keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 1/09.01.2015 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2014

09.01.2015

Hotararea Consiliului Local 1/09.01.2015
privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2015- 1269/08.01.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale pct 5.13.2-3- Inchiderea executiei sectiunii de dezvoltare din Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2014 aprobate prin Ordinul nr. 1.780 /2014 al ministrului finantelor publice si ministrului delegat pentru buget.
În temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit. b) si alin. (4), lit.a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata si modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în cuantum de 5.178.171,59 lei înregistrat la încheierea exercitiului bugetar al anului 2014.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Compartimentului Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT, DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR, NICOLAE ROBU! | Nr. SC 2015 783 105.01.2015 REFERAT privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului loca! a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2014 În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale pct 5.13.2-3 Inchiderea executiei sectiunii de dezvoltare din Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2014 aprobate prin Ordinul nr. 1.780 /2014 al ministrului finantelor publice si ministrului delegat pentru buget. În temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit. b) si alin. (4), lit.a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Economica propune acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în cuantum de 5.178.171,59 lei înregistrat la încheierea exercitiului bugetar al anurui 2014: 1 DIRECTOR ECONOMIC, SEF BIROU TANTI TATE Smaranda Mariana TE 7 1 77 PENTRU, SECRETAR SEF SERVICIU BUGET Simong prigoi Stella 5 ânciu LT / Cod FP 53 —01, Ver. 1