keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 69/13.06.1995 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995

13.06.1995

Hotararea Consiliului Local 69/13.06.1995
privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC08076/29.05.1995 intocmit de Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1995;
Avand in vedere adresa Consiliului Judetean Timis nr.2226/10.05.1995;
In conformitate cu Legea nr.22/21.03.1995 privind bugetul de stat pe anul 1995;
In conformitate cu Legea nr.10/1991 privind Finantele publice;
In baza prevederilor art.21 lit.(e),art.43lit.(e) si art.93 din Legea nr.69/1991;
In temeiulart.29alin.1 di 2 dinLegea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1.: Se aproba proiectul bugetului local pe anul 1995, conform Anexei nr.1
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

Art.3.: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei Generale a Finantelor Publice si
Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Timisoara
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
MUTIU CAIUS
Contrasemneaza