keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 77/14.06.1994 privind aprobarea bugetului local pe anul 1994

14.06.1994

Hotararea Consiliului Local 77/14.06.1994
privind aprobarea bugetului local pe anul 1994


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avind in vedere Referatul nr.SC01933/24.05.1994 intocmit de Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1994;
Avind in vedere adresanr.4752/12.05.1994 a Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara, prin care se comunica prevederile privind veniturile proprii ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara pe anul 1994;
In conformitate cu Legea nr.10/1991 privind Finantele publice;
In baza prevederilor art.21 lit.(e),art.43lit.(e) si art.93 din Legea nr.69/1991;
In temeiulart.29alin.1 di 2 dinLegea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1.: Se aproba proiectul bugetului local pe anul 1994, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul BugetContabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.3.: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
Serviciului Finante, Impozite si Taxe;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
NEDIN IOAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI