keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 528/31.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

31.10.2014

Hotararea Consiliului Local 528/31.10.2014
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 28661/28.10.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45, alin.(2), Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2014; Anexei nr. 2 - Bugetul de venituri proprii, Anexei nr. 3 - Program dezvoltare 2014 şi Anexei nr. 4 - Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 523/23.10.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de
Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: REFERAT.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT, DIRECȚIA ECONOMICĂ PRIMAR, NICOLATI ROBU 2014 Ă ] : 1] II REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2014 Având în vedere: Adresa nr. SC2014 — 27378 / 16.10.2014 Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara prin care se solicita introducerea in programul de dezvoltare la Cap. 70.02.06 — Iluminat public si electrificari rurale a obiectivului „Alimentare de siguranta cu energie electrica a pasajului Michelangelo” cu suma de 540,00 mii lei Adresa nr. SC2014 — 028076 / 22.10.2014 Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely prin care se solicita modificarea listei de investitii si a bugetului de venituri si cheltuieli — venituri proprii : la Cap. 67.10.03.04 de la 0 la 15.500,00 lei Adresa nr. SC2014 — 027823 / 20.10.2014 Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara prin care se solicita modificarea listelor de investitii „Alte cheltuieli de investitii” — finantare din buget local si finantare din buget surse proprii Adresa SC2014 — 027943 21.10.2014 Teatrului German de Stat Timisoara prin care se propune rectificarea de buget privind planul de investitii pe anul 2014 conform anexei Adresa SF — 1518 / 07.10.2014 Serviciului Financiar din cadrul Directiei Economice a Primariei Timisoara prin care se solicita aprobarea modificarilor pentru: + Cuprinderea unor obiective pe Lista de investitii , Anexa 1 b — Colegiul National Banatean e Schimbarea denumirii unui obiectiv din Lista de investitii — Colegiul Tehnic „lon LC, Bratianu” o Aprobarea pozitiilor noi pe lista de investitii in suma de 47.550,00 lei — Colegiul National de Arta „Ion Vidu”

e Aprobarea pozitiilor noi pe Lista de investitii, în suma de 38.800,00 lei — Colegiul Silvic „Casa Verde” o Cuprinderea pozitiilor noi pe Lista de investitii — Gradinita PP38 e Cuprinderea pozitiilor noi pentru cantina scolii, pe Lista de investitii, in suma de 25.2035,00 lei — Scoala Gimnaziala nr. 7 = Cuprinderea pozitiilor noi , pe Lista de investitii, în suma de 18.640,00 lei — Gradinita PP2 s Disponibilizarea sumei de 181.200,00 lei — Liceul C.D. Loga e Disponibilizarea sumei de 10.000,00 lei — Liceul C.D. Loga - Adresa nr. SC2014 -— 28433, 28422 si DD2031 / 27.10.2014 Directiei Tehnice Serviciul DPUH din cadrul Primariei Timisoara pcin care se solicita suplimentarea fondurilor alocate cu suma de 2.000,00 mii lei — Cap. 70.02.05.01 - Referatul Biroului Tehnic din Cadrul Primariei Timisoara — Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale privind aprobarea transferului sumei de 44.000,00 lei prevazute la Cap. 65.02.04.02 — Invatamant secundar superior pct. Reparatii constructii si instalatii la corp atelier scoala de la Colegiul Tehnic Regele Ferdinand din Bugetul de functionare pe anul 2014 la Cap. 65.02.04.02 si subcap c — „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate...” si includerea intr-o noua pozitie — Expertiza tehnica + Audit energetic + DALI si PAC+PT + DDE + CS + AC pentru lucrarea „Reabilitare constructii si instalatii la corp atelier scoala...” - Referatul Biroului Tehnic din Cadrul Primariei Timisoara — Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale privind includerea in programul de investitii a „Expertiza tehnica + Audit energetic + DALI si PAC + PT + DDE + CS + AC pentru lucrarea „Reabilitare constructii si instalatii la corp atelier scoala de la Colegiul Tehnic Regele Ferdinand Timisoara” - Referatul de necesitate si oportunitate al Directiei Tehnice din cadrul Primariei Timisoara privind achizitia serviciului de transmisii date prin legaturi VPN pentru obiectivul de investitii „Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni — panouri informative” cod SMIS 31468 - Referatul SC2014 —28596/28.10.2014 Directiei Dezvoltare din cadrul Primariei Timisoara — Serviciul Proiecte cu Finantare Locala, Regionala si Nationala prin care propune disponibilizarea sumei de 1.900,00 mii lei aferenta unor obiective de investitii precum si transferarea sumei de 20,00 mii lei de la cap. 70.02.50 la cap. 51.02.03 - Adresa nr. SC2014 — 28422 / 27.10.2014 Directiei Tehnice — Serviciul Energetic si Monitorizarea Serviciilor de Utilitati publice — Compartimentul Huminat Public

prin care se solicita suplimctarea bugetului alocat pentru capitolul 70.02.06 — luminat public cu suma de 704,92 mii lei - Adresa nr. SC2014 — 28422 /27.10.2014 Directiei Dezvoltare din cadrul Primariei Timisoara — Serviciul Proiecte cu Fimantare Locala, Regionala si Nationala prin care propune disponibilizarea sumei de 40,00 mii lei de la cap. 70.02.50 Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19.12.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art, art.19, alin. si art. 26 alin.1; precum şi 0UG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, tit. b și alin, 4 lit. a, art. 45, alin.2, fi. a, art.63 alin.l, lit, c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la: - Anexa nr. 1 — Bugetul Local pe anul 2014; - Anexa nr.2 — Bugetul centralizat al instituțiilor publice şi activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii; - Anexa nr.3 - Program de dezvoltare pe anul 2014, DIRECTOR ECONOMIC, PT. SEC dn SMARANDA HARACICU SEMNA Î | i 4 | Ă AVIZAT SEF SERVICIU BUGET, STELIARTA SȚANCIU / / Cod FP 33 —01, Ver. 1

Atasament: hcl_528_anexa01.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL Anexa 2.38-1 DENUMIREA INDICATORILOR pub! pos J0JBIIPUI POD ,eqosde ueibold SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 1.078.771,57 99,92 arse VENITURI PROPRII 48.02 530.133,31 10.109,07 540.242,38 i. VENITURI CURENTE 00.02 747.500,12 10.109,07 757.609,19 A. VENITURI FISCALE 00.03 703.003,56 10.109,07 713.112,683 At. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 359.263,48 10.109,07 369.372,55 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 4.566,56 0,00 1.566,56 impozit pe profit 01.02 4.566,56 0,00 4.566,56 Impozit pe profit de la agentii economici = | mi St o 01.02.01 4.566,56 0,00 4.566,56 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE m 00.06 354.100,86 10.109,07 364.210,03 impozit pe venit ao - 03.02 10.580,32 0,00 10.580,32 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal — = 03.02.18 10.580,32 0,00 10.580,32| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit N _ 04.02 343.520,64 10.108,07 353.623,71 Cote defalcate din împazitul pe venit na = 04.02.01 341.684,64 10.109,07 351.793,71 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale < < 04.02.04 1.836,00 0,00 1.836,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL o — 00.07 595,96 0,00 595,98 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital wo _— 05.02 595,96 5,00 595,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital = << 05.02.50 595,96 0,00 595,96 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE wo _ 00.09 85.200,22 0,00 89.200,22 impozite si taxe pe proprietate o _ 07.02 89.200,22 0,06 89.200,22 impozit pe cladiri o N 07.02.01 73.910,83 0,00| 73.910,83 Pag. 1/24

DENUMIREA INDICATORILOR pues po5 POD yeqosde wesBosd Impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 23.590,39 0,00 23.590,39 Impozit pe cladiri - PJ 22 07.02.01.02 50.320,44 0,00 50.320,44 impozit pe terenuri 23 07.02.02 9.327,98 09,00 9.327,98 Impozit pe terenuri - PF 24 07.02.02.01 4.338,95 0,00 4.338,95 impozit pe terenuri - PJ 25 07.02.02.02 4.706,39 0,00 4.706,39 impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 282,84 0,00 282,64 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 27 07.02.03 5.698,08 0,00 5.698,08; Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 263,33 0,00 263,33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 253.079,58 0,00 253.079,58 Sume defalcate din TVA 30 11.02 222.560,11 2,00 222.560,11 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 31 11.02.02 155.549,13 0,00 155.549,13 Sume defaicate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 67.010,98 0,00 567.010,98 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servi 33 12.02 512,40 0,00) 612,40 Taxe hoteliere 34 12.02.07 612,40 0,90 612,40 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 603,08 0,00 503,08 impozit pe spectacole 36 15.02.01 240,16 0,00 240,18 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 362,92 0,00 362,92 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 16.02 29.303,99 0,00 29.303,99 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 24.832,27 0,00 24.832,27 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 16.02.02.01 14.415,46 0,00 14.415,46 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 16.02.02.02 10.416,81 0,00 10.416,81 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 16.02.03 0,00 0,00 0,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 16.02.50 4471,72 0,00 4.471,72 AS. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE 44 00.11 1.460,28 0,00 1.460,28 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 1.460,28 0,00 1.460,28 Alte impozite si taxe 46 18.02.50 1.460,28 0,00 1.460,28 C. VENITURI NEFISCALE 47 00.12 44.496,56 0,00 44.496,5 C1, VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 22.832,15 0,00 22.832,15 Pag.2/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei ioyeotpuț pod yeqoide wueJBoJq URIBOId Venituri din proprietate 30.02 22.814,59 0,00 22.814,58 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 21.314,59 0,00 21.314,59 Alte venituri din concediuni si închirieri de catre institutiile publice 51 30.02.05.30 21.314,59 0,00 21.314,58 Venituri din dividende 52 30.02.08 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dividende de la alti ptatitori 53 30.02.08.02 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dobanzi 54 31.02 17,56 0,00 17,56 Alte venituri din dobanzi 55 31.02.03 17,56 0,00 17,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 00.14 21,664,41 0,00 21.664,41 si alte activitati Venituri din prestari de servi 57 33.02 245,64 0,06 245,64 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 33.02.12 228,16 0,00 228,16 Venituri din recuperarea cheltuielifor de judecata, imputatii si despagubiri 59 33.02.28 17,48 0,00 17,48 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 34.02 3.622,44 0,00 3.622,44 Taxe extrajudiciare de timbru 61 34.02.02 3.622,44 0,00 3.622,44 Amenzi, penalitati si confiscari 62 35.02 10.010,41 0,00 10.010,4î Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 35.02.01 10.010,11 0,00 10.010,11 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 64 35.02.01.02 10.010,11 0,00 10.010,11 Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 35.02.50 0,30 0,90 0,30 Diverse venituri 56 36.02 7.785,92 0,00 7.785,92 Taxe speciale 67 36.02.06 4.785,92 0,90 4.785,92 Alte venituri 68 36.02.50 3.000,00 0,00 3.000,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 69 37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 70 37.02.03 -32.642,93 158,85 -32.484,08 Varsaminte din sectiunea de functionare 71 37.02.04 32.642,93 -158,85 32.484,08 il. VENITURI DIN CAPITAL 72 00.15 5.193,30 0,00 5.193,30 Venituri din valo icarea unor bunuri 73 39.02 5.193,30 0,00 5.193,30 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiitor publice 74 39.02.01 0,07 0,00 0,07 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 75 39.02.03 2.538,60 0,00 2.538,60 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 76 39.02.07 2.387,80 0,00 2.387,60 Depozite speciale pentru constructii de construinte 77 39.02.10 267,03 0,00 267,03 Pag. 3/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po pod ejuonţiul yeqoude weifo1d IV. SUBVENTII 00.17 156.382,95 0,00 156.382,95 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 79 00.18 156.382,95 0,00 156.382,95 Subventii de la bugetul de stat 80 42.02 156.382,95 0,00 156.382,95 A. De capital 81 149.261,75 0,00 149.261,75 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 82 42.02.16 5.000,00 0,00 5.000,00| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele focale pentru finantarea aitor investitii in sanatate 83 42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 84 42.02.20 144.261,75 0,00 144.261,75 B. Curente 85 7.121,20 0,00 7.121,20 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 86 42.02.34 65,12 0,00 85,12 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 87 42.02.41 7.056,08 0,00 7.056,08 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 88 45.02 169.695,20 -10.009,15 159.686,05 Fondul European de Dezvoltare regionala 89 45.02.01 120.961,19 -10.009,15 110.952,04 Sume primite in contul platitor efectuate în anul curent 90 45.02.01.01 107.105,42 -10.009,15 97.096,27 Sume primite în contul platitor efectuate în anii anteriori 91 45.02.01.02 10.618,23 0,00 10.818,23 Prefinantari 92 45.02.01.03 3.237,54 0,00 3.237,54 Fondul Social European 93 45.02.02 1.454,26 0,00 1.454,28 Sume primite în contul platitor efectuate in anul curent 94 45.02.02.01 173,57 0,00 173,57 Sume primite in contul platilor efectuate in ani anteriori 95 45.02.02.02 1.280,69 0,00 1.280,69 Fondul de Coeziune 96 45.02.03 46.373,13 0.00| 46.373,13 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 97 45.02.03.01 28.856,48 0,00 28.856,48 anteriori Sume primite in contul platilor efectuate in ai 98 45.02.03.02 7.429,52 0,00 7.429,52 Prefinantari 99 45.02.03.03 10.087,13 0,00 10.087,13 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 100 45.02.07 861,98 0,00 861,98 Sume primite in contul piatilor efectuate in anul curent 101 45.02.07.01 10,28 0,00 10,28 Prefinantari 102 45.02.07.03 851,70 0.00 851,70 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 103 45.02.15 44,64 0,00 24,64| Prefinantari 104 45.02.15.03 44,64 0,00 44,64 TOTAL CHELTUIELI 105 1.096.836,48 99,92 1.086.936,40 CHELTUIELI CURENTE 106 01 978.866,75 9.667,92 988.534,67 Pag. 4/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod yeqoude TLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 107 10 208.534,93 65,00 208.599,93 ITLUL II BUNURI SI SERVICII 108 20 255.968,66 6.702,92 262.671,58 TLUL III DOBANZI 109 30 26.028,56 0,00 26.028,56 TEUL IV SUBVENTII 110 40 169.876,99 3.500,00 173.376,99 EIEIEEIE TLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 111 51 20.241,19 -800,00 E tiul Vili PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 112 56 276.898,96 0,00 19.641,18 276.898,96 TLUL IX ASISTENTA SOCIALA 113 57 14.570,16 0,00 14.570,16| TLUL X ALTE CHELTUIELI 114 59 6.747,30 09,00 6.747,30) HELTUIELI DE CAPITAL 115 70 83.218,94 -9.568,00 73.650,94 TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 116 71 83.218,94 -9.568,00 73.650,94 TLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 117 81 34.750,79 0,00 34.750,79 artea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 118 50.02 80.976,50 20,00 80.996,50 utoritati publice si actiuni externe 119 51.02 49.682,94 20,00 49.702,94 1,0 HELTUIELI CURENTE 120 01 47.060,43 118,92 47.179,35 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 121 10 33.103,37 0,00 33.103,37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 122 20 10.888,44 118,92 11.007,36 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 123 59 3.068,82 0,00 3.068,62 CHELTUIELI DE CAPITAL 124 70 2.622,51 -98,92 2.523,59 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 125 71 2.622,51 -98,92 2.523,59 Din total capitol Autoritati executive si legislative 126 51.02.01 49.682,94 20,00 49.702,94 Autoritati executive 127 51.02.01.03 49.682,94 20,00 49.702,94 Alte servicii publice generale 128 54.02 5.265,00 0,00 5.265,00 CHELTUIELI CURENTE 129 01 4.870,00 0,00 4.870,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 130 20 2.100,00 0,00 2.100,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 131 51 2.770,00 0,00 2.770,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 132 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 133 81 395,00 0,00 395,00| Din total capitol Pag.5/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 pO3 yeqoude wesBoiqd Bjuonyui yeoynoes Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 34 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servi publice comunitare de evidenta a persoanelor 35 54.02.10 2.735,00 0,00 2.735,00 Alte servicii publice generale 136 54.02.50 2.530,00 0,00 2.530,00 Tranzaciii privind datoria publica si imprumuturi 137 55.02 26.028,56 9,00 26.028,56 CHELTUIELI CURENTE 38 01 26.028,56 0,00 26.028,5 TITLUL Hil DOBANZI 39 30 26.028,56 0,00 26.028,56| CHELTUIELI DE CAPITAL 40 70 0,00 0,00 Din total capitol! 0.00| | | Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 55.02.01 26.028,56 0,00 26.023,56 Partea a I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 59.02 17.722,30 0,00 17.722,30 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 17.722,30 0,00 11.722,30 CHELTUIELI CURENTE 0 16.599,84 0,00 16.599,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 14.000,00 0,00 14.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 2.384,84 0,00 2.384,84 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 5 15,00 0,00 15,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.122,46 0,00 1.122,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 7 1.122,46 0,00 1.122,46 Din total capitol Ordine publica 61.02.03 16.715,18 0,00 16.715,18 61.02.03.04 16.715,18 0,00 18.715,18 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 1.007,12 0,00 1.007,12 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.02 362.273,25 -765,00 361.508,25 invatamant 65.02 188.158,99 -600,00 187.558,95 CHELTUIELI CURENTE o 182.220,40 -44,00 182.176,40 TITLUL fi CHELTUIELI DE PERSONAL 157 10 126.402,63 0,00 126.402,63 TITLUL ff BUNURI SI SERVICII 158 20 49.100,00 -44,00 49.056,00 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 59 56 2.015,10 0,00 2.015,10 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 180 57 1.602,00 0,00 1.602,00 Pag.86/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po3 POD yeqoude weifosy usor TITLUL X ALTE CHELTUIELI 161 59 3.100,67 9,00 3.100,87 CHELTUIELI DE CAPITAL 162 70 5.562,03 -556,00 5.006,03 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 163 71 5.562,03 -556,00 5.008,03 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 164 81 376,56 0,00 376,56 Din total capitol învatarnant prescolar si primar 165 65.02.03 63.051,52 -295,15 62.756,37 invatamant prescolar 166 65.02.03.01 34.760,52 -320,36 34.440,16 invatamant primar 187 65.02.03.02 28.291,00 25,21 28.316,21 invatamant secundar 168 65.02.04 123.827,74 -304,85 123.522,89 invatamant secundar inferior 169 65.02.04.01 38.903,48 0,00 38.903,49 invatamant secundar superior 170 65.02.04.02 82.763,8$ -304,85 82.459,04 invatamant profesional 71 65.02.04.03 2.160,36 0,00 2.160,36 invatamant postliceal 172 65.02.05 1.279,73 0,00 1.278,73 Sanatate 173 66.02 40.379,90 0,00 40.379,90 CHELTUIELI CURENTE 74 01 29.175,36 0,00 29.175,36 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4.694,04 0,00 4.694,04 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 76 20 8.434,00 0,00 8.434,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE m 51 9.454,15 0,00 9.454,15 Titlul Vii PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 78 56 6.593,17 0,00 6.593,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 79 70 11.204,54 0,00 11.204,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 80 T1 11.204,54 0,00 11.204,54 Din tatal capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 56.02.06 35.251,86 0,00| 35.251,86 Spitale generale 66.02.06.01 35.251,86 0,00 35.251,86 Servicii de sanatate publica 66.02.08 5.128,04 0,00 5.128,04 Cultura, recreere si religie 57.02 87.041,26 -230,00 85.811,26 CHELTUIELI CURENTE 01 82.029,28 -230,00 81.799,28 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 186 10 14.399,93 0,00 14.399,93 TITLUL IF BUNURI SI SERVICI 187 20 62.612,00 370,00 62.982,00 Pag. 7/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 yeqoide ue1601d ejuențiui TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 188 51 4.737,90 -800,00 4.137,90 ul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 189 56 279,45 0,00 279,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 190 70 4.823,70 0,00 4.823,70| TITLUL XE ACTIVE NEFINANCIARE 191 71 4.823,70 0,00 4.823,70) TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 192 81 188,28 0,00 188,28 Din total capitol Servicii culturale 193 67.02.03 31.112,18 0,00 31.112,18 institutii publice de spectacole si concerte 194 67.02.03.04 20.707,25 0,00 20.707,25 Case de cultura 195 67.02.03.06 10.404,93 0,00 10.404,93 Servicii recreative si sportive 196 57.02.05 52.326,08 -230,00 52.096,0& Sport 197 67.02.05.01 24.408,38 -230,00 24.178,38 198 67.02.05.03 27.917,70 0,00 27.917,70 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Alte servicii în domeniile culturii, recreerii 199 67.02.50 3.603,00 0,00 3.603,00 Asigurari si asistenta sociala 200 68.02 46.693,10 65,00 46.758,10 CHELTUIELI CURENTE 201 01 46.293,95 65,00 46.358,95 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 202 10 15.934,96 565,00 15.998,96 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 203 20 6.120,38 0,00 8.120,38 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 204 51 2.014,00 0,00 2.014,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 205 56 9.256,45 0,00 9.256,45 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 206 57 12.968,16 0,00 12.968,16 CHELTUIELI DE CAPITAL 207 70 399,15 0,00 395,15 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 208 71 399,15 0,00 399,15 Din total capitot Asistenta acordata persoanelor in varsta 209 58.02.04 861,00 0,00 861,00 Asistenta sociata in caz de boli si învaliditati 210 88.02.05 22.322,00 0,00 22.322,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 211 68.02.05.02 22.322,00 0,00 22.322,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 212 68.02.06 10.187,65 0,00 10.187,65| Crese 213 68.02.11 1.828,99 0,00 1.828,99 Prevenirea excluderii sociale 214 68.02.15 11.471,30 65,00 11.536,30 Ajutor social 215 68.02.15.01 4.450,80 0,00 4.450,60 Pag. 8/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 Joţesipul yeqoude weifio1d eJUon ul Cantine de ajutor social 216 68.02.15.02 7.020,70 65,00 7.085,70| te cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 217 68.02.50 22,16 0,00 22,16 artea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 218 69.02 226.885,78 2.614,92 229.500,70 <£ ji ocuinte, servicii si dezvoltare publica 219 70.02 204.041,59 2.614,92 206.656,51 HELTUIELI CURENTE 220 01 153.837,03 4.357,50 158.194,53 TLUL II BUNURI Si SERVICII 221 20 44.441,03 4.357,50 48.798,53 GIEIE TLUL Vi TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 222 51 1.250,14 0,00 1.250,14 Titlul Viti PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 223 56 107.767,85 0,00 107.767,85 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 224 59 378,01 0,00 378,01 CHELTUIELI DE CAPITAL 225 70 27.286,62 -1.742,58 25.544,04 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 226 71 27.286,62 -1.742,58 25.544,04 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 227 81 22.917,94 0,00 22.917,94 Din total capitol Locuinte 228 70.02.03 42.040,69 0,00 42.040,69 Dezvoltarea sistemului de locuinte 229 70.02.03.01 42.040,69 0,00 42.040,89 Alte cheltuieti in domeniul locuintelor 230 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 231 70.02.05 18.948,86 3.130,00 22.078,86 Alimentare cu apa 232 70.02.05.01 18.948,86 3.130,00 22.078,8& Huminat public si electrificari rurale 233 70.02.06 14.811,68 1.244,92 16.056,60 imentare cu gaze naturale in localitati 234 70.02.07 1.200,00 9,00 1.200,00 te servi n domeniul locuintei, serviciitor si dezvoltarii comunale 235 70.02.50 127.040,36 -1.760,00 125.280,36 236 74.02 22.844,19 0,00 22.844,19 HELTUIELI CURENTE 237 01 21.788,18 0,00 21.788,18 A A Protectia mediului cl T TLUL II BUNURI SI SERVICII 238 20 20.600,00 0,00 20.600,00 Titlul Vi PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 239 56 1.188,19 0,00 1.188,19 CHELTUIELI DE CAPITAL 240 70 1.056,00 0,00 1.056,00| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 241 71 1.056,00 0,00 1.056,00| Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 242 74.02.05 21.656,00 0,00 21.656,00| Pag. 9/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 POD yeqoide eyuențjui Salubritate 243 74.02.05.01 15.156,00 0,00 15.156,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 244 74.02.05.02 6.500,00 0,00 5.500.00| Canalizarea si tratarea apelor reziduale 245 74.02.06 1.188,19 0,00 1.188,19 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 246 79.02 408.978,65 -1.770,00 407.208,65 Combustibili si energie 247 81.02 123.005,45 0,00 129.005,45 CHELTUIELI CURENTE 248 01 129.005,45 0,00 129.005,45 TITLUL IV SUBVENTII 249 40 123.576,99 0,00 123.576,99 Titlul PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 250 56 5.428,46 0,00 5.428,46 CHELTUIELI DE CAPITAL 251 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 252 81.02.06 129.005,45 0,00| 129.005,45 Transporturi 253 84.02 279.973,20 -1.770,00 278.203,20 CHELTUIELI CURENTE 254 01 239.958,26 5.400,50 245.358,76 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 255 20 49.287,97 1.800,50 51.188,47 TITLUL IV SUBVENTII 256 40 46.300,00 3.500,00 49.800,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 257 56 144.370,29 0,00 144.370,29 CHELTUIELI DE CAPITAL 258 70 29.141,93 -7.170,50 21.971,43 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 259 n" 29.141,93 -7.170,50| 21.971,43 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 260 81 10.873,01 0,00 10.873,01 Din total capitol Transport rutier 261 84.02.03 279.973,20 -1.770,00 278.203,20 Drumuri si poduri 262 84.02.03.01 37.269,30 -205,20 37.064,10 Transport in comun 263 84.02.03.02 172.770,81 -406,00 172.384,81 Strazi 264 84.02.03.03 89.933,09 -1.158,80 8.774,29 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 265 84.02.50 0,00 0,900 000| Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 266 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 267 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 268 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 269 99.02 18.064,91 0,00 18.064,91 Pag. 10/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POD yeqosde yeoynos1 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 10.267,92 732.246,31 TOTAL VENITURI 00.01 721.978,39 10.267,92 732.246,31 VENITURI PROPRII 48.02 524.940,01 10.108,07 535.049,08 i. VENITURI CURENTE 00.02 714.857,1$ 10.267,92 725.125,11 A. VENITURI FISCALE 00.03 703.003,56 10.108,07 713.112,63 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 359.263,48 10.109,07 369.372,55| A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 4.566,56 0,00 4.566,56 impozit pe profit — N IO O 01.02 4.566,56 0,00 4.566,56 Impozit pe profit de la agentii economici o 01.02.01 4.566,56 0,00 4.566,56 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE o 00.06 354.100,96 10.109,07 364.210,03 impozit pe venit pn pa 03.02 10.580,32 0,00 10.580,32 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal N + 03.02.18 10.580,32 9,00 10.580,32 Cote si sume defalcate din împozitul pe venit m pa 04.02 343.520,64 10.109,07 353.629,71 Cote defalcate din impozitul pe venit — 04.02.01 341.684,64 10.1098,07 351.793,71 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale wo - 04.02.04 1.836,00 0,90 1.836,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL o br 00.07 595,96 0,00 595,96 Alte împozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02 595,96 0,00 595,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital mo — 05.02.50 595,96 0,00 595,96 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE n _— 00.09 89.200,22 0,00 89.200,22 impozite si taxe pe proprietate o cd 07.02 89.200,22 0,00 89.200,22 Impozit pe cladiri _ N 07.02.01 73.910,83 0,00 73.510,83 Impozit pe cladiri - PF N N 07.02.01.01 23.590,39 0,00 23.590,39 impozit pe cladiri - PS n N 07.02.01.02 50.320,44 0,00| 50.320,44 impozit pe terenuri N 07.02.02 9.327,98 0,00 9.327,98 impozit pe terenuri - PF Io N 07.02.02.01 4.338,95 0,00 4.338,95 impozit pe terenuri - PJ o N 07.02.02.02 4.706,39 0,00 4.706,39 impozit pe terenurile extravilane = N 07.02.02.03 282,64 0,00 282,64 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = m N 07.02.03 5.698,08 0,00 5.698,08 Pag. 11/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 10JeDIPUI POD yeqoide ejuengul yeoynoos Alte impozite si taxe de proprietate 07.02.50 263,33 0,00 263,33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 00.10 253.079,58 0,00 253.079,58 Sume defalcate din TVA 31 11.02 222.560,11 0,00 222.560,11 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti or descentralizate la nivelul comunelor, 32 11.02.02 155.548,13 0,00 155.549,13| Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 1.02.06 67.010,98 0,00 67.010,98 Alte impozite si taxe generale pe bunuri 34 12.02 612,40 0,00 612,46 Taxe hoteliere 35 2.02.07 612,40 0,00 612,40 Taxe pe servicii specifice 36 15.02 603,08 0,00 603,08 impozit pe spectacole 37 5.02.01 240,16 0,00 240,16 Alte taxe pe servicii specifice 38 5.02.50 362,92 0,00 362,92 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 16.02 29.303,99 0,00 29.303,95 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 16.02.02 24.832,27 0,00 24.832,27 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 6.02.02.01 14.415,46 0,90 14.415,46 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 16.02.02.02 10.416,81 0,00 10.416,81 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 16.02.03 0,00 0,00 009| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 56.02.50 4.471,72 0,00 4471,72) A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 00.11 1.460,28 0,00 1.460,28 Alte impozite si taxe fiscale 46 18.02 1.460,28 0,00 1.460,28 Alte impozite si taxe 47 8.02.50 1.460,28 0,00 1.460,28 C. VENITURI NEFISCALE 48 00.12 11.853,63 158,85 12.012,48 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 00.13 22.832,15 0,06 22.832,15 Venituri din proprietate 50 30.02 22.814,59 0,00 22.814,58 Venituri din concesiuni si închirieri 51 30.02.05 21.314,59 0,06 21.314,58 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 30.02.05.30 21.314,58 0,00 21.314,58 Venituri din dividende 53 30.02.08 1.500,00 0,90 1.500,05 Venituri din dividende de la alti platitori 54 30.02.08.02 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dobanzi 55 31.02 17,56 0,00 17,56 Alte venituri din dobanzi 56 31.02.03 17,56 0,00 17,55 CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 57 00.14 -10.978,52 158,85 -10.815,67 Pag. 12/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei yeqoude uei6o1d eJUSnUl Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 245,64 0,06 245,84| Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 228,16 0,00 228,18, Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 33.02.28 17,48 0,00 1748| Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02 3.622,44 0,00 3.622,44 Taxe extrajudiciare de timbru 82 34.02.02 3.622,44 0,00 3.622,44 Amenzi, penalitati si confiscari 83 35.02 10.010,41 0,00 10.018,41 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 35.02.01 10.010,11 0,00 10.016,11 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de speci 65 35.02.01.02 10.010,11 0,00 10.010,11 Alte amenzi, penalitati si confiscari 866 35.02.50 0,30 0,90 0,30| Diverse venituri 67 36.02 7.785,92 0,00 7.785,92 Taxe speciale 68 36.02.06 4.785,92 09,900 4.785,92 Alte venituri 69 36.02.50 3.000,00 0,90 3.000,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 37.02 -32.642,93 158,85 -32.484,08 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 37.02.03 -32.642,93 158,85 -32.484,08 IV. SUBVENTII 72 00.17 7.121,20 0,00 7.121,20 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 73 00.18 7.121,20 0,00 7.121,20 Subventii de la bugetul de stat 74 42.02 7.121,20 0,90 7.121,20 B. Curente 75 7.121,20 0,00 7.121,20 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibi! petrolier 78 42.02.34 85,12 0,00 65,12 Subveniii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii m 42.02.41 7.056,08 0,00 7.056,08 TOTAL CHELTUIELI 78 721.978,39 10.267,92 732.245,31 CHELTUIELI CURENTE 78 01 687.227,60 10.267,92 697.495,52 TITLUL t CHELTUIELI DE PERSONAL 80 10 208.534,93 65,00 208.599,93 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 81 20 255.968,66 6.702,92 262.671,58 TITLUL Hii DOBANZI 82 30 26.028,56 0,00 26.028,58 TITLUL IV SUBVENTI 83 40 169.876,99 3.500,00 173.376,98 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 84 51 5.501,00 0,00 5.501,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 85 57 14.570,16 9,90 14.570,16 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 86 59 6.747,30 0.00] 6.747,30 Pag. 13/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po) POD yeqoide ejuenyul Jeoynosi ute1B01d TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 34.750,78 0,00 34.750,79 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 88 50.02 78.203,99 118,92 78.322,51 Autoritati publice si actiuni externe 89 51.02 47.060,43 118,92 47.179,35 CHELTUIELI CURENTE 90 01 47.060,43 118,92 47.179,35 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 91 10 33.103,37 0,00 33.103,37 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 92 20 10.888,44 118,92 11.007,36 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 93 59 3.068,62 0,00 3.068,62 Din total capitol Autoritati executive si legislative 94 51.02.01 47.080,43 118,92 47.179,35 Autoritati executive 95 51.02.01.03 47.060,43 118,92 47.179,35 Alte servicii publice generale 96 54.02 5.115,00 0,00 5.115,00 CHELTUIELI CURENTE 97 01 4.720,00 0,00 4.720,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 98 20 2.100,00 0,00 2.100,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 99 51 2.620,00 0,00 2.620,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 100 81 395,00 0,00 395,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 101 54.02.07 0,00 9,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 102 54.02.10 2.585,00 0,00 2.585,00 Alte servicii publice generale 103 54.02.50 2.530,00 0,00 2.530,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 104 55.02 26.028,56 0,00 26.028,56 CHELTUIELI CURENTE 105 01 26.028,56 0,00 26.028,56 TITLUL It DOBANZI 106 30 26.028,56 0,00 26.028,56 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 107 55.02.01 26.028,56 0,00 26.028,56 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 108 59.02 16.599,84 0,00 16.599,84 Ordine publica si siguranta nationala 109 61.02 16.599,84 0,00 16.595,84 CHELTUIELI CURENTE 110 01 16.599,84 0,00 16.599,84 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 111 10 14.000,00 0,00 14.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 112 20 2.384,84 0,00 2.384,84 Pag. 14/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pOD yeqoude Bjuenţul yeaynos! TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 113 51 15,00 0,90 15,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14 59 200,00 0,00 200,00 Din total capitol Ordine publica 115 61.02.03 15.984,84 0,00 15.984,84 Politie locala 116 61.02.03.04 15.984,84 0,00 15.984,84 Protectie cil si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 17 51.02.05 615,00 0,00 815,00 Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 118 64.02 308.799,61 391,00 309.190,61 invatamant 118 65.02 180.581,86 -44,00] 180.537,86 CHELTUIELI CURENTE 01 180.205,30 44,00 180.181,30 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 10 126.402,63 0,00 126.402,63| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 20 49.100,00 44,00 49.056,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 1.602,00 0,00 1.602,00 TITEUL X ALTE CHELTUIELI 59 3.100,67 0,00 3.100,67 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 376,56 0,00 376,56 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 65.02.03 61.265,25 0,00 61.265,25 Invatamant prescolar 85.02.03.01 34.022,09 0,00 34.022,08 invatamant primar 65.02.03.02 27.243,16 0,00 27.243,16 Invatamant secundar 65.02.04 118.036,88 -44,00 117.992,88 Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 38.903,49 0,00 38.903,49 Invatamant secundar superior 85.02.04.02 76.973,03 -44,00 76.929,03 Invatamant profesional 65.02.04.03 2.160,36 0,00 2.160,36 Invatamant postliceal 65.02.05 1.279,73 0,00 1.279,73 Sanatate 66.02 13.980,04 0,00 13.980,04 CHELTUIELI CURENTE 01 13.980,04 0.00| 13.980,04 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4.694,04 0,00 4.604,04 TITLUL i BUNURI SI SERVICII 20 8.434,00 0,00| 8.434,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 852,00 0,00 852,00 Din total capitol Pag. 15/24

DENUMIREA INDICATORILOR pui po9 POD yeqosde ure16o1d Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 138 66.02.06 9.132,00 0,00 9.132,00| Spitale generate 140 86.02.06.01 9.132,00 0,00 9.132,00 Servicii de sanatate publica 141 66.02.08 4.848,04 0,00 4.848,04 Cultura, recreere si religie 142 67.02 71.200,21 370,00 77.570,21 CHELTUIELI CURENTE 143 01 77.011,93 370,00 77.381,93 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL T44 10 14.399,93 0,90 14.399,53| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 145 20 62.612,00 370,00 62.982,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 146 81 188,28 0,00 188,28 Din total capitol culturale 147 67.02.03 29.798,93 0,00 29.798,93 Institutii publice de spectacole si concerte 148 67.02.03.04 19.474,00 0,00 19.474,00 Case de cultura 149 67.02.03.06 10.324,93 0,00 10.324,93 Servicii recreative si sportive 150 67.02.05 43.798,28 370,00 44 168,28 Sport 151 67.02.05.01 18.080,00 370,00 18.450,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 152 67.02.05.03 25.718,28 0,00 25.718,28 Alte servicii în dorneniile culturii, recree 153 67.02.50 3.603,00 0,00 3.603,00 Asigurari si asistenta sociala 154 68.02 37.037,50 85,00 37.102,56 CHELTUIELI CURENTE 155 01 37.037,50 65,00 37.102,50 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 156 10 15.934,96 865,00 15.999,96 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 157 20 6.120,38 0,00 6.120,38 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 158 51 2.014,00 0,00 2.014,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 159 57 12.968,16 0,00 12.968,16 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 160 68.02.04 855,00 0,00 855,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 161 68.02.05 22.263,00 0,00 22.283,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 182 68.02.05.02 22.283,00 0,00 22.263,00 Asistenta sociala pentru familie si co; 163 68.02.06 4.041,00 0,00 4.041,00 Crese 164 68.02.11 1.828,99 0,00 1.828,99 Prevenirea excluderii sociale 165 68.02.15 8.027,35 65,00 8.092,35 Pag. 16/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 1oțeolpul pod yeqoide ureifioiq eyuonul Ajutor social 66 68.02.15.01 4.205,00 0,00 4.205,00 Cantine de ajutor social 67 68.02.15.02 3.822,35 65,00 3.887,35 te cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 168 88.02.50 22,16 0,00 22,16 <a artea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 169 59.02 88.336,98 4.357,50 92.694,48 1 ocuinte, servicii si dezvoltare publica 170 70.02 67.736,98 4.357,50 72.094,48 HELTUIELI CURENTE ra! 01 44.819,04 4.357,50 49.176,54 TLUL II BUNURI Si SERVICII 72 20 44.441,03 4.357,50 48.798,53 TLUL X ALTE CHELTUIELI 73 59 378,01 0,00 378,01 TLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 74 81 22.917,94 0,00 22.917,94 Din total capitol Locuinte 175 70.02.03 280,00 0,00 260,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 176 70.02.03.01 260,00 0,00 260,00 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 7 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 178 70.02.05 16.480,98 2.000,00 18.480,98 Alimentare cu apa 179 70.02.05.01 16.480,98 2.000,00 18.480,98 Iluminat public si electrificari rurale 80 70.02.06 9.183,44 2.397,50 11.580,94 Alimentare cu gaze naturale in localitati 81 70.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00 te servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 82 70.02.50 40.612,56 -40,00 40.572,56 rotectia mediului 74.02 20.600,00 0,00 20.600,00 84 ot 20.600,00 0,00 20.600,00 A P CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI Si SERVICII 85 20 20.600,00 0,00 20.600,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 86 74.02.05 20.600,00 0,00| 20.600,00 Salubritate 74.02.05.01 14.100,00 0,00 14.100,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 88 74.02.05.02 6.500,00 0,90 5.500,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 89 74.02.06 0,00 09,00 0,00 Parfea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 190 79.02 230.037,87 5.400,50 235.438,47| Combustibili si energie 191 81.02 123.576,99 0,00 123.576,99| CHELTUIELI CURENTE 192 01 123.576,99 0,00 123.576,99) Pag. 17/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 POD yeqoide UPIBOIA TITLUL IV SUBVENTII 193 40 123.576,99 0,00 123.576,98 Din total capitol Energie termica 194 81.02.06 123.576,99 0,00 123.576,99 Transporturi 195 84.02 106.460,98 5.400,50 111.861,48 CHELTUIELI CURENTE 196 01 95.587,97 5.400,50 100.988,47 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 197 20 49.287,97 1.900,50 51.188,47 TITLUL IV SUBVENTII 198 40 46.300,00 3.500,00 49.800,00| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 199 81 10.873,01 0,00 10.873,01 Din total capitol Transport rutier 200 84.02.03 106.460,98 5.400,50 111.861,48 Drumuri si poduri 201 84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 202 84.02.03.02 57.984,42 3.500,00 61.484,42 Strazi 203 84.02.03.03 48.476,56 1.900,50 50.377,06 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 204 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 205 96.02 0,00 0,00 5,00 REZERVE 206 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 207 98.02 0,00 9,00 0,00 DEFICIT 208 99.02 0,00 0,00 0,05 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 356.793,18 -10.168,00 346.625,18 TOTAL VENITURI 00.01 356.793,18 -10.168,00 346.625,18 VENITURI PROPRII 48.02 5.193,30 0,00 5.193,30| 1. VENITURI CURENTE 00.02 32.642,93 -158,85 32.484,08 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 32.642,93 -158,85 32.484,08 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 32.642,93 -158,85 32.484,08 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 32.642,93 -158,85 32.484,08 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 32.642,93 -158,85 32.484,08 îl, VENITURI DIN CAPITAL — |N Mt OO —|O| m 00.15 5.193,30 0,00 5.193,30 Venituri din valorificarea unor bunuri o = 39.02 5.193,30 0,00 5.193,30 Pag. 18/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 J0JBDIPUI POD Jeqoide we1fo1d Veouoai Ure1Bo1d Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0,07 0,00 0,07 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 12 38.02.03 2.538,60 0,00 2.538,60 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 13 39.02.07 2.387,60 0,00 2.387,60 Depozite speciale pentru constructii de construinte 14 39.02.10 267,03 0,00 267,03 IV. SUBVENTII 15 00.17 149.261,75 0,00 149.261,75 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 16 00.18 149.261,75 0,00 149.261,75 Subventii de fa bugetul de stat 17 42.02 149.261,75 0,00 148.261,75 A. De capital 18 148.261,75 0,00 148.261,75 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 18 42.02.16 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de ia bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 20 42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subveniii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 21 42.02.20 144.261,75 0,00 144.261,75 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 22 45.02 169.695,20 -10.009,15 159.686,05 Fondul European de Dezvoltare regionala 23 45.02.01 120.961,19 -10.009,15 110.952,04 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 45.02.01.01 107.105,42 -10.009,15 97.096,27 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 25 45.02.01.02 10.618,23 0,00 10.618,23 Prefinantari 26 45.02.01.03 3.237,54 0,00 3.237,54 Fondul Social European 27 45.02.02 1.454,26 0,00 1.454,26 Sume primite in contul platitor efectuate in anul curent 28 45.02.02.01 173,57 0,00 173,57 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 29 45.02.02.02 1.280,69 0,00 1.280,69 Fondul de Coeziune 30 45.02.03 46.373,13 0,00 46.373,13 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 31 45.02.03.01 28.856,48 0,00 28.856,48 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 32 45.02.03.02 7.429,52 0,00 7.429,52 Prefinantari 33 45.02.03.03 10.087,13 0,00 10.087,13 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 34 45.02.07 861,98 0,00 861,98 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 35 45.02.07.01 10,28 0,00 10,28 Prefinantari 36 45.02.07.03 851,70 0,00 851,70 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 37 45.02.15 44,64 0,00 44,64 Prefinantari 38 45.02.15.03 44,64 0,00 44,64 TOTAL CHELTUIELI 35 374.858,09 -10.168,00 364.690,09 Pag. 19/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POI yeqosde Bjuengul CHELTUIELI CURENTE 01 291.639,15 -600,90 291.039,15 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 41 51 14.740,19 -600,00| 14.140,19 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 42 56 276.898,9& 0,00 276.898,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 43 70 83.218,94 -9.588,00 73.650,94| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 44 71 83.218,94 -9.568,00 73.650,94 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 45 50.02 2.772,51 -98,92 2.673,59 Autoritati publice si actiuni externe 46 51.02 2.622,51 -98,92 2.523,59, CHELTUIELI CURENTE 47 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 2.822,51 -98,92| 2.523,59 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 2.622,51 -98,92 2.523,59 Din total capitol Autoritati executive si legislative 50 51.02.01 2.622,51 -98,92 2.523,59 Autoritati executive 51 51.02.01.03 2.622,51 -98,92 2.523,59 Alte servicii publice generale 52 54.02 150,00 9,00 150,00 CHELTUIELI CURENTE 53 01 150,00 0,00 150,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIE! PUBLICE 54 51 150,00 0,00 150,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 56 54.02.07 0,00 0,90 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 57 54.02.10 150,00 0,00 150,00 Alte servicii publice generale 58 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 59 59.02 1.122,46 0,00 1.122,46, Ordine publica si siguranta nationala 50 51.02 1.122,46 9,00 1.122,46| CHELTUIELI CURENTE 61 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 62 70 1.122,46 0,00 1.122,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 63 71 1.122,46 0,00 1.122,46 Din total capitol Ordine publica 64 61.02.03 730,34 0,00| 730,34 Politie locala 65 61.02.03.04 730,34 0,00| 730,34 Pag. 20/24

DENUMIREA INDICATORILOR puel po3 Joțeolpul po3 Jeqoide yeoygoal Protectie ci si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 392,12 0,00 392,12 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 67 64.02 53.473,84 -1.156,00 52.317,84 invatamant 58 65.02 7.577,13 -558,00 7.021,13 CHELTUIELI CURENTE 89 01 2.015,10 0,00 2.015,10 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 70 56 2.015,10 0,00 2.015,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 7” 70 5.562,03 -556,00 5.006,03 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 72 71 5.562,03 -556,00 5.008,03 Din total capitol Invatamant prescolar si 73 65.02.03 1.786,27 -295,15 1.491,12 Invatamant prescolar 74 65.02.03.01 738,43 -320,36 418,07 Invatamant primar 75 65.02.03.02 1.047,84 25,21 1.073,05 Invatamant secundar 76 65.02.04 5.790,86 -260,85 5.530,01 Invatamant secundar inferior m 65.02.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 78 65.02.04.02 5.790,86 -260,85 5.530,01 Invatamant profesional 79 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 80 65.02.05 0,00 0,00 0,06 Sanatate 81 66.02 26.399,86 0,00 26.399,86 CHELTUIELI CURENTE 82 01 15.195,32 0,00 15.195,32 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 83 51 8.602,15 0,00 8.602,15 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 84 56 6.593,17 0,00 6.593,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 85 70 11.204,54 0,00 11.204,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 86 71 11.204,54 0,00 11.204,54 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 87 66.02.06 26.119,86 0,00 26.119,85 Spitale generale 88 66.02.06.01 26.119,86 0,00 26.119,86 Servicii de sanatate publica 89 66.02.08 280,00 0,00 280,00, Cultura, recreere si reli 90 57.02 9.841,05 -600,00 9.241,05 CHELTUIELI CURENTE 91 01 5.017,35 -800,00 4.417,35 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 92 51 4.737,90 -600,00 4.137,80 Pag. 21/24

DENUMIREA INDICATORILOR po 1OJEIIPUI POI Jeqosde uie1601d ejUenyu| Titlut VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 279,45 0,00 279,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 94 70 4.823,70 0,00 4.823,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 95 7” 4.823,70 0,00 4.823,70 Din total capitol icii culturale 96 87.02.03 1.313,25 0,00 1.313,25 Institutii publice de spectacole si concerte 97 67.02.03.04 1.233,25 0,00 1.233,25 Case de cultura 98 67.02.03.06 80,00 0,00 80,00 Servicii recreative si sportive 99 67.02.05 8.527,80 -600,00 7.927,80 Sport 100 67.02.05.01 6.328,38 -600,00 5.728,38 101 67.02.05.03 2.199,42 0,00 2.198,42 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 102 67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 103 68.02 3.655,80 0,00 9.655,60 CHELTUIELI CURENTE 104 01 9.256,45 9,00 9.256,45 Tittul Viit PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 105 56 9.256,45 0,00 9.256,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 106 70 399,15 0,00 399,15 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 107 71 399,15 0,00 399,15 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor în varsta 108 68.02.04 56,00 0,90 6,00 Asistenta sociala in caz de boli si învaliditati 108 58.02.05 59,00 0,00 59,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 110 68.02.05.02 59,00 9,00 59,00 Asistenta sociala pentru familie si coi 111 68.02.06 6.146,65 0,00 6.146,65 Crese 112 58.02.11 0,06 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 113 68.02.15 3.443,95 0,00 3.443,95 Ajutor social 114 68.02.15.01 245,60 0,00 245,80 Cantine de ajutor social 115 68.02.15.02 3.198,35 0,00 3.188,35 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 116 58.02.50 | | 1 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 117 69.02 138.548,80 1.742,58 136.806,22 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 118 70.02 136.304,61 -1.742,58 134.562,03 CHELTUIELI CURENTE 119 01 109.017,99 0,00 109.017,99 Pag. 22/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 103eDIpul POD yeqosde wesfo1q ueiboty TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 120 51 1.250,14 0,00 1.250,14 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 121 56 107.767,85 0,00 107.767,85 HELTUIELI DE CAPITAL 122 70 27.286,62 1.742,58 25.544,04 23 71 27.286,62 -1.742,58 25.544,04 Din total capitol Locuinte 70.02.03 41.780,69 0,00 41.780,69 ezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 41.780,689 0,00 41.780,88 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 D Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 2.467,88 1.130,00 3.597,88 Alimentare cu apa 70.02.05.01 2.467,88 1.130,00 3.597,88 Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 5.628,24 -1.152,58 4.475,66 Alimentare cu gaze naturale in iocalitati 70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 86.427,80 -1.720,00 84.707,80 Protectia mediului 74.02 2.244,19 0,00 2.244,19 CHELTUIELI CURENTE 01 1.188,19 09,00 1.188,18 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 1.188,19 0,00 1.188,19 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.056,00 0,00 1.056,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.056,00 0,00 1.056,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 1.056,00 0,00 1.056,00 Salubritate 74.02.05.01 1.056,00 0,00 1.056,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 1.188,19 0,00 1.188,19 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 141 79.02 178.940,68 -7.170,50 171.778,18 Combustibili si energie 142 81.02 5.428,46 0,00 5.428,46 CHELTUIELI CURENTE 43 01 5.428,46 0,00 5.428,46 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 44 56 5.428,46 0,00 5.428,46 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Pag. 23/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po 10yealpul POI yeqosde ,eoynoas we1Boid Energie termica 146 81.02.06 5.428,46 0,00 5.428,46 Transporturi 147 84.02 173.512,22 -7.170,50 166.341,72 CHELTUIELI CURENTE 148 01 144.370,29 0,00 144.370,29 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 148 56 144.370,29 0,00 144.370,29 CHELTUIELI DE CAPITAL 150 70 29.141,93 -7.170,50 21,971,43 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 151 71 29.141,93 -7.170,50 21971,43| Din total capitol Transport rutier 162 84.02.03 173.512,22 -7.170,50 166.341,72 Drumuri si poduri 153 84.02.03.01 37.269,30 -205,20 37.064,10 Transport in comun 154 84.02.03.02 114.786,39 -3.906,00 110.880,39 Strazi 155 84.02.03.03 21.456,53 -3.059,30 18.397,23 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 156 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENTI/DEFICIT 157 96.02 0,00 0,00 9,08 REZERVE 158 97.02 0,00 0,00 9,00 EXCEDENT 159 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFIGIT 160 99.02 18.064,91 0,00 18.064,91 PRIMAR, [ NICOLAE ROBU Pag. 24/24 DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU ag

Atasament: hcl_528_anexa03.pdf

ROMÂNIA Anexa 1al1 JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR 7 SC 2014- 28661/23.10.2014 Nicolas ROBU 7 | PROGRAM DEZVOLTARE 2014 INVESTITII Rectificare 8 cu amendament HCL, 131,10,2014 mii lei Contribuie POE TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KW LOCAL rietari Subordon prop ate) i 9 1 2 3 4 5 6 [TOTAL GENERAL 96.339,81| 1.250,14| 8.116,33| 1.508,78|7.020,00| 78.444,56 Î LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 1.691,65 4,78 2,89 9,00 0,00| 19.683,98 LUCRĂRI NOI -B 34.496,13| 1.245,36) 8.113,44 0,007.020,00| 18.117,33 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 42.152,03 0,00 0,00| 1.508,78 0,00) _40.643,25 [TOTAL GENERAL : DI 96.339,81) 1.250,14) 8.116,33) 1.508;78[7.020,00) 78.444,56 din care pe capitole Capitalul 51.02 Autorităţi Executive şi iuni me 2.523,59 9,00 0,00 0,00 0,00 2.523,59 51.02.01.03 Autorităţi executive 2.523,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.523,59 C. Dotări independente şi alte investiții 2.523,59 9,00 0,00 0,00 0,00 2.523,59 b. Dotări independente 1.857,03 0,00 0,00 000| _0,00| 1.857,03 Dotari directia Fiscala 337,85 0,00 0,00 000| 0,00 337,85 Dotări Primărie 1.519,18 0,00 0,00 0,00 000| 1.519,18 c. Cheltuieli pentru alaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 666,58 0,00 0,00 0,00 0,00 666,56 Sistem infogeografic de administrare a PMT 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 DALI+PT+DDE+CS Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT 16,56 0.00 0.00 000| 0,00 16,56 Capitolul 54.02 Alte servicii publice enerale 150,00 9,900 0,00 0,00 9,00 150,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a populației 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 (C. Dotări independente si alte investiții 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 b.Dotări independente 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Dotări 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Capitoliul 61.02. Ordine publică şi 1.122,46 0,00 9,00 09,00 0,90 1.122,46 61.02.03.Ordine publică 1.122,46 0,00 0,90 0,00 0,00 1.122,46 61.02.03.04 Poliţie locala 730,34 0,00 0,00 0,00 0,00 730,34 C. Dotări independente şi alte investiții 730,34 0,00 0,00 0,00 0,00 130,34 b.Dotări independente | 730,34 0,00 0,00 0,00 0,00 730,34 Dolari * 730,34 0.00 0,00 000| 0.00 730,34 61.02.05. Protecţie Civilă 392,12 0,00 0,00 0,00 0,00 392,12) Page 1 Sa

— Contributie PROFI TOTAL Asociatii Buget ; PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat SR AM KV LOCAL proprietari ate) 9 1 2 3 4 5 6 C. Dotări independente şi alte investiţii 392,12 0,00 0,00 0,00 0,00 392,12 b. Dotări independente 392,12 0,00 0,00 0,00 0,00 392,12 Dotări = 392,12 0.00 0.00 000| 000| 392,12 Capitolul 65.02 Învățământ 5.184,73 0,00 0,00 178,70 5,001. 5.006,03 65.02.03 Invățământ preşcolar şi primar 418,07 0,00 0,00 0,00 iu) 418,07 |65.02.08.01. învățământ preşcolar 418,07 0,00 0,00 0,00 0,00 418,07 A. Lucrări în continuare 277,43 0,00 0,00 0,00 0,00 271,43 Extindere Gradinita PP 26 27743 0,00 0.00 0.00 0.00 277,43 |c.Dotări independente şi alte investiții 140,64 0,00 0,00 0,00 9,00 140,64 b. Dotări independente 110,64 0,00 0,00 0,00 0,00 110,64 Achizitie imobile cu destinatie de gradinita 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100 Dotari invatamant prescolar 109.64 0.00 0.00 0.00 0.00 10964 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30.00 0.00 0.00 9,00 0,00 30,00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinite 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 65.02.04 Învățământ secundar 4.766,66 0,00 0,00[:::178,70 000|. 4.587,96 65.02.04.01 invățământ secundar inferior 1.073,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073,05 C. Dotări independente şi alte investiții 1.073,95 0,00 9,00 9,00 9,00 1.073,05 b. Dotări independente 588,05 9,00 0,00 0,00 9,00 588,05 Dotari 688.05 0,00 0.00 000| 0,00 688,05 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 385,00 0,00 0,00 0,00 0,09 385,00 Expertiza+DALI+PT Etajare partiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui 50,00 0.00 0,00 0,00 0,00 50,00 Expertiza+SF+PT+ AC Extindere scoala P+ZE, Gen. 18 140,00 0.00 0.00 000| 0,00 140.00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.7 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 SF+PT Construire sala sport la Scoala nr.2 inului nr.42 Timi Gen.nr.25, sir. Cosminului nr.42 Timisoara 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.25 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2

pr Contributie TOTAL Asociatii Buget ; PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale Înst. AM KW LOCAL roprietari Subordon prop ate) 9 4 2 3 4 5 $ DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.19 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Expertiza +DALI+PT Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 40,00 0,00 0,00 000| 0,00 40,00 DALI-+PT Eficientizare energetica scoli generale 30,00 0,00 0,00 000| 0,00 30,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 3.693,61 0,06 0,00 178,70 0,00 3.514,91 B. Lucrări noi 100,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 100,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic JL. Cald HCL 413/2009 100,00 0.00 0,00 000| 0.00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 3.593,61 0,00 0,00 178,70 0,00 3.414,91 b. Dotări independente 2.881,81 0,00 0,00) 178,70 0,00| 2.703,11 Dotari 1.881,81 0.00 000| 17870| 000| 1.703,11 Achizitii imobile licee Mun. Timisoara 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a (proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 711,89 5.00 0,09 0,00 0,90 711,80 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 20,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20,86 DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului J.L. Calderon HCL 413/2009 82,13 0.00 0.00 000| 0,00 82,13 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 17,45 0,00 0,00 0,00 0,00 17,45 SF+PT amenajare teren sport cu suprafață sintetică Lic.V. Țepeș 0.00 0.00 0,00 000| 0.00 0,00 SF+PT reabilit.acoperiş Lic Silvic 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 ET+DALI+PT+expertiză amenajare 4 săli clasă în pod existent Lic.V. Ţepeş 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PT+DALI reabilitare corp B Liceul W Shakespeare p-ta Romanilor 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 3

SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. ANI KRW LOCAL roprietari Subordon prop ate) 9 1 2 3 4 5 6 PT+DALI reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.6 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,90 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati Liceul Lenau str.Oituz 158,38 0,00 0,00 000| 0,00 158,38 SF Constructie corp nou P+3E pt. Liceul Moisil - P-ta Balcescu 15,00 0,00 0.00 a00| 0.00 15,00 Expertiza+ DALI+PT Lic. Moisil , corp str. Gh Doja 49,98 0,00 0,00 000| 0.00 49,98 Expertiza+ SF+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00 ET+ audit+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A 44,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 44,00 DALI+PT reabilitare construcții, instalații şi utilități cladire şcoală P+2E, Grup Sc. E. Ungureanu 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 Capitolul 66.02 Sănătate 20.966,27 0,00| 5.000,00| 1.159,58 0,00) _14.806,69 66.02.06 Spitale 20.686,27 0,00] 5.000,00) 1.159,58 0,00| _14.526,69 B. Lucrări noi 10.310,00 0,00| 5.000,00 9,00 0,00 5.310,00 Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipai de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. i 1.5; FICL 591/2013 Dima nr.5: 310,00 0.00 0.00 000| 0,00 310,00 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Timisoara ,str. l. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 10.000.00 0.00| 5.000,00 0.00 0.00 5.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 10.376.227 0.00 000| 1.159,58 0.00 3.216.569 b. Dotari independente 9.441,73 0,00 0,00) 1.159,58 0,00 8.282,15 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu” 2.596,00 0,00 000) _26150| 000| 2.334,50 DOTARI! Spitalut Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 6.705,73 0,00 0,00) 838,08 000| 5.867,65 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumofiiziologie Victor Babes 140.00 0.00 0.00 60.00 Page 4

[ Contributie PROBEI TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat A AM KRW LOCAL proprietari ate) 9 i 2 3 4 5 5 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 934,54 0,00 0,00 0,00 0,00 934,54 PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 66,36 0,00 0,00 0,00 0,00 65,36 PT Cresterea calitatii serviciilor medicale în cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes"HCL. 124/2012 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF+PT Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Timisoara „str. |. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 33,18 0,00 0,00 0,00 0,00 33,18 SF/DALI+PT stație epurare si instalatii abur la Sp.V.Babeş, G.Adam 13 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 PT Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicite Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 185,00 0.00 0,00 000) 0,00 165,00 Spor de putere 50% la reteaua electrica + refacut instalatii electrice interioare -Clinicile Noi/Spitai Municipal 320.00 0.00 0.00 000| 0.00 320,00 66.02.08 Servicii de sanatate publica 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 C. Dotări independente şi alte investiții 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 b. Dotari independente 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 Dotari aparatura medicala 280.00 000 000 000 000 280.00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 9.132,10 0,00 0,00 170,50 0,00 3.961,60 67.02.03.04 instituţii publice de spectacole şi concerte 1.164,30 9,00 0,00 170,50 0,00 993,80 B. Lucrări nai 0,00 2,00 09,00 0,00 9,00 9,00 Reabilitare imobil Sala Capitoi HCL 285/2008 (Fost cinema Capitol) 000 000 00 00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.16430 0.06 0.06 470.50 b. Dotări independente 1.994,30 0,00 0,09 170,50 Dotări Teatrul German 870,00 0,00 0,00 70,00 Page 5

ai SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget - PROGR BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AN KRW LOCAL roprietari Subordon proprie: ate) o 1 2 3 4 5 6 Dotari Teatrul Maghiar 139,30 0,00 0,00 1550| 0,00 123,80 Dotari Filarmonica 85,00 0,00 0,00| __85,00| 0,00 q,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 70,00 9,00 9,00 0,00 0,00 70.00| SF+PT Realizare sala teatru, pentru Teatrul German 70,00 0,00 0,00 0.00 0,00 70,00 67.02.03.06 Casa de cultură 80,00 9,00 0,00 0,00 0,00 80,00 C. Dotări independente şi alte investiții 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Dotări independente 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Dotări Casa de Cultura 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 57.02.05.01 Sport 5.728,38 0,00 0,00 000| 000| 5.728,38 A. Lucrări în continuare 5.164,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5.164,40 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 4.137,90 0.00 2,00 0.00 0.00 4.137,90 Reabilitare constructii,instalatii si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011 1.026 50 0.00 0.00 000 0.00 1.026.50 C. Dotări independente şi alte investitii 563,98 0,00 0,00 0,00 0,00 563,98 Studii şi proiecte 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Concus de idei+SF+PT Sală Polivalentă (15,000 locuri - cofinantare CNI) 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 SF+PT pentru patru bazine de inot din cartiere 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Dotări independente 163,98 0,00 9,90 0,90 0,00 163,98 Sistem control acces bazin inot Complex Bega 73,98 0,00 0,00 0,00 0,00 73,98 Dotari Sala Jude 90,00 0.00 0.00 000| 0,00 90,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 2.159,42 0,00 0,00 000| 000| 2.159,42 A. Lucrări în continuare 18,79 0,00 8,00 0,00 0,00 18,79 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 10.00 000 000 000 00 10.00 Amenajare loc de joaca lorgovanului HCL 85/2010 8,79 0,00 0,00 0,00 0,00 8,79 B. Lucrări noi 1.400,00 8,06 09,00 0,00 5,00 1.400,80 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiței HCL 260/29.06.2010 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Page 6

PRR SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat Sera AM KAN LOCAL proprietari ate) | 0 1 2 3 4 5 6 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL 249/2012 400,00 0.00 0.00 000) 0,00 400,00 C. Dotări independente şi alte investiții 740.63 0.00 0.00 0,00 000 740.63 b. Dotări independente 132,00 0,00 0,60 9,00 9,00 132,00 Dotari Parcul Copiilor "Ion Creanga 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 100,00 Achizitie aplicatie " Energy Management System" EMS 32,00 0,00 0,00 000| 0,00 32,00 c. Cheituleli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 508,63 9,00 0,06 0,00 0,96 608,63 SF+PT impaduriri noi in municipiul Timisoara 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 82,85 0,00 0,00 000| 0,00 82,85 SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersectie cu str. Holdelor Timisoara 37.20 0.00 0.00 0.00 0.00 37.20 DALI +PT Modernizare Parcul Cetăţii (Centrul Civic) 90,00 0.00 0,00 000| 0,00 90,00 SF+PT +CS+DE+PAC Carantină la Grădina Zoologică 66,96 0.00 0,00 000| 0.00 66,96 SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la Grădina Zoologică 63,62 0.00 0,00 000| 0.00 63.62 Realizare registru spatii verzi 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Concurs de idei +SF+PT Stadion 42000 locuri 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT+ Pistă skateboard 18,00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 399,15 0,00 0,99 9,00 0,00 399,15 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 5,00 0,900 0,00 0,900 0,00 6,00 [c. Dotări independente şi alte investiţii 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 b. Dotări independente 6,00 0,00 9,00 0,00 0,00 6,00 Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 7

SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget - PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KW! LOCAL roprietari Subordon prapi ate) 0 4 2 3 4 5 6 Dotări independente 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 6.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF+PT construire corp clădire nou As.Casa Faenza 6.00 0,00 0.00 000| 0,00 6,00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale , 334,15 0,00 0,90 0,00 0,00 334,15 Ajutor social 245,60 0,00 0,00 000) 0,00 245,60 C. Dotări independente şi alte investiții 245,60 0,00 0,00 0,00 0,00 245,60 b. Dotări independente 245,60 0,00 0,00 0,00 0,00 245,60 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială 245,60 0.00 0,00 000| 0,00 245,60 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 88,55 0,00 0,00 0,00 0,00 88,55 C Dotări independente şi aite investiții 38,55 0,00 0,00 0,90 0,00 88,55 Dotări independente 85,55 0,00 0,00 0,00 0,00 88,55 Dotari Cantina de Aj. Social 88,55 0,00 0,00 0,00 0,00 88,55 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 33.834,08| 1.250,14] 3.116,33 0,00|7.020,00| 22.447,61 [70.02.03 Locuinţe 21.438,73| 1.250,14): 3.116,33 0,00|7.020,00|..::10.052,26 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 21.438,73| 1.250,14) 3.116,33 0,00|7.020,00| 10.052,26 A.Lucrări în continuare 7.67 478 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 152 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2.89 0.00 289 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 174 174 000 000 000 0.00 B. Lucrări noi 14,70445| 1,245,36| 3.113,44 0,00|7.020,00| 3.325,65 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 1.988,00 0,00 0,00 0,00| 0,00) 1.988,00 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara (KTW,) 8.267,65 0,00 0,00 0,00|7.020,00| 1.247,65 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 788,73 222,49 556,24 0,00 0,00 10,00) Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, [ nr.13-15 448,02 125,15 312,87 0,00 0,00 Page 8

a ar rr MIRA SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KW] LOCAL roprietari Subordon prop ate) 9 4 2 3 4 5 6 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 479.08 13402 335,06 0.00 0,00 10,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 630,58 177,30 443,28 0,00 0,00 10,00 il termică str. | FI LE17 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E1 198.62 53,32 133,30 5.00 0.00 10.00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 704,40 198.40 496.00 0.00 0.00 10.00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. AB 507,07 142,02 355,05 0,00 0,00 10,90 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 241,82 56,18 165,44 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 452,68 126,48 316,20 0,00 0,00 10,00 C. Dotări independente şi aite investiții 6.726.861 0.00 0.00 0.00 0.09 6.726.61 B. Dotări independente 5.000,00 0,00 0,00 000| 000| 6.000,00 Achizitie imobile HCL 597/2013 CIO mopre 6.000,00 0,00 0,00 000| 000| 5.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiitor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 726,61 0,00 0,00 0,00 0,00 726,61 Expertiza, Audit, DALI si PT la biocuri focuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 | 596,87 0,00 0,00 0,00 0,00 596,87 Consultanta privind implementarea POR 2007-2013( pentru reabilitare termica blocuri locuinte in Mun. Timisoara) 496 0.00 0.00 0.00 0.00 496 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 6721 0.00 0.00 0.00 0.00 6721 Asistenta tehnica la 72 imobile 57,57 9.00 0.00 0.00 0.00 57,57 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice: : 3.597,88 0,00[: 0,90 9,90 0,00 3.597,88 70.02.05.01 Alimentări cu apă 3.597,88 9,00 0,00 0,00 0,00 3.597,88 A. Lucrări în continuare 3.022,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3.022,38 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et lll, HCL 467/2010 1.646,52 0,00 0,00 0,00) 0,00) 1.846,52 intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 1.375,86 0,00 0,00 0,00) _ 000| 1.375,86 B. Lucrări noi 490,00 0,00 2,00 000) 2,00 490,00 PT + Execuţie fântână ornamentală str. Aştrilor FICL 201/2014 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări îndependente şi alte investiții 85,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 9

PRIN SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KRW LOCAL roprietari Subordon prop ate) o 1 2 3 4 5 6 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 85.50 0.00 0.90 0.00 0.00 85.50 SF- Executie Fântână ornamentală str. Aştrilor 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 SF Executie fantani ornamentale in Mun. "Timisoara 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 SF+PT Alimentare cu apa industriala prin foraje publice 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SF+PT Extinderi retele apa -canal in municipiul Timişoara 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 SF+PT Executie fantani publice forate in Mun. Timisoara 30.09 0,00 0.00 0.00) 0.00 30,00 70.02.08. luminat public şi electrificări rurale 4.475,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4.475,66 IA. Lucrări în continuare 3.598,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3.598,16 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 139/2005 1.312,29 0,00 0,00 0,00 000| 1.312,29 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005 2.285,87 0,00 0,00 0.00 0,00 2.285,87 Lucrări noi 540,00 0,00 0,09 0,00 0,00 540,00 Alimentare de siguranta cu energie electrica a Pasajului Michelangelo 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 C. Dotări independente şi alte investiții 337,50 0,00 0,00 0,00 9,00 337,50 Studii şi proiecte 337,50 9,00 0,00 9,00 5,00 337,50 Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de ilurainat public 33750 0.00 0.00 0.00 0.00 33750 70.02.50 Alte servicii în domeriiile i locuințelor, serviciilor şi dezvoltării i comunale : 4.321,81 0,00 0,00 0,00 0,06 4.321,31 B. Lucrări noi 2.468,50 0,00 9,00 0,00 0,00) 2.468,50 Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică,pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HCL 358/18.08.2013 2.150,00 0,00 0.00 000| 000) 2.150,00 Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) HCL 31/2012 98,50 0,00 0,00 000, 0,00 98,50 Deviere canale de desecare zona Parc Industrial Freidorf HCL 364/2014 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GC.Dotări independente şi alte investiții 1.853,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 10

RI SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KRW] LOCAL roprietari Subordon prop ate) o 1 2 3 4 5 6 b. Dotări independente 60,00 0,00 0,00 6,00 0,00 60,00 TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambiuri,situri, conform LMI 422/2010) 60,00 0,00 0,09 0,00 0,00 60,00 c. Cheltuieli pentru eiaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.793,31 0,09 0,00 oo) 000| 1.793,31 PUZ Director zona stadion 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 PUZ Piata 700 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PUZ Director zona de agrement vest 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 PUZ director Complex Studentesc 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Proiect tennic Chiosc Presa 15.00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 PUZ Calea Aradului (fosta unitate militara), pentru constructie locuinte ANL 50.00 0.00 0.00 0.00 6,00 50,00 PUZ str. Diminetii (Comuna Giroc) pentru constructie locuinte ANL. 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Plan de afaceri pentru realizarea proiectului "Parc Regional de Cercetare Dezvoltare in zona Polului de Crestere în Timişoara şi Centrul Regional de Transfer Tehnologic 70.00 0.00 0.00 0,00 0.00 70.00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 224 9.00 0,00 0.00 0.00 224 Expertiză şi restaurare descoperiri arheologice în situl Cetatea Timişoarei 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Consultanta studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 25,60 0.00 0.00 000| 0.00 25,60 DALI+ DTAC+PT+DDE +CF Reabilitare spatii publice din centrul istoric al oraşului Timişoara ( Cetate Îl) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,90 DALI +DTAC+PT+DDE +CF Reabilitarea Ansamblului Urban Interbelic " Corso" Timişoara, parte a Patrimoniului Cultural Național 100,00 0,00 0,00 a0o| 0.00 Page 11

SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget - PROGR BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KRW LOCAL d Subordon proprietari ate) 9 1 2 3 4 5 5 SF+PT Urbanizare Cartier Kuncz- punga de saracie 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (17)) 130,00 0,00 0,00 0,00) 9,00 130,00 SF+PT Deviere canale de desecare zona Parc industrial Freidorf 50,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50,00 PUG Municipiul Timisoara 738,47 0,00 0,00 0,00 0,00 738,47 Capitoliul 74.02 Protecţia mediului 1.056,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.056,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056,90 C. Dotări independente şi alte investiții 1.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056,00 Dotări independente 1.056,00 0,00 0,00 000| 000| 1.056,00 Achizitia si montarea unei statii de filtrare, mod: "ORAŞ" si amplasarea acesteia in Mun. Timisoara 1.056,00 0,00 0,00 0,00) 0,00) 1.056,00 Capitolul 84.02 Transporturi 21.971,43 0,00 0,00 000| 000| 21971,43 84.02.03: rutier 21.971,43 0,00 0,00 0,00 0,004: 21.971,43 |84.02.03.02 Transportul în comun 7.937,40 0,00 0,00 9,00 0,00 7.937,40 C, Dotări independente şi alte investiții 7.937,40 0,00 0,00 0,00 0,00) 7.937,40 b.Dotări independente 7.687,40 0,00 0,00 0,00 0,00 7.687,40 Maşini, echipamente si mijloace de transport 7.687,40 0,00 0,05 0,00 9,00 7.887,40 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 7414 40 0.00 0.00 0.00 0.00 741440 Minibuze electrice cu 14 locuri HCL 206/2014 168.00 0.00 0.00 0,00 0,00 168,00 Achizitie autobuze de capacitate mica 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reabilitare tramvaie 100,00 0,00 0,00 0,90 0,00 100,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 250,00 0,00 9,00 0,00 0,00 250,00 Studii si proiecte Primarie 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 SF (actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, C. Buziaşului 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 12

EREI SURSE Cantributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat Sea AM LOCAL proprietari ate) 9 1 2 3 4 5 5 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, Bv. Cetății 5.00 500 000 0.00 0.00 500 SF(aciualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanesiilor 200.00 0.00 0.00 000| 000| 200,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea iramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, Str. Avram Imbroane, Str. Ghe. Adam 5,00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str. Ana Ipatescu, V. Hugo,Str. Alunis, Str. Drubeta 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniitor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul 500 000 000 000 000 5.00 SF(aciualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 5,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5,00 Studii si proiecte 15,00 0,00 0,00 9,00 0,00 15,00 SF+PT Amenajare alveole 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SPF+SF+PT Depou tramvaie Calea Buziaşului 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SPF + SF+PT Statie int dala Dambovit e DAMBOVITA 5,00 0.00 0,00 000| 0.00 5,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 875,67 0,00 0,06 0,00 0,00 875,87 A. Lucrări în continuare 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011 4,95 0,00 0,00 0.00 0,00 4,95 B. Lucrări noi 9,60 9,00 0,00 2,00 9,00 0,60 Pasaj JIUL HCL 580/2013 0.60 000 0.00 0.00 0.00 0.60 C. Dotări independente şi alte investiții 270,12 0,00 0,00 0,00 9,00 870,12 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 870,12 0,00 0,00 9,00 0,00 SF+PT Pasaj Jiul 90,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 13

RR SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat Seara ANI KRW LOCAL proprietari ate) E 9 1 2 3 4 5 5 SF+PT Pasaj Popa Sapca 95,54 0,00 0,00 0,00 0,00 95,54 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 96,24 0.00 0.00 0.00 0.00 96.24 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor 68.50 0.00 0.00 0.00 0.00 63.50 DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 DALI+PT Reabilitare Podul Tinereţii 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 DALI+PT Reabilitare Podul Muncii 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre 2000 0.00 000 0,00 0.00 20,00 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 20,00 0,00 0,00 9,00 0,00 20,00 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 20.00 0,00 0.00 0.00 0,00 20.00 SF+PT Construire Pod peste Bega 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 100.00 SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul | de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 65,00 0,00 0.00 000| 0.00 85,00 84.02.0303 Străzi 13.158,36 0,00 0,00 0,00| 000| 13,158,36 A. Lucrări în continuare 7.597,87 0,00 000| 000| 000| 7.597,87 [Amenajare str, Muzicescu HCL 395/2009 3218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3218.00 Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu HCL46/2012 573,23 0,00 0,00 0,00 0,00 873,23 Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin HCL77/2012 1.004,98 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.004,98 j 1184 Amenajare anul 8 HCL 40/2011 15,15 0.00 0.00 0.00 0.00 15,15 j i HCL 39/2011 Amenajare Zona Campului HCL 39/201 1913.58 0.00 0.00 0.00 0.00 191358 Amenajare str. Gh. Cotoşman HCL 41/2011, HCL 256/2012 772,93 0.00 0,00 0,00 0,00 172,93 B. Lucrări noi 4.482,58 0,00 0,00 0,00 9,00) 4.482,58 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 100.00 000 0.00 0.00 0.00 100,00 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 2.504,32 0,00 0.00 000| 000| 2.504,32 Amenajare str. Gladioletor HCL 42/2011 308,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 1.361,60 0,00 0.00 0,00 0,00 Page 14

IRENE SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KIW| LOCAL raprietari Subordon prop ate) a 1 2 3 4 5 5 PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 57.81 0.00 0,00 000| 0,00 57,81 PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014 50,00 0,00 0,00 000| 0.00 50,00 Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 50,00 0,00 0,00 0,00 0,90 50,00 Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HOL 578/2013 50,00 0,00 0,00 000| 0,00 50,00 C, Dotări independente şi alte investiții 1.077,91 0,90 0,00 0,06 0,00 1.077,91 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de învestitii 1.077,91 0,00 0,00 0,00 0,06 1.077,91 te studii şi proiecte 200,00 0,00 0.00 000| 000| 200,00 SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosniiei si DC148 156,00 0.00 0.00 000| 0.00 156,00 SF+PT+DE Modernizare str. Ştrandului 140.00 0,00 3.00 0.00 0.00 140.00 Expertiza tehnica pentru obiectivul Pasaj Slavici Polona 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Tarontalului-C. Aradului 20.00 0.00 0.00 0.00 0,00 20,00 SF+PT Parcari supraterane 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Modernizarea B-dului Regele Caroll, de la Biserica Kuttl (zona Sinaia) la str. Resita: ducerea liniilor de tramvai pe mijloc, cate doua benzi pe sens de o parte si de alta a lor, locuri de parcare ia 45 de grade pe ambele parti, intre trotuar si carosabil, piste de bicicleta pe ambele parti, la marginea dinspre parcari a trotuarelor, cate un rand de copaci pe fiecare parte, intre trotuar si cladiri. 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 15

RR SURSE Contributie PROPRII — TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KRW LOCAL roprietari Subordon prop ate) 9 1 2 3 4 5 5 SF+PT Reabilitarea complexa si modernizarea unui cartier la nivel de carosabile, trotuare, locuri de parcare, piste de biciclete, spatii verzi, locuri de joaca, focuri de practicat sport (minifotbal, baschet, handbal, fitness, aerobic). 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF +PT Realizarea unei noi linii de tramvai intre Gara de Nord si Spitalul de Copii, menita sa scurteze in timp si spatiu legatura dintre Gara de Nord si zonele centrale si estice ale orasului, precum si sa scoata tramvaiul din rona Catedralei. 50,00 0,00 0,00 000| 0.00 50,00 SF+PT str. Chimistilor 7.00 0.00 0.00 0,00 0,00 7,00 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str. Lidia 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 SF+ PT Extindere la 4 benzi str. Prof.dr.Aurel Păunescu - Podeanu 85,00 0,00 0,00 0,00| 0.00 85,00 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasuiui;parcare publica 60.91 0.00 0.00 0.00 0.00 60.91 * Suma comunicata de catre Directia Economica Ă DIRECTOR DIRECȚIA ECONO! ZVOLTARE Verificat, SEF SERVICIUL PFLRN if Gabris|a (BICA j / DIRECTOR DIRECŢIA DE PAI Întocmit, i | UI CONSILIER SERVICIUL FJFLRN TOMA V Page 16 1 VI GU

Atasament: hcl_528_anexa04.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SC2014- 28661/23.10.2014 PROGRAM DEZVOLTARE 2014 Rectificare 8 cu amendament PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE HCL /31.10.2614 DENUMIREA OBIECTIVULUI APROBAT, PRIMAR”, : A 'Nicola/ROBU SURSE DE FINANTARE A Anexa 1a/2 mii lei 1 Valoare proiect Buget de 2014 Stat TOTAL 2014 Buget EU Buget local Contr. Proprie Chelt. Cheltuieli | Neeligibil Eligibile e (inclusiv TVA Eligibil Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie 41445. 1=2+8110 4145464719 5 4 n 6 7 8 9 0 1 9 _ GENERALI +î1 391.652,66 44.458,22 205.462,11 20.404,19 1.778,29 7.549,85 112.006,00 TOTAL GENERAL, îl 323.728,22 391.652,66 44.458,22 205.462,11 9.433,22) 6.292,31) 4.678,66) 1.778,29 7.549,85 66.146,15| 45.853,85 323.728,22 332.299,18 37.630,96 173.489,25 4.704,44) 5.896,12| 4.654,66| 1.373,02 635,81 58.216,15| 45.698,77| | LUCRĂRI NOI -B 272.716,81 59.353,48 6.827,26 31.972,86 4.128,78) 396,19 24,00) 405,27 5.914,04 7.930,06 155,08 TOTAL GENERAT, CHEETUIEFII 51.18.21 44.458,22 9.433,22) 6.292,31) 4.678,66) 1.778,29 1.549,85), 6.146,15 45.853,85 32372822), 2.015,10 207,26 1.409,73 34,71 58,13 0,00 305,27 0,00 0,00 0,00 Capitolul 65.02 Învățământ t 65.02.04 Învățământ secundar 1.709,83 207,26 2.015,10 1.709,83 1.409,73 34,71 38,13 0,00, 30527 0.00 0,06 09,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 2.015,16 1.709,83 20726 1.409,73 58,13 0,00 305,27 0,06 0,00 0.00 A. Lucrări în continuare 71,80 71,80 96 | 64,90 3,24 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Colegiului Nationa! C.D.Loga Timisoara HCLi61/23.10.2012 MIS ETC code 1246/2012 24,80 24,80 2,8 18,70 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL proiect Buget de Contr, Proprie 2014 Buget Avans n Parteneri Contributie 2014 Stat Buget EU Chelt, pentru proprie E e TVA Avans pt. & Cheltuieli Neeligibil Eligibil | derulare |Alte Surse Eligibile e (inclusiv derulare 73135 0 2480 | ara 3 4 n 7 8 5 18 3 Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCl, 23.10.2012 e 12 > 161/23.10.2012 MIS ETC code 1246/2012 53,00 53,00 6,80 46,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 1037,30| _1.6532,03| _197,60| 1.344,83 3141| 58,13 0,00| 30527 0,00 0.00 0,00 Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări înterdisciplinare şi facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul National C.D. Loga, (SE) HCL 323/2014 SMIS 51965 242,00 242,00 28,79 208,37 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Cariera- provocarea mea "Colegiul Tehnic 1on Mincu Timisoara (FSE) HCL486/2014 SMIS 51532 150,03 150,03 17,85 129,18 3,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul Silvic ” Casa Verde" Timişoara (FSE) HCL 406/2014 SMIS 51965 240,00 240,00 28,52 206,69 4,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau- Timişoara”, cod SMIS 54092 683,27 300,00 61,44 401,74 9,46 27,36 0,00 185,27 0,00 0,90 0,00

SURSE DE FINANTARE ] Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL proiect | Buget de Contr. Proprie Buget EU Chefi. 2014 2014 Stat e Da TVA | Avans pt. & Cheltuieli | Neeligibil Eligibil | derulare |Alte Surse derulare Eligibile e (inclusiv Buget Avans Parteneri Contributie pentru proprie 7=3+415+6+7+9 o 1=2+8+10 3 a +il n 6 7 â 9 19 i „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga”, cod SMIS 34103 620,00 500,00 61,00 398,85 938| 30,77 000| 120,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 9.424,53) 9.324,53| 1.24409| 7.887,69 215 0,00 3204) 100,00 0,00 0,00 157,66 66.02.06 Spitale 9.424,53 9.324,53 1.244,99 7.887,69 2,15 0,00 32,04 106,00 0,06 0,00 157,66 A. Lucrări în continuare 6.928,61 6.928,61 897,10 5.865,66 0,15 0.00 8.04 0,00 0,06 8,00 157,66 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 SMIS 1437 6.526,83) 6.526,83 B4487| 5.524,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 137,66 Prenatal Diagnosis Networek (SCM) SMIS 1437 401,78 401,78 a a ci 341,51 0,00 0,00 8,04 0,00 0,00 0,00 0.00 B. Lucrări noi e se = ni E 2.495,92 2.395,92 3 2.022,03 2,00 0,00 24,00 100,06 0,00 9,06 0,90 Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnationala privind impactul terapeutic si de prevenire a cancerului si bolilor congenitale in perioada perinatala /HEALTH RESEARCH NETWORK (FEDR) SMIS 1975/487356 N 271,92 ci 271,92 334,89 1.937,03 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget focal Valoare PUB DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL proiect Buget de Contr. Proprie Buget EU 2 2014 2014 Stat Buget Parteneri a Contributie TVA Avans pt. & proprie Eligibil | derulare |Alte Surse| Cheltuieți Eligibile e (inclusiv 2=3+415+6+7+9 =2+8+ 4 a 1 8+10 II 3 4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara SMIS 26136, HCL 333/2014 m 6 7 8 9 10 îl 224,00 124,00 13,00 85,00 2,00 0,00 24,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 279,45 279,45 41,43 221,65 16,37 0,00 0,00 6,00 8,06 0,00 0,00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 239,45 239,45 41,43 191,65 6,37 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00 A. Lucrări în continuare 239,45 239,43 41,43 191,65 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA) MIS cod 1393 239,45 o a e! că 41,43 191,65 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 40,00 40,00 0,06 30,00 10,00 0,06 0,90 0.00 0.90 0,00 0.08 A. Lucrări în continuare 40,00 49,90 0,06 30,00 10,00 0,00 0,90 8,60 9,96 0,00 0,06 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 40,00 40,00 0,00 30,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 Capitolul 68.92 Asigurări și Asistenţa Sociată 12,455,31 10.130,51 1.498,74 6.822,88 52,53 270,90 511,40 0,00 0,00 2.324,80 68.02.06 Asistenta sociaia pentru familie si copii 7.284,09 6.203,21 938,66 4.273,16 52,53 270,90 611,40 0,00 0,00 1.080,88 A. Lucrări în continuare 7.284,09 6.203,21 938,66 4.273,16 270,90 611,40 2,06 0,00 1.080,88 n nului a n

SURSE DE FINANTARE Valoare Buget local TOTAL Contr. Propri Buget A _ + ontr. Fropirie DENUMIREA OBIECTIVULUI proiect Buget de Buget EU = TI Parteneri “ABS | Contributie 2014 2014 Stat MRI N TVA | Avans pt. & pentru proprie Cheltuieli Neeligibil Elicibil | deralare |Alte Surse derulare Bligibile e > (inclusiv 5+6+719 =2+8+ 9 + 3 + w 6 7 8 9 16 Ii Reabilitare cladire pentru persoane in ultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012 SMIS 40778 3.828,04 2.747,16 484,39 2.205,15 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,88 36,56 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL, 293/2011 SMIS 38456 2.152,49 2.152, Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/2011/POR 38282 1.303,56 1.303,56 153,22 697,53 17,36 9,26 206,19 0,00 0,00 0,00 0,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 517122 3.927,30 560,08 2.549,72 0,00 0,09 0,06 0,00 0,00) 1.243,92 817,50 A. Lucrări în continuare 5171,22| 3.927,30 560,08| 2.549,72 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00| 1.243,92 817,50 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 SMIS 39400 5.171,22 3.927,30 560,08 2.549,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,92 817,50 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 154,202,60) 128.970,03|; -15.784,80| 72.143,77| 7.416,81| 1.341,71] 2.826,60| 1.373,02| 6.961,14) 23.859,55| 22.495.260 10.02.03:'Locuinţe 27.361,96| 27.347,94 2.818,12|;12.866,13::4.697,18 338,06 0,00[:::14,02[-6.628,45 0,00 0,00 70.02.03.0i Dezvoltarea sistemului de lincuinta 27.361,96) _27.347,94 2.818,12] _12.866,13) 4.697,18 338,06 A.Lucrări în continuare 351,42 37,49 0,00 28,05 9,35 0,00 Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a cladirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCL 108/2014 IEE/13/763/512.674877 51,42 37,40 0,00 28,05 9,35 0,00 0,00 14,02 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 27318,54| 27.310,54 2.818,12 12.838,08j 4.687,83 338,06 0,06 0,00) 6.628,45 0,90 0,80 49 301,05 1.370,48 34, 41,64 405,21 0,00 0,00 0,00 0,00 N ei 0,00 14,02| 6.628,45 0,00 0,00 0,00 14,02 0,00 0.00 0,00

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI |. proiect | Buget de Contr. Proprie Buget a, Avans - Parteneri Contributie 2014 Stat Buget EU Chelt. & PERU |. proprie ial pe TVA Avans pt. ta Cheltuieli Nest ligi derulare |Alte Surse derulare (inclusiv 23 0 1=2+8+10 ata , 3 4 5 6 7 8 9 16 i “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bi A3; B-dul C. Aradului nr. 13, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bi4C2; b-dul LC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B+ dul C, Torontalului nr.15, Sc. A+B+C) 5.643,88 5.643,88 573,38 2.612,08 530,91 83,70 0,00 0,00j 1.843,81 0,00 0,00 nirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 356 de euro/lună”- faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. A+B+C; C. Sagului nr.1-3-5; B-dul 16 Decembrie 1985, nr.79, sc. A+B+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl. 15B; C.Sagului nr.52) 8.816,09) 8816,09| 902,78) 167181) 41,84 0,00 0,00) 2.087,02 0.00 0,00) “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 3 -cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brandusei nr.l4, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1985 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C. Sever Bocu bl. B 57) 4.477,48 4.477,48 471,53 2.148,07 873,20 55,74 0,00 0,00| 928,94 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI re proiect Buget de EU Contr. Proprie Parteneri Avans JIA u; 2014 Stat Chelt. TVA Avans pt. & pentru Cheltuieli Neeligibil Eligibil | derulare |Alte Surse Bligibile e (inclusiv Contfributie proprie derulare 1=3+4+5+6+7+9 o 1=2+8+10 3 a. 7 3 4 m 7 8 9 10 Sf “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 354 de euro/lună”-faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Şagului nr. 72-78, str. Simion Bărnţiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take fonescu nr. 435, B dul Take Ionescu nr. 37, Calea Şagului nr. 35-37, Calea $agului nr. 33-55)” 8.373,09 8.373,09 870,43 3.965,29 1.611,91 156,78 0,00 0,00| 1.768,68 0,00 0,00 70.02.50: Alte: “servicii în domeniile : locuințelor, “serviciilor: şi“ dezvoltării E : comunale 126.840,64j 101.622,09|::12.966,68 59.277,64):2.719,63|: 22.495.260 A. Lucrări în continuare 126.840,64| 101.622,09| 12.966,68| 59.277,64| 2.719,63| 1.003,65| 2.826,60| 1.359,00| 332,69| 23.859,55| 22.495,20 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 SMIS 31814 41.847,98) 32.536,21 4.642,95 21.136,49 67,69 0,00 806,31 0,00 0,00 9.311,77) 3.882,77 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 SMIS 31507 a n, ci a Ș VA 39.567,34 5.590,75 23.403,56 1,07 80,00 8,93 0,00 0,00) 10. so Ga a a 8.483,03 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor| în Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 SM1S26443 2.154,62 GI o, t n ci „62 119,77 545,61 332,69 504,48 319,38 0,00 & sa ci a a 0,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 SMIS 34472 3.878,37 3.878,37 261,74 119237) 1.454,11 272,18 697,97 0.00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Credite IPC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL proiect Buget de Contr, Proprie 2014 Buget Avans ot E Parteneri Contributie 2014 Stat Buget EU Chelt. pentru - NE TVA Avans pt. & Cheltuie Neeligibil Eligibil | derulare |Alte Surse derulare Eligibile e (inclusiv proprie 2=3+4+5+6+7+' a 1=2+8+10 SA 79 3 4 m 6 1 8 9 10 n" Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Fumizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 SMIS 39375 13.357,83| 11.536,56 819,57 3.733,62 508,90 19,89| 244,28 0,00 0.00 1.821,27) 6.210,30 Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 SMIS 40139 9.595,23| 7.423,90 977,65| 4.450,67 022 74,40 1,86 0,00 000| 2.171,33) 1.919,10 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii în municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 SMIS 40138 5.182,93 3.940,79 354,23 2.323,17 62,80 32,70 747,87| 1.242,14 0,00 0,00 0,00 Speeding every european digital SEED HCL 37/2012 COD 297192 701,16 584,30 0,00 292,15| 292,15 0,00 000| 116,86 0,00 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1188,19| 1.188,19 0,00 0,00 1.188,19 0.00 0.00 0,06 0,00 0.00 0,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 1.188,19 1.188,19 0,00 0,00) 1.188,19 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0.00 A. Lucrări în continuare 1.188,19 1.188,19 0,00 0,00j 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 1.188,19 1.188,19 0,00 0,00 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 16.705,47| 16.705,47 0,00 0,00 608,00| 4.621,57 198,89 0,06 9,80 0,90| 11.277,01 81.02.06 Energie termică 16.705,47| _16.705,47 0,00 0,00 608,00| 4.621,57 198,89 0,00 0,00 0,00| 11.277,01 A. Lucrări în continuare 16.705,47| 0,00 0,00 608,00| 4.621,57 198,89 0,06 0,00 0,00| 11.27781

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI Teo proiect | Buget de Contr_Broprie Buget A Parteneri “25 |Contributie 2014 Stat Buget EU Chelt. pentru proprie toli ul TVA | Avans pt, & Cheltuieli Neeligibil Eligibit | derulare |Alte Surse Eligibile e (inclusiv derulare 0 12380 aaa 3 4 5 6 7 8 9 10 ui Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 SMIS16828 16.705,47| 16.705,47 0,00 0,00 608,00| 4.621,57| 198,89 0,00 0,00 0,00| 11.277,01 Capitolul 84.02 Transporturi 195,382,01| 155.420,21[.-- 25.681,00|. 116.976,39 114,46 0,00| 1.009,73 0,00| 588,71“ 11.049,92 84.02.03 Transport rutier 195.382,01| 155.420,21|. 25.681,00[. 116:976;39 114,46 0,00[. 1.009,73 588,71]. 39.961,80| 11.049,92 84.02.03.02 Transportul în comun 144.476,66| 104.514,86| 18.417,02| 83.907,79, 29,47 0,00 0,00 0,00) 588,71) 39.961,80| 1.571,87 A. Lucrări în continuare 116.866,94| _84.835,14| 14.953,37| 68.139,87 21,99 0.06 0.08 0,00| 303,12) 32.031,80| 1.416,79 Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 smis 40398 60.791.93| 43.506.903) 767447) 34.937,35 0,00 0,00 0,00 0.00 000| 17285.00) 895.11 Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 SMIS 40812 IE! 22.639,62 17.009,62 3.002,20 13.667,23 0,00 0,00 0,00 0,00 a o câ 12| 5.630,00 37,07 Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timisoara HCL, 97/14.09.2012 SMIS 40311 3334741) 24230,6i 4.276,70 19.469,30 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9.116,80 484,61 Adressing Challenges Sustainable Mobility Ptanning CH4LLENGE 87,98 87,98 0,00 65,99 21,99 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 27.609,72| _19.679,72) 3.463,65) 15.767,92 7,48 0.00 0,06 0,00| 285,59) 7.930,90 1 wo s| < wm WI

SURSE DE FINANTARE — Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL proiect Buget de Contr. Proprie Buget EU Chelt. 2014 2014 Stat N TVA Cheltuiel eeligibil Elieibi Eligibile e (inclusiv 1 Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie 2=3+4+5+6+7+9 0 as 7 3 4 “m 10 it Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) SMIS 48121 27.609,72| 19.679,72 3.463,65 15.767,92 7,48 0,00 0, 84.02.03.01 Drumuri si poduri 45.666,48| 45.666,48 6.516,86| 29.667,39 0,33 0,06 3, 00 85 0,00 0,00 na ma an Mm S 7.930,00 000| 9.478.035 A. Lucrări în continuare 45.666,48| 45.666,48 6.516,86 29.667,39 0,33 0,00 3, 85 0,00 e sis DIS 0,00| 9.478,05 Amenajare Complex rutier zona Michelangelo etapa 1 HCL356/201! SMIS 37592 45.066,48| 43.666,48 6.516,86| 29.667,39 0,33 0,00 3, 85 0,00 0,00 0,00| 9.478,05 84.02.03.03 Străzi 5.238,87 5.238,87 747,12 3.401,21 84,66 0,00) 1.005, 88 0,00 0,00 0,00 9,00 A, Lucrări în continuare 5.238,87 5.238,87 747,12 3.401,21 84,66 0,90| 1.005, 88 0,00 0,00 9,00 0,00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2011 5.238,87 5.238,87 747,12 3.401,21 84,66 0,00| 1.005, 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ! DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Smaranda HARACICU Verificat, ( SEF SERVICIUL PROIECTE CU CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONALĂ NAȚIONALĂ Gabriel ( TOMA SI Întocmuit,

Atasament: Anexa_2_-_Buget_Venituri_Proprii.pdf

BUGET CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 JoyedIpul po yeqoide weifo1d ejuențiul 1eoymoas UreiBod SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 294.544,82 175,50 294.720,32| i. VENITURI CURENTE 00.02 282.026,21 175,50 282.201,71| C. VENITURI NEFISCALE 00.07 282.026,21 175,50 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.529,66 0,00 1.529,66| Venituri din proprietate 30.10 1.529,66 0,00 1.529,66) Venituri din concesiuni si închirieri 30.10.05 691,66 0,00 691,66| 30.10.05.30 591,66 0,00 691,66) Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice —| NI | St | 10 o o 30.10.08 8,08 0,00 8,08 Alte venituri din proprietate m 30.10.50 829,92 0,00 829,92| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII o = 00.03 280.496,55 175,50 280.672,05 Venituri din prestari de servi i alte activitati — — 33.16 275.176,07 175,50 275.351,57 Taxe si alte venituri in invatamant N 33.10.05 1.909,23 0,00 1.909,23 Venituri din prestari de servici mo 33.10.08 2.239,00 0,00 2239.00) Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine i < 33.10.14 21.651,19 0,00 21.851,19 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa wm = 33.10.16 0,20 0,00 0,20) Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 16 33.10.18 849,70 15,50 865,20 Venituri din cercetare 17 33.10.20 298,00 0,00 298,00) Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 18 33.10.21 203.839,48 160,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de fa bugetul de stat 19 33.10.30 30.520,00 0,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 20 33.10.31 5.288,00 0,00 5.268,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 21 33.10.50 8.601,27 0,00 8.601,27 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 22 34.10 20,00 0,00 20,00) Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 23 34.10.50 20,00 0,00| 20,00 Pag. 1/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod pOD Jeqosde ureiboid ejuonguj Diverse venituri 36.10 5.124,68 0,00 5.124,68| Alte venituri 25 36.10.50 5.124,68 0,00 5.124,68| Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 37.10 175,80 0,00 175,80 Donatii si sponsorizari 27 37.10.01 133,40 0,00 133,40 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 28 37.10.03 -2.885,66 -175,50 -3.061,16 Varsaminte sectiunea de functionare 29 37.10.04 2.885,66 175,50 3.061,16 Alte transferuri voluntare 30 37.10.50 42,40 5,00 42,40 VENITURI DIN CAPITAL 31 00.10 85,00 0,00 85,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 32 39.10 85,00 0,00 85,00| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 33 39.10.01 85,00 0,00 85,00) IV. SUBVENTII 34 00.12 8.796,74 0,00 8.796,T4| Subventii de la bugetul de stat 35 42.10 334,89 0,00 334,89| Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte 36 42.10.38 334,89 0,00 33485) Subventii de la alte administrati 37 43.10 8.461,85 0,00 8.461,85 Subventii pentru institutii publice 38 43.10.09 25,00 5,00 25,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 39 43.10.10 432,00 0,00 432,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 40 43.10.14 6.604,71 0,00 6.604,71 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoliare 41 43.10.18 1.400,14 0,00 1.400,14 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 42 45.10 3.636,87 0,00 3.636,87 Fondul European de Dezvoltare regionala 43 45.10.01 3.638,87 0,00 3.836,87 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 44 45.10.01.01 3.636,87 0,00, 3.636,87 TOTAL CHELTUIELI 45 294.544,82 175,50! 294.720,32 CHELTUIELI CURENTE 46 01 282.309,25 0,00 282.309,25 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 47 10 110.965,05 0,00| 110.965,05 TITLUL fi BUNURI SI SERVICII 48 20 188.428,35 0,00 168.428,35| Pag.2/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei poo Joţeapul pod yeqoide uuie1601d ejuonţiul ueiBoid Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 2.711,70 0,00 2.711,70 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 50 57 20,00 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 51 59 184,15 0,00 184,15 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 70 12.235,57 175,50 12.411,07 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 53 7 12.235,57 175,50 12.411,07 [Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 54 50.10 5.068,00 0,00 5.068,00 Alte servicii publice generale 55 54.10 5.068,00 0,00 5.068,00 CHELTUIELI CURENTE 56 01 4.918,00 0,00 4.518,00| TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 57 10 2.585,00 0,00 2.585,00 TITLUL if BUNURI SI SERVICII 58 20 2.333,00 0,00| 2.333,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 59 Tu) 150,00 0,00 150,00) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 60 71 150,00 0,00 150,00| Din tota! capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 61 54.10.10 5.068,00 0,00 5.068,00) Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 62 64.10 288.226,68 175,50 288.402,18 invatamant 83 65.10 26.648,11 0,00 26.648,11| CHELTUIELI CURENTE 64 01 26.469 41 0,00 26.469,41 [TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 65 10 2.000,56 0,00 2.000,56 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 66 20 24.407,20 0,00 24.407,20 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 67 56 38,00 0,00 38,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 68 57 20,00 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 69 59 3,65 0,00 3,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 70 178,70 0,00 178,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 71 178,70 0,00 178,70 Invatamant prescolar si primar 72 65.10.03 14.460,03 0,00 14.460,03 Invatamant prescolar 73 65.10.03.01 13.346,14 0,00 13.346,14| i i invatamant primar 74 65.10.03.02 1.113,88 0,00 1.113.89| Pag. 3/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei 1oyeolpul pod yeqosde 1eoygoai invatamant secundar 65.10.04 8.248,41 0,00 8.248,41 invatamant secundar inferior 76 65.10.04.01 1.131,78 0,00 1.131,78 invatamant secundar superior m 65.10.04.02 6.838,53 0,00 6.838,53 invatamant profesional 78 65.10.04.03 278,10 0,00 278,10 invatamant postliceal 79 65.10.05 603,59 0,00 603,59 Servicii auxiliare pentru educatie 80 65.10.11 3.336,08 0,00 3.336,08 internate si cantine pentru elevi 81 65.10.11.03 3.336,08 0,00 3.336,08 Sanatate 82 66.10 258.555,57 160,00 258.715,57 CHELTUIELI CURENTE 83 01 248.053,84 0,00 248.053,84 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 84 10 105.964,49 0,00 TITLUL ff BUNURI SI SERVICII 85 20 138.235,15 0,00 139.235,15 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 86 56 2.673,70 0,0 2.673,70 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 87 59 180,50 0,00 180,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 88 70 10.501,73 160,00 10.661,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 89 71 10.501,73 160,00 10.661,73 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 90 56.10.06 258.555,57 160,00 258.715,57 Spitale generale 91 566.10.06.01 258.555,57 160,00 258.715,57 Cultura, recreere si religie 92 67.10 2.536,00 15,50 2.551,50 CHELTUIELI CURENTE 93 01 2.381,00 0,00 2.381,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 94 10 415,00 0,00 415,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 95 20 1.966,00 0,00 1.988,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 96 70 155,00 15,50 170,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 97 71 155,00 15,50 170,50 Din total capitol Servicii culturale 98 67.10.03 2.536,00 2.551,50 institutii publice de spectacole si concerte 99 67.10.03.04 1.686,00 1.701,50 Case de cultura 100 67.10.03.06 850,00 850,00 Pag. 4/12

DENUMIREA INDICATORILOR puBi POD yeqosde ure1fo1d eyuonţui UeJb0Id Asigurari si asistenta sociala 101 68.10 487,00 0,00 487,00 CHELTUIELI CURENTE 102 01 487,00 0,00 487,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICH 103 20 487,00 0,00 487,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 104 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 105 68.10.04 487,00 0,00 487,00) Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 106 68.10.05 0,00 0,00 0,00| Asistenta sociala in caz de inval 107 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00| Asistenta sociala peniru familie si copii 108 58.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 109 69.10 1.250,14 0,00 1.250,14 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 110 70.10 1.250,14 0,00 1.250,14 CHELTUIELI CURENTE 111 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 112 70 1.250,14 0,00 1.250,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 113 71 1.250,14 0,00 1.250,14 Din total capital Locuinte 114 70.10.03 1.250,14 0,00 1.250,14 Dezvoltarea sistemului de locuinte 115 70.10.03.01 1.250,14 0,00| 1.250,14 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 116 96.10 0,00 0,00 0,06 REZERVE 117 97.10 0,00 0,00| 3,00 EXCEDENT 118 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 118 99.10 0,00 0,00| 0,06 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 279.597,55 0,00 279.597,55 TOTAL VENITURI 00.01 279.597,55 0,00 279.597,55 1. VENITURI CURENTE 00.02 279.140,55 0,00 279.140,55 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 279.140,55 0,00 279.140,55 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.529,66 0,06 1.529,66 Venituri din proprietate |N 0] o 30.10 1.529,66 0,00 1.529,65; Pag. 5/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 JoyedIput pod yeqoide Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 691,66 0,00 691,66 Alte venituri din concediu i inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 691,66 0,00. 691,66 Venituri din dividente 30.10.08 8,08 0,00 5,08) Alte venituri din proprietate 10 30.10.50 828,92 0,00 829,92, C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 11 00.09 277.610,89 0,06 277.610,8$ si alte activitati Venituri prestari de servi 12 33.10 275.176,07 175,50| 275.351,57 Taxe si alte venituri in invatamant 13 33.10.05 1.909,23 0,00 1.909,23 Venituri din prestari de servi: 14 33.10.08 2.239,00 0,00 2.239,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 15 33.10.14 21.651,18 0,00 21.651,19 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 16 33.10.16 0,20 0,00 0,20 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17 33.10.19 849,70 15,50 365,20 Venituri din cercetare 18 33.10.20 298,00 0,00 298,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 19 33.10.21 203.839,48 160,00 203.999,48 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 20 33.10.30 30.520,00 0,00 30.520,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanata 21 33.10.31 5.268,00 0,00 5.268,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 22 33.10.50 8.601,27 0,00 8.601,27| Venituri din taxe administrative, eliberari permise 23 34.10 20,00 0,00 20,00) Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 24 34.10.50 20,00 0,00 20,00| Diverse venituri 25 36.10 5.124,68 0,00 5.124,68) Alte venituri 26 36.10.50 5.124,68 0,00 5.124,68) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 27 37.10 -2.709,88 -175,50 2.885,36, Donatii si sponsorizari 28 37.10.01 133,40 5,00 133,40) Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventi 29 37.10.03 -2.885,86 -175,50 -3.061,16 Alte transferuri voluntare 30 37.10.50 42,40 5,00 42,40 IV. SUBVENTII 31 00,12 457,00 0,00 457,00 Subventii de la alte administratii 32 43.10 457,00 0,00 457,00 Pag.8/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei pas poa yeqoide Jeoymosi Subventii pentru insiitutii publice 43.10.09 25,00 0,00 25,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea chettuielilor curente in domeniul santatii 34 43.10.10 432,00 0,00 432,00 TOTAL CHELTUIELI 35 279.597,55 0,00 279.597,55| CHELTUIELI CURENTE 36 01 279.597,55 0,00 279.597,55| TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 37 10 110.965,05 0,00 110.985,05| TITLUL H BUNURI SI SERVICII 38 20 168.428,35 0,00 168.428,35| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 39 57 20,00 0,00 20,00| TITLUL X ALTE CHELTUIELI 40 59 184,15 0,00 184,15) Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 41 50.10 4.918,00 0,00 4.918,00 Alte servicii publice generale 42 54.10 4.918,00 0,00 4.318,00 CHELTUIELI CURENTE 43 01 4.918,00 0,00 4.918,00 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 44 10 2.585,00 0,00 2.585,00 TITLUL if BUNURI SI SERVICII 45 20 2.333,00 0,00 2.333,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 46 54.10.10 4.918,00 0,00 4.918,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 47 64.10 274.679,55 0,00 274.879,55 invatamant 48 65.10 26.431,41 0,00 26.431,41 CHELTUIELI CURENTE 49 01 26.431,41 0,00 26.431,41 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 50 10 2.000,56 0,00 2.000,56 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 51 20 24.407,20 0,00 24.407,20 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 52 57 20,00 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 53 59 3,65 0,00 3,65 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 54 65.10.03 14.460,03 0,00 14.460,03 invatamant prescolar 55 65.10.03.01 13.346,14 0,00 13.346,14 56 65.10.03.02 1.113,85 0,00, 1.113,89 invatamant primar invatamant secundar 57 65.10.04 8.031,71 0.00) 8.031,71 invatamant secundar înferior 58 65.10.04.01 1.131,78 0,00, Pag. 7/12

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 pod POI yeqoide uie1601d eyuonpui WwesBoid invatamant secundar superior 65.10.04.02 6.621,83 0,00 6.621,83 invatamant profesional 60 85.10.04.03 278,10 0,00 278,10 invatamant postliceal 61 65.10.05 603,59 0,00 603,59 Servicii auxiliare pentru educatie 62 85.10.11 3.336,08 0,00 3.336,08 internate si cantine pentru elevi 63 65.10.11.03 3.336,08 0,00 3.336,08 Sanatate 64 68.10 245.380,14 0,00 245.380,14 CHELTUIELI CURENTE 65 01 245.380,14 0,00 245.380,14 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 66 10 105.984,49 0,00 105.964,49, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 67 20 139.235,15 0,00 139.235,15 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 68 59 180,50 0,00 180,50) Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 89 66.10.06 245.380,14 0,00 245.380,14, Spitale generale 70 66.10.06.01 245.380,14 0,00 245.380,14 Cultura, recreere si religie 71 67.10 2.381,00 0,00 2.381,00 CHELTUIELI CURENTE 72 01 2.381,00 0,00 2.381,00| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 73 10 415,00 0,00 415,00; TITLUL II BUNURI SI SERVICII 74 20 1.966,00 0,00 1.986,00| Din total capitol Servicii culturale 75 67.10.03 2.381,00 0,00 2.381,00 Institutii publice de spectacole si concerte 76 67.10.03.04 1.531,00 0,00 1.531,00| Case de cultura 77 67.10.03.08 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 78 68.10 487,00 0,00 487,00 CHELTUIELI CURENTE 79 01 487,00 0,00 487,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 80 20 487,00 0,00 487,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 81 68.10.04 487,00 0,00| 487,00 Asistenta sociala in caz de bi 82 68.10.05 0,00 0,00 0,00) Asistenta sociala in caz de invaliditate 83 68.10.05.02 0,00 0,00| 0,00, Asistenta sociala pentru familie si copii 84 68.10.06 0,00 0.00| 0,00 Pag.8/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR loyeotpui po3 yeqoide ure1601d Partea a Vii-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 86 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 87 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 88 99.10 0,06 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 14.947,27 175,50 15.122.717 TOTAL VENITURI 00.01 14.947,27 175,50 15.122,77 IL. VENITURI CURENTE 00.02 2.885,86 175,50 3.061,18 C, VENITURI NEFISCALE 00.07 2.885,68 175,50 3.081,18 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 2.885,66 175,50 3.061,16 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 2.885,66 175,50 3.061,18 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 2.885,66 175,50 3.061,16 IL. VENITURI DIN CAPITAL —| Nm] | o 00.10 85,00 0,00 85,00 Venituri din valorificarea unor bunuri n 39.10 85,00 0,00 85,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice o 38.10.01 85,00 0,00 85,00 IV. SUBVENTII pe — 00.12 8.339,74 0.00) 3.339,74 Subventii de la bugetul de stat N e 42.10 334,89 0,001 334,85 Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integrat din venituri proprii pentru proiecte na << 42.10.38 334,89 0,00 334,85 Subventii de la alte administratit 14 43.10 8.004,85 0,00 8.004,85| Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 15 43.10.14 6.604,71 0,00 6.504,71) de devoltare Subventii pentru institutii publice destinate sectiul 16 43.10.19 1.400,14 0,00 1.400,1 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 17 45.10 3.636,87 0,00 3.635,87 Fondul European de Dezvoltare regionala 18 45.10.01 3.636,87 0,00 3.636,87| Sume primite in contul piatilor efectuate în anul curent 19 45.10.01.01 3.636,87 0,00 3.636,87 TOTAL CHELTUIELI 20 14.947,27 175,50 15.122,77 CHELTUIELI CURENTE 21 01 2.711,70 0,00 2.711,70 Titlul VH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 22 56 2.711,70 0,00 2.711,70 Pag. 9/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei JoJeIPU| POS BIUongul Jeqosde ur16o1d CHELTUIELI DE CAPITAL 70 12.235,57 176,50 12.411,07 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 12.235,57 175,50 12.411,07 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.10 150,00 0,00 150,09) Alte servicii publice generale 54.10 150,00 0,00 150,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 150,00 0,00 150,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 30 54.10.10 150,00 0,00 150,00 Partea al a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31 64.10 13.547,13 175,50 13.722,83 invatamant 32 65.10 216,70 0,00 218,70 CHELTUIELI CURENTE 33 01 38,00 0,00 38,00 Titlul VIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 34 56 38,00 0,00 38,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 70 178,70 0,00 178,r0i TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 36 71 178,70 0,00 178,70 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 37 65.10.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar 38 65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant primar 39 65.10.0302 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 40 85.10.04 216,70 9,00 216,70| Invatamant secundar inferior 41 85.10.04.01 0,00 0,00 0,00| Invatamant secundar superior 42 55.10.04.02 216,70 0,00 216,70) Invatamant profesional 43 65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 44 65.10.05 5,06 0,00 0,06 Servicii auxiliare pentru educatie 45 65.10.11 0,00 0,00 0.00] internate si cantine pentru elevi 46 565.10.11.03 9,00 0,00 0,00 Sanatate 47 66.10 13.175,43 160,00 13.335,43 CHELTUIELI CURENTE 48 oi 2.873,70 _0,00 2.873,70 Pag. 10/12

DENUMIREA INDICATORILOR puel po5 Jeqoide ute15014 BJUONUI UeIBoId Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 49 56 2.673,70 000| 2.673,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50 70 10.501,73 160,00 10.661,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 51 TA 10.501,73 160,00 10.661,73 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 52 66.10.06 13.175,43 180,00 13.335,43 Spitale generale 53 66.10.086.01 13.175,43 160.00| 13.335,43 Cultura, recreere si religie 54 67.10 155,00 15,50 170,50, CHELTUIELI CURENTE 55 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 70 155,00 15,50 170,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 57 7 155,00 15,50 170,50 Din total capitol Servicii culturale 58 67.10.03 155,00 15,50 170,50 institutii publice de spectacole si concerte 59 67.10.03.04 155,00 15,50 170,50 Case de cultura 60 567.10.03.06 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE si 69.10 1.250,14 0,00 1.250,14) Locuinte, servicii si dezvoltare publica 62 70.10 1.250,14 0,00 1.250,14 CHELTUIELI CURENTE 83 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 64 70 1.250,14 0,00 1.250,14 TITLUL Xf ACTIVE NEFINANCIARE 85 71 1.250,14 0,00 1.250,14 Din total capitot Locuinte 66 70.10.03 1.250,14 0,00 1.250,14 Dezvoltarea sistemului de locuinte 67 70.10.03.01 1.250,14 0,00 1.250,14 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 68 96.10 0,06 0,00 0,00 REZERVE 89 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 79 98.10 0,00 0,00 0,00] Pag. 11/12

DENUMIREA INDICATORILOR Ejuonţul JOIESIpU! POD puei Jeqoide uieiBoid DEFICIT 71 [99.10 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, 7 = E A LECA TANĂ STAN NICOLAE ROBU Pag. 12/12