE 42 |01 3.335,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 43 |10 2.000,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 44 |20 1.335,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 |70 0,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 46 |54.10.10 3.335,00 CHELTUIELI CURENTE 47 [01 3.335,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 48 |10 2.000,00 Pag.8/10

ș E 5 & DENUMIREA INDICATORILOR = g 2 Ss E a. o THLUL II BUNURI SI SERVICII 49 |20 1.335,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 50 70 0,00 Partea a ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 51 164.10 171.283,08 Invatamant 52 65.10 15.702,17 CHELTUIELI CURENTE 53 of 15.702,17 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 54 (10 800,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 55 |20 14.802,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 |7a 0,00 Din total capitol invatamant prescolar si primar 57 |65.10.03 9.506,68 invatamant prescolar 58 65.10.03.01 8.580,73 invatamant primar 59 65.10.03.02 925,95 invatamant secundar 60 65.10.04 5.454,65 Invatamant secundar inferior 61 65.10.04.01 544,98 invatamant secundar superior 62 |65.10.04.02 4.809,67 invatamant postliceal 83 65.10.05 740,84 CHELTUIELI CURENTE 64 [01 740,84 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 65 (10 268,68 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 65 |20 472,16 CHELTUIELI DE CAPITAL 67 |70 0,00 Sanatate 68 66.10 154.003,91 CHELTUIELI CURENTE 69 01 154.003,91 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 70 [10 81.500,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 71 [20 72.503,81 CHELTUIELI DE CAPITAL 72 (7 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 3 66.10.06 154.003,91 Spitale generale 74 |66.10.06.01 154.003,91 Cultura, recreere si religie 75 67.10 1.583,00 Pag. 7/10

5 2 € s £ s DENUMIREA INDICATORILOR > 8 > 5 3 E OG CHELTUIELI CURENTE 76 |01 1.583,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 77 [10 195,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 78 |20 1.388,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 79 [70 0,00 Din total capitol Servicii culturale 80 |67.10.03 1.583,00 institutii publice de spectacole si concerte 81 87.10.03.04 873,00 Case de cultura 82 67.10.03.06 710,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 83 69.10 634,93 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 84 |70.10 634,93 CHELTUIELI CURENTE 85 101 534,93 TITLUL fl BUNURI SI SERVICII 86 |20 634,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 87 |70 0,00 Din total capitol Locuinte 88 70.10.03 634,93 Dezvoltarea sistemului de locuinte 89 |70.10.03.01 634,93 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT S0 [96.10 0,00 REZERVE St [97.10 0,00 EXCEDENT 92 [98.10 8,00 DEFICIT 93 |99.10 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 9.937,94 TOTAL VENITURI 2 00.01 9.937,94 1. VENITURI CURENTE 3 00.02 2.573,38 C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 2.573,38 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 00.0$ 2.573,38 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 6 37.10 2.573,38 Varsaminte din sectiunea de functionare 7 37.10.04 2.573,38 Pag. 8/10

s g 8 E g 5 e DENUMIREA INDICATORILOR = £ 5 & 2 ă GO IV. SUBVENTII 8 00.12 7.364,56 Subventii de la bugetul de stat $ 42.10 910,51 Subveniii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte 10 (42.10.38 910,51 Subventii de la alte administratii 11 43.10 1.436,99 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielitor de capital din domeniul santatii 12 [43.10.14 1.436,99 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 13 45.10 5.017,06 Fondul European de Dezvoltare regionala 7 ai 14 45.10.01" 5.017,06 Sume primite in contul platilor efeciuate În anul curent 15 |45.10.01.01 5.017,06 TOTAL CHELTUIELI 16 |49.10 9.937,94 CHELTUIELI CURENTE 17 01 7.522,68 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 18 |56 7.522,68 CHELTUIELI DE CAPITAL 19 |70 2.415,26 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 20 |71 2.415,26 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 21 [50.10 45,00 Alte servicii publice generale 22 54.10 45,00 CHELTUIELI CURENTE 23 |01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 |70 45,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 71 45,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 26 54.10.10 45,00 CHELTUIELI CURENTE 27 |01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 28 |70 45,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 29 |71 45,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 30 [64.10 9.765,48 Sanatate 31 66.10 9.673,48 CHELTUIELI CURENTE 32 |01 7.522,68 Pag. 8/ 10

Di s DENUMIREA INDICATORILOR 5 < e S z = o Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 33 [56 7.522,68 CHELTUIELI DE CAPITAL 34 |70 2.150,80 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 35 |71 2.150,80 Din tota! capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 36 [66.10.06 9.673,48 Spitale generale 37 |66.10.06.01 9.673,48 Cultura, recreere si religie 38 87.10 92,00 CHELTUIELI CURENTE 39 [ot 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 40 |70 92,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 41 71 92,00 Din total capitol Servicii culturale 42 67.10.03 92,00 Institutii publice de spectacole si concerte 43 |67.10.03.04 892,00 Case de cultura 44 87.10.03.06 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 45 |69.10 127,46 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 46 |70.10 127,46 CHELTUIELI CURENTE 47 lot 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 |70 127,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49 |71 127,46 Din total capitol Locuinte 50 70.10.03 127,46 Dezvoltarea sistemului de locuinte 51 70.10.03.01 127,46 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 52 [96.10 0,00 REZERVE 53 97.10 0,00 EXCEDENT 54 |98.10 0,00 (DEFICIT 55 [99.10 0,00 Pag. 10/ 10 IQ LA 1 E fa RA îl i Dr.ing. Ciuhand Li i in ing. Gheorghe Ciuhandu, Ec.Smaranda Hâța CU, Ec.Steliana Stanciu, _-- /i

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA mii lei TIMIS Buget local 2012 Anexa nr.2 = 3 DENUMIREA INDICATORILOR = 8 e & z a GO SECTIUNEA CENTRALIZATOARE (FUNCTIONARE TOTAL VENITURI 1 00.01 763.581,97 VENITURI PROPRII 2 |48.02 406.139,63 VENITURI CURENTE 3 00.02 579.441,16 A, VENITURI FISCALE 4 00.03 501.008,9$ Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 [00.04 253.182,12 Ai1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE & [00.05 1.079,47 Impozit pe profit 7 01.02 1.079,47 Impozit pe profit de la agentii economici 8 01.02.01 1.079,47 1 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 |00.06 251.319,32 Impozit pe venit 10 03.02 8.937,57 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 |03.02.18 8.937,57 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 [04.02 242.381,75 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 1040201 242.022,75 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 14 |04.02.04 359,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 |00.07 783,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 |05.02 783,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 |05.02.50 783,33 A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE 18 |00.08 89.620,47 Impozite si taxe pe proprietate 19 |07.02 83.620,47 impozit pe cladiri 20 (07.02.01 74.498,02 Impozit pe cladiri - PF 21 07.02.01.01 19.254,13 Impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 55.243,89 Pag. 1/24

5 = Ss E s 8 s DENUMIREA INDICATORILOR = e a o _- pr & a O impozit pe terenuri 23 j07.02.02 8.178,80 Impozit pe terenuri - PF 24 |07.02.02.01 3.687,63 impozit pe terenuri - Pi 25 107.02.02.02 4.238,43 impozit pe terenurile extravilane 26 252,74 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 27 |07.02.03 6.887,01 Alte impozite si taxe de proprietate 28 |07.02.50 56,64 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 j00.10 157.511,56 Sume defalcate din TVA m 30 _|11.02 128.875,00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, mun. si sectoareie mun. Bucuresti 31 11.02.02 128.763,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 |11.02.06 112,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 [12.02 539,63 Taxe hoteliere 34 [12.02.07 539,63 Taxe pe servicii specifice 35 [15.02 212,16 impozit pe spectacole 36 |15.02.01 212,13 Alte taxe pe servicii specifice 37 [15.02.50 0,03 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 |16.02 27.884,77 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 23.544,86 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 |16.02.02.01 13.208,67 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 16.02.02.02 10.336,19 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 16.02.03 0,11 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 16.02.50 4.339,80 A6, ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 |00.11 694,84 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 694,84 Alte impozite si taxe 46 |18.02.50 694,84 C. VENITURI NEFISCALE 47 |00.12 78.432,17 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 17.464,84 Pag.2/24

5 ă 5 DENUMIREA INDICATORILOR > E > 3 a O Venituri din proprietate 49 |30.02 17.443,42 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 |30.02.05 17.443,42 Venituri din dobanzi 51 31.02 21,42 Alte venituri din dobanzi 52 |31.02.03 21,42 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 53 |00.14 60.967,33 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 54 |33.02 248,64 Venituri din prestari de servici 55 33.02.08 0,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social " 56 |33.02.12 242,57 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii: si despagubiri = 57 [33.02.28 5,87 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 58 34.02 2.308,28 Taxe extrajudiciare de timbru 59 |34.02.02 2.308,28 Amenzi, penalitati si confiscari 60 [35.02 10.613,03 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 51 |35.02.01 10.611,90 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 62 [35.02.02 1,00 Ale amenzi, penalitati si confiscari 63 |35.02.50 0,13 Diverse venituri S4 |36.02 3.369,85 Taxe speciale 65 |36.02.06 2.380,30 Alte venituri 66 |36.02.50 989,55 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 67 (37.02 44.426,53 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 68 [37.02.03 -134.962,51 Varsaminte din sectiunea de functionare 69 [37.02.04 134.962,51 Alte transferuri voluntare 70 (37.02.50 44.426,53 IV. SUBVENTII 71 00.17 184.140,81 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 72 00.18 184.140,81 Subventii de la bugetul de stat T3 42.02 71.217,89 A. De capital 74 67.476,76 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 75 42.02.20 67.476,76 Pag.3/24

> 3 E Gu A a DENUMIREA INDICATORILOR > E > S a o B. Curente 76 3.741,13 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 77 142.0241 3.741,13 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 78 45.02 112.922,92 Fondul European de Dezvoltare regionala 73 |45.02.01 39.835,72 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curenti 80 32.052,78 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 81 |45.02.01.02 7.782,94 Fondul Social European 82 [45.02.02 1,520,32 Sume primite in contul platitor efectuate in anul curent 83 |45.02.02.01 1.461,75 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 84 45.02.02.02 58,57 Fondul de Coeziune 85 |45.02.03 71.490,04 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 86 |45.02.03.01 863.070,70 Sume primite în contul platilor efectuate in anit anteriori 87 45.02.03.02 8.419,34 înstrumentul de Asistenta pentru Preaderare 88 |45.02.07 22,00 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 89 |45.02.07.01 22,00 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 90 [45.02.15 54,84 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 91 45.02.1501 54,84 TOTAL CHELTUIELI 92 50.02 793.221,48 CHELTUIELI CURENTE S 01 673.692,85 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 94 10 163.200,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95 20 172.653,11 TITLUL III DOBANZI 9% 30 17,664,90 TITLUL IV SUBVENTII 97 |40 54.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 98 51 3.561,01 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 99 |55 17,51 Tittul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 100 56 242.898,02 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 101 157 15.998,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 102 |59 3.700,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 103 |70 101,362,89 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 104 [71 101.362,89 Pag. 4/24

z E Ss 2 Ss DENUMIREA INDICATORILOR > > 5 a GO TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 105 181 18.165,74 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 106 50.02 72.755,06 Autoritati publice si actiuni externe 107 |51.02 51.037,59 CHELTUIELI CURENTE 108 [01 48.015,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 108 410 25.695,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 110 |20 20.820,84 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 111 59 1.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 112 j70 3.021,75 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 113 [71 3.021,75 Din total capitol Autoritati executive si legislative 114 [51.02.01 51.037,59 Autoritati executive 115 |51.02.01.03 51.037,59 Alte servicii publice generale 116 |54.02 4.052,57 CHELTUIELI CURENTE 117 [01 2.594,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 118 (20 594,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 119 [51 2.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 120 |70 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 121 [81 1.458,57 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 122 (54.02.07 92,82 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 123 [54.02.10 2.000,00 Alte servicii publice generale 124 [54.02.50 1.959,75 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 125 [55.02 17.664,90 CHELTUIELI CURENTE 126 |01 17.664,90 TITLUL Il DOBANZI 127 |30 17.664,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 128 |70 0,00 Din total capitol Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 129 |59.02 12.236,89 Pag. 5/24

s ă 5 DENUMIREA INDICATORILOR = > & a o Ordine publica si siguranta nationala 130 161.02 12.236,89 CHELTUIELI CURENTE 131 101 12.183,61 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 132 10 9.500,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 133 120 2.483,61 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 134 |59 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 135 |70 73,28 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 138 [71 73,28 Din total capitol NI Ordine publica = - O a tn 137 |61.02:08 11.574,59 Politie comunitara 138 |61.02.03.04 11.574,59 Protectie civila si protectia contra incendiilor 139 |61.02.05 662,30 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 140 |63.02 240.943,48 invatamant 41 |65.02 145.099,69 CHELTUIELI CURENTE 42 01 143.406,10 f ITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 143 10 102.421,00 TITLUL ll BUNURI SI SERVICII 144 20 36.803,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 45 |56 1.109,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 146 [57 1.072,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 47 |59 2.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 |70 1.693,59 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 148 |71 1.893,59 Din total capitol invatamant prescolar si primar 150 (65.02.03 54.905,67 invatamant prescolar 51 |65.02.03.01 30.012,33 invatamant primar 52 |65.02.03.02 24.893,34 invatamant secundar 53 (65.02.04 89.410,36 invatamant secundar inferior 154 |65.02.04.01 26.480,23 Invatamant secundar superior 155 |65.02.04.02 62.930,13 Invatamant profesional 156 |65.02.04.03 0,00 Pag.6/24

5 5 5 DENUMIREA INDICATORILOR = E 2 5 2 a O Invatamant postliceal 57 65.02.05 783,66 Sanatate 58 [66.02 7.530,10 CHELTUIELI CURENTE 59 [01 7.102,41 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 60 |10 3.550,00 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 61 |20 2.591,13 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 162 151 961,28 CHELTUIELI DE CAPITAL 863 |70 427,89 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 184, |71 427,89 Din tota! capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 65 |66.02.06 3.788,97 Spitale generale 66 |66.02.06.01 3.788,97 Servicii de sanatate publica 67 [66.02.08 3.741,13 Cultura, recreere si religie 168 [67.02 53.880,53 CHELTUIELI CURENTE 69 [01 45.629,06 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 70 110 9.626,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 71 20 30.733,27 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 72 156 5.269,79 CHELTUIELI DE CAPITAL 73 |70 8.251,47 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 74 71 8.251,47 Din total capitol Servicii culturale 75 [67.02.03 15.610,50 institutii publice de spectacole si concerte 176 |67.02.03.04 12.589,81 Case de cultura 177 |67.02.03.06 3.020,69 Servicii recreative si sportive 78 |67.02.05 37.954,13 Sport 179 |67.02.05.01 4.373,88 Tineret 80 |67.02.05.02 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 181 |67.02.05.03 33.580,25 Servicii religioase 82 67.02.06 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 83 |67.02.50 315,90 Pag. 7/24

5 e 8 E S = Ş DENUMIREA INDICATORILOR = € > Q = G & a GS Asigurari si asistenta sociala 184 |68.02 34.433,16 CHELTUIELI CURENTE 85 101 34.259,74 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 8& [10 12.372,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 87 [20 4.993,01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 88 |51 599,73 Titlul VH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 189 [56 1.369,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 90 [57 14.926,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 91 |70 173,42 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 92 71 173,42 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 93 (68.02.05 9.243,60 Asistenta sociala in caz de inv ate 94 |68.02.05.02 9.243,60 Asistenta sociala pentru farnilie si copii 95 [68.02.06 2.098,93 Crese 196 |68.02.11 1.121,73 Prevenirea excluderii sociale 197 |68.02.15 20.824,90 Ajutor social 98 (68.02.1501 18.617,62 Cantine de ajutor social 99 168.02.15.02 2.007,28 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 200 |68.02.50 1.344,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 201 [69.02 217.884,52 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 202 |70.02 118.901,98 CHELTUIELI CURENTE 203 [01 75.698,13 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 204 [20 23.063,78 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 205 [55 17,51 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 206 [56 52.618,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 207 |70 26.496,68 TITLUL XE ACTIVE NEFINANCIARE 208 (71 26.496,68 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 209 [81 18.707,17 Pag.8/24

e 5 E a 2 m DENUMIREA INDICATORILOR > € 2 5 3 a GO Din total capitol Locuinte 210 [70.02.03 35,07 Dezvoltarea sistemului de locuinte 211 |70.02.03.01 35,07 Alte cheltu n domeniul locuintelor 212 |70.02.03.30 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 213 70.02.05 9.003,62 Alimentare cu apa 214 |70.02.05.01 9.003,62 Huminat public si electrificari rurale 215 170.02.06 13.183,28 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 216 |70.02.50 96.680,00 Protectia mediului 217 |74.02 98.982,54 CHELTUIELI CURENTE 218 |01 55.115,81 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 218 [20 15.962,88 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 220 [56 39.152,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 221 |70 43.866,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 222 71 43.866,73 Din total capitot Salubritate si gestiunea deseurilor 223 [74.02.05 15.962,88 Salubritate 224 |74.02.05.01 8.999,88 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 225 |74.02.05.02 8.963,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 226 (74.02.06 83.019,66 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 227 |79.02 249.401,53 Combustibili si energie 228 81.02 147.225,33 CHELTUIELI CURENTE 229 [01 145.116,49 TITLUL IV SUBVENTII 230 |40 30.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 231 [56 115.116,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 232 |70 2.108,84 TITEUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 233 (71 2.108,84 Din total capitol Energie termica 234 |81.02.06 147,225,33 Pag.9/24

5 e 3 g 2 Cs) DENUMIREA INDICATORILOR = g a S 8 a GO Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 235 |83.02 45,00 CHELTUIELI CURENTE 236 (01 45,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 237 [10 36,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 238 |20 9,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 239 |70 0,00 Din total capitol Agricultura 240 [83.02.03 45,00 Afte cheltuieli in domeniul agriculturii 241 |83.02.03.30 4500. Transporturi 242 84.02 102.131,20 CHELTUIELI CURENTE 243 (01 86.881,76 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 244 (20 34.817,79 TITLUL IV SUBVENTII 245 |40 24.000,00 Tittul VHF PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 246 [56 28.263,97 CHELTUIELI DE CAPITAL 247 |70 15.249,44 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 248 |71 15.249,44 Din total capitol Transport rutier 249 84.02.03 99.714,20 Drumuri si poduri 250 |84.02.03.01 10.341,81 Transport in comun 251 |84.02.03.02 33.553,66 Strazi 252 |84.02.03.03 55.818,73 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 253 84.02.50 2.417,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 254 [96.02 0,00 REZERVE 255 97.02 0,00 EXCEDENT 256 98.02 0,00 DEFICIT 257 |99.02 29.639,51 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 448.219,78 TOTAL VENITURI 2 |00.01 448.219,78 Pag. 10/24

3 3 £ DENUMIREA INDICATORILOR = £ a & z a O VENITURI PROPRII 3 48.02 406.139,83 1. VENITURI CURENTE 4 (00.02 444.478,65 A. VENITURI FISCALE 5 [00.03 501.008,99 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL S |00.04 253.182,12 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 (00.05 1.078,47 impozit pe profit 8 01.02 1.079,47 impozit pe profit de la agentii economici 9 01.02.01 1.078,47 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 [00.06 251.319,32 Impozit pe venit 11 [03.02 8.937,57 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 |03.02.18 8.937,57 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 |04.02 242.381,75 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 |04.02.01 242.022,75 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 104.02.04 359,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 |00.07 783,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 |05.02 783,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 |05.02.50 783,33 A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE 19 [00.09 89.620,47 Impozite si taxe pe proprietate 20 |07.02 88.620,47 impozit pe cladiri 21 07.02.01 74.498,02 impozit pe cladiri - PF 22 |07.02.01.01 19.254,13 impozit pe cladiri - PJ 23 |07.02.01.02 55.243,89 impozit pe terenuri 24 |07.02.02 8.178,80 Impozit pe terenuri - PF 25 |07.02.02.01 3.687,63 impozit pe terenuri - PJ 26 |07.02.02.02 4.238,43 Impozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.03 252,74 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 28 |07.02.03 6.887,01 Pag. 11/24

> 3 5 DENUMIREA INDICATORILOR = < e S a O Alie impozite si taxe de proprietate 29 07.02.50 56,84 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 00.10 157.511,56 Sume defalcate din TVA 31 11.02 128.875,00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti 32 [11.02.02 128.763,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 [11.02.06 112,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 (12.02 539,63 Taxe hoteliere 35 12.02.07 539,63 Taxe pe servicii specifice : 38 115.02 212,16 impozit pe spectacole 37 [15.02.01 212,13 Alte taxe pe servicii specifice 38 15.02.50 0,03 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 |16.02 27.884,77 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 |16.02.02 23.544,86 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 16.02.02.01 13.208,67 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 |16.02.02.02 10.336,19 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 |16.02.03 0,11 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 16.02.50 4.339,80 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 |00.11 694,84 Alte impozite si taxe fiscale 46 |18.02 594,84 Alte impozite si taxe 47 18.02.50 594,84 C. VENITURI NEFISCALE 48 |00.12 -56.530,34 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 |00.13 17.464,84 Venituri din proprietate 50 [30.02 17.443,42 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 30.02.05 17.443,42 Venituri din dobanzi 52 |31.02 21,42 Alte venituri din dobanzi 53 [31.02.03 21,42 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 |00.14 -73.995,18 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 [33.02 248,64 Pag. 12/24

> 3 E 5 2 a DENUMIREA INDICATORILOR > 8 2 & 3 a O Venituri din prestari de servicii 56 |33.02.08 0,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 57 33.02.12 242,57 Venituri din recuperarea chelti ar de judecata, imputatii si despagubiri 58 33.02.28 5,87 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 34.02 2.309,28 Taxe extrajudiciare de timbru 60 |34.02.02 2.309,28 Amenzi, penalitati si confiscari S1 [35.02 10.613,03 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 62 35.02.01 10.611,90 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 63 |35.0202 1,00 * Alte amenzi, penalitati si confiscari 64 [35.02.50 0,13 Diverse venituri 65 |36.02 3.369,85 Taxe speciale 66 |36.02.06 2.380,30 Alte venituri 67 36.02.50 989,55 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 68 |37.02 -90.535,98 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 69 [37.02.03 -134,962,51 Alte transferuri voluntare 70 [37.02.50 44.426,53 IV. SUBVENTII 71 |00.17 3.741,13 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 72 00.18 3.741,13 Subventii de la bugetul de stat 73 42.02 3.741,13 B. Curente T4 3.741,13 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 75 42.02.41 3.741,13 TOTAL CHELTUIELI 76 |50.02 448.219,78 CHELTUIELI CURENTE 7 01 430.054,04 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 78 10 163.200,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 79 |20 172.653,11 TITLUL III DOBANZI 80 30 17.664,90 TITLUL IV SUBVENTII 81 |40 54.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 51 2.837,73 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 83 57 15.998,30 Pag. 13/24

5 E 5 E DENUMIREA INDICATORILOR = 8 > 5 & O TITLUL X ALTE CHELTUIELI 84 |59 3.700,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 85 81 18.165,74 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 86 |50.02 69.733,31 Autoritati publice si actiuni externe 87 51.02 48.015,84 CHELTUIELI CURENTE 88 48.015,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 89 [10 25.695,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 90 |20 20.820,84 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 91 158 1.500,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 92 1510201 48.015,84 Autoritati executive 93 |51.02.01.03 48.015,84 Alte servicii publice generale 94 |54.02 4.052,57 CHELTUIELI CURENTE 95 |01 2.594,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 96 |20 594,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 97 |51 2.000,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 98 |81 1.458,57 Din total capitol Fond peniru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 99 [54.02.07 92,82 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 100 [54.02.10 2.000,00 Alte servicii publice generale 101 [54.02.50 1.959,75 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 102 |55.02 17.664,90 CHELTUIELI CURENTE 103 [01 17.664,90 TITEUL Ii DOBANZI 104 (30 17.864,90 |Din total capitol Partea a li-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 105 58.02 12.163,61 Ordine publica si siguranta nationala 106 61.02 12.163,61 CHELTUIELI CURENTE 107 |01 12.163,61 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 108 10 9.500,00 Pag. 14/24

5 DENUMIREA INDICATORILOR > £ > & a o TITLUL II BUNURI SI SERVICII 108 [20 2.463,61 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 110 59 200,00 Din total capitol Ordine publica 111 |61.02.03 11.501,31 Palitie comunitara 112 |61.02.03.04 11.501,31 Protectie civila si protectia contra incendiilor 113 [61.02.05 662,30 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 114 |63.02 221.926,24 Invatamant 115 |65.02 142.297,10 CHELTUIELI CURENTE 116 [01 142.297,10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 117 (10 102.421,00 TITLUL BUNURI SI SERVICII 118 |20 36.803,80 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 119 |57 1.072,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 120 |59 2.000,00 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 121 65.02.03 53.812,28 Invatamant prescolar 122 |65.02.03.01 28.918,94 Invatamant primar 123 |65.02.03.02 24.893,34 Invatamant secundar 124 [65.02.04 87.701,16 Invatamant secundar inferior 125 |65.02.04.01 26.480,23 Invatamant secundar superior 126 |65.02.04.02 61.220,93 Invatamant profesional 127 |65.02.04.03 0,00 Invatamant postliceal 128 [65.02.05 783,66 Sanatate 129 [66.02 6.379,13 CHELTUIELI CURENTE 130 401 6.379,13 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 131 10 3.550,00 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 132 |20 2.591,13 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 133 [51 238,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 134 |66.02.06 2.638,00 Pag. 15/24

5 DENUMIREA INDICATORILOR = 8 2 6 z a GO Spitale generale 35 |66.02.06.01 2.638,00 Servicii de sanatate publica 36 66.02.08 3.741,13 Cultura, recreere si religie 137 [67.02 40.359,27 CHELTUIELI CURENTE 38 [01 40.359,27 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 138 |1a 9.626,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 40 |20 30.733,27 Din total capitol Servicii culturale 41 |67.02.03 14.606,49 Institutii publice de spectacole si concerte a 142 |67.02.03.04 11.585,80 Case de cultura 43 |67.02.03.06 3.020,69 Servicii recreative si sportive 144 |67.02.05 25.436,88 Sport 45 |67.02.05.01 4.373,88 Tineret 146 |67.02.05.02 0,00 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 47 |567.02.05.03 21.063,00 Servicii religioase 148 |67.02.08 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 49 |67.02.50 315,90 Asigurari si asistenta sociala 150 [68.02 32.880,74 CHELTUIELI CURENTE 151 [01 32.890,74 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 152 |1a 12.372,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 53 |20 4.993,01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 54 |51 599,73 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 155 [57 14.926,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 156 (68.02.05 9.243,60 Asistenta sociala in caz de invaliditate 57 |68.02.05.02 9.243,60 Asistenta sociala pentru familie si copi 158 68.02.06 2.073,93 Crese 159 [68.02.11 1.121,73 Prevenirea excluderii sociale 160 |68.02.15 20.451,48 Ajutor social 161 ,68.02.15.01 18.548,00 Pag. 16/24

s DENUMIREA INDICATORILOR > = > S 3 a GO Cantine de ajutor social 182 |68.02.15.02 1.903,48 Alte cheltui n domeniul asigurarilor si asistentei sociale 1683 (68.02.50 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 164 |69.02 55.733,83 Locuinte, servi i dezvoltare publica 165 70.02 39.770,95 CHELTUIELI CURENTE 66 [01 23.063,78 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 67 |20 23.063,78 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 68 [81 16.707,17 Dintetal capitol II Locuinte 69 [70.02.03 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70 170.02.03.01 0,00 Aite cheltuieli in domeniul tocuintelor 171 |70.02.03.30 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 72 |70.02.05 7.823,07 Alimentare cu apa 73 |70.02.05.01 7.823,07 iluminat public si electrificari rurale 74 |70.02.068 5.502,00 Al domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 175 |70.02.50 26,445,88 Protectia mediului 176 [74.02 18.962,88 CHELTUIELI CURENTE 77 101 15.962,88 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 78 (20 15.962,88 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 19 74.02.05 15.962,88 Salubritate 180 |74.02.05.01 8.999,88 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 181 |74.02.05.02 6.963,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 82 |74.02.06 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 83 |79.02 88.662,79 Combustibili si energie 184 181.02 30.000,00 CHELTUIELI CURENTE 85 |01 30.000,00 TITLUL IV SUBVENTII 186 |40 30.000,00 Din total capitol Pag. 17/24

s z 3 E 2 DENUMIREA INDICATORILOR = £ a & = O Energie termica 87 81.02.08 30.000,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 188 |83.02 45,00 CHELTUIELI CURENTE 189 |01 45,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 90 (10 36,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 191 20 9,00 Din total capitol Agricultura 192 [83.02.03 45,00 Alte cheltuieli în domeniul agriculturit 93 ,83.02.03.30 45,00 .. Transporturi 194 84.02 58.617,79 CHELTUIELI CURENTE 95 01 58.617,79 TITLUL N BUNURI SI SERVICII 19 |20 34.617,79 TITLUL IV SUBVENTII i 197 |40 24.000,00 Din total capitol Transport rutier 98 |84.02.03 58.617,79 Drumuri si poduri 99 |84.020301 0,00 Transport in comun 200 |84.02.03.02 25.608,00 Strazi 201 |84.02.03.03 33.009,79 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 202 (84.02.50 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 203 (96.02 0,00 REZERVE 204 97.02 0,00 EXCEDENT 205 98.02 0,00 DEFICIT 206 [99.02 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 315.362,15 TOTAL VENITURI 2 [00.01 315.362,19 VENITURI PROPRII 3 |48.02 0,00 1. VENITURI CURENTE 4 00.02 134.962,51 C. VENITURI NEFISCALE 5 [00.12 134.962,51 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII S [00.14 134.962,51 Pag. 18/24

5 DENUMIREA INDICATORILOR n! g > S 3 a Transferuri voluntare, aitele decat subventiile 7 37.02 134.962,51 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 37.02.04 134.962,51 IV. SUBVENTII 9 00.17 180.399,68 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10 00.18 180.399,68 Subventii de la bugetul de stat 11 42.02 67.476,76 A. De capital 12 67.476,78 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 13 |42.02.20 67.476,76 Sume FEN postaderare in contiil platilor efectuate m 14 [45.02 112.922,92 Fondul European de Dezvoltare regionala 15 |45.02.01 39.835,72 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 16 |45.02.01.01 32.052,78 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 17 |45.02.01.02 7.782,94 Fondul Social European 18 |45.02.02 1.520,32 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 19 |45.02.02.01 1.461,75 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 20 58,57 Fondul de Coeziune 21 45.02.03 71.490,04 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 22 |45.02.03.01 53.070,70 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 23 |45.02.03.02 8.419,34 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 24 [45.02.07 22,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 25 45.02.0701 22,00 Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 26 45.02.15 54,84 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 27 |45.02.15.01 54,84 TOTAL CHELTUIELI 28 |50.02 345.001,70 CHELTUIELI CURENTE 29 |of 243.638,81 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 30 [51 723,28 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 31 [55 17,51 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 |56 242.898,02 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 |70 101,362,89 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 34 (71 101.362,88 Pag. 19/24

5 E 3 E s = g DENUMIREA INDICATORILOR > 8 > Ss 3 a O Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 35 50.02 3.021,75 Autoritati publice si actiuni externe 36 |51.02 3.021,75 CHELTUIELI CURENTE 37 |01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 |70 3.021,75 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 38 (71 3.021,75 Din total capitol Autoritati executive si legislative 40 |51.02.01 3.021,75 Autoritati executive 41 51.02.01.03 3.021,75 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 42 [59.02 73,28 Ordine publica si siguranta nationala 43 61.02 73.28 CHELTUIELI CURENTE 44 (01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 |70 73,28 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 46 71 73,28 Din total capitol Ordine publica 47 |61.02.03 73,28 Politie comunitara 48 |61.02.03.04 73,28 Protectie civila si protectia contra incendiilor 49 61.02.05 0,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 50 [63.02 19.017,24 Invatamant 51 65.02 2.802,58 CHELTUIELI CURENTE 52 401 1.109,00 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 53 56 1.109,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 54 (70 1.693,59 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 55 71 1.683,59 Din total capitot invatamant prescolar si primar 56 [65.02.03 1.093,39 Invatamant prescolar 57 |65.02.03.01 1.093,39 Invatamant primar 58 |65.02.03.02 0,00 Invatamant secundar 59 (65.02.04 1.709,20 Invatamant secundar inferior 60 [65.02.04.01 0,00 Pag. 20/24

s 58 5 S 8 s DENUMIREA INDICATORILOR s £g 8 o 3 a O Invatamant secundar superior 61 |65.02.04.02 1.709,20 Invatamant profesional 62 |65.02.04.03 0,00 Invatamant postliceal 63 |65.02.05 0,00 Sanatate 64 [66.02 1.180,97 CHELTUIELI CURENTE 65 [01 723,28 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 66 51 723,28 CHELTUIELI DE CAPITAL 67 |70 427,69 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE _ 68 (71 a 427.69 Din total capitol E = Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 59 66.02.06 1.150,97 Spitale generale 70 |66.02.06.01 1.150,97 Servicii de sanatate publica 71 66.02.08 0,00 Cultura, recreere si religie 72 57.02 13.521,26 CHELTUIELI CURENTE 73 |01 5.269,79 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 74 |56 5.269,79 CHELTUIELI DE CAPITAL 75 | 8.251,47 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 78 |71 8.251,47 Din total capitol Servicii culturale 77 |67.02.03 1.004,01 Institutii publice de spectacole si concerte 78 |67.02.03.04 1.004,01 Case de cultura 79 |67.02.03.06 0,00 Servicii recreative si sportive 80 |67.02.05 12,517,25 Sport 81 67.02.05.01 0,0 Tineret 82 |67.02.05.02 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 83 |67.02.05.03 12.517,25 Servicii religioase 84 |67.02.06 0,00 Alte servi domeniile culturii, recreerii si religiei 85 |67.02.50 0,00 Asigurari si asistenta sociala 86 58.02 1.542,42 Pag. 21/24

s DENUMIREA INDICATORILOR = > S 3 a O CHELTUIELI CURENTE 87 |01 1.369,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 88 |56 1.369,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 89 |70 173,42 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 90 [71 173,42 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli s S1 68.02.05 0.00 Asistenta sociala in caz de inva 92 |68.02.05.02 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii m 93""[68.02.06 25,00 Crese 94 (68.02.11 0,00 Prevenirea excluderii sociale 95 [68.02.15 173,42 Ajutor social % |68.02.15.01 69,62 Cantine de ajutor social 97 |68.02,15.02 103,80 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 98 |68.02.50 1.344,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 99 [69.02 162.150,69 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 100 (70.02 79.131,03 CHELTUIELI CURENTE 101 [01 52.634,35 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 102 |55 17,51 Titlul VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 103 |56 52.616,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 104 170 26.496,68 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 105 |71 26.496,68 Din fotal capitol Locuinte 108 |70.02.03 35,07 Dezvoltarea sistemului de locuinte 107 |70.02.03.01 35,07 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 108 |70.02.03.30 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 109 (70.02.05 1,180,55 Alimentare cu apa 110 |70.02.05.01 1.180,55 Iluminat public si electrificari rurale 111 (70.02.06 7.681,29 Pag. 22/24

& E 3 5 DENUMIREA INDICATORILOR > £ e Ss 5 = O Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 112 (70.02.50 70.234,12 Protectia mediului 113 17402 83.019,68 CHELTUIELI CURENTE 114 (01 38.152,93 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 115 56 39.152,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 116 |70 43.8866,73 TITEUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 1% 1 43.866,73 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor : 118 [74.02.05 0,00 Salubritate 119 ,74.02.05.01 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 120 |74.02.05.02 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 121 [74.02.06 83.019,66 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 122 |79.02 160.738,74 Combustibili si energie 123 [81.02 117.225,33 CHELTUIELI CURENTE 124 |01 115.116,49 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 125 56 115.116,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 126 |70 2.108,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 127 |71 2.108,84 Din total capitol Energie termica 128 [81.02.06 117.225,33 Transporturi 123 |84.02 43.513,41 CHELTUIELI CURENTE 130 |01 28.263,97 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 131 56 28.263,97 CHELTUIELI DE CAPITAL 132 170 15.249,44 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 133 71 15.249,44 Din total capitol Transport rutier 134 [84.02.03 41.096,41 Drumuri si poduri 135 |84.02.03.01 10.341,81 Pag.23/24

s E 3 E m = m DENUMIREA INDICATORILOR = 2 2 o = Z G 8 a o Transport in comun 136 |84.02.03.02 7.945,66 Strazi 137 184.02.03.03 22.808,94 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 138 84.02.50 2.417,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 139 96.02 0,0a REZERVE 140 [97.02 0,00 EXCEDENT 141 [98.02 0,00 DEFICIT 142 |99.02 29.639,51 Pag. 24/24 Director Economn , Ec.Smaranda afacicu, i i i, 4 M Sef Serviciu Buget, Ec.Stelian Stanciu,

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

JUDEȚUL:TIMIS Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL TIMISOARA Anexa nr.1 BUGETUL GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2012 Bugetul instituțiilor Bugetu împrumuturilor Cod Bugetul pub ce finanțate Transferuri Total 2 din venituri propri Total între bugete rând local - N buget general si subventii din (se scad) externe interne bugetul local A 0 1 2 3 4 5=1+2+3+4 5 7=5-6 VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01 763.581,97 185.196,95 - 39.519,01 988.297,93 2.961,28 985.336,65 Venituri curente (rd.03+17) - 02 579.441,16 175.674,807 | - 755.115,86 = _ 755.115,96 Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) 03 501.008,99 7 501.008,99 501.008,99 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane 1079.47 1.079,47 _ juridice, din care: 04 1.079,47 impozit pe profit 05 1.079,47 1.079,47 1.079,47 impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08), din care: 06 251.319,32 251.319,32 7 251.319,32 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *) 07 8.937,57 8.937,57 8.937,57 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08 242.381,75 242.381,75 242.381,75 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09 783,33 783,33 783,33 impozite şi taxe pe proprietate 10 89.620,47 89.620,47 89.620,47 Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15) 11 157.511,56 - - - 157.511,56 - 157.511,56 Sume defalcate din TVA 12 128.875,00 128.875,00 128.875,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri 13 538,63 539,63 539,63 Taxe pe servicii specifice 14 212,16 212,16 212,16 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 27.884,77 27.884,77 sau pe desfasurarea de activitati 15 27.884,77 Alte impozite si taxe fiscale 16 594,84 594,84 594,84 Venituri nefiscale 17 78.432,17 175.674,80 254.106,97 254.106,97 Pagina 1 din 4

Bugetul instituțiilor Bugetul împrumuturilor cot | bou | ar too | arian 10 rând local si subventii din (se scad) buget general bugetul local externe interne A o 1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5-6 Venituri din capital 18 7 = Operatiuni financiare 19 = Subvenţii (rd.21+22) 20 71.217,89 4.505,09 - - 75.122,98 2.961,28 72.761,70 Subvenţii de la bugetul de stat 21 71.217,89 1.068,10 72.285,99 72.285,99 Subvenţii de la alte administrati 22 3.436,99 3.436,99 2.951,26 475,71 Sume primite de la UE în contul platilor efectuate 23 112.922,92 5.017,06 117.939,98 117.939,98 CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40) 23 793.221,48 185.196,95 7 39.518,01 1.017.937,44 2.961,28. 1.014.976,16 Cheltuieli curente (rd.25 la rd 34) 24 673.692,85 182.781,69 - 39.519,01 895.993,55 2.961,28 893.032,27 Cheltuieli de personal 25 163.200,00 84.495,00 247.695,00 247 695,00 Bunuri si servicii 26 172.653,11 90.78401 | 263.417,12 263.417,12 Dobanzi 27 17.664,80 17.664,80 17.664,90 Subventii 28 54.000,00 54.000,00 54.000,00 Fonduri de rezerva 29 - Transferuri intre unitati ale administratiei publice 30 3.561,01 3.561,01 2.961,28 599,73 Alte transferuri 31 17,51 17,51 17,51 ratelor nantare din Fonduri externe nerambursabile 32 242 898.02 7522.68 39519.01 269.939.71 289.939.71 Asistenta sociala 33 15.998,30 15.998,30 15.998,30 Alte cheltuieli 34 3.700,00 3.700,00 3.700,00 Cheltuieli de capital 35 101.362,89 2.415,26 103.778,15 103.778,15 Operatiuni financiare (rd.37+38) 36 18.165,74 7 7 7 18.165,74 18.165,74 Imprumuturi acordate 37 - - Rambursari de credite externe si interne 38 18.185,74 18.165,74 18.185,74 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 39 7 - Rezerve 40 - Pagina 2 din 4

Bugetul instituțiilor | Bugetul împrumuturilor Transferuri _ a Prigat din venituri propri Total între NINA buget e eneral si subventii din (se scad) bugetul local externe interne A o 1 2 3 4 5=1+2+3+4 s 7=5-6 EXCEDENT(+YDEFICIT(-) 9 - - - (rd.01-rd.23) 41 29.639,51 29.639,51 - 29.639,51 PE CAPITOLE: 42 793.221,48 185.196,95 - 39.519,01 1.017.937,44 2.961,28 1.014.976,16 Autoritati publice si actiuni externe 43 51.037,59 - - = 51.037,59 = 51.037,59 Sectiunea de functionare 44 48.015,84 48.015,84 48.015,84 Sectiunea de dezvoltare 45 3.021,75 3.021,75 3.021,75 Alte servicii publice generale 46 4.052,57 3.380,00 - - 7.432,57 2.000,00 5.432,57 Sectiunea de functionare. 47 _. 4.052,57 3.335,00 -:. "7.387,57. 2:000,00 5.387,57 Sectiunea de dezvoltare 48 45,00 45,00 45,00 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 49 17.664,90 - - - 17.864,90 - 17.664,90 Sectiunea de functionare 50 17.664,90 17.864,90 17.664,90 Sectiunea de dezvoltare 51 = - Ordine publica si siguranta nationala 58 12.236,89 - - = 12.236,89 - 12.236,89 Seciiunea de functionare 59 12.163,61 12.163,61 12.163,61 Sectiunea de dezvoltare 60 73,28 73.28 73,28 invatamant 61 145.099,69 15.702,17 - - 160.801,86 - 160.801,86 Sectiunea de functionare 62 142.297,10 15.702,17 157.999,27 157.999,27 Sectiunea de dezvoltare 63 2.802,59 2.802,59 2.802,59 Sanatate 64 7.530,10 163.677,38 - - 171.207,49 961,28 170.246,21 Sectiunea de functionare 65 6.379,13 154.003,91 160,383,04 160.383,04 Sectiunea de dezvoltare 86 1.150,97 9.673,48 10.824,45 961,28 9.863,17 Cultura, recreere si religie 87 53.880,53 1.675,00 - - 55.555,53 - 55.555 53 Sectiunea de functionare 68 40.359,27 1.583,00 41.942,27 41.942,27 Sectiunea de dezvoltare 69 13.521,26 82,00 13.613,26 13.613,26 Asigurari si asistenta sociala 70 34.433,16 - - - 34.433,16 - 34.433,16 Sectiunea de functionare 71 32.890,74 32.890,74 32.890,74 Sectiunea de dezvoltare 72 1.542,42 1.542,42 1.542,42 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 73 118.901,98 | 782,38 - - 118.664,37 - 119.664,37 Sectiunea de functionare 74 39.770,95 634,93 40.405,88 40.405,88 Pagina 3 din 4

Bugetul instituţiilor | Bugetul împrumuturilor ublice finanțate Tran: i A Prigat din venituri propri Total scr bugete buget "A aneral si subventii din (se scad) bugetul local externe interne A 0 1 2 3 4 5=112+3+4 6 7=5-6 Sectiunea de dezvoltare 75 79.131,03 127,46 79.258,49 79.258,49 Protectia mediului 76 98.982,54 - = - 98.982,54 = 98.982,54 Sectiunea de functionare 7 15.962,88 15.962,88 15.962,88 Sectiunea de dezvoltare 78 83.019,66 83.019,66 83.019,66 Combustibili si energie 82 147.225,33 - - 39.519,01 186.744,34 - 186.744,34 Sectiunea de functionare 83 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Sectiunea de dezvoltare 84 117.225,33 39.519,01 156.744,34 156.744,34 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 85 45,00 - - - 45,00. - 45.00 Sectiunea de functionare 86 45,00 45,00 45,00 Seciiunea de dezvoltare 87 - - Transporturi 88 102.131,20 - - - 102.131,20 - 102.131,20 Sectiunea de functionare 89 58.617,79 58.617,79 58.617,78 Sectiunea de dezvoltare 90 43.513,41 43.513,41 43.513,41 DIRECTOR ECQNOMIC EC. SMARANDA Îi UA A Pagina 4 din 4 SEF SERVICIU BUGET EC. STELIANA STANCIU D

Atasament: Anexa_nr_6.pdf

ROMÂNIA Anexa 1al2 JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, FI MUNICIPIUL TIMIŞOARA DAR Gl SC2012- Dr. ing. Gheorghe CIUHANDU N a re PROGRAM DEZVOLTARE 2012 fl i PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERARE 2012 mii lei cu amendament SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL din care Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 Excedent | Valoare proiect | Buget de Buget EU Parteneri | Credite 2011 Stat uge Chelt Avans pt. & Cheltuieli | Neeligi derulare | Alte Surse (inclusiv TVA) TVA 0 1 2 3 4 5 6 7 | 9 10 11 TOTAL GENERAL |! 334.452,18| 25,938,88| 302.359,50|65.335,27| 127.672,27 100.484,43 1.441,20 39.519,01 TOTAL GENERAL Il 334.452,18| 25.938,88 302.359,50| 65.335,27, 127.672,27| 6.793,86| 7.613,60| 53.984,29| 32.092,68| 1.441,20 39.519,01 i LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 261.605,83| 25.596,32 248.853,15| 59.949,02 99.935,91 1.820,67 1.447,48| 45.299,66| 12.752,68 881,40| 39.519,01 LUCRĂRI NOI-B 72.846,35 342,56 53.506,35 5.386,25 27.738,36 4.973,19 6.166,12 3.684,63) 19.340,00 559,80 0,00 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. 0,00 0,00 TOFAL GENERAL CH I 5 02.35 Capitolul 65.02 învățământ 1.109,00[; 1.109,00 041 vătământ secundar. 1.109,00 1.109,00 6 -02.04.02 Învățământ secundar 1.109,00 1.109,00 superior 0,00 A. Lucrări în continuare 1.109,00 0,00 1.109,00 Formarea continuă a cadrelor didactice printr-un model inovativ de 254,00 0,00 254,00 46,00 197,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lended learning" ID 38652 - Colegiul Naţional Bănăţean// POSDRU Moştenirea culturală în viața de zi cu zi zonele de frontieră ID MIS- ETC 428 12,00 0,00 12,00 0,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -D, Obradovici / IPA Moştenirea culturală în viața de zi cu zi zonele de frontieră ID MIS- ETC 428 18,00 0,00 18,00 0,00 15,00 3,00 0,00 0,00 0,00 c. C.D. LOGA / IPA

SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL din care Conir. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 Excedent | Valoare proiect | Buget de Buget EU Parteneri | Credite 2011 Stat 9 Chett. Avans pt. & Neeligil derulare | Surse (înclu TVA) 0 1 2 3 4 5 6 7 $ 14 11 Firma de exercițiu - o şansă pentru cariera ta Contract 00 „20 0,00 0,00 0,00 0,00 POSDRU/22/24/G/35273 - Colegiul 825,00 9.00 825,00 94,79 586.01 a 1 Economic F.S.Nitt/POSDRU , Capitolul 66.02 Sănătate 0,00 7.522,68 910,51) 5.017,06, 71371|. 000| 000|; 645,74] 88140[ 0.06 66.02.06: Spitale 8.168,42 0,00) 7.522,68| 713,71 0.00 0,00|....:645,;74| 881,40 0,00 A. Lucrări în continuare 8.168,42 000| 7.522,68| 910,51) 5.017,06| 713,71 0,00 0,00| 645,74| 881,40 0,00 Dezvoltarea complementara a | or radiante la Clinica de 46, Oncaterapie USS si Spitalul Clinic 2.214,08 0,00 2.214,09 232,68 1.512,88 0,00 0,00 0,00 0,00 168,53 Municipalde Urgenta Timisoara nat Center of Vitro-Retinal și SC and Ophthalmo-Oncology 2.170,08 000) 217008| 23408) 1.523,13 0,00 0,00 0,00 0,00| 412,87 0,00 Screeningul bolilor metabolice la nou- nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborarii 3.784,25 3.138,51 euro-regionale.Cross-border cooperation- Hungary-Romania (2007- 2013 Code HURO 0802/008 AF) 0,00 443,75 1.981,05 713,71 0,00 0,00 645,74 0,00 0,00 aaa ora untură, recreere si | 526o,7a| 12668) astamo| d6145| 21507al sasi) oval osers| 00000 az 5.269,79|. astari LI a a 1 agrement... E : 461,45) 2.150,18 53,31 __ 639,73) 0.001, IA. Lucrări în continuari 5.269,79 126,68 3.314,79 461,45 2.150,78 53,31 639,73) 1.955,00 0,00 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 4.904,39 3.074,39 180/2007 108,57 436,25 1.885,99 49,43 9,52 593,20j 1.830,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Buget focal TOTAL din care Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 Excedent | Valoare proiect | Buget de Buget EU Parteneri | Credite 2011 Stat Avans pi. & Chettuieli derulare | Alte Surse Eligibile (inclusiv TVA) TVA 9 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 Biodiversitatea si protectia mediului - abordare responsabila a problemelor 240,40 160,40 de mediu a doua orase infratite - BIOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4 18,11 16,81 109,95 2,59 0,00 31,05 80,00 0,00 0,00 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane rgi, pentru participarea la Conveniia 125,00 80,00 Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 Capitolul 68.02 Asigurăti Şi 1.369,00 704,00 Asistența Socială 1.369,00 704,00 68:02. 06 Asistenta Socială pentru 25,00 25,00 familie si copii A. Lucrări în continuare 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reconstructia statutului femeii de la scriminare la dezvoltare profesionala 25,00 0,00 25,00 9,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 si egalitate de sanse 68.02.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii 1.344,00 0;00 579,00 57,00 508,006 14,00 0,00 0,00 665,00 0,00 sociale A. Lucrări în continuare 1.344,00 0,00 679,00 57,00 608,00 14,00 0,00 000| 665,00 0,00 0,00 BARRABARRIPEN 1.344,00 0,00 579.00| 5700, 608,.00| 14,00 0.00 000| _66500| 0,00 0,00 Capitolul 70:02: Locuirite,, servicii si PPE : a e : : dezvoltare publica 52.616,84 342,56 37.526,84 3.152,57 17.566,80|, 4.720,06 5.835,00 5.692,81 15-090,00 0,00 52.616,84|. 37.526,84

SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL din care Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 Excedent | Valoare proiect | Buget de Parteneri Buget EU Credite 2011 Stat Avans pt. & derulare | Alte Surse | o 1 2 3 4 5 6 7 10 11 ări noi E [B- Lucrări noi 52.616,84 342,56 37.526,84| 3.152,37| 17.566,80| 4.720,06| 5.835,00! 5.692,81| 15.090,00] 559,80 0,00 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega 8.744,91 7.194,91 Timisoara, HCL 352/2010 0,00 367,99 1.675,22 41,70) 4.609,84 500,16| 1.550,00 0,00 0,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL| 16.632,14 10.482,14 355/2010 0,00 983,07 1.145,06 111,40 265,13, 1.977,48| 6.150,00 0,00 0,00 Sistem agro-logistic regional integrat, 4.204,65 2.104,65 HCl 242/2010 161,86 273,61 1.788,95 42,09 2.100,00 0,00 0,00 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita- 3.199,40 2.659,40 incubator de afaceri, HCL 302/2010 0,00 187,27 853,13 520,20 39,60 499,40 540,00) 559,80 0,00 infrastructura regionala de afaceri si 12.722,88 10.622,88 inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 0,00 707,94 3.225,06] 3.933,00 896,71) 1.860,17) 2.100,00 0,00 0,00 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri 7.112,86 4.462,86 informative, HCL 303/2010 180,70 532,49 2.879,38 71,67 23,72 855,60) 2.650,00 0,00 0,00 Gai : = i : : 7 SPION TPS Protecția Mediul | ss01occ| 000| 8a01966| 5089,88| 33275.99| res0cl oo0l4zacersl 000| 000| 000 740206 Canalizaroa si tratarea ga 019,66 0,00) 83.019.66|, 5.089,88, 33279:99| 783.06| . 0,00[43.866,73 000|" 0,00 5:00 apelor reziduale A. Lucrări în continuare 83.019,66 0,00 83.019,66| 5.089,88| 33.279,99 783,06 0,00| 43.866,73 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in, 39.152,93 0,00 39.152,93| 5.089,88j 33.279,99 783,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 judetul Tirnis

SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL din care Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 Excedent | Valoare proiect | Buget de Buget EU Parteneri Credite 2011 Stat Avans pi. & Cheltuieli derulare | Alte Surse o i 2 3 4 5 8 7 $ 10 11 Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale şi modernizarea iză t laţi lui canaliză pen Tu popu aţia ui 43866.73 43.866.73 Timişoara situat în judeţul Timiş din România” (măsura ISPA 2000/RO/16/P/PE/004). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00j43.866,73 0,00 0,00 0,00 EI PR SII 154635,50| 25.469,64| 147.645,56[52.698,56| 55.260,35| 170,64) 000| 000| 6.986,04 _0,00| 38.519,01 [81:02.06 Energie termică 170;64 0;00 0;00|.:6:986,94 0,00|:39.519,01 A. Lucrări în continuare 154.635,50| 25.469,64, 117.648,56|52 698,56| 55.260,35| 170,64 0,00 0,00| 6.986,94) 0,00 39.519,01 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția 154.635,50 147.648.56 mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 25.469,64 52.698,56) 55.260,35 170,64 0,00 0,00) 6.986,94 0,00| 39.519,01 Capitolul 84:02, Transporturi 28.263,97|: 0,00) _21.513,97| :2:824,71|;12.859,28| 1772488) 3:785,02|6:750,001. -0,00 0.00 02.03 Transport rutieri. 28.263,97| 000) 2151397) 2824 TI 320.08[, 1124188) 3785.02) 6.750,00 00| 0.00 Drumuri si poduri 8.081,61 0,00 6.631,61 930,41 4.235,63 10543 9 0,00 B, Lucrări noi 8.081,61 0,00 6.631,61 930,41 4.235,63 105,43 118,59] 1.240,55] 1.450,00 0,00 0,00 Amenajare Complex rutier zona 8.081,61 6.631,61 Michelangelo 0,00 930,41 4.235,63 105,43 118,59) 1.240,55, 1.450,00 0,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 20.182,36 0,00 14.882,36) .1:894,30 8:623.65 214;65|::1:605,29|::2:544,47 5.300,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 8.034,46 0,00 5.534,46 590,83 2.689,72 66,95| 1.393,76 2.500,00 0,00 0,00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HoL| 9709446 5.534,46 304/2010 09,00 590,83 2.689,72 86,95) 1.393,76 793,20) 2.500,00 0,00 (0,00 B. Lucrări noi 12.147,90 0,00 9.347,90) 1.303,47 5.933,93 147,70 211,53, 1.751,27) 2.800,00 0,00 15.00

SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL din care Conir. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 Excedent | Valoare proiect Buget de Buget EU Parteneri Credite 2011 Stat Ss | Chelt Avans pt. & Nes derulare | Alte Surse (inclusiv TVA) 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str 12.147,90 9.347,90 Qvidiu Balea, HCL 439/2010 0,00 1.303,47 5.933,93 147,70 211,53| 1.751,27| 2.800,00 0,00 * Suma reprezinta contributia proprie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara. "* Suma reprezinta contributia proprie a Primariei Dumbravita. DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ 4 DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE e, p Smaranda HARACICU /f Aurelia JUNIE Fi f Verificat SEF SERVICIUL INVESTITII INTOCMIT um ia TOMA Ni

Atasament: Anexa_nr_4.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA ECONOMICA

mii lei

BUGET CREDITE INTERNE 2012 Anexa nr.4

DENUMIREA INDICATORILOR

C od

r an

d

C od

in di

ca to

r

P ro

gr am

TOTAL CHELTUIELI 1 39.519,01 CHELTUIELI CURENTE 2 01 39.519,01

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 3 56 39.519,01

CHELTUIELI DE CAPITAL 4 70 0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 5 79.07 39.519,01

Combustibil si energie 6 81.07 39.519,01 CHELTUIELI CURENTE 7 01 39.519,01

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 8 56 39.519,01

CHELTUIELI DE CAPITAL 9 70 0,00

Din total capitol

Energie termica 10 81.07.06 39.519,01

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 11 96.07 0,00

REZERVE 12 97.07 0,00

EXCEDENT 13 98.07 0,00

DEFICIT 14 99.07 39.519,01

Primar,

Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu, . . . . . . . . . . . .

Director Economic,

Ec.Smaranda Haracicu, . . . . . . . . . . . .

Sef Serviciu Buget,

Ec.Steliana Stanciu, . . . . . . . . . . . .

Pag. 1 / 1