keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 5/02.02.2016
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2016 -202/27.01.2016 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 conform Anexei nr. 1 - Bugetul general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2016; Anexei nr. 2 - Bugetul local pe anul 2016; Anexei nr. 3 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2016; Anexei nr.4- Buget credite externe; Anexei nr. 5 - Program dezvoltare 2016; Anexei nr.6 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 2016, Anexei nr. 7- Fonduri externe nerambursabile 2016, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Urbanism , Biroul Scoli -Spitale, Biroul Sport-Cultura, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Biroul Salubrizare , Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Biroului Scoli-Spitale
- Biroului Sport-Cultura
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Salubrizare;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Ordonatorilor secundari si tertiari de credite
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA_4_BUGET_CREDITE_EXTERNE_2016.pdf

BUGET DE CREDITE EXTERNE DENUMIREA INDICATORILOR pue1 pod Cod indicator Program SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI 1.147,89 CHELTUIELI CURENTE 01 55,59 Viit PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 55,59 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.092,30 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.092,30 Active fixe 71.01 1.092,30 Construct 71.01.01 1.092,30 Partea a Il-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.06 5,76 Sanatate 66.06 5,78 CHELTUIELI CURENTE 01 5,76 Titiut VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 5,76 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 Din totai capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 13 66.06.06 5,76 Spitale generale 14 66.06.06.01 5,76 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 15 69.06 1.116,64 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.06 1.116,64 CHELTUIELI CURENTE 01 24,34 Tittul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 24,34 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.092,30 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE |71 1.092,30 Active fixe 71.01 1.092,30 Pag. 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR puei po Cod indicator Program Constructii 71.01.01 1.092,30 Din total capitol Locuinte 23 70.06.03 1.092,30 Dezvoltarea sistemului de locuinte 24 70.06.03.01 1.092,30 Alte servicii in domeniul focuintei, servi or si dezvoltarii comunale 25 70.06.50 24,34 2 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 26 79.06 25,48 Transporturi 27 84.06 25,48 CHELTUIELI CURENTE 28 01 25,49 ul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 29 56 25,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 30 70 0,00 Din tota! capitol Transport rutier 31 84.06.03 25,49 Drumuri si poduri 32 84.06.03.01 0,00 Transport in comun 33 84.06.03.02 25,49 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 34 96.06 0,00 REZERVE 35 97.06 0,00 EXCEDENT 36 98.06 0,00 DEFICIT 37 99.06 1.147,89 SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96. 0,00 REZERVE 97. 0,00 EXCEDENT 38. 0,00 IDEFICIT — IN MI TD O 99. 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI 1.147,89 Pag.2/4

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 Cod indicator Program CHELTUIELI CURENTE N 01 55,59 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 55,59 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.092,30 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE T1 1.092,30 Active fixe 71.01 1.092,30 Canstructii 71.01.01 1.092,30 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.06 5,76 Sanatate mt O OI O m 66.06 5,76 CHELTUIELI CURENTE o = 01 5,76 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE _ — 56 5,76 CHELTUIELI DE CAPITAL N 70 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 13 66.06.06 5,76 Spitale generale 14 66.06.06.01 5,76 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 15 89.06 1.116,64 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 16 70.06 1.118,64 CHELTUIELI CURENTE 17 01 24,34 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 18 56 24,34 CHELTUIELI DE CAPITAL 18 70 1.092,30 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 20 T1 1.092,30 Active fixe 21 71.01 1.092,30 Constructii 22 71.01.01 1.092,30 Din totai capitol Locuinte 23 70.08.03 1.092,30 Dezvoltarea sistemului de locuinte 24 70.06.03.01 1.092,30 Pag.3/4

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 Cod indicator Program Alte servicii in domeniu! locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 25 70.06.50 24,34 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 26 79.06 25,49 Transporturi 27 84.06 25,49 CHELTUIELI CURENTE 28 01 25,49 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 28 56 25,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 30 70 0,00 Din total capitol Transport rutier 31 84.06.03 25,49 Drumuri si poduri 32 84.06.03.01 0,00 Transport în comun 33 84.06.03.02 25,49 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 34 96.06 0,00 REZERVE 35 97.06 0,00 EXCEDENT 36 98.06 0,00 DEFICIT 37 99.06 1.147,89 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU SMARANDA HARACICU Pag.4/4 SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU

Atasament: ANEXA_7_FONDURI_EXTERNE_NERAMBURSABILE_2016.pdf

BUGET FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 Cod îndicator Program SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 3.171,51 l. VENITURI CURENTE 00.02 3.171,51 C. VENITURI NEFISCALE 00.03 3.171,51 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.05 3.171,51 Diverse venituri 36.08 3.171,51 Alte venituri 36.08.50 3.171,51 TOTAL CHELTUIELI 3.171,51 CHELTUIELI CURENTE 01 3.156,07 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | to O 56 3.156,07 CHELTUIELI DE CAPITAL o = 70 15,44 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE — 71 15,44 Active fixe 71.01 15,44 Constructii 71.01.01 15,44 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.08 3.156,07 Sanatate 56.08 2.840,17 CHELTUIELI CURENTE NOI OO 01 2.840,17 Titlul Vii PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 2.840,17 CHELTUIELI DE CAPITAL o = 70 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi ez) = 86.08.06 2.840,17 Spitale generale o N 66.08.06.01 2.840,17 Cultura, recreere si religie — N 67.08 50,90| CHELTUIELI CURENTE N N 01 50,90| Pag. 1/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 Cod indicator Program Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 56 50,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 0,00 Din total capitol Servicii culturale 25 67.08.03 50,90 Institutii publice de spectacole si concerte 26 87.08.03.04 50,90 Asigurari si asistenta sociala 27 68.08 265,00 CHELTUIELI CURENTE 28 01 265,00 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 29 56 265,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 30 70 0,00 Din total capitol Prevenirea excluderii sociale 31 68.08.15 265,00 Ajutor social 32 68.08.15.01 265,00| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 33 59.08 15,44 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 34 70.08 15,44 CHELTUIELI CURENTE 35 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 36 70 15,44 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 37 7TÂ 15,44 Active fixe 38 71.01 15,44 Constructii 39 71.01.01 15,44 Din total capitoi Locuinte 40 70.08.03 15,44 Dezvoltarea sistemului de locuinte 41 70.08.03.01 15,44 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42 96.08 0,00 REZERVE 43 97.08 0,00 EXCEDENT 44 98.08 0,00 DEFICIT 45 99.08 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE Pag.2/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 Cod indicator Program TOTAL CHELTUIELI 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96. 0,00 REZERVE 97. 0,00 EXCEDENT 98. 0,00 DEFICIT - | | O 99. 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 3.171,51 TOTAL VENITURI 00.01 3.171,51 l. VENITURI CURENTE 00.02 3.171,51 C. VENITURI NEFISCALE 00.03 3.171,51 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.05 3.171,51 Diverse venituri 36.08 3.171,51 Alte venituri 36.08.50 3.171,51 TOTAL CHELTUIELI ulm t[wiolm—|j o 3.171,51 CHELTUIELI CURENTE m 01 3.156,07 Titlul Vii PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE o = 56 3.156,07 CHELTUIELI DE CAPITAL 11 70 15,44 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 12 1 15,44 Active fixe 13 71.01 15,44 Constructii 14 71.01.01 15,44 Partea a ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 15 64.08 3.156,07 Sanatate 16 66.08 2.840,17 CHELTUIELI CURENTE 17 01 2.840,17 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 18 56 2.840,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 18 70 0.00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 20 66.08.06 2.840,17 Pag.3/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei Cod indicator Program [Spitale generale 66.08.06.01 2.840,17 Cultura, recreere si religie 22 67.08 50,90 CHELTUIELI CURENTE 23 01 50,90| Titlul Vii PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 24 56 50,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 25 70 09,00 Din total capitol Servicii culturale 26 67.08.03 50,90 institutii publice de spectacole si concerte 27 67.08.03.04 50,90 Asigurari si asistenta sociala 28 68.08 265,00 CHELTUIELI CURENTE 29 01 265,00 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 30 56 265,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 31 70 0,00 Din total capitol Prevenirea excluderii sociale 32 68.08.15 265,00 Ajutor social 33 68.08.15.01 265,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 34 69.08 15,44 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 35 70.08 15,44 CHELTUIELI CURENTE 38 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 37 70 15,44 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 38 71 15,44 Active fixe 39 71.01 15,44 Constructii 40 71.01.01 15,44 Din total capitol Locuinte 41 70.08.03 15,44 Dezvoltarea sistemului de locuinte 42 70.08.03.01 15,44 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 43 96.08 0,00 REZERVE 44 97.08 0,00 Pag.4/5

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator puei po Program EXCEDENT 45 98.08 0,00 DEFICIT 46 99.08 0,00 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag. 5/5 DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU

Atasament: Anexa_1.pdf

JUDEŢUL:TIMIS Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIUL TIMISOARA BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2016 CU AMENI Anexa nr.1 kb PR5fo202. 206 Bugetul Bugetul instituţiilor publice] împrumuturilor Bugetul Transferuri Cod Bugetul finanţate din fondurilor Total = Iri _ Total între bugete (se rând local venituri proprii si externe scad) buget general subventii din teii nerambursabile o bugetul local A o 1 2 3 6 5=1+2+4 6 7=5-6 VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01 961.115,13 334.042,37 - 3.171,51 1.298.329,01 26.865,47 1.271.463,54 Venituri curente _(rd.03+17) 02 762.525,51 317.210,53 = 1.079.736,04 = 1.079.736,04 Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) 03 720.897,69 E 720.897,69 720.897,69 împozi pe Vent, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care: 04 2.281,48 7 7 2.281,48 : 2.281,48 Impozit pe profit 05 2.281,48 2.281,48 2.281,48 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08), din 416.011,82 - = 416.011,82 = care: 06 416.011,82 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 11.596,28 personal *) 07 11.596,28 11.596,28 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 08 404.415,54 404.415,54 404.415,54 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 2.249,60 2.249,60 capital 09 2.249,60 Impozite şi taxe pe proprietate 10 88.530,96 88.530,96 88.530,96 Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la 209.674,83 = 209.674,83 _ rd.15) 11 209.674,83 Sume defalcate din TVA 12 178.164,87 178.164,87 178.164,87 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si 781,04 781.04 servicii 13 781,04 e e 351,72 351,72 Taxe pe servicii specifice 14 351,72 Taxe pe utzarea Bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 30.377,20 30.377,20 activitati 15 30.377,20 Alte impozite si taxe fiscale 16 2.149,00 2.149,00 2.149,00 Venituri nefiscale TI 41.627,82 317.310,53 358.938,35 358.938,35 Venituri din capital 18 - 989,97 3.171,51 4.181,48 4.161,48 Operatiuni financiare 19 £ = ta

Subvenţii (rd.21+22) 20 23.284,22 15.841,87 - - 39.126,09 26.865,47 12:260,62 Subvenţii de la bugetul de stat 21 23.284,22 465,00 23.749,22 26.865,47 3.116,25 Subvenţii de la alte administrati 22 15.376,87 15.376,87 = 15.376,87 Sume primite de la UE în contul platilor 175.305,40 175.305,40 efectuate 23 175.305,40 CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40)| 23 963.839,08 334.042,37 - 3.171,51 1.301.052,96 26.865,47 1.274.187,49 Cheltuieli curente (rd.25 la rd.34) 24 690.447,97 317.837,00 - 3.156,07 1.011.441,04 4.814,16 1.006.626,88 Cheltuieli de personal 25 241.728,20 171.846,08 413.574,28 2.952,00 410.622,28 Bunuri si servicii 26 246.316,58 145.039,27 391.355,85 927,00 390.428,85 Dobanzi 27 20.284,55 20.284,55 20.284,55 Subventii 28 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Fonduri de rezerva 29 a _ Transferuri intre unitati ale administratiei 26.865,47 26.865,47 26.865,47 publice 30 Alte transferuri 31 = = = Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 32 56.547,59 3.156,07 59.703,66 59.703,66 Asistenta sociala 33 26.274,15 301,00 26.575,15 26.575,15 Alte cheltuieli 34 12.431,43 650,65 13.082,08 13.082,08 Cheltuieli de capital 35 215.573,74 16.205,37 15,44 231.794,55 22.051,31 209.743,24 Operatiuni financiare (rd.37+38) 36 = = n = = - Imprumuturi acordate a = - Rambursari de credite externe si interne 38 57.817,37 57.817,37 57.817,37 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 39 z Rezerve 40 T - 7 (rd.01-rd.23) 41 2.723,95 7 2.723,95 2.723,95 PE CAPITOLE: 42 963.839,08 334.042,37 1.147,89 3.171,51 1.302.200,85 26.865,47 1.275.335,38 Autoritati publice si actiuni externe 43 59.374,81 - - - 59.374,81 - 59.374,81 Sectiunea de functionare 44 56.022,96 56.022,96 56.022,96 Sectiunea de dezvoltare 45 3.351,85 3.351,85 3.351,85 Alte servicii publice generale 46 4.598,00 6.260,90 = = 10.858,90 3.948,00 6.910,90 Sectiunea de functionare 47 4.529,00 6.191,90 10.720,90 3.879,00 6.841,90 Sectiunea de dezvoltare 48 69,00 69,00 138,00 69,00 69,00 împrumuturi 49 20.284,55 - 20.284,55 = 20.284,55 Sectiunea de functionare 50 20.284,55 20.284,55 20.284,55 Sectiunea de dezvoltare 51 = = Ordine publica si siguranta nationala 58 26.913,62 ce = - 26.913,62 15,00 26.898,62 Sectiunea de functionare 59 24.383,60 24.383,60 15,00 24.368,60 Sectiunea de dezvoltare 60 2.530,02 2.530,02 2.530,02

Invatamant 61 204.018,20 31.482,29 R - 235.500,49 - 235.500,49 Sectiunea de functionare 62 178. 184,30 SEE 209.518,09 209.518,09 Sectiunea de dezvoltare 63 asa „a 25.982,40 25982.40 Sanatate 64 68.654,58 293.224,18 5,76 2.840,17 364.724,69 15.557,54 349.167,15 Sectiunea de functionare 65 13.568,23 277.436,31 291.004,54 230,16 290.774,38 Sectiunea de dezvoltare 66 55.086,35 15.787,87 5,76 2.840,17 73.720,15 15.327,38 58.392,77 Cultura, recreere si religie 67 112.785,81 2.545,00 E 50,90 115.381,71 6.654,93 108.726,78 Sectiunea de functionare 68 83.368,48 2.345,00 85.713,48 85.713,48 Sectiunea de dezvoltare 69 29.417,33 200,00 50,90 29.668,23 6.654,93 23.013,30 Asigurari si asistenta sociala 70 66.497,74 530,00 = 265,00 67.292,74 690,00 66.602,74 Sectiunea de functionare T1 65.409,74 530,00 65.939,74 690,00 65.249,74 Sectiunea de dezvoltare 72 1.088,00 265,00 1.353,00 1.353,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 73 142.836,04 = 1.116,64 15,44 143.968,12 = 143.968,12 Sectiunea de functionare 74 93.715,58 = 93.715,58 93.715,58 Sectiunea de dezvoltare 75 49.120,46 = 1.116,64 15,44 50.252,54 = 50.252,54 Protectia mediului 76 20.638,56 = d = 20.638,56 = 20.638,56 Sectiunea de functionare T7 19.000,00 19.000,00 19.000,00 Sectiunea de dezvoltare 78 1.638,56 1.638,56 1.638,56 Combustibili si energie 82 20.850,00 = = z 20.850,00 = 20.850,00 Sectiunea de functionare 83 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Sectiunea de dezvoltare 84 850,00 850,00 850,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si 85 = = = - - - - Sectiunea de functionare 86 = = = Sectiunea de dezvoltare 87 = = Transporturi 88 216.387,17 - 25,49 = 216.412,66 = 216.412,66 Sectiunea de functionare 89 91.200,00 91.200,00 91.200,00 Sectiunea de dezvoltare 90 125.187,17 25,49 125.212,66 125.212,66 Nota“:veniturile bugetului de credite interne si exe nu se includ in total venituri! A PRIMAR, / 3 NICOLAE SMAI RACICU pi ECONONIC, SEF SERVIȘII GET, STELIAI CIU

Atasament: Anexa_6.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SC 2016- PROGRAM DEZVOLTARE 2016 ANExt Mn. 6 Co OH N 5fo202.20/6 Anexa 1a/2 Cu amendament mii lei Fonduri DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL Bogtie | teme | 2 2016 IFC Stat nerambursa bile 0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 TOTAL GENERALI 39.759,25 56.383,71 433,67 1.886,28 33,39 TOTAL GENERAL II 59.759,25| 56.383,71 433,67 2.886,28 55,59 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 59.494,25| 56.378,71 433,67 2.626,28 55,59 LUCRĂRI NOI -B 265,00 5,00 0,00 260,00 0,00 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 59.759,25| 56.383,71 433,67 2.886,28| 55,59 din care pe capitole Capitolul 65.02 Învățământ 7.988,94 7.988,94 0,00 0,00 0,00 65.02.04 Învăţământ secundar 7.988,94 7.988,94 0,00 0,00 0,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 7198894| 7.988,04 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 7.988,94 7.988,94 0,00 0,00 0,00 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau- Timişoara”, cod SMIS 54092 HCL 564/2015 HCL 415/2009 HCL 241/2015 1.950,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Naţional CD Loga”, cod SMIS 3.190,00 3.190,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic J.L. Calderon HCL Ss 413/2009 cod SMIS HCL 565/2015 2848.94 284894 0.00 0.00 0.00 Capitolul 66.02 Sănătate 2.845,93 0,00 426,03| 2.414,14 5,76 Page 1

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2016 Buget Local Buget de Stat Fonduri externe nerambursa bile Credit IFC 1=2+3+4+5 4 66.02.06 Spitale 2.845,93 0,00 426,03 2.414,14 5,76 A. Lucrări în continuare 2.845,93 0,00 426,03 2-414,14 5,76 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 5,76 0,00 0,00 0,00 5,76 Imbunatatirea serviciilor acordate in domeniul Hematologiei si Oncologiei Pediatrice în România, prin achizitia de bunuri, servicii si lucrari de specialitate CF 6987/30.06.2015 (Spital Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Țurcanu"mecanismul financiar norvegian 2009-2014) 2.840,17 0,00 426,03 2.414,14 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 50,90 0,00 7,64 43,26 0,00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 50,90 0,00 7,64 43,26 0,00 A. Lucrări în continuare 50,90 0,00 7,64 43,26 0,00 "Cercetarea istoriei teatrului timişorean” din cadrul Programului PA17/RO13/prin MF SEE 2009-2014 Teatrul Maghiar de Stat " Csiky Gergely" 50,90 0,00 7,64 43,26 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 265,00 5.00 0,00 260,00 0,00 68.02.15.01 Ajutor Social 265,00 5,00 0,00 260,00 0,00 B. Lucrări noi 265,00 5,00 0,00 260,00 0,00 "Consolidarea educației şi dezvoltarea competențelor de muncă și formare" - MFN 2009-2014/ RO 25 - 06 - DASC HCL 542/2015 265,00 5,00 0,00 260,00 0,00 Page 2

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2016 Buget Local Buget de Stat Fonduri externe nerambursa bile Credit IFC 0 1=2+3+4+35 2 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 37.065,07| 0,00 58,50 2434 70.02.03 Locuinţe 20.281,47| 20.222,97 0,00 58,50 0,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 20.281,47| _20.222,97 0,00 58,50 0,00 A.Lucrări în continuare 20.281,47| _20.222,97 0,00 58,50 0.00 Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a cladirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCL 108/2014 78,00 19,50 0,00 58,50 0,00 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună, cod SMIS 48141 8.236,39 8.236,39 0,00 0,00 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul LC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B-dul C. Torontalului nr.15, Sc. A+B+C) 3.112,59 3.112,59 0,00 0,00 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. A+B+C; C. Sagului nr.1-3- 5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. A+B+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl. 15B; C.Sagului nr.52) 3.936,92 3.936,92 0,00 0,00 0,00 Page 3

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2016 Buget Local Buget de Stat Fonduri externe nerambursa bile Credit IFC 0 1=2+3+4+5 2 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 3 -cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Sc. A+B+C,; str. Brandusei nr.14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C. Sever Bocu bl. B 57) 1.147,63 1.147,63 0,00 0,00 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Şagului nr. 12-78, str. Simion Bărnţiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take Ionescu nr. 45, B-dul Take Ionescu nr. 37, Calea Şagului nr. 35-37, Calea Şagului nr. 53- 55)» 3.769,94 3.769,94 0,00 0,00 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 16.783,60| 16.759,26 0,00 0,00 24,34 A. Lucrări în continuare 16.783,60| _16.759,26 0,00 0,00 24,34 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015 SMIS 31814 9.964,02 9.964,02 0,00 0,00 0,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara (CETATE), HCL 355/2010, HCL 562/2015 SMIS 31507 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 SMIS 39375 HCL 567/2015 218,08 193,74 0,00 0,00 24,34 Page 4

Fonduri ; t DENUMIREA OBIECTIVULUI a Buget Local| Buget de externe a Stat nerambursa bile 0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 SMIS 40138 HCL 568/2015 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.391,00 1.391,00 0,00 0,00 0,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 1.391,00 1.391,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 1.391,00 1.391,00 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010, HCL 429/2015 1.391,00 1.391,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 10.152,41| 10.016,54 0,00 110,38 25,49 84.02.03 Transport rutier 10.152,41| 10.016,54 0,00 110,38 25,49 84.02.03.02 Transportul în comun 10.132,41 10.016,54 0,00 110,38 25,49 A. Lucrări în continuare 10.132,41 10.016,54 0,00 110,38 25,49 Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 9.996.00| 9.970,51 0.00 000| 25,49 Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CH4LLENGE 156,41 46,03 0,00 110,38 0,00 x DIRECTOR DIRECȚIA DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DEZVOLT Verificat, SEF SERVICIUL M.LP, Gabrişi/BICA f( Magdalena NIC 5 Întocmit, CONSILIER Luminiţa TOMA CO. Page 5

Atasament: Anexa_5.pdf

ANEXA Na. CC td PE 50202204 Anexa 1a/1 ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR SC 2016 - Nicolae ROB PROGRAM DEZVOLTARE 2016 INVESTITII Lista de investitii nr.1 cu amendament mii lei SURSE PROGRAM Kf<W PROPRII TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 TOTAL GENERAL 239.541,78 0,00 808,99| 1.092,30 15,44| 237.625,05 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 55.696,44 0,00 0,00) 1.092,30 15,44| 54.588,70 LUCRĂRI NOI - B 84.697,69 0,00 0,00 0,00 0,00| 84.697,69 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 99.147,65 0,00| 808,99 0,00 0,00| 98.338,66 TOTAL GENERAL 239.541,78 0,00 808,99| 1.092,30 15,44| 237.625,05 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 3.351,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.351,85 51.02.01.03 Autorităţi executive 3.351,85 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.351,85 A.Lucrări în continuare 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT HCL 107/2015 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 C. Dotări independente şi alte investiții 3.278,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.278,35 b. Dotări independente 2.369,67 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.369,67 Dotari Directia Fiscala 370,56| 0.00 0.00 0,00 000| 370,56 Dotări Primărie 1.999,11 0.00 0.00 0.00 0.00| 1.999,11 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 908,68 0,00 0,00 0,00 0,00 908,68 Sistem infogeografic de administrare a PMT 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 DALI+AC+PT+DE+CS+LC Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara 140,00 0,00 0,00 0,00 000| 140.00 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 28,68 0,00 0,00 0,00 0,00 28,68 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 Paget

SURSE PROGRAM KfW PROPRII TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a nonulatiei 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 C. Dotări independente si alte investiții 69.00 0.00 0,00 0.00 0.00 69,00 b.Dotări independente 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 Dotări Evidenta populatiei 69.00 000 0.00 000 000 69.00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 2.530,02 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.530,02 61.02.03.Ordine publică 2.530,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530,02 61.02.03.04 Poliţie locala 2.014,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014,02 C. Dotări independente şi alte investiții 2.014,02 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.014,02 b.Dotări independente 2.014,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014,02 Potari 2.014,02 0,00 0,00 0.00 000| 2.014,02 61.02.05. Protecţie Civilă 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,00 b. Dotări independente 446,00 0.00 0,00 0,00 000| 446,00 Dotări 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,00 Studii şi proiecte 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 Studiu de audibilitate pentru completare sistem de instiintare - alarmare in municipiul Timisoara 70,00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,00 Capitolul 65.02 Învățământ 17.993,46 0,00 148,50 0,00 0,00) 17.844,96 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 1.639,05 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.639,05 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 1.639,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,05 B. Lucrări noi 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 Extindere Gradinita PP 33 HCL 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Grădiniţa PP.27, str. Brânduşei 15 HCL 114/2015 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la la Gradinita PP11,str. Versului pre HCL 10.00| 0.00 0,00 000| 0.00 10.00 C.Dotări independente şi alte investiții 1.569,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569,05 a. Achiziţii imobile 1.004,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,77 Achiziţionare Grădiniță PP 14 str.Odobescu Aso Close 818.77) 0.00 0.00 000| 000| 818.77 Page 2 | | | | | | | re

PROGRAM KfW SURSE PROPRII TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 /Achiziţionare imobil din str.3 August pentru mutarea PP 16 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 b. Dotări independente 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427,00 Dotari invatamant prescolar 42700 0.00 0.00 0.00 0.00 42700 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 137,28 0,00 0,00 0,00 0,00 137,28 DALI+PT+SF+AC. Refunctionalizare cladire 3 August (Gradinita PP16) 30.00 0,00 0.00 0.00 0.00 30.00 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 107,28 0.00 0.00 0.00 000| 107,28 65.02.04 Învățământ secundar 16.354,41 0,00 148,50 0,00 0,00) 16.205,91 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 4.219,08 0,00 0,00 0,00 0,00| 4.219,08 B. Lucrari noi 3.140,48 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.140,48 Extindere scoala P+2E, Gen.16 HCL 13/2015 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Scoala Gimnaziala nr,.2,str. Mureş nr. 8 HCL 112/2015 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică prin montare termosistem pe faţade la Scoala Gimnaziala nr,.24,str. Brindusei nr. 7 HCL108/03/0332015 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Refunctionalizarea/dotarea salii de asteptare si climatizare scolii Scoala Generala 30, Timişoara, str. Astrilor, nr. 13 HCL 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Extindere Scoala P.+IE (sala multifunctionala + 6 Sali clasa). Scoala Generala tr: 13 HCL 10000| 0,00 0,00 000| 000| 100.00 Reabilitare fatada la Scoala Generala nr. 12 din Timişoara, Bv. Tineretii (actual Regele Carol N), nr. 17 HCL 111/03.03.15 HCL491/28.04.15 139,30 0,00 0,00 0,00 0,00 139,30 Page 3

PROGRAM KfW SURSE PROPRII TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+IE si P+2E - etapa I Sc. Gen. 25, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, CT, 202/2015 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Reabilitare acoperiş la Şcoala Generală nr.7 HCL 217/2015 210,90 0,00 0,00 0,00 0.00 210,90 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 1.500,28 0,00 0,00 0,00 000| 1.500,28 Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Scoala Gen.30, Timisoara, str. Astrilor nr.13 HCL OROS HCL 10000) 0.00 0.00 000| 000| 100,00 Construire sala sport la Scoala Generala nr. 25 HCL 115/2015 500,00 0.00 0.00 0.00 000| 500,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Scoala Gimnaziala nr. 25 in Municipiul Timisoara, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.078,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078,60 b. Dotări independente 921,40 0,00 0,00 0,00 0,00 921,40 notari 92140) 0.00 0.00 000| 000| 921,40 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 157,20 0,00 0,00 0,00 0,00 157,20 DALI+AC+PT+DE+CS+LC Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Scoala .30, Timi A i Gen.30, Timisoara, str. Astrilor nr.13 154,20 000 0.00 0.00 0.00 154,20 DALI+PT Reabilitare acoperis Sc.Gen.7 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Page 4

PROGRAM KfW SURSE PROPRII TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 12.135,33 0,00 148,50 0,00 0,00| 11.986,83 B. Lucrări noi 2.779,33 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.779,33 Construire Corp 2 al Liceului Teoretic [Nikolaus Lenau,pentru Sc. Gimnaziala [Nikolaus Lenau, Tmişoara, str. Popa Șapcă nr.5, HCL 398/2015 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 572,97 0,00 0,00 0,00 0,00 572,97 Extindere Lic. Grigore Moisil corp str.G.Doja 29 HCL 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Mansardare scoala P.+lE. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015 1.077,61 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.077,61 Reabilitare Corp B Lic. W. Shakespeare- instalatii corp Piata Romanilor, nr. 13 HCL300/2015 359,05 0.00 0,00 0.00 000| 359.05 Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp [. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 356,46 0,00 0,00 0,00 0,00 356,46 Reabilitare constructii,instalaii si utilitati cladirea B2 la Colegiul Tehnic E.Ungureanu ,„ P-ta Huniade nr. 3 HCL 60/2015 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Reabilitare acoperiş internat Colegiul Silvic CL 216/z01S 163,24 0.00 0.00 0,00 000| 163,24 C. Dotări independente şi alte investiții 9.356,00 0,00 148,50 0,00 0,00| 9.207,50 a. Achiziţii imobile 4.800,00 0,00 0,00 0,00 000| 4.800,00 Achizitie imobil Colegiul.National.Banatean HCL 407/2014 4.000,00 0.00 0,00 0,00 000| 4.000,00 Achizitie imobil CANTINA +SPALATORIE incinta Colegiul National Banatean HCL 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00, Page 5

SURSE PROGRAM KfW PROPRII TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 b. Dotări independente 3.530,85 0,00 148,50 0,00 0,00| 3.382,35 Petar! 3.530,85 0,00| 148,50 0,00 000| 3.382,35 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente biectivelor dei titii KE IVESTI 1.025,15 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.025,15 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 (faza KfW) 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50, DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic [Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 (faza KW) 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 8.80 DALI+PT+SF+AC. Reabilitare termica COLEGIUL TEHNIC "ELECTROTIMIŞ" 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 DALI+SF+PT+AC Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la cladirile existent la Liceul cu Program Sportiv Banatul str.F.C.Ripensia nr.29 60.00 0.00 000 000 000 60.00 DALI+PT+SF+AC Reabilitare termica Col. National lon Vidu 60.00| 0.00 0,00 000| 0.00 60.00 DALI+SF+PT+AC Reabilitare termica la COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 DALI+SF+PT+AC Refunctionalizare LICEU TEHNOLOGIC AGRICOL "PETRU BOTIŞ” 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 D.A.L.L+P.T. Reabilitare fatada Colegiul LC.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 DALI+PT+SF+AC Refunctionalizare fosta Gradinita PP14 ( Colegiu Banatean) . 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Page 6

PRO SURSE GRAM KfW PROPRII TOTAL BUGET - BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 ET+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC - Mansardare scoala P+1E pentru amenajare 4 săli clasă, rezultand P+I1E+M Lic.V.Țepeş din Timisoara str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu) nr.47 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 19,70 DALI +PT reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.6 3,10 0,00 0,00 0,00 0.00 3,10 DALI+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr 24/A 4400| 0.00 0.00 0.00 0.00 44,00 DALI +PT Reabilitare termica COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" 111,30 0,00 0,00 0,00 0,00 111,30 DALT+PT Reabilitare termica LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ 111,30 0.00 0,00 0,00 0,00 111,30 Capitolul 66.02 Sănătate 55.546,84 0,00| 460,49 0,00 0,00| 55.086,35 66.02.06 Spitale 55.535,68 0,00 460,49 0,00 0,00| 55.075,19 A. Lucrări în continuare 27.546,79 0,00 0,00 0,00 0,00| 27.546,79 Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 2.546,79 0,00 0,00 0,00 000| 2.546,79 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 25.000,00 0,00 0,00 000| 25.000,00 B. Lucrări noi 10.936,69 0,00 0,00 0,00 0,00| 10.936,69 Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 2.481,81 0.00 0,00 0,00 000| 2.481,81 Page 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROGRAM KfW SURSE PROPRII TOTAL BUGET - BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, str. V. Babes nr.22 Timisoara HCL 451/30.10.2015 1412.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1412.35 Modernizare şi extindere Spital Clinic Municipal de Urgență (Secţia de Radioterapie), str. Gh.Dima nr.5, Timişoara HCL 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumofttiziologie "Victor Babes"HCL 5.75908| 0,00 0.00 0.00 0,00| 5.759,08 Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila?)HCL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Stație şi instalații abur la Spitalul V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 MEL 302201 73345| 0.00 0.00 000| 000| 733.45 C. Dotări independente şi alte investiții 17.052,20 0,00 460,49 0,00 0,00| 16.591,71 b. Dotari independente 14.487,87 0,00 460,49 0,00 0,00| 14.027,38 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu” 412405) 000) 15,00 000| 000| 4.109,05 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de 6209,88| 000| 445,49 000| 000| 5.764,39 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 4153.94 0.00 0.00 0.00 000| 415394 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente investii 2.564,33) 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.564,33 Spor de putere 600 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinicile Noi 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Page 8

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2016 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) PROGRAM KfW Credit Kfw Grant KfW BUGET LOCAL 0 1=2+3+41516 3 Spor de putere 180 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Radiologie Clinicile Noi 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Spor de putere 100 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica ORL 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Spor de putere 40 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica Oncologie Medicala 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Spor de putere 40 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica de Chirurgie Maxlilo- Faciala 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere centru de recuperare medicala respiratorie 200,62 0,00 0,00 0,00 0,00 200,62 DALI +PT refunctionalizare cadire, din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural 152,91 0,00 0,00 0,00 0,00 152,91 Studiu topografic de acces aerian pentru realizare pista de elicopter la Spitalul Louis Turcanu Timisoara 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 DALI (inclusiv ET)+ PT (inclusiv DDE)+ DTAC - Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timişoara 171,55 0,00 0,00 0,00 0,00 171,55 ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 153,60 0,00 0,00 0,00 0,00 153,60 DALI +PT Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Page 9

PROGRAM KfW SURSE PROPRII TOTAL BUGET - BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 DALI +PT Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF/DALI+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta ( Sectia de Radioterapie) str. Gh. Di adioterapie) str IA IE 16500) 0.00 0,00 000| 000| 165,00 DALI+PT Reabilitare energetica Spitalul Clinic Municipal de Urgență str. Gh. Dima nr.5 Timişoara 80,65 0,00 0.00 0,00 0,00 80,65 66.02.08 Servicii de sanatate publica 11,16 0,00 0,00 0,00 0,00 11,16 C. Dotări independente şi alte investiții 11,16 0.00 0,00 0.00 0.00 11,16 b. Dotari independente 11,16 0,00 0,00 0,00 0,00 11,16 Sistem alarma antiefractie pentru cabinetele stomatologice 11,16 0,00 0,00 0,00 0,00 11,16 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 29.617,33 0,00 200,00 0,00 0,00|_29.417,33 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 4.390,43 0,00 200,00 0,00 0,00 4.190,43 B. Lucrări noi 2.09887| 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.098,87 Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 HCL 540,00 0.00 0,00 0,00 0.00 540.00 Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A? si B ale Palatului Culori HCL 300,00 0,00 0.00 0,00 0.00| 300,00 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Paltului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 758,87 0,00 0.00 0,00 0,00 758,87 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015 500,00 0,00 0.00 0.00 000| 500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.291,56 0,00 200,00 0,00 0,00) 2.091,56 b. Dotări independente 1.863,37 0,00| 200,00 0,00 0,00| 1.663,37 Dotări Teatrul German 85200| 0,00 0.00 0.00 000| 852,00 Page 10

PROGRAM KfW SURSE PROPRII TOTAL BUGET x BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 Dotari Teatrul 261,37) 0,00 0.00 000| 000| 261,37 Dotari Filarmonica 750,00 000| 200,00 0.00 0.00) 550,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 428,19 0,00 0,00 0,00 0,00 428,19 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii 160,08 0.00 0.00 0,00 0.00) 160,08 SF +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic I.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara 100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 100,20) DALI+PT Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural 152,91 0,00 0,00 0,00 152,91 DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 67.02.03.30 Alte servicii culturale 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotări independente 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Obloane Biata Unirii 100,00| 0,00 0,00 000| 000| 100,00 Sport 11.004,11 0,00 0,00 0,00 0,00| 11.004,11 A. Lucrări în continuare 6.654,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.654,93 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 6.654,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.654,93 B. Lucrări noi 2.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.204,00 Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, terenuri de tenis, baschet si minifotbal, str. Verde, Silistra ( zona Lipovei) HCL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Construire stadion de 5000 locuri, Calea Buziasului, str. Recoltei, str. Legumiculturii, tr. N.D. C HCL DE De-a 10000| 0.00 0.00 000| 000| 100,00 Page 11

PROGRAM KfW SURSE PROPRII TOTAL BUGET - BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 Reabilitarea centralei termice si a automatizari instalatiei de tratare a apei la bazinul de inot din Complexul sportiv Bega HCL 415,00 0.00 0,00 0.00 000| 415,00 Cofinanțare Bazin de înot olimpic B-dul Iosif Bulbuca, Timişoara HCL 283/28.07.2009 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 PT+ executie Sistem solar pentru incalzirea apei la Bazinul de inot -Complex Bega Timisoara,str. Intrarea Zanelor nr.2 HCL 428.00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 Sistem de supraveghere video, control acces si sistem alarma antiefractie la Sala Olimpia, str FC Ripensia nr.11 HCL 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 PT + executie - Realizare patinoar suprafata sintetica HCL 546/2018 546,00) 0.00 0.00 000| 000| 546,00 C. Dotări independente şi alte investitii 2.145,18 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.145,18 Studii şi proiecte 1.928,90 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.928,90 SF +PT Construire terenuri multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal transa I din 2015 88,90 0,00 0,00 0,00 0,00 88,90 SF+PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, terenuri de tenis, baschet si minifotbal, str. Verde, Silistra-zona Lipovei 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 SF+ PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, Calea Buziasului, str. N.D. Cocea, str. A.M. Marinescu 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 SF+PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, Calea Sagului, str. P.Constantinescu, Alee Dedeman 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 SF+PT Construire terenuri de sport multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal-t 2 din 2016 PREIEI = CI 6000) 0.00 0.00 000| 0.00 60.00 SF+PT Construire stadion de 5000 locuri, Calea Buziasului, str. Recoltei, str. L iculturii, str. N.D. St NB Corea 540.00| 0.00 0,00 000| 000| 540.00 PagETZ

PROGRAM KfW SURSE PROPRII TOTAL BUGET 5 BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Gredit Kiw Grant LOCAL Subordon KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 DALT+PT Reabilitarea centralei termice si a automatizarii instalatiei de tratare a apei la bazinul de inot din Complexul sportiv Bega, str. Intrarea Zanelor nr.2 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 DALI+PT Extindere corp cladire bazin inot cu anexa vestiare la Complexul sportiv Bega str. Intrarea Zanelor nr.2 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Expertiza +PT Autorizare siguranta la incendii pentru Sala Polivalenta Olimpia, FC Ripensia nr.11 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 SF+PT Sala Polivalenta (15.000 locuri) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Stadion (42.000 locuri) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotări independente 216,28 0,00 0,00 0,00 0,00 216,28 Achiziţionare robot de curățare piscine, pentru Bazinul de înot din Complexul Spot 4728| 0,00 0.00 0,00 0.00 47,28 Tribuna modulata din structura metalica pe 3 randuri, cu scaune din fibra de sticla-120 locuri, pentru Bazinul de înot din Complexul Bponiv Beza 7600| 0.00 0.00 000| 0.00 76.00 Dotari pentru patinoar suprafata sintetica 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 Dotari Vila Bistra + Vila Berta 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 14.122,79 0,00 0,00 0,00 0,00| 14.122,79 A. Lucrări în continuare 6.957,78 0,00 0,00 0,00 0,00 6.957,78 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiței HCL 260/29.06.2010 2.280,73 0.00 0,00 0.00 000| 2.280,73 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL uda 4.677,05 0,00 0,00 0,00 0,00) 4.677,05 B. Lucrări noi 5.768,85 0,00 0,00 0,00 0,00| 5.768,85 Page 13 | | | |

PROGRAM KfW SURSE PROPRII TOTAL BUGET : BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 Amenajare pista skateboard in Parcul Central in Municipiul Timi Hi 04/2014 pori cipul Tolo NOL 100,00| 0,00 0.00 000| 000| 100.00 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) CI 2917208 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 4.000,00 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 1.668,85 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.668,85 C. Dotări independente şi alte investiții 1.396,16 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.396,16 b. Dotări independente 29,95 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95 Dotari pentru Gradina Zoologică 29,95 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.366,21 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.366,21 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de [joaca si zona verde adiacenta str. Paul 6200) 0,00 0.00 000| 0.00 62,00 SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersectie cu str. Holdelor Timisoara 49,60 0,00 0,00 0,00 0,00 49,60 DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetății (Civic) 89,57 0,00 0,00 0,00 0.00 89,57 Realizare registru spatii verzi 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.000,00 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță şi DTE pentru realizarea unui Proiect pilot de amenajare a unui număr de 3 acoperişuri verzi şi pereţi verzi pe clădiri publice din Mute 16504) 0,00 0.00 000| 000| 165,04 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 1.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.088,00 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Page 14

PROGRAM KfW SURSE PROPRII TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kw Grant LOCAL Subordon KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 b. Dotări independente 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 50.00 0.00 0.00 0.00 000 50.00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 A. Lucrări în continuare 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Construire corp clădire nou As.Casa Faenza HCL 14/2015 5,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5,00 C. Dotări independente şi alte investiții 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 Dotări independente 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 137,80 0,00 0,00 0,00 0,00 137,80, C. Dotări independente şi alte investiții 137,80 0,00 0,00 0,00 0,00 137,80 Dotări independente 137,80 0,00 0,00 0,00 0,00 137,80 Dotari Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei 137,80 0,00 0,00 0,00 0,00 137,80 68.02. 11 Creşe 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 C. Dotări independente şi alte investiții 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 SF+PT Constructie clădire cu destinația creşă, str. Cocea 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SF+PT Constructie clădire cu destinația ereşă, str. la Brad 4000| 0,00 0.00 0.00 0.00 40,00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 773,20 0,00 0,00 0,00 0,00 773,20 68.02.15.01 Ajutor social 693,20 0,00 0,00 0,00 0,00 693,20 , Sri in ; era C. Dotări independente şi alte investiții 693,20 0,00 0,00 0,00 0,00 693,20 Page 15

PROGRAM KfW SURSE PROPRII TOTAL BUGET - BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 b. Dotări independente 693,20 0,00 0.00 0,00 000| 693,20 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială otita 693,20 0.00 0,00 0,00 0,00 693,20 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 C Dotări independente şi alte investiții 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Dotări independente 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 13.187,47 0,00 0,00| 1.092,30 15,44| 12.079,73 10.02.03 Locuinţe 7.732,42 0,00 0,00| 1.092,30| _15,44| 6.624,68 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 7.132,42 0,00 0,00| 1.092,30 1544| 6.624,68 A-Lucrări în continuare 1.421,82 0,00 0,00| 1.092,30) 15,44 314,08 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara (KFW) 1.421,82 0.00 000| 1.092,30) _1544| 314,08 B. Lucrări noi 3.950,00 0.00 0,00 0,00 000| 3.950,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin 42 lo zale 2500.00) 0.00 0.00 0.00 0.00| 2.500,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte - Construire locuințe pentru tineri in Municipiul Timișoara HCL 145000) 0.00 0.00 000| 000| 1.450,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.360,60 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.360,60 a)Achizitii imobile 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.000,00 Achizitie imobile 100000) 0.00 0.00 000| 0,00) 1.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 1.360,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360,60 Audit energetic Blocuri ANL str Miloia 31,20 0,00 0,00 0,00 0,00 31,20 Page 16 |- | | | |

PROGRAM KfW SURSE PROPRII TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 DALI +PT Reabilitare fatada imobile str. Stefan cel Mare nr.30,32,34 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 SF+PT anvelopare si mansardare bloc C8 str. Polona nr.2 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 Intocmire documentatie (DTAC,DTOE, PT+DDE) pentru reabilitare cladiri istorice proprietate publica sau privata 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 SF +PT+ DTAC Dezvoltarea sistemului de locuinte - Construire locuințe pentru tineri in Municipiul Timişoara 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 816,40 0,00 0,00 0,00 0,00 816,40 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 885,64 0,00 0,00 0,00 0,00 885,64 70.02.05.01 Alimentări cu apă 885,64 0,00 0,00 0,00 0,00 885,64 A. Lucrări în continuare 606,84 0,00 0,00 0,00 000| 606,84, Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et. III, HCL 467/2010 60684| 0,00 0.00 0.00 000| 606,84 C. Dotări independente şi alte investiții 278,80 0,00 0,00 0,00 0,00 278,80 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 278,80 0,00 0,00 0,00 0,00 278,80 SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara 149,80 0,00 0,00 0,00 0,00 149,80 SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice 20,00 0,00 0.00 0,00 0,00 20,00 DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 Page 17 | | | | | | | |

PROGRAM KfW SURSE PROPRII TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 DALI - Fantana Ornamentala Dacia 7.00 0.00 0.00 0.00 0,00 7.00 SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 SF+PT Executie podet canal desecare Behela + str.Aleea Ghirodei 10,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare (CCP263 str. D. Dinicu 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 10,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări 2.556,11 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.556,11 B. Lucrări noi 2.500,00 0,00 0,00 0,00 000| 2.500,00 Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural şi implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de nord HCL 220/2015, HCL soul s 1500.00| 0.00 0,00 000| 0,00) 1.500,00 Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural şi implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de sud HCL 220/2015, HCL 420/2015 1.000,00 0,00 0,00 0,00 000| 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 56.11 0.00 0.00 0.00 0.00 56.11 Studii şi proiecte 56,11 0,00 0,00 0,00 0,00 56,11 Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public 56,11 0,00 0,00 0,00 0,00 56,11 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 2.013,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013,30 C.Dotări independente şi alte investiții 2.013,30 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.013,30 b. Dotări independente 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 Page 18

PROGRAM KfW SURSE PROPRII TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, LMI 7000| 0.00 0.00 0,00 0.00 70,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivslor ue investitii 1943,30| 0,00 0,00 000| 000| 1.943,30 PUZ Zona de Agrement Vest 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 PUZ Complex Studentesc 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.00 PUZ Director zona Stadion 94,01 0,00 0,00 0,00 0,00 94,01 PUZ Calea Buziasului pentru zona sportiva si de agrement 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 49,95 PUZ Calea Şagului pentru zona sportiva si de agrement 56,57 0,00 0,00 0,00 0,00 56,57 Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (ITI) 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare 151677 0.00 0.00 000| 000| 1.516,77 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 247 56 0.00 0.00 0.00 0.00 247 56 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 247,56 0,00 0,00 0,00 0,00 247,56 Studii şi proiecte 247,56 0,00 0,00 0,00 0,00 247,56 Studiu de oportunitate şi a proiectelor tehnico-l economice privind colectarea separată a deşeurilor organice şi a uleiurilor alimentare uzate 82,52 0,00 0,00 0,00 0,00 82,52 Studiu de oportunitate "Staţie de reciclarea şi valorificarea deşeurilor din construcţii în Municipiul Timişoara." 165,04 0,00 0,00 0,00 0,00 165,04 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 81.02.06 Energie termică 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 A. Lucrări în continuare 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Page 19

PROGRAM KfW SURSE PROPRII TOTAL BUGET : BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea EI 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Studii și proiecte 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 (Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Asistenta tehnica pentru finalizare proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” etapa I 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 Consultanta pentru revizuire documentatie proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - etapa a II-a” conf. Ghidului Solicitantului POIM 2014- 2020 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 Capitolul 84.02 Transporturi 115.060,25 0,00 0,00 0,00 0,00| 115.060,25 84.02.03 Transport rutier 115.060,25 0,00 0,00 0,00 0,00| 115.060,25 84.02.03.02 Transportul în comun 48.819,19 0,00 0,00 0,00 0,00| 48.819,19 A. Lucrări în continuare 99,86 0,00 0,00 0,00 0,00 99,86 Reabilitarea, reamenajarea si echiparea Centrului de Semnalizari Rutiere HCL 450/2015 99,86 0,00 0,00 0,00 0,00 99,86 C. Dotări independente şi alte investiții 48.719,33 0,00 0,00 0,00 0,00| 48.719,33 Page ZU

PROGRAM KfW SURSE PROPRII TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 b.Dotări independente 46.660,15 0,00 0,00 0,00 0,00) 46.660,15 Maşini, echipamente si mijloace de ltransport 46.660,15 0,00 0,00 0,00 0,00| 46.660,15 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 8737 70 000 0.00 000 000| 873770 Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 32.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 32.240,00 Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 5.682,45 0,00 0,00 0,00 0,00) 5.682,45 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.059,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2.059,18 SPF Reconfigurare traseu cale ferată pe teritoriul municipiului Timișoara prin introducerea liniilor CF în subteran 137,78 0,00 0,00 0,00 0,00 137,78 SF+PT Optimizarea intersecţiilor pe radiale 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 SF+PT Înlocuirea reţelei de contact pentru 5000| 0.00 0.00 0.00 0.00 50,00 SF+PT Amenajarea reţelei urbane de piste de biciclete - ctapa a II-a 412,40 0,00 0.00 0.00 000) 412,40 SF+PT Amenajarea de locuri de încărcare/descărcare de marfă în zona centrală 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 Optimizarea planurilor de semaforizare în Municipiul Timişoara pe baza măsurătorilor realizate prin Planul de Mobilitate 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto şi i ă+ agrement (Uzina de Apă+losefin) 50,00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 SF + PT Amenajare centru administrativ, spații întreţinere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timişoara" situat în str. Gării, nr. 17 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 SF+PT Amenajare Parcare Supraterana, Bd. Take Ionescu, nr. 56 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Alte studii şi proiecte 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Page 21

PROGRAM KfW SURSE PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI aaa cil (ale inst. Credit Kfw Grant FOCAL Subordon KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 84.02.03.01 Drumuri si poduri 29.653,34 0,00 0,00 0,00 0,00| 29.653,34 B. Lucrări noi 29.049,78 0,00 0,00 0,00 0,00| 29.049,78 Pasaj Popa Sapca CI d04/2014 13609.00| 0.00 0,00 000| 0.00| 13.609,00 Pasaj fiul HCL 603/2014 14000,00| 0,00 0.00 0.00 0.00| _14.000,00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/2015 300.00 0.00 0.00 0.00 000 300 00 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare HCL 346/2015 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 300,00 Reabilitare Pasarelă Parcul Copiilor HCL 340,78 0,00 0,00 0,00 0,00 340,78 Pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 603.56 0.00 0.00 000 0.00 603.56 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 603,56 0,00 0,00 0,00 0,00 603,56 SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 111,97 0,00 0,00 0,00 0,00 111,97 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor 48,27 0,00 0,00 0,00 0,00 48,27 DALI-+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 56,70 DALI+PT Reabilitare Podul Tinereţii 7300 000 000 000 000 7300 DALI+PT Reabilitare Podul Muncii 135 00 0.00 0.00 000 000 135.00 DALT+PT Pod Metalic - Ady Endre 20.00 0.00 0.00 000 0.00 20.00 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. 2000| 0.00 0.00 000| 000| 20,00 DALI-+PT Pasarelă Parcul Copiilor 19,46 0,00 0,00 0,00 0,00 19,46 SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul I de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 6396| 0.00 0.00 0.00 0.00 63,96 Page 22

PRI SURSE OGRAM KfW PROPRII TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 RI Str 36.587,72| 0,00 0,00 0,00| 0,00 36.587,72 A. Lucrări în continuare 11.829,92 0.00 0,00 0,00 0,00) 11.829,92 Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 101239 0.00 0.00 0.00 000| 101239 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 10,00 0.00 0,00 0.00 0.00 10,00 Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 107.70 0.00 0,00 0.00 0,00 107,70 Exindere la 4 benzi str. Prof. Dr.Păunescu Podeanu HCL 526/2014 2.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.069,00 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 /Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. (Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 4.000,00 0,00 0,00 0,00 000| 4.000,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, CE 2000 630.83) 0,00 0.00 0.00 000| 630.83 22199,69| 0,00 0,00 0,00 0,00) 22.199,69 Amenajare parcare supraterană, Bd. Take 1300.00) 0.00 0.00 0.00 0.00| 1.300,00 Amenajare str.Profesor Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014 129940| 0.00 0.00 0.00 0.00| 1.299,40 Amenajare legătura între str. Constructorilor - I.L De la Brad HCL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 3.413,10 0,00 0,00 0.00 000| 3.413,10 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului HCL 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 3.000,00 PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 2.962,31 0,00 0.00 000| 000| 2.962,31 Page 23 | | | | | | | | | |

RAM SURSE PROG KfW PROPRII TOTAL BUGET - BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kw Grant LOCAL Subordon KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, HCL 59/2015 2.224,88 0,00 0.00 0,00 000| 2.224,88 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 și 4.000,00) 0.00 0,00 000| 000| 4.000,00 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.000,00 Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 2500.00 000 000 0.00 000| 2500.00 . Dotări ind dente şi alte i tiţii C. Dotări independente şi alte investiții 2.558,11 0,00 0,00 0,00 000| 2.558,11 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.558,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,11 SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara 55,53 0.00 0.00 0,00 0.00 55,53 SF+PT Modernizare Calea Urseni (tronson str. Maresal C.Prezan - str.Musicescu) 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 SF+PT Modernizare strada Wilhelm Tell 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00 SF Sistematizare strada Versului 38,75 0,00 0,00 0,00 0,00 38,75 SF+PT Modernizare strada Gradinii (legatura C-Sagului) 17,00 0,00 0.00 0,00 0,00 17,00 SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad 200,27 0.00 0.00 0.00 0.00 200,27 SF+PT Modernizare strada Sacului (legatura intre str. Banu Udrea si Spaliul Titulescu) 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 36 67 0.00 000 000 0.00 36.67 SF+PT Modernizare str. Chimistilor 7,71 0,00 0,00 0,00 0,00 111 Page 24

SURSE PROGRAM KfW PROPRII TOTAL BUGET : BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 111,70 0,00 0,00 0,00 0,00 111,70 SF+PT Inel IV Str. Garii -Dambovita 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 SF+PT Inchidere inel IV est: Etapa I, UMT- | Calea Lugojului 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 | SF+PT Amenajare drum de legatura între Cl. Moşniţei şi DC 149 82,55 0,00 0,00 0,00 0.00 82,55 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor 23,83 0.00 0.00 0.00 0,00 23,83 SF+PT Modernizare strada Strandului 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 DIRECTOR DIRECȚIA RCONOMICĂ Smaranda HARACI Verificat, SEF SERVICIUL MIP TC Gabriela A | DIRECTOR DIRECȚIA DEZV ARE Magdalena NICOARĂ / Întocmit, CONSILIER SERVICIUL EMP Luminiţa TOMA Chu Page 25

Atasament: Anexa_3.pdf

bai ne 3 s e 3 E m = DENUMIREA INDICATORILOR = E > S a a O SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 334.042,37 I. VENITURI CURENTE 2 00.02 317.310,53 C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 317.310,53 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 1.160,61 Venituri din proprietate 5 30.10 1.160,61 Venituri din concesiuni si inchirieri 6 30.10.05 1.061,88 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 7 30.10.05.30 1.061,88 Alte venituri din proprietate 8 30.10.50 98,73 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 00.09 316.149,92 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 |33.10 292.624,23 Taxe si alte venituri in invatamant 11 |33.10.05 3.148,84 Venituri din prestari de servicii 12 |33.10.08 2.398,96 Taxe si alte venituri din protectia mediului 13 |33.10.09 10.108,81 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 14 |33.10.13 410,00 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 15 |33.10.16 15,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 16 |33.10.17 300,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17 |33.10.19 587,04 Venituri din cercetare 18 |33.10.20 282,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 19 |33.10.21 224.796,67 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 20 |33.10.30 41.224,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 21 33.10.31 6.100,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 22 |33.10.50 3.252,91 23 |36.10 23.397,69 Diverse venituri Pag.1/10 6 |

5 z 5 £ m = m DENUMIREA INDICATORILOR = e a & a O Alte venituri 24 |36.10.50 23.397,69 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 |37.10 128,00 Donatii si sponsorizari 26 |37.10.01 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 27 |37.10.03 -363,50 Varsaminte din sectiunea de functionare 28 |37.10.04 363,50 Alte transferuri voluntare 29 |37.10.50 128,00 Il. VENITURI DIN CAPITAL 30 |00.10 889,97 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 31 |40.10 889,97 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 32 |40.10.15 889,97 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 33 |40.10.15.01 889,97 IV. SUBVENTII 34 |00.12 15.841,87 Subventii de la bugetul de stat 35 |42.10 465,00 Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte 36 |42.10.39 465,00 Subventii de la alte administrati 37 |43.10 15.376,87 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 38 |43.10.14 15.307,87 Sume alcoate de la bugetul local 39 |43.10.22 69,00 Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 40 |43.10.22.02 69,00 TOTAL CHELTUIELI 41 334.042,37 CHELTUIELI CURENTE 42 |01 317.837,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 43 |10 171.846,08 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 44 |20 145.039,27 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 45 |57 301,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 46 |59 650,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 47 |70 16.205,37 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 48 |71 16.205,37 Pag.2/ 10

e 3 E = DENUMIREA INDICATORILOR e 2 & 3 a o Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 49 |50.10 6.260,90 Alte servicii publice generale 50 |54.10 6.260,90 CHELTUIELI CURENTE 51 |01 6.191,90 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 52 |10 3.915,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 53 |20 2.276,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 54 |70 69,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 55 |71 69,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 56 |54.10.10 6.260,90 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 57 - |64.10 327.781,47 invatamant 58 |65.10 31.482,29 CHELTUIELI CURENTE 59 |01 31.333,79 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 60 |10 6.139,18 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 61 |20 24.472,96 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 62 |57 301,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 63 |59 420,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 64 |70 148,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 65 |71 148,50 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 66 |65.10.03 14.757,16 Invatamant prescolar 67 |65.10.03.01 10.423,60 Invatamant primar 68 |65.10.03.02 4.333,56 Invatamant secundar 69 |65.10.04 12.044,87 Invatamant secundar inferior 70 |65.10.04.01 2.207,23 Invatamant secundar superior 71 |65.10.04.02 9.282,86 Invatamant profesional 72 |65.10.04.03 554,78 Invatamant postliceal 73 |65.10.05 2.676,96 Servicii auxiliare pentru educatie 74 |65.10.11 2.003,30 Internate si cantine pentru elevi 75 |65.10.11.03 2.003,30 Pag.3/10

? 5 E Ss 2 Ss DENUMIREA INDICATORILOR = e 2 S 3 a O Sanatate 76 |66.10 293.224,18 CHELTUIELI CURENTE 77 |01 277.436,31 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 78 |10 161.351,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 79 |20 115.855,31 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 80 |59 230,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 81 |70 15.787,87 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 82 |71 15.787,87 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 83 |66.10.06 293.224,18 Spitale generale 84 |66.10.06.01 293.224,18 Cultura, recreere si religie 85 |67.10 2.545,00 CHELTUIELI CURENTE 86 |01 2.345,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 87 |10 440,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 88 |20 1.905,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 89 |70 200,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 90 |71 200,00 Din total capitol Servicii culturale 91 67.10.03 2.545,00 Institutii publice de spectacole si concerte 92 |67.10.03.04 1.695,00 Case de cultura 93 |67.10.03.06 850,00 Asigurari si asistenta sociala 94 |68.10 530,00 CHELTUIELI CURENTE 95 |01 530,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 96 |20 530,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 97 |70 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 98 [68.10.04 530,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 99 |68.10.05 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 100 |68.10.05.02 0,00 101 [68.10.06 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii Pag. 4/10

DENUMIREA INDICATORILOR e > S 3 a O Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 102 |96.10 0,00 REZERVE 103 |97.10 0,00 EXCEDENT 104 |98.10 0,00 DEFICIT 105 |99.10 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 317.837,00 TOTAL VENITURI 2 00.01 317.837,00 I. VENITURI CURENTE 3 |00.02 316.947,03 C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 316.947,03 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 00.08 1.160,61 Venituri din proprietate 6 30.10 1.160,61 Venituri din concesiuni si inchirieri 7 30.10.05 1.061,88 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 8 30.10.05.30 1.061,88 Alte venituri din proprietate 9 30.10.50 98,73 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 10 |00.09 315.786,42 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 11 [33.10 292.624,23 Taxe si alte venituri in invatamant 12 |33.10.05 3.148,84 Venituri din prestari de servicii 13 |33.10.08 2.398,96 Taxe si alte venituri din protectia mediului 14 |33.10.09 10.108,81 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 15 |33.10.13 410,00 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 16 |33.10.16 15,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 17 |33.10.17 300,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 18 |33.10.19 587,04 Venituri din cercetare 19 |33.10.20 282,00 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 20 |33.10.21 224.796,67 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 21 |33.10.30 41.224,00 Pag. 5/10

? 5 E au = DENUMIREA INDICATORILOR < e 2 & a O Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 22 |33.10.31 6.100,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 23 |33.10.50 3.252,91 Diverse venituri 24 |36.10 23.397,69 Alte venituri 25 |36.10.50 23.397,69 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 |37.10 -235,50 Donatii si sponsorizari 27 |37.10.01 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 28 |37.10.03 -363,50 Alte transferuri voluntare 29 |37.10.50 128,00 Il. VENITURI DIN CAPITAL 30 |00.10 889,97 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 31 |40.10 889,97 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 32 |40.10.15 889,97 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 33 |40.10.15.01 889,97 TOTAL CHELTUIELI 34 317.837,00 CHELTUIELI CURENTE 35 |01 317.837,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 36 |10 171.846,08 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 37 |20 145.039,27 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 38 |57 301,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 39 |59 650,65 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 40 |50.10 6.191,90 Alte servicii publice generale 41 |54.10 6.191,90 CHELTUIELI CURENTE 42 [01 6.191,90 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 43 |10 3.915,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 44 |20 2.276,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 45 |54.10.10 6.191,90 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 46 |64.10 311.645,10 Pag. 6/10

E 5 E m = m DENUMIREA INDICATORILOR = e > S 3 E O Invatamant 47 |65.10 31.333,79 CHELTUIELI CURENTE 48 |01 31.333,79 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 49 |10 6.139,18 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 50 |20 24.472,96 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 51 |57 301,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 52 |59 420,85 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 53 |65.10.03 14.757,16 Invatamant prescolar 54 |65.10.03.01 10.423,60 Invatamant primar 55 |65.10.03.02 4.333,56 Invatamant secundar 56 |65.10.04 11.896,37 Invatamant secundar inferior 57 |65.10.04.01 2.207,23 Invatamant secundar superior 58 |65.10.04.02 9.134,36 Invatamant profesional 59 |65.10.04.03 554,78 Invatamant postliceal 60 |65.10.05 2.676,96 Servicii auxiliare pentru educatie 61 |65.10.11 2.003,30 Internate si cantine pentru elevi 62 |65.10.11.03 2.003,30 Sanatate 63 |66.10 277.436,31 CHELTUIELI CURENTE 64 |01 277.436,31 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65 |10 161.351,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66 |20 115.855,31 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 67 |59 230,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 68 |66.10.06 277.436,31 Spitale generale 69 |66.10.06.01 277.436,31 Cultura, recreere si religie 70 |67.10 2.345,00 CHELTUIELI CURENTE 71 |01 2.345,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 72 |10 440,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 73 |20 1.905,00 Pag. 7/10 | | | |

? 5 £ Ss 3 au DENUMIREA INDICATORILOR _= e a S 3 a O Din total capitol Servicii culturale 74 |67.10.03 2.345,00 Institutii publice de spectacole si concerte 75 |67.10.03.04 1.495,00 Case de cultura 76 |67.10.03.06 850,00 Asigurari si asistenta sociala 77 |68.10 530,00 CHELTUIELI CURENTE 78 |01 530,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 79 |20 530,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 80 |68.10.04 530,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 81 |68.10.05 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 82 |68.10.05.02 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 83 |68.10.06 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 84 |96.10 0,00 REZERVE 85 |97.10 0,00 EXCEDENT 86 |98.10 0,00 DEFICIT 87 |99.10 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 16.205,37 TOTAL VENITURI 2 00.01 16.205,37 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 363,50 C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 363,50 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 00.09 363,50 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 6 37.10 363,50 Varsaminte din sectiunea de functionare 7 37.10.04 363,50 IV. SUBVENTII 8 00.12 15.841,87 Subventii de la bugetul de stat 9 42.10 465,00 Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte 10 |42.10.39 465,00 Subventii de la alte administratii 11 |43.10 15.376,87 Pag. 8/10

5 E Ss 2 S DENUMIREA INDICATORILOR = e 2 S 3 a O Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 12 |43.10.14 15.307,87 Sume alcoate de la bugetul local 13 |43.10.22 69,00 Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 14 |43.10.22.02 69,00 TOTAL CHELTUIELI 15 16.205,37 CHELTUIELI CURENTE 16 |01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 17 |70 16.205,37 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 18 |71 16.205,37 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 19 |50.10 69,00 Alte servicii publice generale 20 |54.10 69,00 CHELTUIELI CURENTE 21 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 22 |70 69,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 23 |71 69,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 24 |54.10.10 69,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 25 |64.10 16.136,37 Invatamant 26 |65.10 148,50 CHELTUIELI CURENTE 27 |01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 28 |70 148,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 29 |n 148,50 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 30 |65.10.03 0,00 Invatamant prescolar 31 |65.10.03.01 0,00 Invatamant primar 32 |65.10.03.02 0,00 Invatamant secundar 33 |65.10.04 148,50 Invatamant secundar inferior 34 |65.10.04.01 0,00 Invatamant secundar superior 35 |65.10.04.02 148,50 Invatamant profesiona! 36 |65.10.04.03 0,00 37 |65.10.05 0,00 Invatamant postliceal Pag.9/ 10

? 5 £ s 3 s DENUMIREA INDICATORILOR < e 2 S 3 a O Servicii auxiliare pentru educatie 38 |65.10.11 0,00 Internate si cantine pentru elevi 39 |65.10.11.03 0,00 Sanatate 40 |66.10 15.787,87 CHELTUIELI CURENTE 41 |01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 42 |70 15.787,87 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 43 |71 15.787,87 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 44 |66.10.06 15.787,87 Spitale generale 45 |66.10.06.01 15.787,87 Cultura, recreere si religie 46 |67.10 200,00 CHELTUIELI CURENTE 47 |01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 |70 200,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49 [m 206,00| Din total capitol Servicii culturale 50 |67.10.03 200,00 Institutii publice de spectacole si concerte 51 |67.10.03.04 200,00 Case de cultura 52 |67.10.03.06 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 53 [96.10 0,00 REZERVE ni ae: 54 |97.10 0,00 EXCEDENT 7 55 [98.10 0,00 DEFICIT 56 |99.10 0,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU SMARANDA CICU Pag. 10/10 er

Atasament: Anexa_2.pdf

BUGET LOCAL CU AMENDAMENT 2 AA x 5 de? 20 > 5 E au 2 m DENUMIREA INDICATORILOR = 2 S 3 a O SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 |00.01 961.115,13 VENITURI PROPRII 2 |48.02 584.360,64 I. VENITURI CURENTE 3 [00.02 762.525,51 A. VENITURI FISCALE 4 |00.03 720.897,69 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 [00.04 420.542,90 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 6 [00.05 2.281,48 Impozit pe profit 7 [01.02 2.281,48 Impozit pe profit de la agentii economici 8 |01.02.01 2.281,48 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 [00.06 416.011,82 Impozit pe venit 10 [03.02 11.596,28 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 [03.02.18 11.596,28 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 |04.02 404.415,54 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 [04.02.01 401.700,54 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 14 [04.02.04 2.715,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 |00.07 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 [05.02 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 |05.02.50 2.249,60 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 |00.09 88.530,96 Impozite si taxe pe proprietate 19 |07.02 88.530,96 Impozit pe cladiri 20 |07.02.01 74.463,20 Impozit pe cladiri - PF 21 [07.02.01.01 25.229,52 Impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 49.233,68 Impozit pe terenuri 23 |07.02.02 9.575,80 Impozit pe terenuri - PF 24 |07.02.02.01 4.572,56 Impozit pe terenuri - PJ 25 |07.02.02.02 4.618,76 26 |07.02.02.03 384,48 Impozit pe terenurile extravilane Pag. 1/30

? 3 E m = m DENUMIREA INDICATORILOR = e a S 3 a O Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 27 |07.02.03 4.387,16 Alte impozite si taxe de proprietate 28 -|07.02.50 104,80 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 |00.10 209.674,83 Sume defalcate din TVA 30 [11.02 178.164,87 ARI an a pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor 31 |11.02.02 174.032,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 |11.02.06 4.132,87 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 |12.02 781,04 Taxe hoteliere 34 [12.02.07 781,04 Taxe pe servicii specifice 35 |15.02 351,72 Impozit pe spectacole 36 |15.02.01 284,20 Alte taxe pe servicii specifice 37 |15.02.50 67,52 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 [16.02 30.377,20 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 [16.02.02 24.676,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 |16.02.02.01 15.342,28 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 |16.02.02.02 9.334,32 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 |16.02.03 0,20 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 |16.02.50 5.700,40 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 |00.11 2.149,00 Alte impozite si taxe fiscale 45 |18.02 2.149,00 Alte impozite si taxe 46 |18.02.50 2.149,00 C. VENITURI NEFISCALE 47 |00.12 41.627,82 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 |00.13 21.790,96 Venituri din proprietate 49 |30.02 21.783,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 |30.02.05 16.215,28 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 51 |30.02.05.30 16.215,28 Venituri din dividende 52 |30.02.08 5.568,52 Venituri din dividende varsate de 53 |30.02.08.01 5.568,52 Venituri din dobanzi 54 |31.02 7,16 Pag.2/30

e 5 £ m = m DENUMIREA INDICATORILOR = = a o = O 3 a O Alte venituri din dobanzi 55 |31.02.03 7,16 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 [00.14 19.836,86 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 |33.02 272,80 Venituri din prestari de servicii 58 |33.02.08 1,24 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 [33.02.12 263,76 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 [33.02.28 7,80 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 |34.02 2.927,08 Taxe extrajudiciare de timbru 62 |34.02.02 2.927,08 Amenzi, penalitati si confiscari 63 |35.02 11.457,98 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 |35.02.01 11.367,88 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 65 |35.02.01.02 11.367,88 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 66 [35.02.02 0,02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 67 |35.02.03 90,08 Diverse venituri 68 |36.02 5.179,00 Taxe speciale 69 |36.02.06 3.640,60 Alte venituri 70 |36.02.50 1.538,40 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 71 |37.02 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 |37.02.03 -100.141,75 Varsaminte din sectiunea de functionare 73 |37.02.04 100.141,75 IV. SUBVENTII 74 |00.17 23.284,22 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 |00.18 23.284,22 Subventii de la bugetul de stat 76 |42.02 23.284,22 A. De capital m 16.001,54 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 78 |42.02.20 16.001,54 B. Curente 79 7.282,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 80 |42.02.34 44,40 81 |42.02.41 7.238,28 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii Pag.3/30

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 3 = m = m DENUMIREA INDICATORILOR = e a S 3 & O Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 82 |45.02 175.305,40 Fondul European de Dezvoltare regionala 83 |45.02.01 175.305,40 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 84 |45.02.01.02 175.305,40 TOTAL CHELTUIELI 85 963.839,08 CHELTUIELI CURENTE 86 |01 690.447,97 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 87 |10 241.728,20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 88 |20 246.316,58 TITLUL III DOBANZI 89 |30 20.284,55 Dobanzi aferente datoriei publice interne 90 |30.01 9.883,97 Dobanzi aferente datoriei publice externe 91 [30.02 8.704,18 Alte dobanzi 92 |30.03 1.696,40 TITLUL IV SUBVENTII 93 |40 60.000,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 94 [40.03 60.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 95 [51 26.865,47 Transferuri curente 96 [51.01 4.814,16 Transferuri catre institutii publice 97 |51.01.01 4.814,16 Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului 98 |51.01.20 0,00 Transferuri de capital 99 [51.02 22.051,31 Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 100 [51.02.15 6.654,93 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 101 |51.02.28 15.327,38 Alte transferuri de capital catre institutii publice 102 [51.02.29 69,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 103 |56 56.547,59 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 104 |57 26.274,15 Asigurari sociale 105 |57.01 0,00 Ajutoare sociale 106 [57.02 26.274,15 Ajutoare sociale in numerar 107 |57.02.01 25.533,36 Ajutoare sociale in natura 108 |57.02.02 740,79 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 109 [59 12.431,43 Burse 110 |59.01 2.656,15 111 [59.02 200,00 Pag. 4/30

e 3 E o = m DENUMIREA INDICATORILOR = eg 2 & a O Asociatii si fundatii 112 |59.11 4.575,28 Despagubiri civile 113 |59.17 5.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 114 |70 215.573,74 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 115 |71 215.573,74 Active fixe 116 |71.01 215.573,74 Constructii 117 |71.01.01 140.208,23 Masini, echipamente si mijloace de transport 118 |71.01.02 50.541,81 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 119 |71.01.03 6.924,14 Alte active fixe 120 |71.01.30 17.899,56 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 121 |81 57.817,37 Rambursari de credite externe 122 |81.01 20.063,50 Rambursari de credite interne 123 |81.02 37.753,87 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 124 |50.02 84.257,36 Autoritati publice si actiuni externe 125 |51.02 59.374,81 CHELTUIELI CURENTE 126 |01 56.022,96 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127 |10 37.244,98 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 128 |20 13.777,98 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 129 |59 5.000,00 Burse 130 |59.01 0,00 Despagubiri civile 131 [59.17 5.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 132 |70 3.351,85 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 133 |71 3.351,85 Active fixe 134 |71.01 3.351,85 Constructii 135 |71.01.01 73,50 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 136 |71.01.03 2.369,67 Alte active fixe 137 |71.01.30 908,68 Din total capitol Autoritati executive si legislative 138 |51.02.01 59.374,81 Autoritati executive 139 |51.02.01.03 59.374,81 Pag. 5/30

? 3 £ m = ou DENUMIREA INDICATORILOR = E a S 3 & O Alte servicii publice generale 140 [54.02 4.598,00 CHELTUIELI CURENTE 141 |01 4.598,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 142 |20 650,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 143 |51 3.948,00 Transferuri curente 144 |51.01 3.879,00 Transferuri catre institutii publice 145 |51.01.01 3.879,00 Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului 146 |51.01.20 0,00 Transferuri de capital 147 |51.02 69,00 Alte transferuri de capital catre institutii publice 148 |51.02.29 69,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 149 |70 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 150 [54.02.07 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 151 [54.02.10 3.948,00 Alte servicii publice generale 152 |54.02.50 650,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 153 |55.02 20.284,55 CHELTUIELI CURENTE 154 |01 20.284,55 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 155 |20 0,00 TITLUL III DOBANZI 156 |30 20.284,55 Dobanzi aferente datoriei publice interne 157 |30.01 9.883,97 Dobanzi aferente datoriei publice externe 158 [30.02 8.704,18 Alte dobanzi 159 [30.03 1.696,40 CHELTUIELI DE CAPITAL 160 |70 0,00 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 161 |55.02.00 20.284,55 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 162 |59.02 26.913,62 Ordine publica si siguranta nationala 163 |61.02 26.913,62 CHELTUIELI CURENTE 164 |01 24.383,60 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 165 |10 21.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 166 |20 3.168,60 Pag. 6/30

Cu E DENUMIREA INDICATORILOR = g 2 S 3 & O TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 167 |51 15,00 Transferuri curente 168 |51.01 15,00 Transferuri catre institutii publice 169 |51.01.01 15,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 170 |59 200,00 Burse 171 |59.01 0,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 172 |59.02 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 173 |70 2.530,02 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 174 |71 2.530,02 Active fixe 175 |71.01 2.530,02 Constructii 176 |71.01.01 0,05 Masini, echipamente si mijloace de transport 177 |71.01.02 523,28 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 178 |71.01.03 1.926,84 Alte active fixe 179 |71.01.30 79,9C Din total capitol Ordine publica 180 [61.02.03 25.782,62 Politie locala 181 |61.02.03.04 25.782,62 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 182 [61.02.05 1.131,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 183 [64.02 451.956,33 Invatamant 184 |65.02 204.018,20 CHELTUIELI CURENTE 185 |01 186.173,24 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 186 |10 133.804,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 187 |20 40.650,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 188 |56 7.988,94 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 189 |57 1.074,15 Asigurari sociale 190 |57.01 0,00 Ajutoare sociale 191 |57.02 1.074,15 Ajutoare sociale in numerar 192 [57.02.01 333,36 Ajutoare sociale in natura 193 |57.02.02 740,79 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 194 |59 2.656,15 Burse 195 |59.01 2.656,15 Pag.7/30

e 5 E i 2 m DENUMIREA INDICATORILOR ec a & 3 a SG CHELTUIELI DE CAPITAL 196 |70 17.844,96 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 197 [71 17.844,96 Active fixe 198 |71.01 17.844,96 Constructii 199 |71.01.01 11.794,58 Masini, echipamente si mijloace de transport 200 [71.01.02 2.589,55 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 201 |71.01.03 1.111,40 Alte active fixe 202 [71.01.30 2.349,43 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 203 [65.02.03 72.025,64 Invatamant prescolar 204 |65.02.03.01 42.410,82 Invatamant primar 205 |65.02.03.02 29.614,82 Invatamant secundar 206 [65.02.04 130.484,76 Invatamant secundar inferior 207 |65.02.04.01 47.226,36 Invatamant secundar superior 208 |65.02.04.02 80.182,89 Invatamant profesional 209 |65.02.04.03 3.075,51 Invatamant postliceal 210 |65.02.05 1.507,80 Sanatate 211 [66.02 68.654,58 CHELTUIELI CURENTE 212 |01 28.895,61 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 213 |10 8.838,07 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 214 |20 4.500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 215 |51 15.557,54 Transferuri curente 216 |51.01 230,16 Transferuri catre institutii publice 217 |51.01.01 230,16 Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului 218 |51.01.20 0,00 Transferuri de capital 219 |51.02 15.327,38 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 220 |51.02.28 15.327,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 221 |70 39.758,97 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 222 |71 39.758,97 Active fixe 223 |71.01 39.758,97 Constructii 224 |71.01.01 38.483,48 Pag.8/30

2 3 £ au 2 m DENUMIREA INDICATORILOR = a S s a O Masini, echipamente si mijloace de transport 225 |71.01.02 11,16 Alte active fixe 226 |71.01.30 1.264,33 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 227 |66.02.06 59.305,35 Spitale generale 228 |66.02.06.01 59.305,35 Servicii de sanatate publica 229 |66.02.08 9.349,23 Cultura, recreere si religie 230 |67.02 112.785,81 CHELTUIELI CURENTE 231 |01 90.023,41 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 232 |10 16.766,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 233 |20 66.602,48 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 234 |51 6.654,93 Transferuri de capital 235 |51.02 6.654,93 Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 236 |51.02.15 6.654,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 237 |70 22.762,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 238 |71 22.762,40 Active fixe 239 |71.01 22.762,40 Constructii 240 |71.01.01 17.801,50 Masini, echipamente si mijloace de transport 241 |71.01.02 252,67 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 242 |71.01.03 979,23 Alte active fixe 243 |71.01.30 3.729,00 Din total capitol Servicii culturale 244 |67.02.03 40.021,63 Institutii publice de spectacole si concerte 245 |67.02.03.04 26.657,43 Case de cultura 246 |67.02.03.06 13.264,20 Alte servicii culturale 247 |67.02.03.30 100,00 Servicii recreative si sportive 248 |67.02.05 66.583,38 Sport 249 |67.02.05.01 32.654,11 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 250 |67.02.05.03 33.929,27 Servicii religioase 251 [67.02.06 3.000,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 252 |67.02.50 3.180,80 Pag.9/30

e 5 E a 2 m DENUMIREA INDICATORILOR _2 < a & 3 a O Asigurari si asistenta sociala 253 |68.02 66.497,74 CHELTUIELI CURENTE 254 |01 65.409,74 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 255 |10 24.075,15 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 256 |20 10.869,31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 257 |51 690,00 Transferuri curente 258 |51.01 690,00 Transferuri catre institutii publice 259 |51.01.01 690,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 260 |57 25.200,00 Asigurari sociale 261 |57.01 0,00 Ajutoare sociale 262 |57.02 25.200,00 Ajutoare sociale in numerar 263 |57.02.01 25.200,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 264 |59 4.575,28 Burse 265 [59.01 0,00 Asociatii si fundatii 266 [59.11 4.575,28 CHELTUIELI DE CAPITAL 267 |70 1.088,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 268 |71 1.088,00 Active fixe 269 [71.01 1.088,00 Constructii 270 |71.01.01 5,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 271 [71.01.02 505,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 272 |71.01.03 188,20 Alte active fixe 273 |71.01.30 389,80 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 274 |68.02.04 1.956,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 275 |68.02.05 37.874,31 Asistenta sociala in caz de invaliditate 276 |68.02.05.02 37.874,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 277 |68.02.06 3.322,66 Crese 278 |68.02.11 2.361,57 Prevenirea excluderii sociale 279 |68.02.15 20.983,20 Ajutor social 280 |68.02.15.01 12.511,17 Cantine de ajutor social 281 |68.02.15.02 8.472,03 Pag. 10/30

? 5 E m = DENUMIREA INDICATORILOR > e 2 S 3 a O Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 282 |68.02.50 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 283 |69.02 163.474,60 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 284 |70.02 142.836,04 CHELTUIELI CURENTE 285 |01 82.938,94 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 286 |20 45.898,21 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 287 |56 37.040,73 CHELTUIELI DE CAPITAL 288 |70 12.079,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 289 |71 12.079,73 Active fixe 290 |71.01 12.079,73 Constructii 291 |71.01.01 8.370,92 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 292 |71.01.03 348,80 Alte active fixe 293 |71.01.30 3.360,01 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 294 |81 47.817,37 Rambursari de credite externe 295 |81.01 20.063,50 Rambursari de credite interne 296 [81.02 27.753,87 Din total capitol Locuinte 297 |70.02.03 26.906,15 Dezvoltarea sistemului de locuinte 298 |70.02.03.01 26.906,15 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 299 |70.02.03.30 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 300 [70.02.05 11.402,46 Alimentare cu apa 301 |70.02.05.01 11.402,46 Iluminat public si electrificari rurale 302 |70.02.06 8.556,11 Alimentare cu gaze naturale in localitati 303 |70.02.07 520,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 304 |70.02.50 95.451,32 Protectia mediului 305 |74.02 20.638,56 CHELTUIELI CURENTE 306 [01 20.391,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 |20 19.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 308 |56 1.391,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 309 |70 247,56 Pag. 11/30

? 5 E Gu = m DENUMIREA INDICATORILOR = 8 > & 3 & O TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 310 |71 247,56 Active fixe 311 [71.01 247,56 Alte active fixe 312 [71.01.30 247,56 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 313 [74.02.05 19.247,56 Salubritate 314 |74.02.05.01 13.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 315 |74.02.05.02 6.247,56 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 316 |74.02.06 1.391,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 317 |79.02 237.237,17 Combustibili si energie 318 |81.02 20.850,00 CHELTUIELI CURENTE 319 |01 20.000,00 TITLUL IV SUBVENTII 320 |40 20.000,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 321 |40.03 20.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 322 |70 850,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 323 [71 850,00 Active fixe 324 |71.01 850,00 Constructii 325 |71.01.01 500,00 Alte active fixe 326 |71.01.30 350,00 Din total capitol Energie termica 327 |81.02.06 20.850,00 Transporturi 328 |84.02 216.387,17 CHELTUIELI CURENTE 329 |01 91.326,92 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 330 |20 41.200,00 TITLUL IV SUBVENTII 331 |40 40.000,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 332 |40.03 40.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 333 |56 10.126,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 334 |70 115.060,25 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 335 |71 115.060,25 Active fixe 336 |71.01 115.060,25 Pag. 12/30

z 3 E DENUMIREA INDICATORILOR £ 5 8 3 a O Constructii 337 |71.01.01 63.179,25 Masini, echipamente si mijloace de transport 338 [71.01.02 46.660,15 Alte active fixe 339 [71.01.30 5.220,85 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 340 |81 10.000,00 Rambursari de credite externe 341 |81.01 0,00 Rambursari de credite interne 342 |81.02 10.000,00 Din total capitol Transport rutier 343 [84.02.03 216.387,17 Drumuri si poduri 344 |84.02.03.01 29.653,34 Transport in comun 345 |84.02.03.02 110.146,11 Strazi 346 |84.02.03.03 76.587,72 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 347 |84.02.50 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 348 |96.02 0,00 REZERVE 349 |97.02 0,00 EXCEDENT 350 |98.02 0,00 DEFICIT 351 |99.02 2.723,95 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 669.666,44 TOTAL VENITURI 2 [00.01 669.666,44 VENITURI PROPRII 3 [48.02 584.360,64 I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 662.383,76 A. VENITURI FISCALE 5 |00.03 720.897,69 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 [00.04 420.542,90 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 |00.05 2.281,48 Impozit pe profit 8 |01.02 2.281,48 Impozit pe profit de la agentii economici 9 [01.02.01 2.281,48 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 [00.06 416.011,82 Impozit pe venit 11 |03.02 11.596,28 12 [03.02.18 11.596,28 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Pag. 13/30

? 3 £ au 2 m DENUMIREA INDICATORILOR = a & 3 a O Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 |04.02 404.415,54 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 |04.02.01 401.700,54 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 15 |04.02.04 2.715,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 |00.07 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 |05.02 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 [05.02.50 2.249,60 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 [00.09 88.530,96 Impozite si taxe pe proprietate 20 |07.02 88.530,96 Impozit pe cladiri 21 |07.02.01 74.463,20 Impozit pe cladiri - PF 22 |07.02.01.01 25.229,52 Impozit pe cladiri - PJ 23 |07.02.01.02 49.233,68 Impozit pe terenuri 24 |07.02.02 9.575,80 Impozit pe terenuri - PF 25 |07.02.02.01 4.572,56 Impozit pe terenuri - PJ 26 |07.02.02.02 4.618,76 Impozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.03 384,48 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 28 |07.02.03 4.387,16 Alte impozite si taxe de proprietate 29 |07.02.50 104,80 Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 00.10 209.674,83 Sume defalcate din TVA 31 [11.02 178.164,87 ta a a pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor 32 11.02.02 174.032,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 [11.02.06 4.132,87 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 |12.02 781,04 Taxe hoteliere 35 [12.02.07 781,04 Taxe pe servicii specifice 36 [15.02 351,72 impozit pe spectacole 37 [15.02.01 284,20 Alte taxe pe servicii specifice 38 [15.02.50 67,52 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 [16.02 30.377,20 40 |16.02.02 24.676,60 Taxa asupra mijloacelor de transport Pag. 14/30

e 3 E m = m DENUMIREA INDICATORILOR = e e & 3 a o Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 |16.02.02.01 15.342,28 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 |16.02.02.02 9.334,32 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 [16.02.03 0,20 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 |16.02.50 5.700,40 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 |00.11 2.149,00 Alte impozite si taxe fiscale 46 |18.02 2.149,00 Alte impozite si taxe 47 |18.02.50 2.149,00 C. VENITURI NEFISCALE 48 |00.12 -58.513,93 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 |00.13 21.790,96 Venituri din proprietate 50 |30.02 21.783,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 |30.02.05 16.215,28 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 |30.02.05.30 16.215,28 Venituri din dividende 53 |30.02.08 5.568,52 Venituri din dividende varsate de 54 |30.02.08.01 5.568,52 Venituri din dobanzi 55 |31.02 7,16 Alte venituri din dobanzi 56 |31.02.03 7,16 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 57 |00.14 -80.304,89 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 58 |33.02 272,80 Venituri din prestari de servicii 59 |33.02.08 1,24 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 60 |33.02.12 263,76 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 61 |33.02.28 7,80 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 62 |34.02 2.927,08 Taxe extrajudiciare de timbru 63 |34.02.02 2.927,08 Amenzi, penalitati si confiscari 64 |35.02 11.457,98 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 65 |35.02.01 11.367,88 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 66 |35.02.01.02 11.367,88 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 67 |35.02.02 0,02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 68 |35.02.03 90,08 69 |36.02 5.179,00 Diverse venituri Pag. 15/30

? 3 £ o = m DENUMIREA INDICATORILOR = e a S z & O Taxe speciale 70 |36.02.06 3.640,60 Alte venituri 71 |36.02.50 1.538,40 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 72 [37.02 -100.141,75 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 73 |37.02.03 -100.141,75 IV. SUBVENTII 74 |00.17 7.282,68 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 |00.18 7.282,68 Subventii de la bugetul de stat 76 |42.02 7.282,68 B. Curente 77 7.282,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 78 |42.02.34 44,40 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 79 |42.02.41 7.238,28 TOTAL CHELTUIELI 80 669.666,44 CHELTUIELI CURENTE 81 |01 611.849,07 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 82 |10 241.728,20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 83 |20 246.316,58 TITLUL III DOBANZI 84 |30 20.284,55 Dobanzi aferente datoriei publice interne 85 |30.01 9.883,97 Dobanzi aferente datoriei publice externe 86 |30.02 8.704,18 Alte dobanzi 87 |30.03 1.696,40 TITLUL IV SUBVENTII 88 |40 60.000,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 89 |40.03 60.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 90 |51 4.814,16 Transferuri curente 91 |51.01 4.814,16 Transferuri catre institutii publice 92 |51.01.01 4.814,16 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 93 |57 26.274,15 Asigurari sociale 94 |57.01 0,00 Ajutoare sociale 9% |57.02 26.274,15 Ajutoare sociale in numerar 96 |57.02.01 25.533,36 Ajutoare sociale in natura 97 |57.02.02 740,79 98 |59 12.431,43 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Pag. 16/30

2 5 £ m = o DENUMIREA INDICATORILOR > e 2 S 3 a O Burse 99 |59.01 2.656,15 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 100 |59.02 200,00 Asociatii si fundatii 101 |59.11 4.575,28 Despagubiri civile 102 |59.17 5.000,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 103 |81 57.817,37 Rambursari de credite externe 104 |81.01 20.063,50 Rambursari de credite interne 105 [81.02 37.753,87 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 106 |50.02 80.836,51 Autoritati publice si actiuni externe 107 |51.02 56.022,96 CHELTUIELI CURENTE 108 |01 56.022,96 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 109 [10 37.244,98 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 110 |20 13.777,98 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 111 [59 5.000,00 Burse 112 |59.01 0,00 Despagubiri civile 113 |59.17 5.000,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 114 [51.02.01 56.022,96 Autoritati executive 115 |51.02.01.03 56.022,96 Alte servicii publice generale 116 |54.02 4.529,00 CHELTUIELI CURENTE 117 |01 4.529,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 118 |20 650,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 119 |51 3.879,00 Transferuri curente 120 [51.01 3.879,00 Transferuri catre institutii publice 121 [51.01.01 3.879,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 122 |54.02.07 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 123 [54.02.10 3.879,00 Alte servicii publice generale 124 |54.02.50 650,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 125 [55.02 20.284,55 Pag. 17/30

? 3 £ a 2 m DENUMIREA INDICATORILOR 8 2 & 3 a O CHELTUIELI CURENTE 126 |01 20.284,55 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 127 |20 0,00 TITLUL III DOBANZI 128 |30 20.284,55 Dobanzi aferente datoriei publice interne 129 |30.01 9.883,97 Dobanzi aferente datoriei publice externe 130 |30.02 8.704,18 Alte dobanzi 131 |30.03 1.696,40 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 132 |55.02.00 20.284,55 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 133 |59.02 24.383,60 Ordine publica si siguranta nationala 134 |61.02 24.383,60 CHELTUIELI CURENTE 135 |01 24.383,60 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 136 |10 21.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 137 |20 3.168,60 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 138 |51 15,00 Transferuri curente 139 [51.01 15,00 Transferuri catre institutii publice 140 [51.01.01 15,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 141 [59 200,00 Burse 142 |59.01 0,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 143 |59.02 200,00 Din total capitol Ordine publica 144 |61.02.03 23.768,60 Politie locala 145 |61.02.03.04 23.768,60 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 146 61.02.05 615,00 Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 147 |64.02 340.530,75 Invatamant 148 |65.02 178.184,30 CHELTUIELI CURENTE 149 |01 178.184,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 150 [10 133.804,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 151 |20 40.650,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 182 |57 1.074,15 Pag. 18/30

e 3 E Ss A m DENUMIREA INDICATORILOR = e a & 3 a O Asigurari sociale 153 [57.01 0,00 Ajutoare sociale 154 |57.02 1.074,15 Ajutoare sociale in numerar 155 [57.02.01 333,36 Ajutoare sociale in natura 156 [57.02.02 740,79 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 157 |59 2.656,15 Burse 158 |59.01 2.656,15 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 159 |65.02.03 70.386,59 Invatamant prescolar 160 |65.02.03.01 40.771,77 Invatamant primar 161 |65.02.03.02 29.614,82 Invatamant secundar 162 [65.02.04 106.289,91 Invatamant secundar inferior 163 |65.02.04.01 43.007,28 Invatamant secundar superior 164 |65.02.04.02 60.207,12 Invatamant profesional 165 |65.02.04.03 3.075,51 Invatamant postliceal 166 |65.02.05 1.507,80 Sanatate 167 |66.02 13.568,23 CHELTUIELI CURENTE 168 [01 13.568,23 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 169 |10 8.838,07 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 170 |20 4.500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 171 |81 230,16 Transferuri curente 172 [51.01 230,16 Transferuri catre institutii publice 173 |51.01.01 230,16 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 174 |66.02.06 4.230,16 Spitale generale 175 |66.02.06.01 4.230,16 Servicii de sanatate publica 176 [66.02.08 9.338,07 Cultura, recreere si religie 177 |67.02 83.368,48 CHELTUIELI CURENTE 178 |01 83.368,48 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 179 |10 16.766,00 Pag. 19/30

e 8 E m = m DENUMIREA INDICATORILOR > e a S E O TITLUL II BUNURI SI SERVICII 180 |20 66.602,48 Din total capitol Servicii culturale 181 |67.02.03 35.731,20 Institutii publice de spectacole si concerte 182 |67.02.03.04 22.467,00 Case de cultura 183 |67.02.03.06 13.264,20 Alte servicii culturale 184 |67.02.03.30 0,00 Servicii recreative si sportive 185 |67.02.05 41.456,48 Sport 186 |67.02.05.01 21.650,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 187 |67.02.05.03 19.806,48 Servicii religioase 188 |67.02.06 3.000,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 189 |67.02.50 3.180,80 Asigurari si asistenta sociala 190 [68.02 65.409,74 CHELTUIELI CURENTE 191 |01 65.409,74 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 192 [10 24.075,15 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 |20 10.869,31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 194 |51 690,00 Transferuri curente 195 |51.01 690,00 Transferuri catre institutii publice 196 [51.01.01 690,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 197 |57 25.200,00 Asigurari sociale 198 |57.01 0,00 Ajutoare sociale 199 |57.02 25.200,00 Ajutoare sociale in numerar 200 [57.02.01 25.200,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 201 |59 4.575,28 Burse 202 |59.01 0,00 Asociatii si fundatii 203 |59.11 4.575,28 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 204 |68.02.04 1.906,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 205 |68.02.05 37.827,31 Asistenta sociala in caz de invaliditate 206 |68.02.05.02 37.827,31 207 |68.02.06 3.184,86 Asistenta sociala pentru familie si copii Pag.20/30

? 3 £ m = m DENUMIREA INDICATORILOR = e a S z a O Crese 208 [68.02.11 2.281,57 Prevenirea excluderii sociale 209 [68.02.15 20.210,00 Ajutor social 210 |68.02.15.01 11.817,97 Cantine de ajutor social 211 |68.02.15.02 8.392,03 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 212 [68.02.50 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 213 [69.02 112.715,58 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 214 |70.02 93.715,58 CHELTUIELI CURENTE 215 |01 45.898,21 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 216 |20 45.898,21 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 217 |81 47.817,37 Rambursari de credite externe 218 |81.01 20.063,50 Rambursari de credite interne 219 [81.02 27.753,87 Din total capitol Locuinte 220 |70.02.03 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 221 |70.02.03.01 0,00 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 222 |70.02.03.30 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 223 [70.02.05 10.516,82 Alimentare cu apa 224 |70.02.05.01 10.516,82 Iluminat public si electrificari rurale 225 [70.02.06 6.000,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 226 |70.02.07 520,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 227 |70.02.50 76.678,76 Protectia mediului 228 |74.02 19.000,00 CHELTUIELI CURENTE 229 [01 19.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 230 |20 19.000,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 231 |74.02.05 19.000,00 Salubritate 232 |74.02.05.01 13.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 233 |74.02.05.02 6.000,00 234 |74.02.06 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale Pag.21/30

? 3 £ au 18. DENUMIREA INDICATORILOR = ec e S 3 a O Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 235 |79.02 111.200,00 Combustibili si energie 236 |81.02 20.000,00 CHELTUIELI CURENTE 237 |01 20.000,00 TITLUL IV SUBVENTII 238 |40 20.000,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 239 |40.03 20.000,00 Din total capitol Energie termica 240 |81.02.06 20.000,00 Transporturi 241 |84.02 91.200,00 CHELTUIELI CURENTE 242 |01 81.200,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 243 |20 41.200,00 TITLUL IV SUBVENTII 244 |40 40.000,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 245 |40.03 40.000,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 246 |81 10.000,00 Rambursari de credite externe 247 |81.01 0,00 Rambursari de credite interne 248 |81.02 10.000,00 Din total capitol Transport rutier 249 [84.02.03 91.200,00 Drumuri si poduri 250 |84.02.03.01 0,00 Transport in comun 251 |84.02.03.02 51.200,00 Strazi 252 |84.02.03.03 40.000,00 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 253 [84.02.50 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 254 |96.02 0,00 REZERVE 255 |97.02 0,00 EXCEDENT 256 |98.02 0,00 DEFICIT 257 |99.02 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 291.448,59 TOTAL VENITURI 2 |00.01 291.448,69 VENITURI PROPRII 3 |48.02 0,00 Pag.22/30

? 5 £ DENUMIREA INDICATORILOR 3 s 5 O I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 100.141,75 C. VENITURI NEFISCALE 5 |00.12 100.141,75 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 [00.14 100.141,75 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 |37.02 100.141,75 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 100.141,75 IV. SUBVENTII 9 [00.17 16.001,54 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10 |00.18 16.001,54 Subventii de la bugetul de stat 11 |42.02 16.001,54 A. De capital 12 16.001,54 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 13 |42.02.20 16.001,54 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 14 |45.02 175.305,40 Fondul European de Dezvoltare regionala 15 |45.02.01 175.305,40 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 16 |45.02.01.02 175.305,40 TOTAL CHELTUIELI 17 294.172,64 CHELTUIELI CURENTE 18 |01 78.598,90 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 19 |51 22.051,31 Transferuri curente 20 |51.01 0,00 Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului 21 |51.01.20 0,00 Transferuri de capital 22 |51.02 22.051,31 Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 23 |51.02.15 6.654,93 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 24 |51.02.28 15.327,38 Alte transferuri de capital catre institutii publice 25 |51.02.29 69,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 26 |56 56.547,59 CHELTUIELI DE CAPITAL 27 |70 215.573,74 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 28 |71 215.573,74 Active fixe 29 |71.01 215.573,74 Constructii 30 |71.01.01 140.208,23 Masini, echipamente si mijloace de transport 31 |71.01.02 50.541,81 32 |71.01.03 6.924,14 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Pag. 23/30

? 5 £ Ss 2 S DENUMIREA INDICATORILOR a e 2 3 a O Alte active fixe 33 [71.01.30 17.899,56 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 34 |50.02 3.420,85 Autoritati publice si actiuni externe 35 [51.02 3.351,85 CHELTUIELI CURENTE 36 |01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 37 |70 3.351,85 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 38 |71 3.351,85 Active fixe 39 |71.01 3.351,85 Constructii 40 |71.01.01 73,50 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 41 |71.01.03 2.369,67 Alte active fixe 42 |71.01.30 908,68 Din total capitol Autoritati executive si legislative 43 |51.02.01 3.351,85 Autoritati executive 44 |51.02.01.03 3.351,85 Alte servicii publice generale 45 |54.02 69,00 CHELTUIELI CURENTE 46 |01 69,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 47 |51 69,00 Transferuri curente 48 |51.01 0,00 Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului 49 |51.01.20 0,00 Transferuri de capital 50 |51.02 69,00 Alte transferuri de capital catre institutii publice 51 [51.02.29 69,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 |70 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 53 [54.02.07 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54 |54.02.10 69,00 Alte servicii publice generale 55 [54.02.50 0,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 56 |59.02 2.530,02 Ordine publica si siguranta nationala 57 |61.02 2.530,02 CHELTUIELI CURENTE 58 |01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 59 |70 2.530,02 Pag.24/30 | | |

z 3 E m = m DENUMIREA INDICATORILOR = e 2 S 3 a O TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 60 |71 2.530,02 Active fixe 61 |71.01 2.530,02 Constructii 62 [71.01.01 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 63 |71.01.02 523,28 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 64 |71.01.03 1.926,84 Alte active fixe 65 |71.01.30 79,90 Din total capitol Ordine publica 66 [61.02.03 2.014,02 Politie locala 67 |61.02.03.04 2.014,02 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 68 [61.02.05 516,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 69 [64.02 111.425,58 Invatamant 70 |65.02 25.833,90 CHELTUIELI CURENTE 71 |01 7.988,94 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 72 |56 7.988,94 CHELTUIELI DE CAPITAL 73 |70 17.844,96 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 74 |" 17.844,96 Active fixe 75 |71.01 17.844,96 Constructii 76 |71.01.01 11.794,58 Masini, echipamente si mijloace de transport 77 |71.01.02 2.589,55 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 78 |71.01.03 1.111,40 Alte active fixe 79 [71.01.30 2.349,43 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 80 |65.02.03 1.639,05 Invatamant prescolar 81 |65.02.03.01 1.639,05 Invatamant primar 82 |65.02.03.02 0,00 Invatamant secundar 83 [65.02.04 24.194,85 Invatamant secundar inferior 84 |65.02.04.01 4.219,08 Invatamant secundar superior 85 |65.02.04.02 19.975,77 Invatamant profesional 86 |65.02.04.03 0,00 Invatamant postliceal 87 |65.02.05 0,00 Pag. 25 / 30

? 5 £ SG 2 S DENUMIREA INDICATORILOR = g a S 3 a O Sanatate 88 |66.02 55.086,35 CHELTUIELI CURENTE 89 |01 15.327,38 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 90 |51 15.327,38 Transferuri curente 91 |51.01 0,00 Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului 92 |51.01.20 0,00 Transferuri de capital 93 [51.02 15.327,38 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 94 [51.02.28 15.327,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 95 |70 39.758,97 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 96 |71 39.758,97 Active fixe 97 |71.01 39.758,97 Constructii 98 |71.01.01 38.483,48 Masini, echipamente si mijloace de transport 99 [71.01.02 11,16 Alte active fixe 100 [71.01.30 1.264,33 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 101 [66.02.06 55.075,19 Spitale generale 102 |66.02.06.01 55.075,19 Servicii de sanatate publica 103 [66.02.08 11,16 Cultura, recreere si religie 104 [67.02 29.417,33 CHELTUIELI CURENTE 105 |01 6.654,93 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 106 |51 6.654,93 Transferuri de capital 107 |51.02 6.654,93 Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 108 [51.02.15 6.654,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 109 |70 22.762,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 110 |71 22.762,40 Active fixe 111 (71.01 22.762,40 Constructii 112 |71.01.01 17.801,50 Masini, echipamente si mijloace de transport 113 |71.01.02 252,67 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 114 |71.01.03 979,23 115 |71.01.30 3.729,00 Alte active fixe Pag. 26/30

? 5 £ m = g DENUMIREA INDICATORILOR > eg 2 S 3 a O Din total capitol Servicii culturale 116 |67.02.03 4.290,43 Institutii publice de spectacole si concerte 117 |67.02.03.04 4.190,43 Case de cultura 118 |67.02.03.06 0,00 Alte servicii culturale 119 |67.02.03.30 100,00 Servicii recreative si sportive 120 |67.02.05 25.126,90 Sport 121 |67.02.05.01 11.004,11 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 122 |67.02.05.03 14.122,79 Servicii religioase 123 [67.02.06 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 124 |67.02.50 0,00 Asigurari si asistenta sociala 125 |68.02 1.088,00 CHELTUIELI CURENTE 126 |01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 127 |70 1.088,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 128 |71 1.088,00 Active fixe 129 |71.01 1.088,00 Constructii 130 [71.01.01 5,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 131 |71.01.02 505,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 132 |71.01.03 188,20 Alte active fixe 133 |71.01.30 389,80 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 134 |68.02.04 50,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 135 [68.02.05 47,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 136 |68.02.05.02 47,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 137 |68.02.06 137,80 Crese 138 |68.02.11 80,00 Prevenirea excluderii sociale 139 [68.02.15 773,20 Ajutor social 140 |68.02.15.01 693,20 Cantine de ajutor social 141 |68.02.15.02 80,00 142 [68.02.50 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Pag. 27 / 30

? 8 £ au 2 o DENUMIREA INDICATORILOR = ec e & 3 a O Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 143 |69.02 50.759,02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 144 |70.02 49.120,46 CHELTUIELI CURENTE 145 |01 37.040,73 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 146 |56 37.040,73 CHELTUIELI DE CAPITAL 147 |70 12.079,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 148 |71 12.079,73 Active fixe 149 |71.01 12.079,73 Constructii 150 |71.01.01 8.370,92 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 151 |71.01.03 348,80 Alte active fixe 152 |71.01.30 3.360,01 Din total capitol Locuinte 153 |70.02.03 26.906,15 Dezvoltarea sistemului de locuinte 154 |70.02.03.01 26.906,15 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 155 |70.02.03.30 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 156 |70.02.05 885,64 Alimentare cu apa 157 |70.02.05.01 885,64 Iluminat public si electrificari rurale 158 |70.02.06 2.556,11 Alimentare cu gaze naturale in localitati 159 |70.02.07 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 160 |70.02.50 18.772,56 Protectia mediului 161 |74.02 1.638,56 CHELTUIELI CURENTE 162 |01 1.391,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 163 |56 1.391,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 164 |70 247,56 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 165 |71 247,56 Active fixe 166 |71.01 247,56 Alte active fixe 167 |71.01.30 247,56 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 168 |74.02.05 247,56 Salubritate 169 |74.02.05.01 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 170 |74.02.05.02 247,56 Pag. 28 / 30

? 5 m = m DENUMIREA INDICATORILOR = e 2 S z a O Canalizarea si tratarea apelor reziduale 171 [74.02.06 1.391,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 172 |79.02 126.037,17 Combustibili si energie 173 |81.02 850,00 CHELTUIELI CURENTE 174 |01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 175 |70 850,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 176 |71 850,00 Active fixe 177 |71.01 850,00 Constructii 178 |71.01.01 500,00 Alte active fixe 179 |71.01.30 350,00 Din total capitol Energie termica 180 |81.02.06 850,00 Transporturi 181 [84.02 125.187,17 CHELTUIELI CURENTE 182 |01 10.126,92 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 183 [56 10.126,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 184 |70 115.060,25 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 185 |71 115.060,25 Active fixe 186 |71.01 115.060,25 Constructii 187 |71.01.01 63.179,25 Masini, echipamente si mijloace de transport 188 |71.01.02 46.660,15 Alte active fixe 189 |71.01.30 5.220,85 Din total capitol Transport rutier 190 [84.02.03 125.187,17 Drumuri si poduri 191 |84.02.03.01 29.653,34 Transport in comun 192 |84.02.03.02 58.946,11 Strazi 193 |84.02.03.03 36.587,72 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 194 |84.02.50 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENTIDEFICIT 195 [96.02 0,00 REZERVE 196 [97.02 0,00 EXCEDENT 197: |98.02 0,00 Pag.29/30

s E E E DENUMIREA INDICATORILOR £ 8 & 3 a O DEFICIT 198 [99.02 2.723,95 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, SMARANDA H. NICOLAE ROBU Pag. 30/30

Atasament: REFERAT_BUGET_2016.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEȚUL TIMIȘ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIȘOARA NICOLAE ROBU DIRECȚIA ECONOMICĂ NR. SC 2016- REFERAT privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timișoara pe anul 2016 Având în vedere: = Legea bugetului de stat pe anul 2015 cu nr.339/12.2015; = Adresa 1321/19.01.2016 a D.G.FP. Timiş, Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, privind repartizarea sumelor în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale: I. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate Cod 11.02.02 = 174.032 mii lei - din care: o Finanţarea de baza a unităților de învăţământ preuniversitar de stat: = 149.380 mii lei o Hotarari judecatoresti pentru plata salariilor si alte drepturi salariale o Finanţarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare: = 22.839 mii lei o Ajutor încălzirea locuinței pentru beneficiarii de ajutor social; servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, creşe: = 1.793 mii lei 2. sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) = 4.132,87 mii lei 3. sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04): = 2.715 mii lei 4. rate imprumut contractat in baza 0UG 51/2010 = 718,77 mii lei 5. rate imprumut contractat in baza 0UG 31/2010 = 2.824,10 mii lei Cheltuielile bugetului general al Municipiului Timişoara pe anul 2016 au fost fundamentate şi dimensionate pe cele doua secţiuni ale bugetului: secțiunea de funcționare şi secţiunea de dezvoltare, urmărindu-se asigurarea secțiunii de funcționare şi asigurarea resurselor pentru secţiunea de dezvoltare.

Municipiul Timişoara a inregistrat la 31.12.2015 un deficit la secțiunea de dezvoltare in valoare de 13.948.102,50 lei, acoperirea definitivă a acestuia realizându-se din excedentul bugetului local al unității administrativ — teritoriale, care este de 16.672.052,53 lei, conform art. pet 5.13.2 Inchiderea executiei sectiunii de dezvoltare; 5.13.3 Stabilirea excedentului /deficitului anual al bugetului local, din Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2015 aprobate prin Ordinul nr. 4075/18.12.2015 al ministrului finantelor publice si ministrului delegat pentru buget. Sumele alocate pentru bunuri şi servicii au fost asigurate astfel încât prioritatea o reprezintă prevederile pentru acoperirea cheltuielilor de electricitate, gaz, încălzire, apă, salubritate, pentru toți ordonatorii de credite ai bugetului local impunându-se măsuri de economicitate şi eficiență în utilizarea resurselor. Ținând cont de propunerile serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si unităților de subordonare locală, precum şi în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin 2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune aprobarea bugetului local pe anul 2016 conform anexelor: a Anexa nr.1 — Bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2016; = Anexa nr. 2 - Bugetul local pe anul 2016; = Anexa nr.3 — Buget venituri proprii şi subvenții pe anul 2016; = Anexa nr.4 — Buget credite externe 2016; = Anexa nr.5 - Program dezvoltare 2016; = Anexa nr.6 — Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2016; = Anexa nr.7 — Fonduri externe nerambursabile 2016, DIRECTOR ECONOMIC, SECRETAR, SMARANDA HARACICU IOAN COJOCARI SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU AVIZAT JURIDIC, Cod FP 53-11, Ver.1