keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 593/21.11.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

21.11.2013

Hotararea Consiliului Local 593/21.11.2013
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2013 -33483/21.11.2013 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/21.02.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal -bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2013; Anexei nr.2 - Bugetul Instituţiilor Publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii si Anexei nr. 3 -Program de dezvoltare pe anul 2013, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 561/31.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013.Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL Anexa 2.38-1 Hotarârea Nr. .......... DENUMIREA INDICATORILOR Program aprobat Program rectificat SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI = [sa sola ao aul cota | o o o —_ il Cod indicator 1.072.071,18 2.905,71| _1.074.976,89 VENITURI PROPRII 48.02 |__517.080,01| 41491] 517.494,92| A. VENITURI FISCALE 00.03 | 60648994) 2.058.24|608.548,18 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0004 | 319.808,17| 320.140,49| A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 0005 | 299482) 281,32| 3.276,14| Impozit pe profit 0102 | 299482| 261,32| 3.276,14 Impozit pe profit de la agentii economici 010201 | 299482| 28132| 3.276,14| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIȚ, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 0006 | 316.138,36| 51,00| 316.189,36| Impozit pe venit pm | 100s02 [1025004] 0.00|— 10.250,04| i proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 0302.18 | 10.250,04) 000| 10.250,04| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402 | 305.888,32| 305.939,32 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 040201 | 30526532| 000| 305.265,32| Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 14 040204 | 62300| 51,00 674,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 15 0007 | s7499| 0.00 674,99 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 [0502 | srase| 000| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 [050250 | sr499| 000| 674,98| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 [0009 | 9847233] -764,88| 97.707,45| Impozite si taxe pe proprietate 19 Joroz [| _9847233| -764,88| 97.707,45| Impozit pe cladiri 20 jozo201 | 8166491] -2264,88| 79.400,03| Pag. 1/24

DENUMIREA INDICATORILOR Program aprobat Program rectificat Impozit pe cladiri - PF 21 Impozit pe cladiri - PJ 2 - Influenta O 7.02.01.01 27.026,17 -1.500,0 25.526,17 7.02.01.02 54.638,74 -764,8 53.873,86 17.02.02 10.190,7 1.500,0 11.690,73 7.02.02.01 6.381,9 6.381,9 7.02.02.02 3.589,4 1.500,00 5.089,48 N N N O impozit pe terenuri Impozit pe terenuri - PF impozit pe terenuri - PJ Impozit pe terenurile extravilane apare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 2 702.03 6.459,04 Alte impozite si taxe de proprietate 2 17.02.50 157,65 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 | 187.170,68 2.490,8 Sume defalcate din TVA 152.235,00 2.490,8 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 31 11.02.02 152.073,00 2.485,80 154.558 80 oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 1 , Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 [11.02.06 162,00 5,00 167,0 S o - N a o OIOIOIBDIOI O NINE => |; Cod indicator mo o Ș o 1576 1 5 O 189.661,4 154.725,80 6.459,04 o Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 798,06 798,0 Taxe hoteliere 34 |12.02.07 798,06 798,06 Taxe pe servicii specifice 35| | s53,01| Impozit pe spectacole 15. 651,8 651,8 wo a o N o - - N O Alte taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Taxa asupra mijloacelor de transport — 1602] 33.484, 29.531,6 1 20 20373.08 „60 01 6 ,16 o Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 6.02.02.01 20.973,00 . Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 41) 6.02.02.02 | 8.558,60] | 8.558,60 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 42| 6.02.03 128,0 | 128,01 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 43| 6.02.50 3.825,00 | 3.825,00| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe fiscale Alte impozite si taxe 120) 1.038,76 1.038,76 1.038,76 5.867,95 38.055,84 18.02.50 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE - Pag.2/24

DENUMIREA INDICATORILOR Program aprobat Program rectificat Venituri din proprietate Venituri din concesiuni si inchirieri 38.036,5 38.036,5 38.036,50 38.036,50 19,34 50 30.02.05 di Cod indicator Venituri din dobanzi - o Iad E Alte venituri din dobanzi 52 |31.02.03 | 19,34) | 19,34 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 | 1781211 | 17.812,11| Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3302 | 30447| | 30447 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 5 330212 | 27647| | 276,47 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 | 28,00| | 28,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise Taxe extrajudiciare de timbru a an co ww + o N o N 2.825,02 2.825,02 340202 | 000| Amenzi, penalitati si confiscari | 59 [35.02 | 9.673,52| 0,00 9.673,52 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale | 60 [350201 | 9.66952| 0,00 9.669,52 Alte amenzi, penalitati si confiscari |e1| 35.02.50 4,00 | 400| Diverse venituri | 62 [36.02 | 4.569,64, 4.569,64 Taxe speciale Alte venituri 3.369,64 1.200,00 439,46 439,4 & VW o o N Q ă 6.134,12 -47.293,14 -6.134,12| 47.293,14| B47,AT| 4.744,05 B47,47| 4.744,05 157,36| 111.80 6011] 3.224,15 Transferuri voluntare, altele decat subventiile Donatii si sponsorizari o Wa o o N a i se IIS ole NIN o —L E Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -53.427,26 = Ww 1 i N o Ww Varsaminte din sectiunea de functionare Il. VENITURI DIN CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat Depozite speciale pentru constructii de construinte lil. OPERATIUNI FINANCIARE Incasari din acordarea imprumuturilor acordate Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) 7.02.04 53.427,2 3.896,5 [37.02.04 3902 | 3.896,58 39.02.03 39.02.07 | o o 952,54 2.544,04 400,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 172.886,88 0.02.14 EN m o o N o o & — - Pag. 3/24

DENUMIREA INDICATORILOR Program aprobat Program rectificat al ccm — ini Cod indicator TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Pag. 4/24 -460,00 17.576,88 381.658,87 —_ o an 18.036,8 381.658,87 co SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 | 172.886,88| | 172.886,88 Subventii de la bugetul de stat | 172.886,88| | 172.886,88 A De capital 167.736,59 |__167.736,59| Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 5.000,00 | 5.000,00| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 82 [42.02.1603 | 5.000,00| | 5.000,00 B. Curente 84|] 515029| 000| 5.150,29| Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 85 420234 | 4739] 000| 47,39| Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 86 | 42.02.41 | 510290| 000| 5.102,90| Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate | 87 [4502 | 229.429,83 | 0,00] 229.429,83| Fondul European de Dezvoltare regionala | 88 [450201 | 120.334,21 | 0,00| 120.334,21 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 89 [45.02.01 .01 | _9953421| 000| 99.534,21| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 90 [45.02.01.02 | _17500,00| 0,00| 17.500,00 Prefinantari | 1 | 45.02.01.03 | 3300,00| 000| 3.300,00 Fondul Social European | 92 450202 | 19.050,00 | 000| 19.050,00| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 93 [45.02.02.01 15.050,00 | 000| 15.050,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 94 |45.02.02.02 | 400000[ 000| 4.000,00 Fondul de Coeziune | 95 [25.0203 | 90.045,62 | 0,00| 90.045,62 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 6 | 45.02.03.01 65.000,00 | 000| 65.000,00| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 97 [45.02.0302 | 7.045,62 | 000| 7.045,62, Profana | 1800000[ 000] 1800000 CHELTUIELI CURENTE O TI 98285213 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 101 [10 | 201.425,20| 197.227,56 TITLUL II! DOBANZI 103 [30 20.116,65| __-1.400,00| 18.716,65| TTL IV SUBVENTII 146 or 51942|—850000|__106.219.42 st] 56 - o

DENUMIREA INDICATORILOR Program aprobat Program rectificat TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 14.201,8 4.500,0 66.233,63 62.031,0 4.202,5 35.125,03 76.965,24 51.396,34 mia Oi | Cod indicator 4.500,00 -478665| -478665| 57.244,40| 202,58 _ i o CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE Autoritati publice si actiuni externe = O E N 4.2025 -2.500,00 32.625,03 -2.557,00 74.408,24 1.157,00) ___50.239,34 - _ ÎN o _- > |» Influenta & _ — a oa _ —_ | — N o N crerrueu URNE TITI 16.677,15| —1157,00[ 47520.15 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 116 [10 3241434| -1.15700| 31.257,34| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 117 |20 1426281| 000| 14.262,81 mur cretu TITI relee 2000.09 000] 2000.06 CHELTUIELI DE CAPITAL 119 [70 | 000| 2.719,19, TITLUL XI AGTIVE NEFINANCIARE 1207 27519 00| 27508) Din total capitol TIT ITI Autoritati executive si legislative 121 [510201 | 5139634] Autoritati executive 122 [51.02.0103 | 51396,34| -1.157,00| 50.239,34 Alte servicii publice generale _| NIN | —_ 3.461,00 500,00 2.961,00 3.461,0 500,0 2.961,00 0 o 1.991,25 3 0 603,1 TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE _ ÎN a i - N o an = - IN 4 -I o - ÎN m o _- 1.991,25 Din total capitol PI Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale [129[540207 | 603,13 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 1305402190 | 2.926,00 | 2.926,00 Alte servicii publice generale 131 540250 | 1.923,12 | 000| 1923,12| Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 20.116,65 -1.400,00 18.716,65 Pag. 5/24

& 5 5 s E e & ș 5 = m = p DENUMIREA INDICATORILOR = = = E 8 e E a a TITLUL Il! DOBANZI 134|30 | 20.116,65 -1.400,00 18.716,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 13570 Din total capitol Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA —_ W 1 IN poo2 | -720,00 15.419,10 Ordine publica si siguranta nationala 6102 | 16.139,10 -720,0 III TŢ 185100 7485000 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |139[10 | 13.000,00 -720,00| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII |140[20 | 257000| 0,00 2.570,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 141 [51 | 000| 000| 0,00 MULXATE cretu IT eee 050| 000| 050] CHELTUIELI DE CAPITAL 143 |70 | 569,10) 0,00| 569,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 144 |71 569,10) 000| 569,10 Din total capitol II Ordine publica 115|510205 |___ 1552510[_72000|14.505.10 Politie comunitara 146 [61.02.0304 | _15.329,10| 720.00) 14609.10 Protectie civila si protectia contra incendiilor 147 610205 | 81000| 000| 810.00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 14863.02 | 332.730,36| 1.463,44] 331.266,92| invatamant Is 502 ŢI 218580[ 17450855 cHELTUEL GURENTE Ii 10892400 2485 00[ 17140980 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 151 [10 |___118.569,00| 2485,80| 121.054,80 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 152 |20 46641,07| 000| 46.641,07| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 153 [56 206,05) 000| 206,05| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 154 [57 100788| 000| 1.007,88 mur x are cretu TIT ses |_25000| 060| 2.5000 CHELTUIELI DE CAPITAL 156 |ro |. 25875 000| 2.58791 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE [258751 000| 2871 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE | 158 [81 |____15062| 000| 150,82] Din total capitol IN TE IRI II NI Invatarnant prescolar si primar 15565208 | sr7Sz 00| 8775 Pag. 6/24

DENUMIREA INDICATORILOR Program aprobat Program rectificat - o ( Cod indicator Invatamant prescolar 0 [65.02.03.01 32.655,96 Invatamant primar 161 [65.02.03.02 55.119,26 | 55.119,26| Invatamant secundar 162 [65.02.04 83.145,09 2485,80| 85.630,89 Invatamant secundar inferior 163 (65.02.04.01 150,00 | 150,00 Invatamant secundar superior | 164| 65.02.04.02 | _81.555,39| 2.485,80 | _84.041,19| Invatamant profesional 165 |65.02.04.03 1.439,70 | 1.439,70 Invatamant postliceal 166 [65.02.05 | 1142,22| | 1.142,22 curete ij IT sf 2600 2835653 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL | 169 [10 4.698,90 -286,00 4.412,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 170 |20 469112) 0,00 4.691,12 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 171 |51 1158782| 000| 11.587,82| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 172 |56 | 270448) 000| 2.704,48 CHELTUIELI DE CAPITAL 173 |70 623491] -832,80| 5.402,11| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 174|71 | 623491 -832,80| 5.402,11| Din total capi TITI Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 175 | 2492721] -832,80| 24.094,41| Spitale generale [176 [66.02.0601 | 24.927,21| -832,80 |___24.094,41 Servicii de sanatate publica 177 660208 | 499002) -266,00| 4.704,02| Cultura, recreere si religie 178 |67.02 |___7503238| 75.348,44| netu TITI she | 7201756 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 180 [10 14860,72| _-1.333,94| 13.526,78 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 181 |20 53.175,90 3.050,00| 56.225,90 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 182 [51 | 150000| -500,00[ 1.000,00| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 183 |56 | 126488| 000| 1.264,88| CHELTUIELI DE CAPITAL | 408027|—500.00[8-18027 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE [18571 | 4.080,27| -900,.00| 3.180,27 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE [186|81 | 15061] 000| 150.81] Din total capi ITI Pag. 7/24

DENUMIREA INDICATORILOR Program aprobat Program rectificat Cod indicator E Servicii culturale 187 |67.02.03 28.015,59 -833,94 27.381,65 institutii publice de spectacole si concerte 188 | 67.02.03.04 21.399,13 -1.047,94 20.351,19 Case de cultura 10 67020806 11400| 7030.46 Servicii recreative si sportive 190 |67.02.05 44.569,29 600,0 45.169,29 spot III pr 0205 18303.36| 500,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 192]67.02.05.03 | 26.265,93| 100,00 | 26.365,93 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |193[67.0250 | 2447,50| 350,00 | 2.797,50 Asigurari si asistenta sociala 19468.02 | 5571822, 3.146,50 _52.571,72| ones cuRENTE___ ITS TIB 5220075 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |196[10 | 17.882.24| -3.186,50| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 607322] 000| 6.073,22 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 198|51 | 197%5,17] 4000[ 2.015,17 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 199[56 | 1622259| 000| 16.222,59| TITLUL XX ASISTENTA SOCIALA 200 [57] 000| —18.15406 CHELTUIELI DE CAPITAL 201170 | 37100| 000| 371.00) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 202|71 | 37100| 000| 371,00 Din total capiti Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 203 [68.02.05 13.464,29 766,00 14.230,29 Asistenta sociala in caz de invaliditate 204 [68.02.05.02 13.464,29 766,00 14.230,29 Asistenta sociala pentru familie si copii 205 [68.02.06 17.303,64 -415,00 16.888,64 IT 206 sa 1.402,29 1350[ 1.445,79 Prevenirea excluderii sociale |207 [68.02.15 | 23.518,0 | 354100] 19.977,00| Ajutor social 206 [56021501 | 3476.00] Cantine de ajutor sccai 209 [66.02.1502 |___531000[__ 65.00] 5.245,00) Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale |210]68.0250 | 3000| 000| 30,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE [21169.02 | 161.976,88| ___815,00| 162.791,88 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 21270.02 | _138.160,18| 31500| 138.475,18 20 [41262.43] 2.700.00[

DENUMIREA INDICATORILOR Program aprobat Program rectificat Cod rand Cod indicator NENN —_ | — | | Oa i a | _ N NIN a O 1 ao m a e o TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE a —_ 35 55122.65 21.017,32 -8B85,00| 20.132,32| 55.422,69 21.017,32 N — m 1 _ luminat public si electrificari rurale Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale „00 225 |70.02.08 17.654,21 190,00 17.844,21 70.02.50 93.298,13 -875,00 92.423,13 0 IN N N RIS 2 o „69 Din total capitol A Dezvoltarea sistemului de focuinte [221 [70.02.0301 | 248663| 000| 2.486,63 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 222 [70.02.0330 | 000| 000 000| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 223 [700205 | 2472121] 1.000,00] 25.721,21 700206 | 17.654,21| 70.0250____| Protectia mediului CHELTUIELI CURENTE TI TITLUL II BUNURI SI SERVICII Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 74.02 23.816,70 500,0 24.316,70 23.734,70 500,00 24.234,70 N ÎN m N N O 25.000.00|—500.00|23.500.00 734.70 000| SAO 200| 000| 8200] 8200| 0,00 82,0 1 N Ww -_ N N a! VW N o -|0j6|G|Z|1 Salubritate si gestiunea deseurilor Salubritate N o o 3 82,00 _____23.582,00 234 4.02.05.01 14.082,00 500,00 14.582,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 4.02.05 23.082.000) 500,00 23.582,0 255 [74020502 | 8000.00 000| 500000] Canalizarea si tratarea apelor reziduale [236 [740206 | 73470| 000| 734,70 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 23717902 | 486.206,85| _6.831,15| 493.038,00 Combustibili si energie 2388102 | _282826,63| 3.500,00| 286.326,63, Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE [24156 | 222640,49| 000| 222.640.29| Pag. 9/24

DENUMIREA INDICATORILOR Program rectificat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE Din total capitol Energie termica IN N 366,7 164,1 202,5 N 366,72 164,14 202,58 N + e N Pe fn 0 o DIO 282.826,63 286.326,63 203.380,22 206.711,37 163.187,31 6.500,00 169.687,31 42.624,32 1.500,00 44.124,32 38.100,00 5.000,00 43.100,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 82.462,99 82.462,99 CHELTUIELI DE CAPITAL 27.805,21 25.636,36 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 23.805,21 21.636,36 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 4.000,00 4.000,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 12.387,70 -1.000,0 11.387,70 Din total capitol Transport rutier 255 Drumuri si poduri 256 |84.02.03.01 66.477,16 66.267,7 Transport in comun 4.02.03.02 69.342,5 3.451,4 72./94,01 stai III ass a 0505 Ţ 575605 67.649.565 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 259 |84.02.50 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 3.500,00 N|-|O Cod indicator Program aprobat n TITLUL II BUNURI SI SERVICII DIR NIN anja [O Ia o, -2.168,85 -2.168,85 IN a w 1 e) N a N d a ÎN a + ca o 4.02.03 203.380,22 3.331,1 -209,3 206.711,37 N a n 2) an 1.947,2 1.947,2 ed a 614.080,9 614.080,9 509.683,4 608.930,6 947,25 8.192,3 622.273,28 N o VENITURI PROPRII o -432,56 509.250,87 8.192,36 617.122, Pag. 10/24

& 5 s s E 5 s 5 2 m Cc p DENUMIREA INDICATORILOR ș E 5 E > E s ă 3 a a A. VENITURI FISCALE 00.03 606.489,94 2.058,24) 608.548,18 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 319.808,17 332,32| 320.140,49 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 0005 | 2994,82| 281,32| 3.276,14 Impozit pe profit 0102] 299482) 281,32| 3.276,14 impozit pe profit de la agentii economici 01.02.01 2.994,82 281,32 3.276,14 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 316.138,36| _ _51,00| 316.189,36 Impozit pe venit 0302 | 10.250,04| 000| 10.250,04 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 |03.02.18 10.250,04 | 0,00 10.250,04 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402 | 305.888,32 | 5100) 305.939,32 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 [04.02.01 305265,32| 0,00| 305.265,32 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 |04.02.04 623,00 51,00 674,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.07 674,99 674,99 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital _- o + o O 0502 | 67499| 000| 674,99 oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 050250 —| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0009 | 98.472,33| ___-764,88| 97.707,45| Impozite si taxe pe proprietate 0702 |) 98.472,33 | -764,88| 97.707,45 Impozit pe cladiri 21 [070201 | 8166491] _-226486| 79.400,03| Impozit pe cladi -PF 2 [orozoror | 2702617] 1500.00] 25.526,17| Impozit pe cladiri - PJ 3 j07020102 | 54.638,74| -16488| _53.873,86| Impozit pe terenuri 070202 | 10.190,73 1.500,00| 11.690,73| Impozit pe trenuri - PF 5 forozozo1 |__ 638151 000[ 638151] Impozit pe terenuri - PJ 6 3.589,48 150000| 5.089,48| Impozit pe terenurile extravilane 7 07.02.0203 | 21934] 000| 219,34 ac. Jucielare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -—= La Bugetul de stat = restante 28 praz | 645004] ODO) Alte impozite si taxe de proprietate 29 070250 | 15765] 000| 157,65| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 | _187.170,68| 2.490,80| 189.661,48| Sume defalcate din TVA 31 [1102 | 152235,00| 2.490,80|154.725,80 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, az | 152.073.00 2485.) 154.558,80 Pag. 11/24

5 2 S D 3 e = & e e o DENUMIREA INDICATORILOR s e E E o = m o 3 5 E G o 8 a a Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale | 33| 11.02.06 162,00 0 187,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Taxe hoteliere wo E 798,06 798,06 798,0 798,06 o 35 [12.02.07 Influenta a o —_ N o Lu 35| Taxe pe servicii specifice 36| 653,01 653,0 Impozit pe spectacole | 37 [15.02.01 651,81 | 651,81 Alte taxe pe servicii specifice IE 15.02.50 | 120| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati IEI 16.02 | 33.484,61| 33.484,61 _40 | Taxa asupra mijloacelor de transport 160202 | 23.531,60 29.531,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 160202 | | 41 16.02.0201 | 20.973,00 0,00 20.973,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 42 [16.02.0202 | 8.558,60 a 8.558,60 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 43 [160203 | 128,01 | 000| 128.01 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 [16.02.50 | 382500| 000| 3.825,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 00.11 | 1038,76| 000| 1.038,76| Alte impozite si taxe fiscale | 46 [1802 | 1.038,7 | 000| 1.038,76| rar fi 000| 1.038,76 8.574,8 38.055,84 38.036,50 38.036,50 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate Venituri din concesiuni si inchirieri 1 Venituri din dobanzi 3102 [1934] C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII . „76 Alte impozite si taxe 47 |18.02.50 1.038,76 —_ o [ed + 00.14 | 35.615,15 6.134,12 -29.481,03 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3302 | 30447| 0,00 304,47 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 6 330212 | 27647| 000| 27647| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 57 330228 | 2800[ 000| 28,00] Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 3402 | 282502| 000| 2.825,02 Taxe extrajudiciare de timbru 59 340202 | _ 282502| 000| 2.825,02 Amenzi, penalitati si confiscari 3502 | 967352| 0.00 9.673,52 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 61 [350201 9.669,52 | 000| 9.669,52 Alte amenzi, penalitati si confiscari | 62 [350250 | 400| 000| 4,00 Pag. 12/24

DENUMIREA INDICATORILOR Diverse venituri Taxe speciale 6.02.06 336964| 000| Alte venituri 6.02.50 120000) 0,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7.02 -52.987,80 46 Donatii si sponsorizari 67 |37.02.01 439,4 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 17.02.03 -53.427,26 6.134,12 -47.293,14 o 4 5 o E ec WI Cod indicator Program aprobat Influenta Program rectificat 3 3 IV. SUBVENTII | 69 [0017 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 Subventii de la bugetul de stat TA B. Curente IN Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 73 |42.02.34 47,39 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 74 |42.02.41 5.102,90 TOTAL CHELTUIELI TIT] 614.080,92 curent TITS] 575.555.5 201.425,2 234.800,87 20.116,65 97.919,42 5.991,87 14.201,88 o 47,39 5.102,90 622.273,28 589.648,25 197.227,56 242.550,87 18.716,65 106.419,42 6.031,87 14.201,88 4.500,00 4.500,00 35.125,03 -2.500,00 32.625,0 74.148,05 -2.557,00 71.591,05 48.677,15 -1.157,0 47.520,15 47.520,15 31.257,34 64 | 65. 66 . 69. 70, 71) 72. 73| 74. 8.192,3 10.692,3 -4.197,64 7.750,00 -1.400,00 8.500,00 40,00 | A O o | -_d - o O TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 77| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII TITLUL IIl DOBANZI 75 76 78 79 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 82 83 84 87 88 INN o | —_ O + o ana OI TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE Autoritati publice si actiuni externe TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL m GV TITLUL II BUNURI SI SERVICII 89 | 14.282,81 one TITI ei 200000 Din total capitol | LA Pag. 13/24

DENUMIREA INDICATORILOR Program aprobat Program rectificat Autoritati executive si legislative 91 1.02.01 48.677,15 an Cod indicator -1.157,00 47.520,15 di ss) ea [Re Autoritati executive 92 |51.02.01.03 48.677,15 -1.157,00 47.520,15 Alte servicii publice generale 5402 | 5.354,25 | 000| 5.354,25] TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 500,00) 0,00 500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 286300) 000| 2.863,00| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 | 199125 000| 1.991,25| Din total capitol | Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 540207 | 603,13 | 000| 60313 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 5402.10 | 282800| 000| 2.828,00) Alte servicii publice generale 100 [54.02.50 000| 1.923,12 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 101]55.02 | -1400,00| 18.716,65| CHELTUIELI CURENTE TR ŢI 40000| 7871665) TITLUL III DOBANZI 103|30 | 20.116,65 -1400,00| 18.716,65| Din total capitol TITI Partea a I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 10459.02 | 15.570,00| -720,00| 14.850,00, Ordine publica si siguranta nationala 1056102 | 15.570,00| 720,00) 14.850,00, cHeLTUIEUI uRENTE Is 74856.00) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |107 [10 13000,00| -720,00| 12.280,00| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 108 [20 | 257000| 000| 2.570,00| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 109 [51 | 000| 000 000| mur x are cretu TIT res 500| 550080 Din tota capit TITI Ordine publica [111|6102.03____ | 15170,00|-72000| Politie comunitara 112 [61.02.0304 | 15.170,00| -720,00| 14.450,00| Protectie civila si protectia contra incendiilor 113 [61.02.05 400,00 | 000| 400,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1146302 | 286.724,15| 287.493,51 invatamant | 115 | 168.868,57| 2485,80[ 171.354, | ereu III 285 00 771 208.75 Pag. 14/24

DENUMIREA INDICATORILOR o e a a E E a o La O Program rectificat TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA - —_ 118.569,00 46.641,07 1.007,8 2.500,0 2.485,80 121.054,80 46.641,07 1.007,88 2.500,00 - - mo 0 n) NS > -IOIC | Cod indicator - - O O - IN O a ei TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE [12181 | 1502] 150,62 Din total capitol PI E DR Invatamant prescolar si primar |122|65.0203 | 86.028,84| 86.028,84 Invatamant prescolar 123|65.020301 | 30.909,58 30.909,58 Invatamant primar | 124 [65.02.0302 | 55.119,26| 55.119,26 Invatamant secundar |125[65.0204 | 81.697,51| 2.485,80 84.183,31 Invatamant secundar inferior 126 (65.02.0401 | 0,00) | 0,00) Invatamant secundar superior 127 |65.02.04.02 | 80.257,81| 2.485,80 | 82.743.861 Invatarnant profesional [125 [65020405 | 1435.70] 143570) Invatamant postiiceal [129 [650205 ___] 1.142,22 Sanatate 130 (66.02 | 1054372] 286.00) 10.257,72| HELL GuRENTE Ii fot Tosa 1025772 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |132]10_ | 4.698,90] -286,00 4.412,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 133 [20 4691,12| 000| 4691,12| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 134 [51 115370) 000| 1.153,70 Din toti capita PTT TITI Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi [135 | 565370| 000 5.653,70 Spitale generale 136 [66.02.0601 | 565370| 000| 5.653,70| Servicii de sanatate publica 137 [660208 | 189002) 28600] 4.604,02) Cultura, recreere si religie [138 |67.02 | 68.187,23| 1.716,06 | 69.903,29 cHeLTUELI st 0808662 170| 85752.68) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 140|10 | 1486072] -133394| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 141]20 | 53175,90| 3.050,00] 56.225,90 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 142|81 | 15061] 000| 150,61 Din total capita PTT ITI Pag. 15/24

DENUMIREA INDICATORILOR Influenta Program aprobat Program rectificat Servicii culturale institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura —_ o Cod indicator _ A o 7.02.03 25.548,96 7.02.03.04 18.932,50 7.02.03.06 6.616,46 414,00 7.030,46 7.02.05 40.190,77 2.000,00 42.190,77 7.02.05.01 16.185,00 1.500,00 17.685,00 , 7.02.05.03 24.005,77 500,00 24.505,77 0 -633,94 24.915,02 -1.047,94 17.884,56 E 4 & _ a o Servicii recreative si sportive —_ = - am Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement -— > a o Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei | 149 [67.02.50 2.447,50 350,0 2.797,50 Asigurari si asistenta sociala | 150| 68.02 39.124,63 | 3.146,50 35.978,13 curente TIT 30.12463| 3.146 35978.15 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL îl BUNURI SI SERVICII — an ÎN 17.882,24 -3.186,50 14.695,74 i) 10 153 [20 607322| 0,00 6.073,22 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE |154[51 1.975,17 40,00 2.015,17 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 155 [57 1319400| 000| 13.194,00 Din tota capitol TI IN Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 156 [68.02.05 | 13.464,29 766,00 14.230,29 Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii — a d & 8.02.05.02 13.464,29 8.02.06 3.301,05 -415,00 2.886,05 8.02.11 1.402,29 43,50 1.445,79 8.02.15 20.927,00 -3.541,00 17.386,00 8.02.15.01 17.930,00 -3.476,00 14.454,00 8.02.15.02 2.997,00 -65,00 2.932,00 8.02.50 766,00 14.230,29 —_ a a o —_ a O Prevenirea excluderii sociale Ajutor social & o o - o A o —_ o ÎI Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica CHELTUIELI CURENTE ITI TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Din total capitol 1 o o , 84.707,28 1.700,00 86.407,28 61.707,2 1.200,0 62.907,28 41.262,4 2.700,0 43.962,43 41.262,4 2.700,00 43.962,4 20.444,85 -1.500,00 18.944,85 Ww o o O m O Q o i —_ o an 2 o N 0 Ss - o o o _ o _ o co co a W —_ o o FI 169 [70.02.03 728,80 728,80 Pag. 16/24

5 Ss e € Ş DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E E 8 3 E O o e a a Dezvoltarea sistemului de locuinte 170 70020301 | 128,80 | 000| 728,80| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor |171]70.020330 | 000 000| 000| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 172 [700205 | 16.605,00| 1.000,00| 17.605,00| Alimentare cu apa 173[70.020501 _| ___16.60500| _1:000,00|_17.605,00| Iluminat public si electrificari rurale | 174 [70.02.06 10.540,00 1.000,00) 11.540,00| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 175 |70.02.50 33.833,48 -800,00 | 33.033,48 Protectia mediului [176 [7402 | 23.000,00 500,00) 23.500,00| CHELTUIELI CURENTE Ti n ŢI 2800000 50000 25500.00) TITLUL II BUNURI SI SERVICII 178|20 | 23.000,00 500,00) 23.500,00| Din total capit ŢI ITI Salubritate si gestiunea deseurilor 179 740205 | 23.000,00 | 500,00| 23.500,00| Saubritate i fra 2055 Ţ 74500.00) Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 181]74.02.05.02 | 9.00000| 000| 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 182 740206 | 000| 000| 000| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 183 [79.02 |__152.931,44| 161.931,44| Combustibili si energie [1848102 | 59.819,42 3.500,00) 63.319,42 18501 [59819.42 3500.00 63 319.42 n E roz — | Ea 3500,00| _63.319,42| 188 [84.02 93112,02| 5.500,00| 98.612,02| 18901]. 8500.00] 87224.32 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII [19020 | 42624,22| 1.50000| 44.124,32| 19140 | 5.000,00] 43.100,00)| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 192 [81 | 1238770| 11.387,70| Din tota capitol PTT TI Transport rutier 193 [840203 | 93.112,02| 5.500,00| 98.612,02| Drumuri si poduri 194 ]84.02.0397 —| 2712 000 272 Transport in comun [195 [84020302 | 51266,45| 410000| 55.366,45| Pag. 17/24

cbr a 5 e 8 5 5 Ss 2 SG = o DENUMIREA INDICATORILOR s g E E E i O e 2 a d | 196 [84.02.0303 | 41.818,45| 1.400,00 43.218,45 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 197]840250 | 000| 000| 000| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENTIDEFICIT 198[9602 | 000| 000| 000, REZERVE SS fara 000 000000 EXCEDENT 2008602 00000000 DEFICIT 201 902 00000000 SECTIUNEA DEZVOLTARE IN ERE IRI INI SECTIUNEA DEZVOLTARE 1] | 457990,26| -5.286,65| 452.703,61 TOTAL VENITURI 2 [0001 [| 457.990,26| -5.286,65| 452.703,61| VENITURI PROPRII | 3 | 7.396,58| 8.244,05] 4 [0002 | 5342726| 6.13412| 5 [0012 | 53427,26| -6.134,12| _47.293,14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 6 joo14 | 53.427,26| _-6.134,12| 47.293,14| Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 [3702 | 53427,26| -6.134,12| 47.293,14| Varsaminte din sectiunea de functionare | 8 [370204 | 53.427,26 |___613412| 47.293,14| II. VENITURI DIN CAPITAL | 9 [0015 | 3.896,58| _847,47| 4.744,05] Venituri din valorificarea unor bunuri 10 3902 | 3.896,58 | 847,47| 4.744,05 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 11 [390203 | 95254| 167,36| 1.119,80] Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 12 [390207 | 254404) 3.224,15| Depozite speciale pentru constructii de construinte | 13 [39.0210 | 400,00 | 000| 400,00| III. OPERATIUNI FINANCIARE 14 00.16 | 3.500,00) 000| 3.500,00| Incasari din acordarea imprumuturilor acordate 15 4002 | 3.500,00 | 0,00| 3.500,00] Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) | 16 [200214 | 3.500,00 | 000| 3.500,00| IV. SUBVENTII 7 0007 868| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 18 [00.18 | 167.736,59| 0,00| 167.736,59| Subventii de la bugetul de stat 19 4202 | 167.736,59| 000| 167.736,59| A De capital 20] 167786 58| 000| Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 21 420216 | 500000 000| 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate | 22 42021603 | 500000 000| 5.000,00 Pag. 18/24

„| 8 5 5 s E $ DENUMIREA INDICATORILOR = e E 9 E 8 3 E O 2 e a a Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderae| 23 |42.02.20 | 16278650) 000 162.736,59 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 24 4502 | 220.429,83| 0,00 229.429,83 Fondul European de Dezvoltare regionala | 25 |[45.0201 | 120.334,21 | 0,00| 120.334,21 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 26 |45.02.01 .01 9953421] 000| 99.534,21| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 27 |45.02.01.02 | 1750000) 000| 17.500,00| Profnanten E 6020108 250000 000| 230000) Fondul Social European 29 [450202 | 19.05000| 000| 19.050,00| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 30 [45.02.02.01 | _1505000| 0,00| 15.050,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 31 |45.02.02.02 | 400000] 000| 4.000,00 Fondul de Goeziune [32 [a50203 |___90.045,62| 000| 50.045,62 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 33 ]45.02.03.01 | 6500000] 0,001 65.000,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 34 | 45.02.03.02 7.045,62 | 000| 7.045,82 Pronantari n ss 5020503 18.000,00| 000| TOTAL CHELTUIELI 36 [5002 | 45993751) 154.550.86 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 38 |51 | 1204501] -500,00| 11.545,01| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 39 [56 | 38165887| 000| 381.658,87| CHELTUIELI DE CAPITAL | 40 |70 | 6623363] -4.78665| 61.446,98| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | 4 |n 6203105| -478665| 57.244,40| TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE | 42 |72 | 420258) 000| 4.202,58] Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 43 5002 | 2817,19| 000| 2817,19| Autoritati publice si actiuni externe | 44 | 51.02 2.719,19 | 000| 271919) CURENTE III 5 for 000| 000] 080] CHELTUIELI DE CAPITAL 16 [ro 000] 271819] TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | 47 |71 000| 271919 Autoritati executive si legislative 48 510201 | 27919] 000| 271919) Autoritati executive | 49 |51.02.01.03 2719,19| 000| 2719,19| Pag. 19/24

DENUMIREA INDICATORILOR Alte servicii publice generale CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 54 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Alte servicii publice generale | a O «| cca S Cod indicator Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol Ordine publica Politie comunitara Protectie civila si protectia contra incendiilor Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Invatamant CHELTUIELI CURENTE Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol Invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar 5.02.03.01 Invatamant primar 5.02.03.02 Invatamant secundar 74| 65.02.04 4 .02. Invatamant secundar inferior 15 |65.02.04.01 Pag. 20/24 Program rectificat 43.773,41 3.193,96 206,05 206,05 2.987,91 2.987,91

DENUMIREA INDICATORILOR 1 act o Cod indicator Program aprobat Influenta Program rectificat Invatamant secundar superior Invatamant profesional Invatamant postliceal 6 5.02.04.02 1.297,58 65.02.04.03 65.02.05 19.373,51 -832,80 18.540,71 CHELTUIELI CURENTE 13.138,60 13.138,60 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10.434,12 10.434,12 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.704,48 2.704,48 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.234,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 6.234,91 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi .02. 19.273,51 Spitale generale 19.273,5 1 Servicii de sanatate publica .02. 100,00 Cultura, recreere si religie 6.845,15 -1.400,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE „00 1.000,00 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE . 1.264,88 CHELTUIELI DE CAPITAL . 3.180,27 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol Servicii culturale | O Servicii recreative si sportive 97 [670205 | 437852| 1.400,00] 2.978,52 67020501 | 7.02.05.01 2.118,36 -1.000 1.118,36 67.02.05.03 1.860,16 Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura o an Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei —_ 00 Asigurari si asistenta sociala CHELTUIELI CURENTE Pag. 21/24

DENUMIREA INDICATORILOR Program aprobat Ja oo Cod indicator —_ | | a Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | _16.222,59| CHELTUIELI DE CAPITAL | 371,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE ri | 371,00 Din total capitol po Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 106 680205 | 000| Asistenta sociala in caz de invaliditate 107 68020502 | 000| Asistenta sociala pentru familie si copii 108 680206 | 14.002,59 rss Tei 50 Prevenirea excluderii sociale [110[680215 | 2.501,00 Ajutor social [1116802150 | 27810) Cantine de ajutor social 112|68.02.1502 | 2.313,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica Ww o 1131680250 ___| 000) -885,00 76.384,60 76.452,8 -885,00 75.567,90 _ P —J 2 o N III Tei | 0.00] 55435.58 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 117 |51 | 1289| 000| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 118 [56 |___5542269| 000| 55.422,69 CHELTUIELI DE CAPITAL 119 [70 | -885,00| 20.132,32| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | 120 [71 i TIT cs IEZI 560| 175785 Dezvoltarea sistemului de locuinte 122 | 0.02.03.01 1.757,83 | 0,00| 1.757,83 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 123 |70.02.03.30 | 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 124| 0.02.05 8.116,2 8.116,21 1 Alimentare cu apa | 125 |70.02.05.01 8.116,2 | 8.116,21 | 711421] 81000] 630421 [127 [100250] 59464 65| 7500] 128 [74.02 816,70) 000| 816,0) Iluminat public si electrificari rurale Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale o „58 ,89 UT, „00 Din total capitol .157,83 „21 „21 „21 „65 1 Protectia mediului | = N O o A Pag. 22/24

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Program aprobat Program rectificat Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 1 - O 734,70 82,00 82,00 — Ww - 82,00 82,00 82,00 - GV ÎN 74.02.05 Ww w ga I&I, =|a|s& ( Cod indicator 82,00 Saubritate IT ia sri 82,00 10) Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 135| 74.02.05.02 | 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 136| 74.02.06 134,7 | 73470| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 137 333.275,41 -2.168,85| __331.106,56| Combustibili si energie CHELTUIELI CURENTE Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 223.007,21 222.640,49 223.007,21 222.640,49 —_ ww o 7902 | 8102 000 oi 000| —232.640.49 140 [56 222.640,49| 000| 222.640,49| CHELTUIELI DE CAPITAL 141 [70 366,72| 000| 366,72| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 14271 164,14 000| 164,14 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE | 143 [72 20258| _0,00| 202,58| Din toti capitol TI TITI Energie termica [81.02.06 | 223.007,21 | 000| 223.007,21| Transporturi 110.268,20|—2.166,85|_108.099,55 cere SuRENTE III] 82.462,9 82.462,59 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE Din total capitol _ A 1 82.462,99 27.805,21 23.805,21 4.000,00 82.462,99 25.636,36 21.636,36 4.000,00 E A 0 -2.168,85 -2.168,85 _ | ana Ojo MIMI INI UI LEE ERA soti MI Transport rutier 151 [84.02.03 110.268,20 -2.168,85 108.099,35 Drumuri si poduri 152 [84.02.03.01 66.450,04 -209,38 66.240,66 Transport in comun 153 [84.02.03.02 18.076,08 -648,52 17.427,56 154 [84.02.03.03 25.742,08 -1.310,95 24.431,13 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 155| 84.02.50 Pag. 23/24

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag. 24/24 DENUMIREA INDICATORILOR DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA H CICU Cod rand 5 —_ OO [IN oo NIN Ni! Cod indicator = a o N Program aprobat 1.947,25 SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU LI, “ Program rectificat 1.947,25

Atasament: Anexa_1_a1.pdf

ROMÂNIA Anexa 1a/1 JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2013- PROGRAM DEZVOLTARE 2013 INVESTITII 2013 Rectificare 6 mii lei SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL e INT Buget SURSE BUGET 2013 socati Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari | 90 | 1 | 2 | 3 | 4 [| 5 [| 6 | [—TOTALGENERAL | a78| 7252.85] 2274,05| 1.063,21] ue în A |, — ase —acof taia nora | 20126.52 0,00] &00000] ao] 0,00[15.126,52 DOTĂRI INDEPEND. SI £ ALTE INV. - c 36.586,92 2250.00) 2.274,05 44,27) 32.018,60 DENUMIREA OBIECTIVULUI E GENERAL BI A 2.274,05| 1.063,21 61.494,37 din caro pe a m TI TI Capitalul 51.02 Autorităţi Executive şi 2.719,20 2.719,20 51. 02. 01. 03 Autorităţi executive 2.719,20 | 000| 000| 000| 0,0 2.719,20 C. Dotări independente şi alte investiții 2.719,20) 0,00) 0.00] 000| 0,00] 2.719,20 > Dotări dependente 204720| 000| 000| _a00) 000| 2.047,20 orar! 30784) 000| 000| _o00| 000| s07.84 1739.36) __000) 0.00) 000| 0.00) 1.739,36 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 672,00 672,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT 672.00 ol ocol 00| 000) 672.00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice scol 000 generale 98,00 38,00 evidență a populației 98,00 98,00 C. Dotări independente si alte investiții 98,00, 0,00) 0,00) 000| 0,00 98,00 b.Dotări independente 98,00] 0,00] 000| 000| 0.00 98,00 națională 61.02.03-0rdins publică ——sso,to[ 000] 000] 000] — 869,10 61.02.0304 Poliție locala 155,10] oo] 0.00] 0.00] 0.00] 159,10 C. Dotări independente şi alte investiții 159,10 0,00| 0,00| 0.00| 0.00| 159,10 15910) 000| 000| ao] 000| 159.10 61.02.05. Protecţie Civilă 410,00) 0,00] 0,00) 0,00] 0,00| 410, II C. Dotări independente şi alte investiții 410,00 BO) SEE) 020) __ Ape) 14000) Page 1 E

SURSE DE FINANTARE Contributi e | Buget | SURSE BUGET = pRopRII |“ **D!''*| LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI Asociatii proprietari IE E E E E E ES b. Dotări independente 41000) 000| 0,00] 000| 000| 410,00 41000) 000| oo) 000) 000| 10,00 Capitolul 65.02 Învățământ | 3.289,30| 0,00] _0,00| 301,39| 0,00| 2.987,91 174630) oo) 174638 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 1.746,38] ___0,00| 0.00[ 0,00] 0,00] 1.746,38 1.600,00| 000| 0,00) 0,00| 0,00| 1.600,00 Extindere Gradinita PP 28 150000) 000) 000| 000| 000| 1.600,00 300[—000[ 0005.00 — 3.60 RR îndependente şi alte investiții | 0,00] 0.00] 0,00] 143,38] b. Dotări independente 110,18| 0,00 000| 000| 000|) 11018 aaa 10918 Achizitie imobile cu destinatie de gradinita PP16 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții SF+PT +expertiza +DALI- gradinita PP 14 65.02.04 Învățământ secundar [154292 0,00 301,39] 0,00] 1.241,53 BE mn | — aa — aul — ta za — sta n E Dotări independente şi alte investiții 150,00] _0,00| __0,00| 0,00 150,00 - Dotări independente 150,00] 0,00] 0,00] 0,00 0,00] 150,00 15000) 000) 000| o00| 000| 150,00 C. Dotări independente şi aite investiții |__1.39292|0,00[ 0,00 301,59 —0,00[ 1.091,53 b. Dotări independente 343,39| 000| 000, 301,39| 000| 542,00) Achizitie rampa handicapati Lic. Pedagogic 20,00 tt 20,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 72,97 mia 72,97 118,63 | al aula 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului JL. Calderon HCL 413/2009

i RE PE INATARE e | SURSE DE FINANTARE | DE FINANTARE Asociatii de Buget SURSE BUGET Stat | PROPRII |“ LOCAL proprietari DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati Liceul Lenau str.Oituz 100,00 100,00 SF+PT expertiza+ DALI Lic. Moisil , corp Doja 50,00 50,00 Expertiza+ audit+DALI+PAC+DDE+AC etajare corp cladie şcoala P+2E C. Tehnic Regele Ferdinand 86,80 86,80 Expertiza+ audit*DALI+PAC+DDE+AC etajare corp cladie atelier P+2E C. Tehnic utilități cladire şcoală P+2E, Grup Sc. E. Ungureanu 111,40 111,40 Regele Ferdinand Capitolul 8602 Sănătate |_17:723,89| __0,00| 7.250,00] 1.887,56| 0,00) 8.586,23 66.02.06 Spitale | 1762389) 0,00| 7.250,00| 1.887,66| 0,00] 8.486,23 e roi 52020 no tool Tano Spor de putere 50% la reteaua electrica + refacut instalatii electrice interioare -Clinicile Noi/Spital Municipal 320,00 320,00 Timisoara ,str. Nemoianu - Dr.L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 5.000,20 5.000.00 0.20 e Doar si 1290960) 225000) of a16660] | b. Dotari independente |. 11651,78] 0,00] 2.250,00] 1.887,56] 0.00] 7.514,12 copii Louis Turcanu” 5.488,93 2250,00| 507,00 2731,93 ala Timisoara 5.842,79 1.340,60 4.502,19 Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010 200,00 200,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumofttiziologie Victor Babes 120.06 40.08 80.00 1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+PT reabilitare construcții, instalații şi Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Page 3

| SURSE DE FINANTARE | EA DE FINANTARE e Buget SURSE BUGET seca stat | PRopRII| “| LOCAL proprietari 651,91 dl. 651,91 6,95 aula 6,95 4,96 la 4,96 165.00 MEN 165.00 167,00 | al acasa asa 167.00 30,00 ol ol noa aa 30,00 Turcanu'"din Timisoara „str. l. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colţ cu str. Braila HCL 124/2013 - = 278,00 nl. 278,00 66.02.08 Servicii de sanatate publica 100,00 | 000| 000) 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 100,00 oool_ ol 000 100,00 b. Dotari independente 10000) 000| 000| 000| 000| 100,00 Aparate stomatologice pentru cabinetele stomatologice scolare 100,00 100,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 4.265,27 85,00 oval 4.180,27 67.02.03.04 instituții publice de spectacole ş concerte 1.366,75 85,00 1.281,75 C. Dotări independente şi alte investiții 1.366,75 550000 85000.00 1.281,75 b. Dotări independente 1.366,75 0,00) 000| _8500| 000| 1.281,75 Dotări Teatrul German 81236 000| 0,00| 000| 0,00] 812,36 Dotari Teatrul Maghiar 34939| 000| 000| 000| 000| 349.39 Dotari Filarmonica 20500| 000| 000| asa 000] 120.00 67.02.05.01 Sport 1.118,56] 0,00 0,00 0,00 0,00] 1.118,36 1.009,36] 000| 000| 000| 000| 1.009 36 DENUMIREA OBIECTIVULUI c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului genital in aria Timisoara- Szeged ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" PT reabilitare instalatii si constructii cladire existenta si extindere UPU Clinicile Noi la Sp. C. Municipal Clinicile Noi str. Gh. Dima nr.5 SF+DALI+PT constructie statie epurare si reabilitare instalatii abur la Sp. V. Babeş str Gh. Adam nr.5 Spor de putere 50% la reteaua electrica Clinica Obstretica Ginecologie/Sp. Muncipal SF+PT Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Page 4

SURSE DE | SURSEDE FINANTARE | ori DE FINANTARE TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget SURSE BUGET 2013 Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari Reabilitare constructii,instalatii si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011 Cofinantare bazin Ca lao let lost Butuca pi | losif Bulbuca pri CNI Ca lao let lost Butuca pi | Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 1.000,00 val zl anl al 1.000,00 IC. Dotări independente şi alte investitii | POR non şi alte vestiți _— investitii 109,00 0,00) 000| 0,00 0,00] 109,00 | ___Studiişi proiecte, _2500| 000| 000] 0,00 0.00] 25.00] Studii geo-topo Sala Polivalenta Timisoara 25.00 aool_aoolaool 25.00 |_Dotări independente] 8400) 000| 000| 000| 0,00] 84,00] Sistem control acces bazin inot Complex Bega 84,00 84,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 1.780,16 1.780,16 A. Lucrări în continuare | _34475| 000| 000| 000| 000| 344,75 Cladire educationala multifunctionala la Gradina ZOO, HCL 383/2007; HCL 354/2009 100,00 100, 00 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2008, HCL 123/2008 238,40 238,40 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 6,35 6,35 _58647, 000| 000] 000| Amenajare loc de joaca lorgovanului HCL Eco Sasar 1 0 496,47 496,47 Executie Skate Part | 10000) 000] 000] 100.00 C. Dotări independente şi alte investiții 838,94 | _oo0| _oool ooof 0.00 838,94 b. Dotări independente 6699) 000| 000| 000| 000| 66,99| Terarii şi acvarii în oglindă la Grădina 31,99 31,99 Zoologocă Timişoara Achizitie aplicatie " Energy Management System" EMS 35,00 35.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 771,95 771,95 Astualzere harta zgomot caso| os) oo] oo] — szso aa —| aa al aaa (Central) 90,00 90,00 Modernizare Parcul | oo] 000) Ă Page 5

| SURSEDE FINANTARE | DE FINANTARE Si MASE DE FINANTARE e Buget SURSE BUGET secta stat | PROPRII | “PE! | LOCAL proprietari 32,00 A 32,00 de functionare la locurile de joacă existente pe domeniul public SF+PT+ ae oacă și cană st de joacă şi canisită n ae oacă și cană st Gh.losub 17, ars 17,48 SF+PT+ Amenajareloc de joacă şi canisită str Labirint nr 1 17,48 17,48 SF+PT +CS+DE+PAC Carantină la Grădina Zoologică 50,00 50,00 SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la Grădina Zoologică 50,00 50,00 SF+PT+CS+DE+PAC Masa suveniruri la Zoo 16,74 16,74 SF+PT pr eat | comercializare si expunere animale de companie 15,00 15,00 SF+PT DDE+CS Eficienta energetica prin instalare de panouri solare si fotovoltaice la cladirea administrativa -Gradina Zoologica din Timisoara 35,00 35,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa a Socială 371,00 371 „00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 371, 00 TA 371,00 68.02.15.01 Ajutor social 090| 00) 000| 000] 2780 C. Dotări independente şi alte investiții 278,00| 000| 0,00[ 000) 0,00] 278,00 b. Dotări independente | 27800] 000| 0,00 000| 000| 278.00| Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 278,00 278,00 C Dotări independente şi alte investiții 53.00[ 0.00] 0.00] 0.00[ 0.00] 93,00] _Dotăriindependente 1 9300 000| 000| 000| 000| 9300 930| 000| 000| 000| 000| 93.00 dezvoltare p ublica 4,78 19.9373 70.02.03 Locuinţe 1.557,61 Et ERE DENUMIREA OBIECTIVULUI Documentatie tehnica pentru obtinere autorizatie gospodarire a apelor pentru Mun. Timisoara, la Cladire educationala multifunctionala, Gradina Zoologica a Municipiului Timisoara", Actualizare documentație tehnico- economică faza PT,CS,si DDE pentru "Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica a Municipiului Timisoara", Documentație tehnica pt obtinerea autorizaţiei Page 6

| SURSE DE FINANTARE | | SURSE DE FINANTARE | FINANTARE Contributi e Buget SURSE BUGET stat |PRopRII| “FED! *| LOCAL proprietari 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de A în continuare TI 1.557, = 4, 1.549,94 A.Lucrări în continuare | | 767 478| 283| 000 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, Resbilare Erica St Bocan 20| ASI2 3,04 pa — ta a Lucrărinoi ________] 10.00) _aoof oo] oa] 10.00 ema na PD PTT Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr. 15 1,00 1,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 1,00 1,00 Reabilitare termică str. Sutezătorilor nr. 2, Sc A+B | sooo) 00| 000| oo] 00, a00,a Achizitie terenuri si imobile 30000| 000| 000) 000| 000| 300.00) c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 803,40 803,40 Consultanta privind implementarea POR 2007 2013 83,77 83,77 Asistenta tehnica imobile reabilitate in cadrul POR 2007-2013 50,00 50,00 Asistenta proiectare imobile finantate in cadrul POR 2007-2013 82,77 se 17 Page 7 DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANTARE Contributi e DENUMIREA OBIECTIVULUI AI Buget SURSE BUGET as stat | PROPRII | “**D*| LOCAL proprietari hidrotehnice 70.02.05.01 Alimontări cu apă 000] 000] 811827 68961| 000| 000] 000| 000| 689,61 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 310,40 310,40 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 379,21 379,21 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.lll, HCL 467/2010 1.530,00 1.530,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 1,00 1,00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 1,00 1,00 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HCL 139/2009 206 40 206 40 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Calea Buziasului HCL 220/2009 1.390.00 1.390,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- ! intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 1650.00 1.650,00 C. Dotări independente şi alte investiții 173,20 | 000| 000| 000| 000| 173,20 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 173.20 173.20 SF- Executie Fântâni ornamentale 6320 [ocol 000| ocol 000 6320 SF Executie fantani publice forate in municipiul Timisoara 30,00 30,00 SF Reabilitari retele apa-canal in Mun. Timisoara 50,00 50,00 SF Alimentare cu apa industriala prin foraje publice 30,00 30,00 rurale 6.924,23] 000| 000| 000| 620,02| 6.304,21 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 139/2005 3.513,82 620,02| 2.893,80 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005 3.410,41 + Page 8 m i

| SURSEDE FINANTARE | Contributi e DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget SURSE BUGET sociali stat | PROPRII | “PF | LOCAL proprietari | 90 1 1 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | comunale: Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 1.714,88 1.714,88 Racord la rețeaua metropolitană existentă de supraveghere pentru creşterea siguranței şi c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.242,08 1.242,08 Studii si proiecte pentru obtinere de finantare externa 100,00 100,00 intabulare blocuri locuinte Zona steaua 3 (bl.23,25,30a.306) 150.00 150.00 F+ Documentatie pentru modernizarea 70.02.50. Alte servicii. în: “domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării 3.966,96 3.966,96 1.000,00, 000| 000| 000| 0,00) 1.000,00 fibră optică pentru proiectul Sistem de prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HCL 358/18.06.2013 1.000,00 1.000,00 b. Dotări independente | 1000 000 000| 000| 000| 10.00) Achiziţie teren Centru Intermodal Regional de Transport Marfa - Remetea Mare 10.00 10.00 Avize,taxe, autorizatii pentru proiectul "Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE) 200 200 SF+PT Reabilitare sit istoric cartier Cetate 200.00 Timisoara Il 200,00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea iminalitatii i icibiul Timi n criminalitatii in municipiul Timisoara 50.00 50.00 SF+PT Trafic management si supraveghere video HCL 289/2011 35.60 35,60 statilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara

| FINANTARE | DE | FINANTARE | Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI "ars Aso tii Buget SURSE CREDITE BUGET a e Stat | PROPRII LOCAL proprietari PUZ-uri (Piata Timisoara 700, Zona Stadion) 100.00 cel ocol ocol 100.00 [Capitolul 74.02 Protecţia mediului | 14.02 [Capitolul 74.02 Protecţia mediului | mediului 82,00 | 000| 000| 82,00 74.02.05 Salubritate si gestiunea deseurilor 82.00 | “amana” can 82.0 9 C.Dotări independente şi alte investiții | Dotari şi alto investiții _— investiții | 8200) 000| 000| 0.00] 000| 82.00| _Dotăriindependente | 82007 000 000| 000 000| 8200| Aohiziie freze pentu zapada 5200) 000| 000| 000| oda] [Capitolul 81.02 Combustibili si energie | 366,72) __0,00| _0,00[ 0,00| 0,00| 366,72 81.02.06 Energie termică 366,72 tt a ta — a 366,72 A. Lucrări în continuare |. 20,00[ 000| 0,00] 0.001,00 Retehnologizarea, modernizarea si in municipiul Timisoara cartier prin instalarea unor unitati de HOL 556/2006 10, al raul 10,00 Transfer cota 19% din capitalul social SC 395/2013 202,58 202,58 dezvoltarea sistemului centralizat de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS Retehnologizarea centralelor termice de C. Dotări independente şi alte investiții 346,72 area asa sea 346,72 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - 144,14 144,14 International Recycling catre CLMT HCL Capitolul 84.02 Transporturi 22.039,81| 0,00[_0,00[ 0.00] Sistem integrat pentru eficientizarea 2.832,19 2.832, E 20,00 ul cal dal aa 20,00 HCL 556/2006 cartier prin instalarea unor unitati de | şi proiocte [14414] 000] 000] 0.00) 444 proiectare obiective Municipiul Timisoara 292/2012; majorare capital social SC 84.02.03 Transport rutier 22.039,81| 000| 0,00] 0,00] 443,19] 21.596,62| incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL producere si distributie a energiei termice Retehnologizarea centralelor termice de 10,00 10,00 cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor | 20258| 000| 000| 000| 000| 202,58 International Recycling Energy SA HCL 84.02.03.02 Transportul în comun 10.386,27| 0,00) 0,00] 0,00| 0,00] 10.386,27 401/2006;HCL 127/2012 C. Dotări independente şi alte investiţii | __7.55408| 0,00] 000| 0.00| 0,00[ 7.554,08] b.Dotări independente Tr 0000000 50 737, 15 Maşini, echipamente mijloace de ocol transport 7.367,19 7.367, 1. Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 7.107,19 | o00| 000| ooo[ 000 7, 1074 Page 10 =

SURSE DE FINANTARE Buget SURSE BUGET PROPRII | “FD! *| LOCAL 3 DENUMIREA OBIECTIVULUI prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Studii si proiecte Primarie Studiu de circulaţie la nivelul Polului de Crestere Timisoara (Plan mobilitate) SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) HCL49/2012 Studiu privind reorganizarea circulației rutiere pe inelul | de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) HCL48/2012 SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, C. Buziaşului SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 5,00 5,00 studii si proiecte RATT_______] 2500) oo] oo] oo] oo] 2500) SPF+SF Modernizare depou tramvaie - Bv. Dâmbovița 5,00 5,00 Page 11

Contributi e | SURSE DE FINANTARE | DE | SURSE DE FINANTARE | Asociatii de Buget SURSE BUGET Stat | PROPRII | LOCAL proprietari a — otel — aa — ol ta ae A. Lucrări în continuare | 123558[000[ 000000] 35852 ___834,67| Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011 1.211,30 398,92 812,38 Consolidare pasaj Cal, Şagului, HCL 94/2007 22,29 22,29 C. |. Dotări independente şi alte investiții | |. Dotări independente şi alte investiții | şi alte investiţii 5.198,63 | ooo] 000| 000| 0,00 5.198,63 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.198,63 1.198,63 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo (0b.3,4,5) 173,63 173,63 SF+PT Pasaj Jiul 90,00 | 0.00) 000| 000| 000] 0.00 90,00 SF+PT Pasaj Popa Sapca s0.00| 000| 000| _a00] oo] SF+PT Pasaj Inferior Solventul 90,00 tastat 90,00 SPF + SF Realizare pasaj zona Dâmbovița - inel IV 5,00 5,00 |DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor | Reabilitare |DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor | Eroilor | oo) oo] ooo| ol 500 DALIPT Reabitre Podul Tinerați | [ca] casa a infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 680.00 680.00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 4.000,00 000| 000| 000| 000| 4.000,00 4, |4.000,00| 00 Majorare capital social la SC Dumuri Municipale SA HCL 214/2013 4.000,00 4.000,00 CETE N E E = E IT Page 12 DENUMIREA OBIECTIVULUI SF + CF Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul | de circulație şi reproiectarea

| SURSE DE FINANTARE | DE | SURSE DE FINANTARE | Contributi TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget SURSE BUGET 2013 senat Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 253409) 000| 0.00] 0,00] 0,00] 2.834,09 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T.Vladimirescu- "Automatizare sistem de udare" 49,50 49,50 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 5,00 5,00 Executie drum de legatura C. Buziasului - Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 PT+ modernizare si extindere Blv. Sudului HCL 26/2010 Amenajare | Amenajare str Edgar Quinet HCL 261/2009 | Amenajare str Edgar Quinet HCL 261/2009 Quinet HCL 261/2009 ol acel asol aa Amenajare Zona Campului HCL 39/2011 al cal cul ol aa Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu HCL46/2012 1.139,90 1.139,90 Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin HCL77/2012 4 e 87 1.577,87 st. Muzicescu CL 3952009 str. st. Muzicescu CL 3952009 HCL 395/2009 1. | 00 1.000,00 Amenajare str. Brazilor HCL 24/2010 280.48 sol aool ocol _2s0sa | 48 Amenajare anul 1848 HCL40/2011 862,34 862,34 C. Dotări independente şi alte investiţii 278,29 44,27 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 278,29 44, eee SF+PT Amenajare Zona Campului 4427 | aool 000) 44, 27| oo) SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 76,50

Scrii i Ț— BRE 1 e | SURSE DE FINANTARE | DE FINANTARE Asociatii de Buget SURSE BUGET stat | PROPRII | “FE”! | LOCAL proprietari SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P- ta Balcescu 17,43 17,43 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 19,76 19,76 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 8,33 8,33 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului 50,00 50,00 62,00 al ale 62,00 i Ă DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA. DEZVOLTARE TOTAL 2013 DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica Smaranda HARACI Aurelia a întocmit. SEF SERVICHUL PFLRN | CONSILIER SERVICIUL PFLRN Gabriel A TOMA ff g 03 m m a 4

Atasament: Buget_centralizat.pdf

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII ficat DENUMIREA INDICATORILOR Program aprobat Program recti SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI l. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE TI C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din proprietate C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestari de servicii si alte activitati Taxe si alte venituri in invatamant Venituri din prestari de servicii Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive Venituri din cercetare Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 280.651,17 267.598,85 267.598,85 565,6 563,6 6.463,7 287.114,8 6.463,72| _274.062,57 | 6.463,72| _274.062,57| 5656] TI „57 „68 8 ,60 808 9 3 00 ,00 ,00 „13 Influenta NIN 0.07 0.08 0.10.05 7 |30.10.50 0.09 4180 267.033,17 259.956,61 34,00 2.432,0 1.360,44 295,00 195.711,41 6463,72| _273.496,89| 6.843,72| 266.800,33| 00| 223200) 136044 255.08 9.193,72| 204.905,13| 26.369,67 6.714,00 10 [33.10.05 11 [33.10.08 1 3.10.18 13 [33.10.20 14 |33.10.21 o O|WI|Ww oo Cod indicator —_ N o O BD Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 3.10.30 26.369,67 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate Sanatatii publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 4 W 3.10.31 6.714,00 _ o a N Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 17 [33.10.50 | 27.040,09 -2350,00| 24.690,09| Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 18 3410 | 5.120,00 | -380,00| 4.740,00| Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise | 19 [34.10.50 | 5.120,00 -380,00 | 4740,00| Transferuri voluntare, altele decat subventiile 20| 37.10 ____1.956,56| Donatii si sponsorizari | 21 [371007 | 000| 1.956,56 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 22| 37.10.03 ____-2.157,65| 000| -2.157,65| Varsaminte din sectiunea de functionare 23| 37.10.04 2.157,65) 000| 2.157,65| Pag. 1/ 10

e ii DENUMIREA INDICATORILOR Program aprobat Program rectificat 4» IN s Cod indicator IN Subventii de la bugetul de stat Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale Actiuni sanitare 27 |42.10.11.04 157,5 Alte cheltuieli 28 [|42.10.11.06 404,0 Subventii de la alte administrati 43.10 | 11.166,1 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente în domeniul santatii 43.10.10 500,0 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 1 [43.10.14 7.800,5 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 43.10.16 500,0 an o —_ an wo | cart 157,58 404,0 r a o 7.800,52 500,0 500,0 O Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 33 |43.10.16.03 500,0 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 43.10.17 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 35 [43.10.1701 2.250,00 2.250,00 i an o S o o S e Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 36 [43.10.19 115,67 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 45.10. | 1.324,54 Fondul European de Dezvoltare regionala 45.10.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 39 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 40 |45.10.01.02 9.10 280.651,17 267.827,3 109.049,7 157.334,52 115,67 1.324,54 1.324,54 832,20 492,34 287.114,89 2/4.291,05 115.513,44 157.334,52 FRF aa o 832,2 GQ N Go ES > 6.463,7 6.463,7 6.463,72 —_ Ww TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII _ O N N O Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.324,54 1.324,54 15,71 102,84 12.823,84 12.823,84 12.823,84 12.823,84 5.218,06 -380,0 4.838,06 5.218,06 -380,0 4.838,06 15,71 102,84 D[R|Si = A CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE Alte servicii publice generale JdINIAMINAIL a O a o o o Pag.2/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Program rectificat 2 Cod indicator c Program aprobat pm 5.120,06 2.828,00 2.292,0 98,0 98,0 -380 -380 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol N OO d; IP ODO 3 Lj 650) 5.218,06 -380,00 4.838,06 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE , 275.415,44 6.843,72 282.259,1 -2.350,0 22.892,66 | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor an <I Oc 24.941,2 -2.350,0 22.591,2 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 3.858,1 -2.350,0 1.508,1 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20.964,62 , TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 15,71 102,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 301,39 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 301,39 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 14.539,5 7) 65.10.03 Invatamant prescolar 65.10.03.01 9.488,7 65.10.0302 | 65.10.04 o 16 27 „10 20.964,62 15,71 102,84 301,39 301,39 -1.031,44 13.508,13 6 6 5 1 2 24961.27 3856.10 1500[ 547376 403437 -1.267,12| 9.209,76| 126707| 513855 005| 7081) Sta 777| 9.193,72| 256.578,40 9.193,72| 244.256,62| 2 , Invatamant primar 5.10.03.02 5.050,8 Invatamant secundar - 10. 10.476,8 Invatamant secundar superior 5.10.04.02 10.406,02 Invatamant profesional 70,86 Invatamant postliceal 226,21 sanatate TIT foto To oa neuen TITI 235.062. TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 101.998,6 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 131.739,72 co 131.738,7 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.324,54 1.324,54 m o Pag. 3/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Program rectificat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 81 Spitale generale 2 12.321 12.321 12.321,78 12.321,78 9.193,7 256.578,40 9.193,7 256.578,40 2.271,00 2.186,00 364,98 1.821,02 RY 0 m] o o dx -_[/ O II Cod indicator : NI Program aprobat IN INI 6.10.06 247.384,6 Lei FE CE NET o 6.10.06.01 247.384,6 2.271,00 2.186,00 o N Cultura, recreere si religie Ss 3|N _ o co n o =] TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL Il BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol Servicii culturale Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura _- o 364,98 1.821,02 85,00 85,00 . 0 a o d —_ 85,00 71003 | 227100) 7.10.03.04 2.271,0 co | 00 90 | co | “ . o Asigurari si asistenta sociala TITLUL IE BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Asistenta sociala in caz de invaliditate Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 0 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol _—_ o N O _ o G | _ Pag. 4/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program aprobat Program rectificat Dezvoltarea sistemului de locuinte Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT pt aa 266.502,79 6.463,7 272.966,51 266.502,79 6.463,72 272.966,51 265.441,20 6.463,72| 271.904,92| 265.441,20 6.463,72| 271.904,92| 565,6 565,68 [30.10 565,6 565,68 | | 8 [30.10.50 418,08 418,08 | 9 [00.09 264.875,52 6.463,72 271.339,24 33.10 259.956,61 6.843,72| 266.800,33 | 11 |33.10.05 340 34,00 | 12 [33.10.08 2.432,00 2.432,00 | 13 [33.10.19 1.360,44 1.360,44 | 14 [33.10.20 295,0 295,00 | 15 [33.10.21 195.711,4 2 204.905,13 e] 33.10.30 26.369,67 26.369,67 [17 6.714,00 6.714,00 27.040,09 -2.350,0 24.690,09 | 20 [34.10.50 5.120,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din proprietate C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestari de servicii si alte activitati Taxe si alte venituri in invatamant Venituri din prestari de servicii m d o - o o —_ + _ o Oa Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive Venituri din cercetare o Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate > 9.193,7 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative, eliberari permise Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise Transferuri voluntare, altele decat subventiile -380,0 4.740,00 -380,0 4.740,00 -201,09 O -_ cm [ai —_ O ga o Pag. 5/10

DENUMIREA INDICATORILOR Program rectificat Donatii si sponsorizari Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local IV. SUBVENTII Subventii de la bugetul de stat Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale Actiuni sanitare Alte cheltuieli Subventii de la alte administratii Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii TOTAL CHELTUIELI . . 272.966,51 CHELTUIELI CURENTE . 272.966,51 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL . 115.513,44 TITLUL II BUNURI SI SERVICII . 157.334,52 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE Alte servicii publice generale 4.740,0 CHELTUIELI CURENTE . 4.1400 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII Din total capitol Ww Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Pag. 6/10

e e & a 5 S 2 S = o DENUMIREA INDICATORILOR VI E n E O 3 5 = 5 O e 9 a a Din total capitol DN FE RE DR E Invatamant prescolar si primar | 50 [651003 | 1453957| 1.031,44 13.508,13 Invatamant prescolar 5 | 65.10.03.01 9.488,76 |___-1500| 9.473,76 Invatamant primar | 52 |65.10.0302 | 505081) -1.016,44| 4.034,37 Invatamant secundar superior | 54 [65.10.0402 | 10.104,63 |___-1267,.07| 8.837,56 Invatamant profesional | 55 [65.10.0403 | 70,86 -0,05 | 70,81 Invatamant postliceal | 56 | 65.10.05 | 22621| 5144 174,7| Sanatate) ST 8610 | 242.032,08 TIT ss a 235.138 36| 9.193,72] 242.932.08 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 59 [10 | 101.998.64| 9.193,72) 111.192,36| TITLUL BUNURI SI SERVICII 60 [20 — 000| 151.789,72| Din total capitol n Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 61 [66.10.06 | 233738,36| 9.193,72| 242.932,08| Spitale generale | 62 [66.10.06.01 | 233.738,36 9.193,72| 242.932,08 Cultura, recreere si religie | 63 [67.10 2186,00| 000| 2.186,00 cerut TITEI 000| 218600 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65| | 000| 364,98 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66 | | 000| 1.821,02 Din total capitol 1 TI Servicii culturale eri | 000| 2.186,00| Institutii publice de spectacole si concerte 68 | | 000| 1.336,00 Asigurari si asistenta sociala | 70 [68.10 | 517,10 | 000| 517,10 IT TIT Ti TB TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 72 20 | 517,10) 000| 517,10) Din total capit PTT Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati | 73 |68.10.05 | 517,10 | 000| 517,10 Asistenta sociala in caz de invaliditate | 74 68.10.0502 | 517,10 | 000| 517,10| Pag. 7/10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program aprobat Program rectificat INS Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale |] 68.10.50 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | | lt 7.10 8.10 9.10 7 II o SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 14.148,38 14148,38|_______0.00|__14.148,38| 0.02 2.157,65 000| 2.157,65 0.07 2.157,65 000| 2.157,65 0.09 2.157,65 | 2.157,65| 7.10 2.157,65 000 2.157,65 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Transferuri voluntare, altele decat subventiile Varsaminte din sectiunea de functionare 7 i — | a a _ | - w|ol.| a 0.12 10.666,1 10.666,19 10.666,19 Subventii de la alte administratii Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 1 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 10.666,1 wo O BI 3.10.14 7.800,52 7.800,52 500,00 500,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 2 |43.10.16.03 500,00 500,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 43.10.17 2250.40) | 2250.00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si 14 |4310.17.01 2.250,00 2.250,00 echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 606| 11567 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 15 4310.19 | 115,67] Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate | 16 [45.10 | 1.324,54 | | 1.324,54| Fondul European de Dezvoltare regionala | 17 [45.10.01 | 1.324,54] | 1.324,54| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 18 45100101 | 832,20 | 832,20| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 19 [45100102 | 49234| | 492,34 TOTAL CHELTUIE | 20 0910 TA ___14.148,38| Pag. 8/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Program aprobat Program rectificat Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 1.324,54 1.324,54 an o Cod indicator 12.823,84 12.823,84 12.823,84 12.823,84 NE [o Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 25 [50.10 | o800| 000| 98,00| Alte servicii publice generale 26 [5410 | 9800) 000| 98.0) cure III i TIT 088 To CHELTUIELI DE CAPITAL 25 ro 000| 800 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 29 ri | 9800 000| 98,00 Din total capitol IE E E RI NN Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 30 [54.10.10 | 98,00 | 000| 98,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31 6410 | 1403271] 000 14.032,71 32 [65.10 301,39| 000| 301,39 ss for ŢI 000 000) CHELTUIELI DE CAPITAL | 34 |70 | 30139| 000| 301,39 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | 35 |71 | 30139| 000| 301,39 Din tota capitol ŢII Invatarnant prescolar si primar 36 jos1003 | 200 580] 508 Invatarnant prescolar sr [65190801 | 000] 000] 6.8 Invatamant primar | 38 [65.10.0302 | 000| 000| 000| invatamant secundar | 39 ]e51004 [501,5 000 301.35 Invatarnant secundar superior 40 ]65100402_ | 301.35 000] 30185 Invatarnant profesional 11 65100403 | 000| 6.00 invatamant posticeal 12 [000 00 000] Sanatate 85 foot ŢI 1364097) 000| _13.646,32 CHELTUIELI CURENTE AA [1 1.324,54 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 45 [ss 13454 Ono) CHELTUIELI DE CAPITAL | 46 |70 | 1232178) 0,00| 12.321,78 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 47 În | 1232178] 000| 12.321,78 Pag. 9/10

DENUMIREA INDICATORILOR Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale Cultura, recreere si religie CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol Servicii culturale Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica CHELTUIELI CURENTE TI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol Locunte TI Dezvoltarea sistemului de locuinte Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT REZERVE LO mg Primar, 1 (IL i Director economic, Nicolae Robu. + Smaranda Haraficu CL b1 ri Pag. 10/10 Cod indicator 4 6.10.06 6.10.06.01 + 9 O i Oi) d RE II: co aa = || o Do o o 7.10.03 5 |67.10.03.04 6 |67.10.03.06 57 |69.10 0.10 II MMA _1 o 0.10.03 0.10.03.01 | a —J _- Program aprobat 13.646,32 13.646,32 85,0 85,0 co | oo IA oo os 17,67 17,67 17,67 17,87 ne eva FRI Program rectificat

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT, DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMA SERVICIUL BUGET NICOVAE Nr. SC2013 REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2013 Având în vedere: = Adresa nr. 5023/19.11.2013 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara de suplimentare a sumei prevăzute la poziția 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pentru echilibrare” cu valoarea de 5,00 mii lei; de suplimentare a sumei prevăzute la poziția 04.02.04 „Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” cu valoare de 51,00 mii lei, precum şi de suplimentare a sumei prevăzute la poziția 11.02.02, „Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor” cu valoarea de 2485,8 mii lei; = Adresa nr. 5027/05.11.2013 a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară de redistribuire a sumei prevăzute la titlul 57 „Asistenţă Socială” de la cap. 68.02.15.01, la cap. 68.02.05.02, în valoare de 726,00 mii lei; = Adresa nr. SC 2013 - 33433/21.11.2013 a Direcţiei de Mediu de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 67.02.05.03 „Întreţinere grădini publici, parcuri, zone verzi” cu valoare de 500,00 mii lei, precum si de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 74.02.05.01 „Salubritate” cu valoarea de 500,00 mii lei; = Adresa nr. SC 2013 — 33119/18.11.2013 a Direcţiei Tehnice de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 84.02.03.02 „Transport in comun” , titlul IV „Subvenţii” cu valoarea de 5.000,00 mii lei , precum si de suplimentare a sumei prevăzute la titlul II „Bunuri si servicii” cu suma de 100,00 mii lei; de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 81.02 „Combustibili si energie”, titlul IV „Subvenții” cu valoare de 3.500,00 mii lei; de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 70.02.05.01 „Alimentari cu apa” cu valoarea de 1.000,00 mii lei; de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 70.02.06 „Iluminat public” cu valoarea de 1.000,00 mii lei, precum si de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 84.02.03.03 „Străzi” cu valoarea de 1.400,00 mii lei; = Adresa nr. 1968/18.11.2013 a Casei de Cultură de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 67.02.03.06 „Case de Cultura”, titlul II „Bunuri si servicii”, cu valoarea de 500,00 mii lei; = Adresa nr. SC 2013 — 32674/13.11.2013 a Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 70.02.50 „Alte servicii in domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale” titlul II „Bunuri şi servicii”, cu valoarea de 700,00 mii lei; = Adresa nr. SC 2013 —- 32343/12.11.2013 a Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive si Culturale, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 67.02.05.01 „Sport” cu valoarea de 1.500,00 mii lei;

= Adresa nr. SC 2013 — 33182/19.11.2013 a Direcţiei Instituţii Școlare, Medicale, Sportive şi Culturale de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei” cu valoarea de 350,00 mu lei; = Adresa nr. 463/14.10.2013 a Asociaţiei Casa Faenza de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 68.02.05.02 „Asistenta Sociala” cu suma de 40,00 mii lei; = Adresa Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Turcanu” Timişoara cu nr. 11588 / 17.10.2013 privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, prin majorarea cheltuielilor de personal; = Adresa Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumofttiziologie „ Dr. Victor Babeş” Timişoara nr. 5251 / 15.10.2013 prin care se solicita majorarea cheltuielilor prevăzute la cap. 66.10, titlul I „cheltuieli de personal”; = Adresa FN/15.10.2013 a Teatrului german de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 67.02.03.04 „Instituţii Publice de spectacole si concerte”, titlul II „Bunuri si servicii”; = Adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timişoara cu nr. 9835 / 11.10.2013 prin care se solicita majorarea cheltuielilor prevăzute la cap. 66.10, titlul 1 „cheltuieli de personal”; = Adresa nr. SC 2013 — 33119/18.11.2013 a Direcţiei Tehnice de diminuare a sumelor prevăzute la cap. 84.02 „Transporturi”, titlul XII „Active nefinanciare”; Analizând execuția de casă la data de 19.11.2013, pana la finele anului bugetar, a capitolelor si subdiviziunilor clasificației bugetare, precum si a programului de dezvoltare la care se disponibilizează creditele bugetare, respectiv o diminuare a cheltuielilor de personal aferente bugetului local, conform anexei nr.1 Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/22.02.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la: - Anexa nr. 1 — Bugetul Local pe anul 2013; - Anexa nr. 2 — Bugetul Instituţiilor Publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii; - Anexa nr.3 — Program de dezvoltare pe anul 2013. d DIRECTOR ECONOMIC SECRETAR, EC. SMARANDA HARACICU IQ4N COAJOCARI A ( ŞEF SERVICIU BUGET, STANCIU Cod FP 53-01, Ver. 1