keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 195/21.07.1998 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1998

21.07.1998

Hotararea Consiliului Local 195/21.07.1998
privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1998


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0989235/16.07.1997 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1998;
Avand in vedere adresa Consiliului Judetean Timis nr.371/10.07.1998;
In conformitate cu Legea nr.109/1998 privind bugetul de stat pe anul 1998;
In conformitate cu Legea nr.72/1996 privind Finantele publice;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.20 lit.(e),art.44 lit.(e) si art.103 din Legea nr.69/1991, republicata si modificata;
In temeiul art.28 alin.1 si 3 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1.: Se aproba proiectul bugetului local pe anul 1998, conform Anexei nr.1,
dupa cum urmeaza:

VENITURI BUGET INITIAL
(mii lei)

VENITURI TOTAL 254.432.400,00
din care

I. Venituri proprii 99.700.000,00
II. Sume defalcate din 38.388.000,00
impozitul pe salarii
III. Subventii primite din 82.161.000,00
bugetul de stat
din care:
pentru protectie sociala 50.161.000,00
pentru investitii 32.000.000,00
IV. Investitii BERD 33.183.400,00
V. Alte surse 1.000.000,00


CHELTUIELI
CHELTUIELI TOTAL 254.432.400,00

din care
Cheltuieli curente 175.214.587,00
Cheltuieli de capital 79.217.813,00

FOND DE REZERVA: 50.000,00


Art.2: Influentele privind cheltuielile de capital se vor reflecta in listele
de investitii, Anexa nr.2 la prezenta hotarare.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a hotararii se incredinteaza Directia
Economica si Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei Relatii Comunicare;
Directiei de Urbanism;
Biroului Corp Control Primar;
Directiei Generale a Finantelor Publice si
Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
Administratiei Financiare a Municipiului
Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
MARGINEAN IOSIF
Contrasemneaza