keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 90/10.12.1996 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1996

10.12.1996

Hotararea Consiliului Local 90/10.12.1996
privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1996


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere suplimentarea veniturilor bugetului local pe anul 1996 comunicata de Consiliul Judetean Timis cu Adresa nr. 5615/14.10.1996 care in baza Hotararii nr.36/10.10.1996 a aprobat transferul de la bugetul de stat pentru Municipiul Timisoara;
Avand in vedere Referatul Nr.SCO9612059/03.12.1996 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara privind rectificarea de buget pe anul 1996;
Avand in vedere Legea nr.29/06.05.1996 privind Bugetul de Stat pe anul 1996;
In conformitate cu prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor Publice;
Avand in vedere adresa Administratiei Financiare a municipiului Timisoara nr.63462/31.10.1996;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 16/23.07.1996 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1996;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.20 lit.(e) din Legea Nr.69/1991 privind administratia publica locala republicata;
In temeiul art.29 alin.1 si 3 din Legea Nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 1996, cu urmatoarele
influente:
Venituri:
mii lei
______________
Venituri TOTAL, + 9.337.100
din care:
Venituri proprii + 1.105.100
Sume defalcate din impozitul pe salarii + 2.350.000
Subventii primite din bugetul de stat + 5.882.000
din care:
pentru protectie sociala + 4.232.000
pentru investitii + 1.650.000
Cheltuieli:
mii lei
______________

Cheltuieli TOTAL + 9.337.100
din care:
Cheltuieli curente + 7.262.965
Cheltuieli de capital + 2.074.135
FOND DE REZERVA

In detaliu, influentele sunt prevazute in Anexa careface parte
integranta din prezenta hotarare.
Se modifica si se completeaza in mod corespunzator Anexa nr. 1 de la
Hotararea Consiliului Local nr. 16/23.07.1996.

Art.2: Influentele privind cheltuielile de capital se vor reflecta in listele
de investitii, Anexa la bugetul local. Art.3: Cu aducerea la indeplinire a
prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica si Directia Tehnica din
cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei Generale a Finantelor Publice
si Control Financiar de Stat a Judetului Timis;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
MARGINEAN IOSIF
Contrasemneaza