keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 93/20.09.1994 privind privind aprobarea bugetului local pe anul 1994

20.09.1994

Hotararea Consiliului Local 93/20.09.1994
privind privind aprobarea bugetului local pe anul 1994


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul nr.SCO7333/12.09.1994 al Biroului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa nr.36349/26.07.1994 a Administratiei Financiare a municipiului Timisoara;
In conformitate cu Legea nr.10/1991 privind finantele publice;
Avand in vedere avizul Comisiei nr.I pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilorart.21,lit.(e),art.43,lit.(e) si art.93 din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1.Se aproba bugetul local pe anul 1994 conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlul Financiar de Stat a judetului Timis;
Administratiei Financiare a municipiului Timisoara;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Massmediei locale


Presedinte de sedinta
SCHMIDT WALTER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI