keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 523/23.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

23.10.2014

Hotararea Consiliului Local 523/23.10.2014
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 495/ 10.10.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
In conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;
În temeiul art. 45, alin.(2)din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2014; Anexei nr. 2 - Proiecte cu finanţare externă nerambursabila.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 495/ 10.10.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Direcţiei Urbanism;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL Anexa 2.38-1 Hotarârea AF. coace DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JOJEDIpUI POD yeqosde weifosd ejuonţui SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 1.077.466,30 1.305,27 1.078.771,57 VENITURI PROPRII 48.02 596.710,29 0,00|. 596.710,29| î. VENITURI CURENTE 00.02 747.500,12 0,00 747.500,12 A. VENITURI FISCALE 00.03 703.003,56 0,00 703.003,58| Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL N 00.04 425.840,46| 0,00 425.840,46 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 4.566,56 0,00 4.566,56 Impozit pe profit 01.02 4.566,56 0,00 4.566,56 Impozit pe profit de la agentii economici IN O) SE IO DIO 01.02.01 4.566,58 0,00 4.566,56) A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE o 00.06 420.677,94 0,00 420.877,94 impozit pe venit o = 03.02 10.580,32 0,00 10.580,32 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal pa — 03.02.18 10.580,32 0,00 10.580,32 Cote si sune defalcate din impozitul pe venit N 04.02 410.097,62 0,06 410.097,82 Cote defalcate din impozitul pe venit SEA - 04.02.01 408.261,862 0,00 408.261,62) Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale < 04.02.04 1.836,00 0,00 1.836,00| A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL o _— 00.07 595,96 0,00 595,98 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital o _— 05.02 595,96 0,00 595,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital p- = 05.02.50 595,96 0,00 595,96 A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE m 00.09 89.200,22 0,00 8.200,22 impozite si taxe pe proprietate a _ 07.02 89.200,22 0,00 89.200,22| impozit pe cladiri o a 07.02.01 73.910,83 0,00 73.910,83| Pag. 1/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei Joyeoipul pod ,eqosde we1Boiq ejuSngul Jeoygoas impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 23.580,39 0,00 23.590,39 impozit pe cladiri - PJ 22 07.02.01.02 50.320,44| 0,00 50.320,44 Impozit pe terenuri 23 07.02.02 5.327,98 0,00 9.327,98| Impozit pe terenuri - PF 24 07.02.02.01 4.338,95 0,00 4.338,95| impozit pe terenuri - PJ 25 07.02.02.02 | 4.706,39 0,00 4.706,39| impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 282,64 0,00 282,64 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 27 07.02.03 5.698,08 0,00 5.698,08 Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 263,33 0,00 263,33 Ai. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 186.502,60 0,08 186.502,65 Sume defalcate din TVA 30 11.02 155.983,13 0,00 155.983,13 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, munti or, sectoarelor si Muni lui Bucuresti 31 11.02.02 1585.549,13 0,00 155.549,13 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.08 434,00 0,00 434,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 12.02 612,40 0,60 512,40 Taxe hoteliere 34 12.02.07 612,40 0,00 612,40 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 803,08 0,08 603,08 Impozit pe spectacole 36 15.02.01 240,16 0,00 240,18 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 362,92 0,00 362,92 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 16.02 28.303,99 0,00 29.303,99 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 24.832,27 0,00 24.832,27 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 18.02.02.01 14.415,46 0,00 14.415,46 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 16.02.02.02 10.416,81 0,00 10.416,81 |Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de funclionare 42 18.02.03 0,00 0,00 0,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 16.02.50 4.471,72 0,00 4471,72 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 00.11 1.460,28 0,00 1.460,28 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 1.460,28 0,00 1.460,28 Alte impozite si taxe 46 18.02.50 1.460,28 0,00 1.460,28 C. VENITURI NEFISCALE 47 00.12 44.496,58 0,00 44.496,55 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 22.832,15 0,00 22.832,15) Pag. 2/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD yeqoide ur1fo1q JeoynDo: 30.02 22.814,59 0,00 22.814,59 Venituri din proprietate Venituri concesiuni si închirieri 50 30.02.05 21.314,59 0,00 21.314,59 Alte venituri din concediuni si închirieri de catre institu publice 51 30.02.05.30 21.314,59 0,00 21.314,59 Venituri din dividende 52 30.02.08 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dividende de la alti platitori 53 30.02.08.02 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din doban: 54 31.02 17,56 0.00 17,56, Alte venituri din dobanzi 55 31.02.03 17,56 0.00] 17,56] CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 58 00.14 21.664,41 0,00 21.864,41 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 33.02 245,84 0,00 245,64 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 33.02.12 228,16 0,00 228,16 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubi 59 33.02.28 17,48 0,00 17,48 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise s0 34.02 3.622,44 0,00 3.622,44 Taxe extrajudiciare de timbru 61 34.02.02 3.622,44 0,00 3.822,44 Amenzi, penalitati si confiscari 62 35.02 10.010,41 0,00 10.010,41 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozi 83 35.02.01 10.010,11 0,00 10.0180,11 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de speci 64 35.02.01.02 10.010,11 0,00 10.010,11 Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 35.02.50 0,30 0,00 0,30 Diverse venituri 66 36.02 7.785,92 0,00 7.785,82 Taxe speciale 67 36.02.06 4.785,92 0,00 4.785,92) Alte venituri 68 36.02.50 3.000,00 0,00 3.000,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 69 37.02 | 0,00 5,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare peniru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetul ocai (cu semnul minus) 70 37.02.03 -32.642,93 0,00 -32.642,93 Varsaminte din sectiunea de funciionare 71 37.02.04 32.642,93 32.642,93 ÎL, VENITURI DIN CAPITAL 72 00.15 5.193,30 193,30 Venituri din valorificarea unor bunuri 73 39.02 5.193,30 5 5.193,30 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 74 39.02.01 0,07 0,07 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 75 39.02.03 2.538,60 2.538,80 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 76 39.02.07 2.387,60 2.387,60| Depozite speciale pentru constructii de construinte 77 39.02.10 267,03 267,03 Pag. 3/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POD 1eqosde ureifioid yeoynoe1 uesfoiij IV. SUBVENTII 00.17 155.878,27 504,68 158.382,85 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 73 090.18 155.878,27 504,68 156.382,95| Subventii de la bugetul de stat 80 42.02 155.878,27 504,68 A. De capital 81 148.757,07 504,68 149.261,75) Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 82 42.02.16 5.000,00 0,00 5.000,05 n sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor invesi 83 42.02.18.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 84 42.02.20 143.757,07 504,68 144.261,75 j B. Curente 85 7.121,26 0,06 7.121,20) Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 85 42.02.34 65,12 0,00 65,12) Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 87 42.02.41 7.056,08 0,00 7.056,08 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 38 45.02 188.894,61 800,59 169.695,2 Fondul European de Dezvoltare regionala 89 45.02.01 120.180,60 800,59 120.981,19) Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 90 45.02.01.01 106.304,83 800,59 107.105,42| |Sume primite în contul platilor efectuate în anii anterio 91 45.02.01.02 10.618,23 0,00 10.618,23| Prefinantari 92 45.02.01.03 3.237,54 0,00 3.237,54) Fondul Social European 93 45.02.02 1.454,26 0,06 1.454,26| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 94 45.02.02.01 173,57 0,00 173,57 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 95 45.02.02,02 1.280,69 0,00 1.280,68 Fondul de Coeziune 96 45.02.03 46.373,13 0,00 46.373,13 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 97 45.02.03.01 28.856,48 0,00 28.856,48 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 98 45.02.03.02 7.429,52 0,00 7.429,52 Prefinantari 99 45.02.03.03 10.087,13 0,00 10.087,13 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 100 45.02.07 861,98 0,00 351,98 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 101 45.02.07.01 10,28 0,00 10,28 Prefinantari 102 45.02.07.03 351,70 0,00 851,70 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 103 45.92.15 44,64 0,00 44,64 Prefinantari 104 45.02.15.03 14,64 0,00 44,64 TOTAL CHELTUIELI 105 1.095,531,21 1.305,27 1.096.838,48 CHELTUIELI CURENTE 108 01 977.561,48 1.305,27 978.886,75 Pag. 4/24

DENUMIREA INDICATORILOR pui POD yeqosde yeoyosi Wwe16od ITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 07 10 208.534,93 0,00| 208.534,93 ITLUL II BUNURI SI SERVICII 08 20 255.968,66 0,00| 255.968,66 IEEE ITLUL iH DOBANZI 30 26.028,56 0,00| 26.028,56 TLUL IV SUBVENTII 10 40 168.876,99 0,00| 169.876,99 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 11 51 20.241,19 0,00 20.241,19 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 12 56 275.593,69 1.305,27| 276.898,96 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 13 57 14.570,16 0,00| 14.570,18 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 114 59 6.747,30 0,00| 8.747,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 115 70 83.218,94 0,00| 83.218,94 — TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 16 71 83.218,94 0,00 83.218,94 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 17 81 34.750,79 0,00 34.750,79 3. artea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 118 50.02 80.976,50 0,00 80.976,50 utoritati publice si actiuni externe 18 51.02 49.682,94 0,00 49.682,94 HELTUIELI CURENTE 20 01 47.060,43 0,00 47.060,43) i TLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 21 10 33.103,37 0,00 33.103,37 TOI TLUL Ii BUNURI SI SERVICII 22 20 10.888,44 0,00 10.888,44| TITLUL X ALTE CHELTUIELI 23 59 3.068,62 0,00 3.068,62 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 2.622,51 0,00 2.822,51 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 n 2.622,51 0,00 2.822,51 Din total capitol utoritati executive si legislative 126 51.02.01 49.682,94 0,00| 49.682,94 utoritati executive 127 51.02.01.03 49.682,94 0,00| 49.682,94 te servicii publice generale 128 54.02 5.265,00 0,00 5.285,00 HELTUIELI CURENTE 129 01 4.870,00 0,00 4.870,00 TLUL IF BUNURI SI SERVICII 130 20 2.100,00 0,00 2.100,00| <<) TLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 131 51 2.770,00 0,00 2.770,09) CHELTUIELI DE CAPITAL 132 70 0,00 0,00 0,00) TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 133 81 395,00 0,00 395.00| | [Din total capitol Pag. 5/24

DENUMIREA INDICATORILOR POS eyuonguj uesBold Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administra publice locale 134 54.02.07 0,00 0,00 0,00, Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 135 54.02.10 2.735,00 0,00 2.735,00 Alte servicii publice generale 136 54.02.50 2.530,00 0,00) 2.530,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 137 55.02 26.028,58& 5,00 26.028,55 CHELTUIELI CURENTE 138 01 26.028,56 0,00 26.028,56 TITLUL îl DOBANZI 139 30 26.028,58 0,00 26.028,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 140 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 141 55.02.01 26.028,56 0,00 26.028,56 Partea a li-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 142 59.02 17.722,30 2,00 17.722,30 Ordine publica si siguranta nationala 81.02 17.722,30 0,00 11.722,38 CHELTUIELI CURENTE 01 16.599,84 0,00 16.599,84 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 10 14.000,00 0,00 14.000,00 TITLUL E BUNURI SI SERVICII 20 2.384,84 0,00 2.384,84 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 15,00 0,00 15,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.122,46 0,00 1.122,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.122,46 0,00 Din total capitol 1.122,46) | i Ordine publica 61.02.03 16.715,18 0,00, 16.715.18| e locala 61.02.03.04 16.715,18 0,00 16.715,18| Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civita nonmilitara) 61.02.05 1.007,12 0,00| 1.007,12, Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 154 64.02 360.967,98 1.305,27 362.273,25 invatamant 155 65.02 186.853,72 1.305,27 188.158,95 CHELTUIELI CURENTE 56 01 180.915,13 1.305,27 182.220,40 TITLUL f CHELTUIELI DE PERSONAL 57 10 126.402,83 0,00 126.402,83 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 20 49.100,00 0,00 49.100,00 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 59 56 709,83 1.305,27 2.015,10 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 160 57 1.802,00 0,00 1.602,00 Pag.8/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po po veqoide ure1601_j TITLUL X ALTE CHELTUIELI 181 59 3.100,67 0,00 3.100,67 CHELTUIELI DE CAPITAL 62 70 5.562,03 0,00 5.562,03 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 83 71 5.582,03 0,00 5.562,03 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 64 81 376,56 0,00 376,56 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 65.02.03 63.051,52 0,00 53.051,52 invatamant prescolar 56 65.02.03.01 34.760,52 0,00 34.760,52 Invatamant primar 67 65.02.03.02 28.291,00 0,00 28.291,00 Invatamant secundar 168 65.02.04 122.522,47 1.305,27 123.827,74 invatamant secundar inferior 169 65.02.04.01 38.903,49 0,00 Invatamant secundar superior 70 65.02.04.02 81.458,62 1.305,27 38.903,49 82.763,89| invatamant profesional 65.02.04.03 2.160,36 0,00 2.180,38 invatamant posiliceal 72 65.02.05 1.279,73 0,00 Sanatate 173 86.02 40.379,90 0,00 1.279,73 40.379,90| CHELTUIELI CURENTE 174 01 28.175,36 0,00 28.175,36 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 175 10 4.694,04 0,00 4.894,04 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 76 20 8.434,00 0,00 8.434,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE m 51 9.454,15 0,00 9.454,15 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 6.593,17 0,00 6.593,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 79 70 11.204,54 0,00 11.204,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 80 71 11.204,54 0,00 11.204,54 Din fotal capitol Servii medicale in unitati sanitare cu paturi 81 66.02.06 35.251,86 0,00 35.251,85 Spitale generale 82 66.02.06.01 35.251,86 0,00 35.251,86 Servi de sanatate publica 183 66.02.08 5.128,04 0,00 5.128,04 Cultura, recreere si religie 184 57.02 87.041,26 0,00 87.041,26 CHELTUIELI CURENTE 85 01 82.029,28 0,00 82.028,28 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 186 10 14.399,93 0,00 14.399,93 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 187 20 62.612,00 0,00 62.612,00 Pag. 7/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po yeqoide yeonoel TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 188 51 4.737,90 0,00 4.737,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 189 56 279,45 0,00 279,45| CHELTUIELI DE CAPITAL 190 70 4.823,70 0,00 4.823,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 191 71 4.823,70 0,00 4.823,70) TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 192 81 188,28 0,00 188,28| Din fotal capitol Servicii culturale 193 67.02.03 31.112,18 0,00 31.112,18| Insiituiii publice de spectacole si concerte 194 67.02.03.04 20.707,25 0,00 20.707,25 Case de cultura 195 67.02.03.06 10.404,93 0,00 10.404,93| Servicii recreative si sportive 196 67.02.05 52.326,08 0,00 52.326,08 Sport 197 67.02.05.01 24.408,38 0,00 24.408,38 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 198 67.02.05.03 27.917,70 0,00 27.917,70 Alte servicii în domeniile culturii, recreerit si religiei 199 67.02.50 3.603,00 0,00 3.603,00 Asigurari si asistenta sociala 200 58.02 46.693,10 0,00 48.893,10 CHELTUIELI CURENTE 201 01 46.293,95 0,00 46.293,95 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 202 10 15.934,96 0,00 15.934,96| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 203 20 6.120,38 0,00 6.120,38 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 204 51 2.014,00 0,00 2.014,00) Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 205 56 9.256,45 0,00 9.256,45 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 206 57 12.968,16 0,00 12.988,16 CHELTUIELI DE CAPITAL 207 70 399,15 0,00 | 399,15| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 208 71 399,15 0,00| ţ 399,15 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 208 68.02.04 861,00 0,00 861,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 210 68.02.05 22.322,00 0,00 22.322,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 211 68.02.05.02 22.322,00 0,00 22.322,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 212 68.02.06 10.187,65 0,00| 10.187,65 Crese 213 58.02.11 1.828,99 0,00 1.828,99| Prevenirea excluderii sociale 214 68.02.15 11.471,30 0,00 11.471,30) Ajutor social 215 68.02.15.01 4.450,60 0,00 | 4.450,60 Pag.8/24

DENUMIREA INDICATORILOR pui po3 PO) yeqoide uie1Bo1d Cantine de ajutor social 216 68.02.15.02 7.020,70| 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 217 68.02.50 22,16 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 218 569.02 226.885,78 0,00 226.885,78 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 219 70.02 204.041,58 9,06 204.041,55 CHELTUIELI CURENTE 220 01 153.837,03 0,00 153.837,03 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 221 20 44. 441,03 0,00 44.441,03 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 222 51 1.250,14 0,00 1.250,14 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 223 56 107.767,85 0,00 107.767,85 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 224 59 378,01 0,00 378,01 CHELTUIELI DE CAPITAL 225 70 27.286,62 0,00 27.286,62 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 226 71 27.286,62 0,00 27.288,82 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 227 81 22.917,94 0,00 22.917,94 Din tota! capitol Locuinte 228 70.02.03 42.040,69 0,00 42.040,69 Dezvoltarea sistemului de locuinte 229 70.02.03.01 42.040,69 0,00 42.040,68 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 230 70.02.03.30 | 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 231 70.02.05 | 18.948,86 0,00 18.948,86 Alimentare cu apa 232 70.02.05.01 18.948,86 0,00 18.948,86 luminat public si electrificari rurale 233 70.02.08 14.811,68 0,00 14.811,68 imentare cu gaze naturale in localitati 234 70.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00 te servi or si dezvoltarii comunale n domeniul locuintei, servi 235 70.02.50 127.040,36 0,00 127.040,36 rotectia mediului 236 14.02 22.844,19 0,00 22.844,15 HELTUIELI CURENTE 237 01 21.788,19 0,00 21.788,18 TLUL îl BUNURI SI SERVICII 238 20 20.600,00 0,00 20.600,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 239 56 1.188,19 0,00 1.188,19 CHELTUIELI DE CAPITAL 240 70 1.056,00 0,00 1.056,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 241 71 1.056,00 0,00 1.058,00 IL Din total capita! Salubritate si gestiunea deseurilor 242 74.02.05 21.656,00 0,00 21.656,00| Pag.9/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 po Jeqoide Salubritate 243 74.02.05.01 15.156,00 0,00 15.158,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 244 74.02.05.02 6.500,00 0,00 6.500,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 245 74.02.06 1.188,19 0,00 1.188,19 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 246 79.02 408.978,65 0,00 408.878,55 Combustibili si energie 247 81.02 129.005,45 0,06 129.005,45 CHELTUIELI CURENTE 248 01 128.005,45 0,00 129.005, TITEUL IV SUBVENTII 249 40 123.576,99 0,00 123.576,99, Titlut VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 250 56 5.428,46 0,00 5.428,46| CHELTUIELI DE CAPITAL 251 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 252 81.02.08 129.005,45 0,00 129.005,45 Transporturi 253 84.02 279.973,20 0,06 279.873,20 CHELTUIELI CURENTE 254 01 239.958,26 0,00 239.958,28| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 255 20 49.287,97 0,00 49.287,97 TITLUL IV SUBVENTII 256 40 46.300,00 0,00 46.300,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 257 56 144.370,29| 0,00 144.370,29 CHELTUIELI DE CAPITAL 258 70 29.141,93| 0,00 29.141,93 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 259 71 29.141,93 0,00 29.141,93 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 260 81 10.873,01 0,00 10.873,01 Din total capitol Transport rutier 261 84.02.03 279.973,20 0,00 279.973,20| Drumuri si poduri 262 84.02.03.01 37.269,30 0.00| 37.269,30 Transport in comun 263 84.02.03.02 172.770,81 0,00 172.770,81, Strazi 264 84.02.03.03 89.933,09 0,00 69.933,08 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 265 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 266 $6.02 0,00 0,00 0,05 REZERVE 267 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 268 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 268 99.02 18.064,91 0,00| 18.064,51 Pag. 10/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei poa 1oţeolpul poa yeqoide eyuengul Jeoynos1 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 721.978,35 0,00 721.978,39) TOTAL. VENITURI 00.01 721.878,39 0,00 721.978,39 VENITURI PROPRII 48.02 591.516,99 0,00 591.516,99 1. VENITURI CURENTE 00.02 714.857,19 0,00 714.857,15 A. VENITURI FISCALE 00.03 703.003,56 0,00 703.003,56| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 425.840,46 0,00 425.840,45 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 4.566,56 0,00 4.566,56 impozit pe profit | Ni SO Dr | o 01.02 4.566,56 0,00 4.566,56 Impozit pe profit de la agentii economici a 01.02.01 4.566,56 0,00 4.566,56| A12, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE o 00.06 420.677,94 0,00 420.677,94 impozit pe venit <a 03.02 10.580,32 0,00| 10.580,32| impozitul pe veniturile din iransferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal N = 03.02.18 10.580,32 0,00 10.580,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit "a _ 04.02 410.097,62 0,00 410.087,82 Cote defalcate din impozitul pe venit = 04.02.01 408.261,62 0,00 408.261,62 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale o -— 04.02.04 1.836,00 0,00 1.836,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL o _ 00.07 595,96 0,00 595,86 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital EI — 05.02 595,96 0,00). 595,98 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital o = 05.02.50 595,96 0,00 595,96 A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE m = 00.09 89.200,22 0,00 89.200,22 impozite si taxe pe proprietate o N 07.02 89.200,22 0,00 85.200,22 impozit pe cladiri + N 07.02.01 73.910,83 0,00 73.915,83 impozit pe cladiri - PF N N 07.02.01.01 23.590,39 0,00 23.590,39 Impozit pe cladiri - PJ m N 07.02.01.02 50.320,44 0,00 50.320,44 impozit pe terenuri = N 07.02.02 9.327,98 0,00 9.327,98 Impozit pe terenuri - PF Vb N 07.02.02.01 4.338,95 0,00 4.338,95 Impozit pe terenuri - PJ O N 07.02.02.02 4.706,39 0,00 4.706,39 Impozit pe terenurile extravilane T— N 07.02.02.03 282,64 0,00 282,64 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -— La bugetul de stat = restante anif anteriori = o su 07.02.03 5.698,08 0,00 5.698,08 Pag. 11/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD yeqoide ure1501d eyuonyui Jeounoes wWwesfosd Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 263,33 0,00 263,33 Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI Si SERVICII 30 00.10 186.502,60 0,06 186.502,80 Sume defalcate din TVA 31 11.02 155.983,13 9,00 155.583,13 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 32 11.02.02 155.549,13 0,00 155.549,13 Sume defaicate din TVA pt echilibrarea bugetelor focale 33 11.02.06 434,00 0,00 434,00 Alte împozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 12.02 612,40 0,00 612,40) Taxe hoteliere 35 12.02.07 812,40 0,00 612,40 Fr TI 7 Taxe pe servicii specifice 36 15.02 603,08 0,00 503,08 Impozit pe spectacole 37 15.02.01 240,18 0,00 240,16 Alte taxe pe servicii specifice 38 15.02.50 362,92 0,00 362,92 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea u bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 16.02 29.303,9$ 0,00 29.303,99 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 16.02.02 24.832,27 0,00 24,832,27 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 16.02.02.01 14.415,46 9,00 14.415,46 42 186.02.02.02 10.416,81 0,00 10.416,81 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 16.02.03 0,00 0,00 0,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 16.02.50 4.471,72 0,00 4.471,72 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 90.11 1.460,28 0,00 1.460,28 Alte impozite si taxe fiscale 48 18.02 1.460,28 a,00 1.460,28 Alte impozite si taxe 47 18.02.50 1.460,28 0,00 1.460,28 C. VENITURI NEFISCALE 48 00.12 11.853,63 0,00 11.853,63| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 00.13 22.832,15 0,00 Venituri din proprietate 50 30.02 22.814,59 0,06 22.814,59 Venituri din concesiuni si închirieri 51 30.02.05 21.314,58 0,00 21.314,58 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 30.02.05.30 21.314,59 0,00 21.314,59 Venituri din dividende 53 30.02.08 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dividende de la alti pla 54 30.02.08.02 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dobanzi 55 31.02 17,56 0,00 17,56 Alte venituri din dobanzi 56 31.02.03 17,56 0,00 17,56 CT2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICH 57 00.14 -10.978,52 0,00 -10.978,52| Pag. 12/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod Joțeolpul yeqosde wel6old UI Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 245,64) 0,00 Coniributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 228,16, 0,00 245,64| 228,16| Venituri din recuperarea cheltu r de judecata, imputatii si despagubiri 60 33.02.28 17,48) 0,00 17,48 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise st 34.02 3.622,44| 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 82 34.02.02 3.622,44] 0,00 area 3.622,44 Amenzi, penalitati si confiscari 83 35.02 10.010,41 0,00 10.018,41 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 35.02.01 10.010,11 0,00 10.010,11) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 65 35.02.01.02 10.010,11 0,00 10.010,11 Alte amenzi, penalitati si confiscari 66 35.02.50 0,30 0,00 0,30| Diverse venituri 87 36.02 7.785,92 0,00 7.785,82) Taxe speciale 68 36.02.06 4.785,92 0,0 4.785,92) Alte venituri 59 36.02.50 3.000,00 0,00 3.000,00| Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 37.02 -32.642,93 5,00 -32,642,93| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 7 37.02.03 -32.642,93 0,00 -32.642,93 iV. SUBVENTII 72 00.17 7.121,20 0,00 7.121,20) SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 13 00.18 7.121,20 0,00 7.121,20) Subventii de la bugetul de stat 74 42.02 7.121,20 0,00 7.121,20| B. Curente 75 7.121,20 0,00 7.121,29) Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lerane, carbuni si combustibil petrolier 76 42.02.34 65,12 0,00 65,121 Subveniii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatati m 420241 7.056,08 0,00 7.058,08 TOTAL CHELTUIELI 78 721.978,3$ 0,06 721.978,35 CHELTUIELI CURENTE 79 01 687.227,60 0,00 687,227,80 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 80 10 208.534,93 0,00 208.534,93| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 81 20 255.968,66 0,00 255.968,66 TITLUL It DOBANZI 82 30 26.028,56 0,00 26.028,56 TITLUL IV SUBVENTI 83 40 169.876,99 0,00 169.876,99| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 84 51 5.501,00 0,00 5.501,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 85 57 14.570,16 0,00 14.570,16 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 86 59 6.747,30 0,00 6.747,30 Pag. 13/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POI yeqoasde ueifosd euongul Veoymoes ue1601d TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 34.750,79 0,00 34.750,79| Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 88 50.02 78.203,99 0,06 78.203,99| Autoritati publice si actiuni externe 85 51.02 47.060,43 0,00 47.060,43 CHELTUIELI CURENTE 90 01 47.060,43 0,00 47.060,43 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 91 10 33.103,37 0,00 33.103,37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 92 20 10.888,44 0,00 10.888,44 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 93 59 3.068,62 0,00 3.068,62 Din tota! capitol i executive si legislative 94 51.02.01 47.060,43 0,00 47.060,43 executive 95 51.02.01.03 47.080,43 0,00 47.060,43 Alte servicii publice generale 96 54.02 5.115,00 0,06 5.115,00| CHELTUIELI CURENTE 97 01 4.720,00 0,00 4.720,00| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 98 20 2.100,00 0,00 2.100,00! TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 99 51 2.620,00 0,00 2.620,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 100 81 395,00 0,00 395,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 101 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 102 54.02.10 2.585,00 0,00 2.585,00, Alte servicii publice generale 103 54.02.50 2.530,00 0,00 2.530,09 privind datoria publica si imprumuturi 104 55.02 26.028,55 0,00 26.028,55 CHELTUIELI CURENTE 105 01 26.028,56 0,00 26.028,56 TITLUL ii! DOBANZI 106 30 26.028,56 0,00 26.028,56 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 107 55.02.01 26.028,56 0,00 26.028,56 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 108 59.02 16.599,84 0,00 16.599,84 Ordine publica si siguranta nationala 109 61.02 18.599,84 0,09 18.599,84 CHELTUIELI CURENTE 110 01 16.599,84 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 111 10 14.000,00 0,00 1000.50] TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 112 20 2.384,84 0,00 2.384,84) Pag. 14/24

DENUMIREA INDICATORILOR po JOJEIIPUL POI uei5o1d eyusnguj TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 113 51 15,00 0,00 15,00 |TITLUL X ALTE CHELTUIELI 114 59 200,00 0,00 200,09 Din total capitol Ordine publica 115 61.02.03 15.984,84 0,00 15.984,84 Politie locala 116 61.02.03.04 15.984,84 0,90 15.984,84 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 117 61.02.05 815,00 0,00 615,00 Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 118 84.02 308.799,51 0,00 308.798,51| invatamant 119 65.02 180.581,86 0,06 180.581,85 CHELTUIELI CURENTE 120 01 180.205,30 0,00 180.205,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 121 10 125.402,63 0,00 126.402,63 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 122 20 48.100,00 0,00 48.100,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 123 57 1.802,00 0,00 1.602,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 124 59 3.100,87 0,00 3.100,67 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 125 81 376,56 0,00 376,56 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 126 65.02.03 61.265,25 0,00| 81.265,25 Invatamant prescolar 127 65.02.03.01 34.022,08 0,00 34.022,0$ Invatamant primar 128 65.02.03.02 27.243,16 0,00 27.243,16 invatamant secundar 128 85.02.04 118.036,88 0,00 118.036,88 Invatamant secundar inferior 130 65.02.04.01 38.903,48 0,00 38.903,49 Invatamant secundar superior 131 85.02.04.02 76.973,03 0,00 76.973,03 Invatamant profesional 132 85.02.04.03 2.160,36 0,00 2.180,36 invatamant postliceal 133 65.02.05 1.279,73 0,00 1.279,73 Sanatate 134 66.02 13.980,04 0,90 13.980,04 CHELTUIELI CURENTE 135 01 13.980,04 0,00 13.980,04 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 136 10 4.694,04 0,00! 4.694,04 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 137 20 8.434,00 0,00 8.434,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 138 51 852,00 0,00 852,00 Din total capitol Pag. 15/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po 1oyeolpul pod Jeqosde we6o1d Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 139 66.02.06 9.132,00 0,00 9.132,00 Spitale generale 140 66.02.06.01 9.132,00 0,00 9.132,00 Servicii de sanatate publica 141 66.02.08 4.848,04 0,00 4.848,04 Cultura, recreere si reli 142 87.02 77.200,21 0,00 77.200,21 CHELTUIELI CURENTE 143 01 77.011,93 0,00 77.011,83 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 144 10 14.399,93 0,00 14.399,93 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 145 20 62.612,00 0,00 82.612,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 148 81 188,28 0,00 188,28 Din total capitol Servicii culturale 147 67.02.03 29.798,93 0,00 29.798,93 Institutii publice de spectacole si concerte 148 67.02.03.04 18.474,00 0,00 19.474,00 Case de cultura 67.02.03.08 10.324,93 0,00 10.324,93 Servicii recreative si sportive 67.02.05 43.798,28 0,00 43.798,28 Sport 867.02.05.01 18.080,00 0,00 18.080,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 57.02.05.03 25.718,28 0,00 25.718,28 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 3.603,00 0,00 3.603,00 Asigurari si asistenta sociala 68.02 37.037,50 0,00 37.037,50 CHELTUIELI CURENTE 01 37.037,50 0,00 37.037,50 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 15.934,96 0,00 15.934,96 TITLUL li BUNURI SI SERVICII 20 6.120,38 0,00 6.120,38 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 2.014,00 0,00 2.014,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 12.968,16 0,00 12.868,18 Din total capitol 68.02.04 855,00 0,00 855,00 Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si i 68.02.05 22.283,00 0,00 22.263,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 22.263,00 0,00 22.263,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 4.041,00 0,00 4.041,00 Crese 184 68.02.11 1.828,99 0,00 1.828,99 Prevenirea exclude: sociale 165 68.02.15 3.027,35 0,00 8.027,35| Pag. 16724

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 10JBIIpUl poI yeqosde eyuonui Ajutor social 56 68.02.1501 4.205,00| 0,00 4.205,00 Cantine de ajutor social 58.02.15.02 3.822,35| 0,00 3.822,35 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68 68.02.50 22,16 0,00 22,16 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 169 69.02 88.336,98 0,00, 88.336,98 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 170 70.02 67.738,98 0,00) 67.736,98 CHELTUIELI CURENTE 01 44.819,04 0,00| 44.819,04 TITLUL fi BUNURI SI SERVICII 20 44 441,03 0,00 44.441,03 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 378,01| 0,00| 378,01 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 22.917,94 0,00 22.917,94 Din total capitol Locuinte 70.02.03 260,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 260,00 0,00 260.00) Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 16.480,98 0,00 16.480,98) Alimentare cu apa 179 70.02.05.01 16.480,98 0,00 16.480,98| luminat public si electrificari rurale 180 70.02.06 9.183,44 0,00 9.183,44| Alimentare cu gaze naturale in localitati 181 70.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00| Alte servicii in domeniul locuintei, servi r si dezvoltarii comunale 182 70.02.50 40.612,56 0,00 40.612,56| Protectia mediului 183 74.02 20.800,00 0,00 20.600,00| CHELTUIELI CURENTE 184 oi 20.600,00 0,90 20.600,00)| TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 185 20 20.600,00 0,00 Din total capitol 20.600,00 | Salubritate si gestiunea deseurilor 186 74.02.05 20.600,00 0,00) 20.600,0| Salubritate 187 74.02.05.01 14.100,00 14.100,00) Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 188 74.02.05.02 5.500,00 6.500,00| Canalizarea si tratarea apelor reziduale 189 74.02.06 0,00 0.00| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 190 79.02 230.037,97 0,00] 230.037,97| Combustibili si energie 191 81.02 123.576,99 0,00| 123.576,99| CHELTUIELI CURENTE 192 01 123.576,99 0,00| 123.576,99) Pag. 17/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 pod 10țeoIPUL POI Weiford we1Botd TITLUL IV SUBVENTII 193 40 123.576,99 0,00 123.576,99 Din total capitol Energie iermica 194 81.02.06 123.576,99 0,00 123.576,99 Transporturi 195 84.02 106.460,98 0,00 106.480,98 CHELTUIELI CURENTE 196 01 95.587,97 0,00 95.587,97 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 197 20 49.287,97| 0,00 49.287,97 TITLUL IV SUBVENTII 198 40 46.300,00 0,00 46.300,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 199 81 10.873,01 0,00 10.873,01 Din total capitol Transport rutier 200 84.02.03 108.460,98 0,00 106.460,98 Drumuri si poduri 201 84.02.03.01 0,00 0,00 0,06 Transport în comun 202 84.02.03.02 57.984,42 0,00 57.984,42| Strazi 203 84.02.03.03 48.476,56 0,00 18476,56| Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 204 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 205 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 206 97.02 0,00, 0,00 3,00 EXCEDENT 207 98.02 0,00| 0,06 0,00 DEFICIT 208 99.02 0,00 0,06 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 355.487,91 1.305,27 3585.793,18 TOTAL VENITURI 00.01 355.487,91 1.305,27 358.793,18| VENITURI PROPRII 48.02 5.193,30 0,06 5.193,30 LL VENITURI GURENTE 00.02 32.642,93 0,00 32.642,93| C, VENITURI NEFISCALE 06.12 32.642,93 0,00 32.642,93 C2, VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 32.642,93 9,00 32.642,53 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 32.642,93 0,00 32.542,93 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 32.642,93 0,00| 32.842,93 IL. VENITURI DIN CAPITAL m MMS O Giro o 00.15 5.193,30 0,00 5.193,36 Venituri din valorificarea unor bunu o = 39.02 5.193,30 0,00 5.193,30 Pag. 18/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod JOJEIIPUI POI yeqoude weiBoiq Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0,07 0,00 0,07 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 12 39.02.03 2.538,60 0,00| 2.538,60 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 13 39.02.07 2.387,80 0,00 2.387,60 Depozite speciale peniru constructii de construinte 14 39.02.10 pr 267.03 0,00 267,03 îV. SUBVENTII 15 00.17 148.757,07 304,6 149.281,75 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 16 00.18 148.757,07 504,68 148.261,75 Subventii de la bugetul de stat 17 42.02 148.757,07 504,68 149.261,75 A. De capital 18 148.757,07 504,68 149.261,75 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 19 42.02.16 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 20 42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 21 42.02.20 143.757,07 504,68 144.261,75 Sume FEN postaderare în contul piatilor efectuate 22 45.02 168.894,61 800,59 169.695,20 Fondul European de Dezvoltare regionala 23 45.02.01 120.180,60 300,53 120.98 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 24 45.02.01.01 106.304,83 800,59 107.105,42 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 25 45.02.01.02 10.618,23 0,00 10.818,23 Prefinantari 26 45.02.01.03 3.237,54 0,00 3.237,54 Fondul Social European 27 45.02.02 1.454,26 8,00 1.454,26| Sume prirnite în contul platilor efectuate in anul curent 28 45.02.0201 ar 173,57 0,00 173,57| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 25 45.02.02.02 1.280,69 0,00 1.280,69 Fondul de Coeziune 30 45.02.03 46.373,13 0,00 48.373,13 Sume primite in contul platitor efectuate in anul curent 31 45.02.03.01 28.856,48 0,00 28.856,48 Sume primite in contul platitor efectuate in anii anteriori 32 45.02.03.02 7.429,52 0,00 7.429,52 Prefinantari 33 45.02.03.03 10.087,13 0,00 10.087,13 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 34 45.02.07 861,98 0,00 L 361,98 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 35 45.02.07.01 10,28 0,00 10,28 Prefinantari 36 45.02.07.03 851,70 0,00 851,70 Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 37 45.02.15 44,64 0,00 44,64 Prefinantari 38 45.02.15.03 14,64 0,00 44,64 TOTAL CHELTUIELI 39 373.552,82 1.305,27, 374.858,9$ Pag. 19/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 POI yeqosde ejuSnpul CHELTUIELI CURENTE 01 290.333,88 1.305,27 291.639,15 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 41 51 14.740,19 0,00 14.740,19| Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 42 56 275.593,68 1.305,27 276.898,6| CHELTUIELI DE CAPITAL 43 70 83.218,94 0,00 83.218,94| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 44 71 83.218,94 0,00) 83.218, A 94| Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 45 50.02 2.772,51 0,00| 2.772,51] Autoritati publice si actiuni externe 46 51.02 2.822,51 0,00 2.622,5%| CHELTUIELI CURENTE 47 01 0,00 0,00) 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 2.622,51 0,00 2.822,51 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 2.622,51 0,00| 2.622,51 Din total capitol Autoritati executive si legislative 50 51.02.01 2.622,51 0,00 2.622,51| Autoritati executive 51 51.02.01.03 2.822,51 0,00 2.822,51 Alte servicii publice generale 52 54.02 150,00 9,00 180,50 CHELTUIELI CURENTE 53 01 150,00 0,00 150,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 54 51 150,00 0,00 150,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 56 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 57 54.02.10 150,00 0,00 150,00 Alte servicii publice generale 58 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a îl-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 59 59.02 1.122,46 0,00) 1.122,48! Ordine publica si siguranta nationala 60 61.02 1.122,46 0,00 1.122,46 CHELTUIELI CURENTE 61 01 0,00 0,00 0,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 62 70 1.122,46 0,00 1.122,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 63 71 1.122,46 0,00 1.122,45 Din tota! capitol Ordine publica 64 61.02.03 730,34 0,00 730,34 Politie locala 65 61.02.03.04 730,34 0,00 730,34 Pag. 20/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 POD yeqosde ure1f01 eyuonțiul 1eoyyos1 ureifotq Proteciie cf si proteciie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 392,12 0,00 392,12) Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 57 64.02 52.168,37 1.305,27 53.473,84 invatamant 68 65.02 5.271,86 1.305,27| 7.577,13 CHELTUIELI CURENTE 69 01 709,83 1.305,27 2.015,10 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 70 56 709,83 1.305,27 2.015,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 71 70 5.562,03 0,00 5.562,03 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 72 71 5.562,03 0,00 5.562,03 Din total capitol invatamant prescolar si primar 73 85.02.03 1.786,27 0,00 1.786,27 invatamant prescolar 74 65.02.03.01 738,43 0,00 738,43 invatamant primar 75 65.02.03.02 1.047,84 0,00 1.047,84 Invatamant secundar 76 65.02.04 4.485,59 1.305,27 5.790,86) Invatamant secundar inferior 7” 65.02.04.01 0,00 0,00 0,00) Invatamant secundar superior 78 65.02.04.02 4.485,59 1.305,27 5.790,86 Invatamant profesional 79 65.02.04.03 0,00 0,00| 0,00 Invatamant postliceal 80 65.02.05 0,00 0,00| 0,00 Sanatate 81 66.02 26.399,86 0,00 26.399,86 CHELTUIELI CURENTE 82 01 15.195,32 0,00 15.195,32 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 83 51 8.602,15 0,00 8.602,15 itiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 84 56 6.593,17 0,00 6.593,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 85 70 11.204,54 0,00 11.204,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 86 71 11.204,54 0,00 11.204,54 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 87 66.02.06 26.119,86 0,001 26.119,86 Spitale generale 88 86.02.06.01 26.119,86 0,00 26.119,86 Servicii de sanatate publica 89 66.02.08 280,00 9,00 280,00 Cultura, recreere si religie EL 67.02 9.841,05 0,00 5.841,95 CHELTUIELI CURENTE 91 01 5.017,35 0,00 5.017,35 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 92 5i 4.737,90 0,00 4.737,90 Pag.21/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei POD yeqoade uresfio1d Bjuengul itlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 279,45 0,00 279,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 94 70 4.823,70 0,00 4.823,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 95 71 4.823,70 0,00 4.823,70) Din total capitol culturale 96 67.02.03 1.313,25 0,00| 1.313,25 publice de spectacole si concerte 97 67.02.03.04 1.233,25 0,00 1.233,25 Case de cultura 98 67.02.03.06 80,00 0,00 80,00 Servicii recreative si sportive 99 67.02.05 8.527,80 0,00 8.527,80 Sport 100 67.02.0501 6.328,38 0,00 6.328,38 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 101 67.02.05.03 2.199,42 0,00 2.199,42 Alte servicii în domei e culturii, recreerii si rel 102 67.02.50 0,00 0,00 0.00) Asigurari si asistenta sociala 103 68.02 3.655,60 6,00 9.655,60| CHELTUIELI CURENTE 104 01 9.256,45 0,00 9.256,45 Titlui VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 105 56 9.256,45 0,00 5.256,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 106 70 399,15 0,00| 395715 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 107 71 399,15 0,00| 399,15 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 108 68.02.04 6,00 0,00 5,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 109 68.02.05 59,00 0,00 539,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 110 68.02.05.02 59,00 0,00 59.00| Asistenta sociala pentru familie si copii 111 68.02.06 6.146,65 0,00 6.146,65| Crese 112 68.02.11 0,00 0,00 0,06 Prevenirea excluderii sociale 113 68.02.15 3.443,95 0,00 3.443,95 Ajutor social 114 68.02.15.01 245,80 0,00 245,60 Cantine de ajutor social 115 68.02.15.02 3.198,35 0,00 3.198,35 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 118 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 117 69.02 138.548,80 0,00 138.548,80 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 118 70.02 136.304,61 0,00 136.304,81 [CHELTUIELI CURENTE 119 01 1098.017,99 0,00 109.017,99 Pag. 22/24

DENUMIREA INDICATORILOR pues po9 JOJBDIpUI pOZ yeqoide wuelfoid TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 120 51 1.250,14 0,00 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 121 56 107.767,85 0,00 107.767,85 CHELTUIELI DE CAPITAL 122 70 27.286,62| 0,00 27.286,62! TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 123 71 27.288,62 0,00 27.288,62 Din total capitol Locuinte 124 70.02.03 41.780,69 0,00 41.780,69 Dezvoltarea sistemului de locuinte 125 70.02.03.01 41.780,69 0,00 41.780,69| Alte cheltuieli in domeniul tocuintelor 126 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 127 70.02.05 2.467,88 0,00 2.467,88| Alimentare cu apa 128 70.02.05.01 2.467,88 0,00) 2.467,88| Iluminat public si electrificari rurale 128 70.02.06 5.628,24 0,00 5.628,24| Alimentare cu gaze naturale in localitati 130 70.02.07 0,00 0,00 0,00 r si dezvoltarii comunale Alte servicii in domeniul locuintei, servi 131 70.02.50 86.427,80 0,00 86.427,80 Protectia mediului 132 74.02 2.244,19 0,00 2.244,19 CHELTUIELI CURENTE 133 01 1.188,19 0,00 1.188,19 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 134 56 1.188,19 0,00 1.188,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 135 70 1.056,00 0,00 1.056,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 136 71 1.056,00 0,00 1.088,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 137 74.02.05 1.056,00 0,00 1.056,00 Salubritate 138 74.02.05.01 1.058,00 0,00) 1.056,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 139 74.02.05.02 0,00 0,00| 0,00) Canalizarea si tratarea apelor reziduale 140 74.02.06 1.188,19 0,00 1.188,19) Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 141 79.02 178.940,68 0,00 178.949,68| Combustibili si energie 142 81.02 5.428,46 0,00 5.428,46 | CHELTUIELI CURENTE 143 01 5.428,46 0,00 5.428,46| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 144 56 5.428,46 0,00 5.428,46 CHELTUIELI DE CAPITAL 145 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Pag. 23/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 POD yeqoide PUI weIboid Energie termica 146 81.02.06 5.428,46 0,00 5.428,46 Transporturi 147 84.02 173.512,22 0,00 173.512,22 CHELTUIELI CURENTE 148 01 144.370,29 0,00 144.370,29 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 149 56 144.370,29 0,00 144.370,29 CHELTUIELI DE CAPITAL 150 70 29.141,93 0,00 29.141,93 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 151 71 29.141,93 0,00 29.141,93 Din total capitol Transport rutier 182 84.02.03 173.512,22 3,00 173.512,22 Drumuri si poduri 153 84.02.03.01 37.269,30 0,00 37.269,30 Transport în comun 154 84.02.03.02 114.786,39 0,00 114.786,39 Strazi 155 84.02.03.03 21.456,53 0,00 21.486,53 Alte cheltuieli in dameniul transporturilor 156 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 157 96.02 0,00 0,90 0,00| REZERVE 158 97.02 0,00 0,00 EXCEDENT 159 98.02 0,00 0,00 0,06 DEFICIT 160 99.02 18.064,91 0,00 i 0,00) 18.064,51 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU SMARANDA HARACICU Pag. 24/24 SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU

Atasament: Anexa_1.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIȘOARA SC20t4- PROGRAM DEZVOLTARE 2014 Rectificare 7 PROIECTE CU FINAT HCL ARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Î A PRIMAR / Anexa 1a/2 mii lei DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Valoare proiect 2014 SURSE DE FINANTARE Buget local CE Buget , ontr. Proprie a Buget de Buget EU Ci Parteneri Stat TVA | Avans pt. & Cheltuieli |. | derulare |Alte Surse Eligibile e (inclusiv Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie î 1=2+8+10 +il 3 4 m 6 7 8 9 18 1 TOTAL GENERALI 391.572,66 323.648,22 44.458,22| 205.462,11 20.324,19 1,.778,29| 7.549,85 112.000,00 TOTAL GENERAL HI 391.572,66 323.648,22 4445822) 205.462,11| 9.433,22| 6.212,31] 4.678,66| 1.778,25| 7.549,85 66.146,15| 45.853,85 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 332.219,18 37.630,96| 173.489,25| 4.704,44| 5.816,12| 4.654,66| 1.373,02| 635,81 58.216,13| 45.698,77 | LUCRĂRI NOI -B 59.353,48 51.018,21 6.827,26) 31.972,86| 4.728,78 396,19 24,00 405,27| 6.914,04 7.930,96 135,08 | [TOTAL GENERAL CHELTUIELI 391.572,66 323.64822|. 4445822, 20546211 9.433,22) 6.21231| 4.678,66| 1.778,29| 7.549,85 __66,146,15|. 45.853,85 Capitolul 65.02 Învățământ 2.915,10 1.709,83 207,26 1.409,73 34,71 58,13 0,00 30527 9,00 9,00 9,06 65.02.04 Învăţământ secundar 2.015,10 1.709,83 207,26 1.409,73 34,71 58,13 9,06 305,27 9,06 0,00 9.00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 1.709,83 287,26 1.409,73 34,71 38,13 0,08 305,27 9,90 0,06 09,00 A. Lucrări în continuare 71,88 9,66 64,90 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 MIS ETC code 1246/2012 | 24,80 24,80 2,86 18,70 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Valoare proiect 2014 SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget local Contr. Proprie Buget EU Cheltuieli Eligibile Chelt. Neeligibil e (inclusiv TVA Avans pt. igibi derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite IFC Avans pentru der Contributie proprie 1=2+8+i0 +5+6+7+9 m -— 6 = 8 îi Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale și recunoaşterea asemănăritor şi diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 MIS ETC code 1246/2012 53,00 53,00 6,80 46,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 1.937,30 1.632,93 197,60 1.344,83 31,47 38,13 0.00 305,27 0.90 9.00 0.00 Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciptinare şi facilitarea inserţiei absolvenților pe piața (FSE) HCL 323/2014 SMIS 51965 242,00 242,00 28,79 208,37 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 puneti - Colegiul National C.D. Loga, "Cariera- provocarea mea "Colegiul Tehnic ton Mincu Timisoara (FSE) HCL486/2014 (SMIS 51552 150,03 130,03 17,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi acilitarea inserției absolvenților pe piața nuncii - Colegiul Silvic ” Casa Verde" Timişoara (FSE) HCL 406/2014 SMIS 51965 240,00 240,00 28,52 206,69 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 685

SURSE DE FINANTARE Credite IFC 7 n Buget local TOTAL Valoare E DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014. proiect Buget de Buzet EU Contr. Proprie 2014 Stat use Cheft Cheltuieli | Neetigibil Eligibite e (inclusiv Buget Parteneri TVA | Avans pt. & EEE derulare |Alte Surse derulare Contributie proprie 1=2+8+ 0 +8+I0 +1 wa - = 6 7 8 9 10 IL 620,06 3 398,85 9,38 0,00 120,00 0,00 |Capitolui 66.02 Sănătate 9.424,53| 932453) 124409) 7.887,69 215 0,00 32,04 100,00 0,00 0,00 66.02.06 Spitale 3.424,53 932453, 124499 7.887,69 2,15 0,00 3204, 100,60 0,00 0.00 A. Lucrări în continuare 6.928,51| __6:928,61 897,10| 5.865,66 0,15 0,00 8,04 0,00 0,00 8,00 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 SMIS 1437 6.526,83 6. = = i ca n ca 3 n n 5.524,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,66, Prenatal Diagnosis Networek (SCM) SMIS 1437 401,78 401,78 52,23 341,51 0,00 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 |. Lucrări noi 2.495,52) 2.395,92 347,89) 2.022,03 2,00 0,00 2400) 100,00 0,00 0,06 0.00) Dezvoltarea infrastructurii de C-D a FT Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnationala privind impactul terapeutic de prevenire a cancerului si bolilor congenitale in perioada perinatala RESEARCH NETWORK (FEDR) SMIS 1975/487536 ci 271,92 ci 271,92 334,89 1.937,03 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Valoare proiect 2014 SURSE DE FINANTARE Buget d Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Cheltuieli Bligibile Chelt. Neeligibif e (inclusiv TVA Avans pt. Eligibi! | derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite IPC Avans pentru derulare Contributie proprie 9 1=2+8+180 2=3+4+5+6+7+9 +1l a wi 6 7 8 16 tn Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal! de Urgenta Timisoara SMIS 26136, HC 333/2014 224,00 124,00 13,00 85,00 9,00 24,00 100,00 0,00 0,00 0.00 279,45 279,45 41,43 221,65 16,37 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,08 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole i concerte 239,45 239,45 41,43 191,65 6,37 0,00 6,06 8,00 0,06 0.00 0.08 A. Lucrări în continuare 239,45 239,45 41,43 191,63 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Politica Culturală ca instrument pentt Dezvoltarea Regională și a Comunității HCL |18124.04.2012 (IPA) MIS cod 1393 239,45 ci 39,45 41,43 191,65 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 &7.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 40,00 40,00 9,00 30,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |A. Lucrări în continuare 40,00 40,06 0,00 30,00 10,00 0.00 2,06 0,08 0,80 0.00 0,00 O abordare inclusa de la egali la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 40,00 0,00 30,00 10.00 0,00 0.00 0,00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 12.455,31 1.498,74 6.822,88 32,53 270,90 611,40 0,00 0,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie Isi copii 7.284,09 938,66 4.273,16 270,90) 611,40 0,00 0,00 1.080,88 5 A. Lucrări în continuare 1.284,09 938,66 4.273,16 278,95 11,40 9.00 0,90 6,56 1.080,88 56,56

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Valoare proiect 2014 SURSE DE FINANTARE tn, Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Cheltuieli Bligibile Chelt, Neeligibil = (inclusiv Eligibil | derulare TVA Avans pt. Buget Parteneri & Alte Surse Credite IFC Avans pentru derulare Cantributie proprie 1=2+8+10 2=3+4+5461749 1i CA 6 9 10 tt Reabilitare cladire pentru persoane în dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012 SMIS 40778 2.747,16 484,39 2.205,15 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,88 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL 293/2011 SMIS 38436 2.152,49 1.370,48 34,11 41,64 05,21 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/201 V/POR 38282 1.303,56 1.303,56 697,53 17,36 229,26 206,19 0,00 9,00 0,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 5.171,22 3.927,38 2.549,72 0,00 9,00 6,00 0,00 0,06 1.243,92 . Lucrări în continuare 5.171,22 3.927,30 2.549,72 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.243,92 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL, 288/03.08.201 1 SMIS 39400 3.171,22 3.927,30 560,08 2.549,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,50 Capitolui 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 154.122,60 128.890,03 15.784,80 72.143,77 7.416,81 1.261,71 2.826,60| 1.573,02 6.961,14 23.859,55 22.495,20| 70.02.03 Locuinţe 27.361,96 27.347,94 2.818,12 12.866,13 4.697,18 338,06 0,00 14,02 6.628,45 0,06 0,00 70.02.03.91 Dezvoltarea sistemului de 27.361,96 27.347,94 2.818,12 12.866,13 4.697,18 338,06 0,06 6.628,45 0.08 9,86 A.Lucrări în continuare 51,42 37,40 8.00 28,85 9,35 0,06 0,96 0.00 0.00 9,00 ÎPromovarea unor masuri NZEBR de renovare a cladirilor în sistem "0 energie", jinteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCE 108/2014 1EE/13/763/512.674877 51,42 37,40 0,00 28,05 9,35 0,00 0,00 14,02 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 27319,54 21.310,54 2.818,12 12.838,08 4.687,83 338,06 0,00 9,00 6.628,43 9,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 SURSE DE FINANTARE Buget local Contr. Proprie Buget EU Chelt. Cheltuieli | Neeligibit Eligibile e (inclusiv Valoare proiect Buget de 20i4 Stat Buget Parteneri TVA | Avans pi. & Eligibi derulare |Alte Surse Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie a 1=2+8+10 2=3+4+5+6+7+9 +11 3 4 5 6 1 8 3 10 îl “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 598 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bi 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dui LC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B- dul C. Torontalului nr.15, Sc. A+B+C) a n n = na a =, SRI e R= n 2.612,08 530,91 83,70 0,00 0,00| 1.843,81 0,00 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiu! Timişoara, pentru familii cu x. un venit mediu sub 350 de euro/iună”- faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. A+B+C; C. Sagului nr.1-3-5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. ATB+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl, 15B; C.Sagului nr.52) 8.816,09 8.816,09 902,78 4.112,64| 1.671,81 41,84 0,00 0,00| 2.087,02 0,00 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 3 -cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalulu nr.25A, Sc. ATB+C; str. Brandusei nr. 14, Sc A+B; B-dui C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C. Sever Bocu bl. B 57) 447748 4.477,48 471,5 ca 2.148,07 873,20 53,74 0,00 0,00 928,94 0,00 0,00

Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI ora proiect | Buget de Confr. Proprie Buget Avans Parteneri „i 2014 Stat Buget EU Chelt. ma |A ar a pentra Contribut e Cheltuieli | Neeligibil| | VS proprie Eligibile e (inclusiv derulare |Alte Surse derulare rm SURSE DE FINANTARE 23 T4+S3+6+T+ 0 1=2+8+10 a 3 A 5 6 7 9 10 ei “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu venit mediu sub 350 de euro/lună”-faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Şagului nr. 72-78, str. Simion Bărnțiu, nr. 63/A, B-dul Take lonescu nr. 63, B-dul Take lonescu nr. 45, B+ dul Take Ionescu nr. 37, Calea Şagului nr. 35-37, Calea Ş$agului nr. 53-53)” 8.373,09 8.373,09 870,43 3.965,29| 1.6ti,91 156,78 0,00 0,00| 1.768,68 0,00 0,00 70.02.50 “Alte servicii în: domeniile locuințelor, serviciilor:= şi“ dezvoltări comunale 126.760,64| 923,65|: 1.359,00 Lucrări în continuare 126.760,64| 101.542,09| 12.966,68| 59.277,64| 2.719,63) 923,65| 2.826,60) 1.359,00] 332,69) 23.859,55| 22.495,20| Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 SMIS 31814 4184798) 32.536,21 4.642,95 21.136,49 67.69 0,00 806,31 0,00 0.00 9.311,77) 3.882,77 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara (CETATE ), HCL 3353/2010 SMIS 31507 50.042,52| 3948734) 5.590,75| 25.403,56 1,07 0,00 8,93 0,00 0,00 8.483,03 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 SMIS26443 2.154,62 2.154,62 119,77 545,61 n e + > m e N ca IS ma 19,38 0,00| 332,69 0,00 0,00[ Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL, 425/2010 SMIS 34472 3.878,37 3.878,37 261,74 1.192,37| 1.454,11 272,18 697,97 0,00 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Valoare proiect 2014 SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Chelt. Cheltuieli | Neeligibil Elig TVA Bligi e (inclusiv Buget Parteneri Avans pt. & derulare |Alte Surse Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie 9 1=2+8+10 2=3+4+5+6+7+9 +Hl m 5 6 7 10 î Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furmizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 SMIS 39375 819,57 508,90 0,00 0,00 1.821,27 Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 SMIS 40139 9.595,23 7.423,90 977,65 4.450,67 0,22 74,40 1,86 0,00 0,00 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 SMIS 40138 5.182,93 3.940,79 554,25 62,80 52,70 147,87 1.242,14 0,00 0,00 0.00 Speeding every european digital SEED HCL 37/2012 COD 297192 701,16 584,30 0,00 292,15 0,00 0,00 116,86 0,00 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.188,19 1.188,19 0,90 1.188,19 3,00 0.00 0,06 8,00 0,06 9,00 74.02.96 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 1.188,19 1.188,19 9,00 1.188,19 0,06 0,06 0,00 9.90 0,06 9.96 A. Lucrări în continuare 1.188,19 1.188,19 0,00 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 1.188,19 1.188,19 0,00 0,00 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 16.705,47 16.705,47 0,06 0,00 608,00| 4.021,57 198,89 5,80 0,06 5,00 11.277,61 81.02.06 Energie termică 16.7605,47 16.705,47 0,00 0,00 608,00) 4.621,57 198,89 0,00 0,00 9,00 11.277,01 A. Lucrări în continuare 16.795,47 16.705,47 9.06 0,00 608,00) 4.621,57 198,89 9,00 0.00 0,90 11,277,61

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local TAL Eroari DENUMIREA OBIECTIVULUI 7 proiect | Buget de Contr, Proprie 2014 2014 Stat Buget -aneri Avans PRR Buget EU Chelt. Parteneri Contributie tru ap RETR TVA Avans pt. & pen proprie Cheltuieli Neeligibil | derulare |Alte Surse derulare Bligibile e > (inclusiv o 1=2+8+10 3 MU ? 3 4 6 7 8 9 10 wa 3 LI) Retehnotogizarea sistemului centralizat de | termoficare din municipiul Timişoara î vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 SMIS 16828 16.705,47| 16.705,47 0,00 0,00 608,00| 4.621,57 198,89 0,00 0,00 0,00, 11.277,01 Capitolul 84.02 Transporturi 195.382,01| 155.42021| 25.681,00| 116.976,39 114,46 0,00) 1.009,73 0,00| 588,71| 39.961,80| 11.049,92 84.02.03 Transport rutier 195.382,01| 155.420,21| 25.681,00|. 116.976,39 114,46 1.649,92 84.02.03.02 Transportul în comun 144.476,66| 104.514,86| 18.417,02| 33.907,79 29,47 6,00 6,00 6,00) 588,71) 39.961,80, 1.571,87 A. Lucrări în continuare 116.866,94| _84.835,14| 14.953,37| _68.139,87 21,99 0,00 0,00 0,00) 303,12 32.031,80, 1.416,79 Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 smis 40398 60.791,93| 43.506,93| 7.674,47) 34.937,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 17.285,00 895,11 Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 SMIS 40812 22.639,62 17.009,62 3.002,20 13.667,23 0,00 0,00 0,00 0,00 ei ct o a 5.630,00 37,07 Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 JSMIS 40311 3334741! 2423061 4.276,70 19.469,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.116,80 484,61 Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CHALLENGE 87,98 87,98 0,00 6599| 21,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 27.609,72| _3.463,65| _15.767,92 7,48 0,00 6,00 0,00| 285,50| 7.930,00

L DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 SURSE DE FINANTARE Valoare proiect 2014 Buget locat Contr. Proprie Buget EU Chelt, Cheltuieli | Neeligibil Eligibile e (inclusiv Buget Parteneri TVA | Avans pt. & Bligibil | derulare |Alte Surse Buget de Stat Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie 0 1=2+8+10 2=3+4+5+6+7+9 3 4 5 6 7 8 9 10 1 indere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) SMIS 48121 27.609,72 19.679,72 a o N 3.463,65 13.767,92 7,48 0,00 0,00 0,00 7.930,00 135,08 84.02.03.01 Drumuri si poduri 45.666,48 45.666,48 6.516,86 29.667,39 0,33 0,00 3,85 0,90 5,00| 9.478,05 [A Lucrări în continuare 45.666,48 45.666,48 so nisi Ss asia 6.516,86 29.667,39 0,33 0,00 3,85 0,00 0,00) 9.478,05 Amenajare Complex rutier Zona Michelangelo ctapa 1 HCL356/2011 SMIS 37592 453.066,48 45.666,48 6.516,86| 29.667,39 0,33 0,00 3,85 0,06 0,00 0,00) 9.478,05 84.02.03.03 Străzi 5.238,87 5.238,87 747,12) 3.401,21 84,66 0.00| 1.005,88 0,00 0,00 0.00 0,00 |A- Lucrări în continuare 5.238,87 5.238,87 747,12 3.401,21 84,66 0,00| 1.005,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. 7. Vladimirescu HCL 405/2011 5.238,87 741,12 3.401,21 84,66 0,00) 1.005,88 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRECTOR DIRECŢIA ECONOVĂCĂ Smaranda HARACICU Verificat, SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONAȚĂ 7 Îi OLTARE Întocmit, Î CONSILIER SERVICIUL PROIECTE FU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONALĂ = mia TOMA

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT,

DIRECTIA ECONOMICĂ P R I M A R, SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU

Nr. SC2014 – ________ / .2014

REFERAT privind rectificarea bugetului local

al municipiului Timişoara pe anul 2014

Având în vedere: - Adresa Serviciului Proiecte cu Finantare Internationala cu nr. SC 2014 –

27844/21.10.2014, prin care se solicita cuprinderea sumelor necesare implementarii proiectului ”Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara’’, la cap. 65.02.04.02 „Invatamant Secundar Superior’’;

- Adresa Serviciului Proiecte cu Finantare internationala cu nr. SC 2014 – 27845/21.10.2014, prin care se solicita cuprinderea sumelor necesare implementarii proiectului ”Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului National C.D. Loga Timisoara’’, la cap. 65.02.04.02 „Invatamant Secundar Superior’’; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19.12.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la:

- Anexa nr. 1 – Bugetul Local pe anul 2014; - Anexa nr. 2 – Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă.

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET

SMARANDA HARACICU STELIANA STANCIU

Pt. SECRETAR, SIMONA DRAGOI Cod FP 53 – 01, Ver.

1