keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 102/27.03.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

27.03.2012

Hotararea Consiliului Local 102/27.03.2012
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2012 - 7180/20.03.2012 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 41/07.02.2012 - privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/21.12.2011;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2012, Anexei nr. 2 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2012, Anexei nr. 3 - Program de dezvoltare 2012, Anexei nr.4 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.
Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.41/07.02.2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr_4.pdf

ROMÂNIA Anexa tal2 JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2012- Dr, Ing. Gheorghe CIUHANDU PROGRAM DEZVOLTARE 2012 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERARE 2012 Rectificare 1 , SURSE DE FINANTARE “ 1 Buget local | TOTAL din care Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 Excedent | Valoare proiect | Buget de Budet EU PTT Parteneri Credit 2I 2011 Stat gel Chelt. A t & redite MINE vans pt. Cheltuieli | Ne i derulare | Alte Surse Eligibile (inclusiv TVA) Eligibil | 5 1 z 3 5 8 7 a E To 11 TOTAL GENERAL | 333.506,44| 25.938,88j 301.713,76,65.335,27| 127.672,27 99.838,69 1.441,20| 39.519,01 TOTAL GENERAL îi 333.806,44| 25.938,88 301.713,76| 65.335,27| 127.672,27| 6.148,12) 7.613,60] 53.984,29 12.092,68| 1.441,20) 39,518,01 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 260.960,09| 25.595,32| 248.207,41| 59.046,02| 99.935,91| 1.174,93| 1.447,48| 45.209,66| 12.752,68| 881,40| 39.519,01 LUCRĂRI NOI -B 72.845,35 342,56 53.506,35| 5.386,25 27.736,36| 4.973,19) 6.166,12) 8.684,63 19,340,00 558,80 0,00 DOTARI INDEPEND. Si ALTE INV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 TOTAL GENERAL CHELTUIELI. | | 33380644) 25.988.808), 7.613,60] Capitolul 65.02 Învățământ 1.108,00 | 1.108,00) 140,79). 905,01 13,00 44,20 0,00 0,00 0,00 0,00 55.02.04 Învățământ secundar. 1,109,00[;::=:0,06 19,00: 4420... 000 0,00 88.02.04.02 Învăţământ secundar superior 1.108,00 0,00) 1119900) san7o| 205,01) 1900) 44,20 2,00 000| 0,00 0,09 A. Lucrări în continuare 1.109,00 0,90 1.109,00 140,79 905.01] 19,00 44,20 0,00 0,00 0,00] 0,00; Formarea continuă a cadrelor |didactice printr-un model inovativ de tip"blended learning" ID 38652 - 254,00 0,00 254,00 48,00 197,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colegiul Național Bănățean// POSDRU Moştenirea culturală în viața de zi cu jzi în zonele de frontieră ID MIS- ETC 12,00 0,00 12,00 0,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00i 428 - Lic.D, Obradovici / IPA Moştenirea culturală în viața de zi cu zi în zonele de frontieră ID MIS- ETC 18,00 0,00 18,00 0,00 15,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 428 - Lic. C.D, LOGA / IPA 1 LL A

N | SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL din care Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI Excedent | Valoare proiect | Buget de Parteneri RI 2012 2011 Stat Buget EU Chelt. Avans pt Credite | Cheltuieli | Neeligibile q rulare Alte Surse Eli (inclusiv TVA TVA | Eligibi 0 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 1 Firma de exerciţiu - o şansă pentru cariera ta „Contract o 00 0,00 0,00 0,00 POSDRU/22/21/G/35273 - Colegiul 825,00 0,00 825,00 94,79 686,01 „00 44,20 „00 , , , Economic F.S,NittW/POSDRU a Capitolul 66.02 Sănătate 7.522,68 0,00 6.876,94) 910,51) 5.017,06 67,87 0,00 9,00 645,74 881,40 0,00 56.02.06 Spitale 7.522,68 0,00 6.876,94) 910,51| 5.017,06 867,97 0,00 0,00 545,74) 881,46 0,00 JA. Lucrări în continuare 7.522,68 0,00| 6.876,94| 910,51) 5.017,06) 67,97 0,00 0,00) 645,74 881,40 0,00, Dezvoltarea complementara a terapiilor radiante la Clinica de 46 Oncoterapie USS si Spitalul Clinic 2.214,09 0,00 2214,09| 23268| 1.512,88 0,00 0,00 0,00 0,00) 468,53 Municipalde Urgenia Timisoara a | Regional Center of Vitro-Retinal ae and Ophthalmo-Oncology 2.170,08 0,00 2170,08j 234,08] 1.523,13 0,00 0,00 0,00 0,00, 412,87 0,00 pr Screeningul bolilor metabolice la nou- nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborarii 3.138,51 2.492,77 euro-regionale.Cross-border cooperation- Hungary-Romania (2007- 2013 Code HURO 0802/008 AF) 0,00 443,75 1.981,05 67,97 0,00 0,00 645,74 0,00 0,00) ala 57.02 Cultură, recreere si | 526079) 126,68| 3.31470| 461,45| 2.150,78| 53,31 952| 635,73| 1.9055,00| 0,00 0,00 87.02.0503 Întreţinere grădini. PT parcuri zone verzi, baze sportive şi 5.269,79 3.314,79 remeni 128,68 461,45|. 2.150;78 53,31 9,52) 839,73, 1.955,00 0,00 9,00 A. Lucrări în continuare 5.269,79 126,68| 3.314,79 461,45 2.150,781 53,31 9,52] 539,73, 1.955,00 0,00 2,00 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 4.904,39 3.074,39 | 1180/2007 108,57 436,25) 1.985,99 49,43 9,52| 593,20| 1.830,00) 0,00 0,00

E E SURSE DE FINANTARE A Buget local PTT Ta a a EAI n TOTAL din care Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI Excedent | Valoare proiect | Buget de Parteneri - 2012 2011 Stat Buget EU Chelt. Avans pt & Credite Cheltuieli | Neeligibile derulare, Alte Surse Eligibile (inclusiv | TVA) 0 4 2 3 4 5 6 T $ 10 11 Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orase 240,40 160,40 | infratite - BIOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4 18,11 18,81 109,95 2,59 0,00 31,05 80,00 0,00 0,001 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane 4 largi, pentru participarea la Conventia 25,00 80,00 Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 1] 0,00 8,38 54,84 1,29 0,00 15,48 45,00 0,00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi 1.369,00 0,00 70400| 5700) _63300| 14,00 0,00 000| 665,00) 0,00 0,00 Asistenta Socială Asistenta socială Pentril | 1.369,00|;. 0.00 70400[. 570| 68300|. 1400[. - 000 000| 665.00[ 000|. 0:00] familie si copii: He a E : 58.02.05 Asistenta sociala pentru 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 000) 0,00 0,00 familie și copii + A. Lucrări în continuare 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00|__ 0,00 0.00] 000) 0,50 000 0.00 Reconstructia statutului femeii de la discriminare la dezvoltare 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, profesionala si egalitate de sanse | |. | 68,02.15.50 Alte cheltuieti in domeniul prevenirii excluderii 1.344,00 0,00 679,00 57,00 608,00 14,00 0,00 0,00 665,06 0,06 0,00 sociale | A. Lucrări în continuare 1.344,00 0,00 679,00| 57,00 608,00 14,00 0,00 0,00| 685,00) 0,00 0,00, BARRABARRIPEN 1.344,00 0,00 67900| 5700 60800, __14,00| 0,00 000| 665,00, 0,00 0,00| Capitolul 70.02 Locuinte , servicii | 5.010 g4| 342,56| 37.526,84| 3.152,37| 17.566,80| 4.720,06| 5.835,00| 5.692,81|15.090,00| 559,80 0,00 si dezvoltare publica 70.02:50:Alte' servicii în domeniile PLD RET E Be PE 5 locuintelor, serviciilor Şi dezvoltării) 52.616,84|' 342,56 37.526,84|':3.152,37|, 17:566,80|; 4.720,08|. 3.835;00 '5:692,81| 15.090,00 559,80 0,80 icomunale EEE ÎL i E : E a

SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL din care Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI Excedent | Valoare proiect | Buget de "1 Parteneri 2012 2011 Stat Buget EU Chelt. Avans pt a Credite Cheltuieli | Nestigibile derulare, Alte Surse Eligibile (inclusiv | TVA) a 1 z 3 4 5 5 7 sSTTTT T1 B. Lucrări noi 52.616,84 342,56) 37.526,84| 3.152,37| 17.566,80| 4.720,06) 5.835,00, 5.692,81, 15.090,00) 559,80 0,00 Reabilitarea infrastructu publice _ | urbane a malurilor Canalului Bega 8.744,91 7.194,91 Timisoara, HCL 352/2010 0,00 367,99) 1.675,22 41,70) 460984 500,16) 1.550,00 0,00 0,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ),| 16.622,14 10.482,14 HCL 355/2010 0,00 983,07) 7.145,06) 111,40) 265,13| 1.977,48, 6.150,00, 0,00 0,00 Sistem agro-logistic regional integrat, 4.204,65 2.104,65 HCL 242/2010 161,86 273,51 1.788,95 42,09 2.100,00 0,00 0,00; Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita- 3.199,40 2.659,40 Incubator de afaceri, HCL 302/2010 |_...0,00 187,27 B53,13) 520,20 39,60) 499,40 540,00) 559,80 0,00, Infrastructura regionala de afaceri si , inovare. in sectorul TIC, HCL, 12.722,88 10.822,88 425/2010 0,00 707,94, 3.225,06| 3.933,00) 896,71) 1.860,17) 2.100,00 0,00 0,00| Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri 7.112,86 4.462,86 informative, HCL 303/2010 180,70 632,49| 2.879,38 7187 23,72) _855,60j 2.650,00 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului | 33 049,66 000| 82.019,66|. 5.089,88| 33.279,95| 783,06 0,00|43.866,73 00| 0,00 0,00 7402.06 Canalizarea si fratarea| 019 66 0,00) 83.019,66| 5.089,88| 33.279,99| 783,06 0,00|43.865,73 900| 9,00 0,00 apelor reziduale A. Lucrări în continuare 3.019,66 0,00| 83.019,66| 5.089,88| 33.279,09| 783,06 0,00|43.866,73 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului “| | de alimentare cu apa si canalizare in, 39.152,93 0,00| 39.152,93, 5.088,88| 33.270,99| 783,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 judetul Timis |

Ţ SURSE DE FINANTARE m local TOTAI din care Contr. Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI Excedent | Valoare proiect | Buget de Parteneri , 2012 Buget EU Credite 2011 Stat Avans pi. & Cheltuieli e derulare | Alte Surse Efligibile (inctusiv TVA TVA) , 9 1 2 3 A 5 & 7 s 0 11 Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale şi modernizarea lizării cent cana izării pen mu popula la oraşului 43.866,73 43.866,73 Timişoara situat în județul Timiş din | România” (măsura ISPA | 2000/RO/1&/P/PE/004).. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00[43.866,73| 0,00 0,00 0,00 aero 31.02 Combustibili Sil 154 635,50| 25.469,64| 147.648,56|52.698,56|. 55.260,35| 170,64| 0,00 0,00| 6.986,94) 0,00| 39.519,01) 81.02.06 Energie termică 154,635,50| 25.469,64| 147.648,56|52.698,56| 55,260,35| 170,64 0,00 0,00) 6.986,94 0,00| 3.519,07, A. Lucrări în continuare 154.835,50| 147.548.56|52 698 56| 55.260,35| 170,64 0,00 0,00) 6.986,94) 0,00|29.519,01 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din muni Timişoara în vederea conformă la normele de protecția 154.635,50 147 648,56 mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 25.469,64 52.698,56| 55.260,35 170,64 0,00 0,00j 6.986,94 0,00[ 39.518,01/ (Capitolul 84.02 Transporturi 28.283,97 0,00) _21.513,97, 2.824,71) 12.859,28 320,98| 1.724,88, 3.785,02) ' 6.750,00 0,00 8,90 84.02.03 Transport rutier: 28.263,97 0,00, 21.513,97| 2.824,71) 320,08) -1.724/88| 0,00 0,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 8.081,61 9,05 6.631,61 930,41) | 4.235,63 105,43 119,59| 1,240,55| 1.450,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 8.081,61 0,00 8.631,61 930,41 4.235,83 105,43| 119,59) 1.240,55) 1.450,00 0,00 0,00; Amenajare Complex rutier zona 8.081,61 6.631,61 , Michelangelo | 0,00| 930,41 4.235,63 105,43 119,59, 1.240,55| 1.450,00 0,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 20.182,36 0,00| _14.882,36| 1.894,30) _8.623,65| 214,65 1.605,29) 2.544,47, 5.200,00|. 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare | 8.034,46 0,00 5.534,46 590,83) 2.689,72 66,95) 1.393,76, 793,20, 2.500,00 0,00 0,00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe (tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 8.034,46 5.534,46 304/2010 2 0,00 590,83) 2.689,72 86,95| 1.393,76 793,20) 2.500,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 12.147,90 0,00 9.347,90| 1.303,47) 5.933,93 147,70| 211,53) 1751,27| 2.800,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL din care Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI Excedent | Valoare proiect | Buget de Parteneri 2012 Buget EU Chelt. 2011 Stat i Avanspi. | & e lasi derulare | Alte Surse TVA MVA | eligibil o 1 2 3 4 5 & 7 8 9 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str 12.147,90 9.347,90 Ovidiu Balea, HCL 439/2010 0,00 1.303,47) 5.933,93 147,70) 211,53) 1.751,27| 2.800,00 0,00 * Suma reprezinta contributia proprie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara. ** Suma reprezinta contributia proprie a Primariei Dumbravita. DIRECTOR DIRECȚIA ECON&MICĂ Smaranda „j i 1 i Verificat SEF SERVICIUL INVESTITII , VIA pr DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Aurelia JUNIE ÎNTOCMIT 7 TOMA Tu ne —

Atasament: hcl_102_anexa_1.pdf

MUNIC TIMIS IPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL 2012 SERVICIUL BUGET arca 0 HCL (02 27 03 3 Anexa nr.1 DENUMIREA INDICATORILOR puer poz POD eyuenyuj Jeong UeIBoIy TOTAL VENITURI 00.01 763.581,97 9.916,77 773.498,T4 VENITURI PROPRII 48.02 406.139,63 3 034,77 409.174,40 1. VENITURI CURENTE 00.02 579.441,16 6.816,77 586.257,93 A. VENITURI FISCALE 00.03 501.008,99 6.816,77 507.825,76 RTC ag Al. IMPOZIT*PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 253, 182-12| 3.034,77 256.216,89 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 1.079,47 0,00 1.079,47 Impozit pe profit 01.02 1.079,47 0,00 1.079,47 impozit pe profit de la agentii economici O || 01.02.01 1.079,47 0,00 1.079,47 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 251.319,32 3.034,77 254.354,09 Impozit pe venit [03.02 8.937,57 0,00 8.937,57 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 03.02.18 8.937,57 0,00 8.937,57 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 04.02 a“ 242.381,75 3.034,77 245.416,52 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 04.02.01 242.022,75 2.492,77 244.515,52 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 14 04.02.04 359,00 542,00 801,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 00.07 783,33 0,00 783,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 05.02 783,33 0,00 783,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02.50 783,33 0,00 783,33 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 00.09 89.620,47 0,00 89.620,47 Impozite si taxe pe proprietate 19 097.02 89.620,47 0,00 89.620,47 Impozit pe cladiri 20 07.02.01 74.498,02 0,00 74.498,02 Impozit pe cladiri - PF 21 07.02.01.01 19.254,13 0.00 19.254,13 Impozit pe cladiri - PJ 22 07.02.01.02 55.243,89 0,00 55.243,89 impozit pe terenuri 23 07.02.02 8.178,80 0,00 8.178,80 Impozit pe terenuri - PF 24 07.02.02.01 3.687,63 0,00 3.687,63 Pag. 1/10

DENUMIREA INDICATORILOR puei JOJBDIPUI POD Impozit pe terenuri - PJ Impozit pe terenurile extravilane Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = Alte impozite si taxe de proprietate 25 26 27 28 1 07.02.02.02 07.02.02.03 07.02.03 07.02.50 eu, uresfio1g us E = o 3 E E weJBoIg 4.238,43 252,74 6.887,01 56,64 0,00 4.238,43 252,74 6.887,01 56,64 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 157.511,56 3.782,00 Sume defalcate din TVA 30 (11.02 128.875,00 3.782,00 161.293,56 132.657,00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti rep „ARIE RE : 7 31 11.02.02 128.763,00 LES dle 3613098 132.374,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 283,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 12.02 0,00 539,63 [Taxe hoteliere E 12.02:07 0,00 Taxe pe servicii specifice 15.02 0,00 impozit pe spectacole 15.02.01 0,00 539,63 212,16 212,13 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0,90 0,03 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 16.02 27.884,77 0,00 27.884,77 Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 23.544,86 0,00 23.544,36 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 16.02.02.01 13.208,67 0,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 16.02.02.02 10.336,19 0,00 13.208,67 10.336,19 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 0,11 0,00 0,11 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 4.339,80 0,00 4.339,80 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 694,84 0,00 694,84 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 594,84 0,00 694,84 Alte impozite si taxe IL 18.02.50 694,84 0,00 694,84 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 78.432,17 0,00 78.432,17 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 17.464,84 0,00 Venituri din proprietate Tae 30.02 17.443,42 0,00 17.464,84 17.443,42 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 _ 17.443,42| 0,00 17.443,42 Pag.2/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po3 JOJeDIpU! po Venituri din dobanzi 51 31.02 Alte venituri din dobanzi 52 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestari de servicii si alte activitati 53 54 00.14 33.02 eyuenyuj WUBIbo1g 21,42 21,42 0,00 0,00 60.967,33 248,64 0,00 21,42 21,42) 50.967,33 Venituri din prestari de servi 55 33.02.08 0,20 0,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 33.02.12 242,57 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 57 33.02.28 5,87 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 58 34.02 - 2.309,28 2.309,28 Taxe extrajudiciare de timbru... 59 34.02.02 2.309,28 "0,00 2.309,28 Amenzi, penalitati si confiscari 60 35.02 10.613,03 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 61 35.02.01 10.611,90 0,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 82 35.02.02 1,00 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 63 35.02.50 0,13 0,00 Diverse venituri 64 36.02 3.369,85 0,00 10.613,03 10.611,90 3.369,85 Taxe speciale 65 36.02.06 2.380,30 0,00 Alte venituri 66 36.02.50 989,55 0,00: Transferuri voluntare, altele decat subventiile 67 37.02 44.426,53 0.00 rm m 2.380,30 989,55 44.426,53 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 68 37.02.03 -134.962,51 -2.740,77 -137.703,28 Varsaminte din sectiunea de functionare 69 37.02.04 134.962,51 2.740,77 137.703,28 Alte transferuri voluntare 70 37.02.50 44.426,53 IV. SUBVENTII T1 00.17 184.140,81 0,00 3.100,00 44.426,53 187.240,81 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 72 00.18 - 184.140,81 Subventii de la bugetul de stat 73 42.02 71.217,89 A. De capital 74 67.476,76 3.100,00 3.100,00 187.240,81 74.317,89 3.100,00 70.576,76 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 75 i 42.02.16 0,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 76 42.02.16.01 0,00 Pag. 3/10 3.100,00 1.100,00 3.100,00 1.100,00

DENUMIREA INDICATORILOR OD pue1 pod d legtu | eyuenguj Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate T7 |42.02.16.03 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 78 |42.02.20 67.476,76 | B. Curente 79 3.741,13 0,00 0,00 WRIBo1q 2.000,00 67.476,76 3.741,13 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 80 |42.02.41 3.741,13 0,00 3.741,13 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 81 |45.02 112.922,92 0,00 112.922,92 82 45.02.01 39.835,72 0,00 39.835,72 Fondul European de Dezvoltare regionala platilor efectuate in anul curent 4 as [45.02.0101 7 3205575 0,00 32.052,78 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 84 |45.02.01.02 7.782,54 0,00 7.782,94 Fondul Social European 85 |45.02.02 1.520,32 0,00 1.520,32 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 86 |45.02.02.01 1.461,75 0,00 1.461,75 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 87 |45.02.02.02 58,57 0,00 58,57 Fondul de Coeziune Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent ss [45.02.03 89 |45.02.03.01 71.490,04 63.070,70 0,00 0,00 71.490,04 63.070,70 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 90 |45.02.03.02 8.419,34 0,00 8.419,34 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 91 |45.02.07 22,00 0,00 22,00 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 92 j45.02.07.01 22,00 0,00 22,00 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 93 |45.02.15 EIN 0,00 54,84. Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 94 |45.02.15.01 54,84 0,00 54,84 TOTAL CHELTUIELI 95 ;50.02 793.221,48 9.916,77 803.138,25 CHELTUIELI CURENTE 96 |01 673.692,85 7.952,90 681.845,75 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 97 |10 163.200,00 3.611,00 166.811,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII | 98 [20 172.653,11 -277,60 172.375.51 TITLUL Il DOBANZI 99 |30 17.664,90 0.00 17.664,80 TITLUL IV SUBVENTII 100 |40 54.000,00 0,00 54.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE j_101 51 3.561,01 5.099,77 8.660,78 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 102 155 17,51 0,00 17,51 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 103 |56 242.898,02 -480,27 242.417,75 Pag. 4/10

DENUMIREA INDICATORILOR TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE puei pod 10JeoIpu| OI ures5014 | 104 57 15.998,30 105 107 59 71 3.700,00 101.362,89 101.362,89 0,00 15.998,30 0,00 1.983,87 1.963,87 3.700,00 103.326,76 1083.326,76 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 108 81 18.165,74 0,00 18.165,74 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 109 50.02 72.755,06 20,00 72.775.06| Autoritati publice si actiuni externe 110 51.02 51.037,59 20,00 51.057,53 CHELTUIELI NTE 111 01 „48.015,84 ati st 0,00 48.015,84|.,. TITLUL 1 CHEETUIELI DE PERSONAL 112 10 0,00 25.895,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 113 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 114 20 59 20.820,84 0,00 20.820,84 1.500,00 0,00 1.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 115 70 3.021,75 20,00 3.041,75 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 116 71 3.021,75 20,00 3.041,7% Din total capitol Autoritati executive si legislative 117 51.02.01 51.037,59 20,00 51.057,89 Autoritati executive 118 51.02.01.03 51.037,59 20,00 51.057,59 Alte servicii publice generale 118 54.02 4.052,57 0,00 4.052,57 CHELTUIELI CURENTE 120 01 2.594,00 0,00 2.594,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 121 20 594,00 -12,00 582,00 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 122 51 2.000,00 12,00 2.012,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 123 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 124 81 1.458,57 0,00 1.458,57 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 125 54.02.07 92,82 0,00 92,82 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 126 54.02.10 2.000,00 0,00 2.000,00 Alte servicii publice generale 127 54.02.50 1.959,75 0,00 1.959,75 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 128 55.02 17.664,90 0,00 17.664,90 CHELTUIELI CURENTE 129 01 17.664,90 0,00 17.664,90 Pag. 5/10

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 pod wue1B01g TITLUL III DOBANZI CHELTUIELI DE CAPITAL 130 131 30 1 70 0,00 7.664,90 Din total capitol 0,00 0,00 17.664,90 0,00 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 132 59.02 12.236,89 0,00 12.236,83 Ordine publica si siguranta nationala 133 61.02 12.236,89 0,00 CHELTUIELI CURENTE 134 0,00 12.236,89 12.183,61 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 135 9.500,00 0,00 8.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 136 1: 2.463,61|, 0,00 TIT X'ALTE CHELTUIELI 137 200,00[''" 0,00 2.463,51 - ap rm in 200,06 CHELTUIELI DE CAPITAL 138 73,28 0,00 73,28 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 13,28 0,00 73.28 Din total capitol _] 19 Ordine publica 140 61.02.03 11.574,59 0,00 11.574,59 [Po ie comunitara 141 61.02.03.04 0,00 11.574,59 Protectie civila si protectia contra incendiilor 142 61.02.05 ra 662,30 0,00 662,30 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 143 63.02 240.943,48 9.896,77 250.840,25 Invatamant 144 65.02 145.099,69 3.611,00 148.710,69 CHELTUIELI CURENTE 145 01 143.406,10 3.611,00 147.017,10 TITLUL 1! CHELTUIELI DE PERSONAL 146 Ta 10 N 102.421,00 3.611,00 106.032,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 36.803,80 0,00 36.803.80| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 148 1 147 | 56 1.109,00 0,00 1.109,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 149 57 1.072,30 0,00 1.072,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 150 59 2.000,00 0,00 2.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 151 70 1.693,59 0,00 1.693,59 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 152 71 1.693,59 0,00 1.693,59 Din tota! capitol invatarnant prescolar si primar 153 65.02.03 54.905,67 1.441,00 56.346,67 Invatamant prescolar 154 65.02.03.01 30.012,33 769,00 30.781,33 Invatamant primar 155 65.02.03.02 24.893,34 672,00 25.565,34 Pag. 6/10

DENUMIREA INDICATORILOR RER Invatamant secundar pue1 156 JoJeDIpUI POD 65.02.04 Invatamant secundar inferior Invatamant secundar superior Invatamant postliceal 157 158 159 (65.02.05 65.02.04.01 26.480,23 89.410,36 ejuengul + s o = 5 o £ E on o e a 65.02.04.02 62.930,13 2.170,00 0,00 2.170,00 85.100,13 783.66 0,00 Sanatate 160 66.02 7.530,10 CHELTUIELI CURENTE 161 01 1 7.102,41 4.479,71 4.299,17 12.009,81 11.401,58 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 3.550,00 0,00 3.550,00 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 163, 162 |10 219 20 2.591,13 -58,00|.. “TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI “ADMINISTRĂ CHELTUIELI DE CAPITAL "PUBLICE *'- 164 165 DE 70 961,28 427,69 4.357,17 180,54 2.533,13 OI tt TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 166 ” Din total capitol 427,69 180,54 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 167 66.02.06 3.788,97 Spitale generale 168 66.02.06.01 3.788,97 4.479,71 8.268,68 4.479,71 Servicii de sanatate publica 169 66.02.08 3.741,13 0,00 8.268,68 3.741,13 Cultura, recreere si religie 170 CHELTUIELI CURENTE 171 67.02 53.880,53 1.283,06 55.163,59 01 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 172 10 45.629,06 9.626,00 0,00 45.629,06 0,00 9.626,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 173 20 30.733,27 0,00 30.733,27 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 174 58 5.269,79 0,00 5.269,79 CHELTUIELI DE CAPITAL 175 70 8.251,47 1.283,06. 9.534,53 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 176 71 8.251,47 1.283,06 9.534,53 Din total capitol Servicii culturale 177 67.02.03 15.610,50 0,00 15.610,50 Institutii publice de spectacole si concerte 178 67.02.03.04 12.589,81 0,00 12.589,81 Case de cultura 179 67.02.03.06 3.020,69 0,00 3.020,69 Servicii recreative si sportive 180 67.02.05 37.954,13 1.283,06 39.237,19 Sport 181 67.02.05.01 4.373,88 0,00 4.373,88 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 182 87.02.05.03 33.580,25 1.283,06 34.863,31 Pag. 7/10

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POS Alte servicii în domel culturii, recreerii si religiei 67.02.50 315,90 Asigurari si asistenta sociala CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 68.02 01 10 34.433,16 34.259,74 12.372,00 Buongul 315,90 34.956,16 34.782,74 12.372,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 4.993,01 4.785,41 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 599,73 1.330,33 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.369,00 1.369,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 14.926,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 173,42 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 173,42 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05 9.243,60 73,00 9.316,60 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 9.243,60 73,00 9.316,60 Asistenta sociala pentru familie si copii Crese 68.02.06 68.02.11 2.098,93 1.121,73 0,00 0,00 2.098,93 1.121,73 Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 20.624,90 450,00 21.074,90 Ajutor social 868.02.15.01 18.617,62 450,00 19.067,62 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 2.007,28 0,00 2.007,28 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 1.344,00 0,00 1.344,00 Partea a [V-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.02 217.884,52 0,00 217.884,52 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 118.901,98 0,00 118.901,98 CHELTUIELI CURENTE 01 75.898,13 0,00 75.698,13 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 20 23.063,78 0.00 23.063,78 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 17,51 0,00 17,51 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 52.616,84 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 26.496,68 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE n 26.496,68 0,00 52.616,84 26.496,68 26.496,68 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 16.707,17 0,00 16.707,17 Pag. 8/10

DENUMIREA INDICATORILOR WeS6OId eyuenyuj wes6o1q 10)EDIPUI POS puei po5 Din total capitol Locuinte 70.02.03 35,07 0,00 35,07 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 35,07 0,00 35,07 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 212 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 213 |70.02.05 9.003,62 0,00 9.003,62 Alimentare cu apa 214 |70.02.05.01 9.003,62 0,00 9.003,62 luminat public si electrificari rurale 215 |70.02.06 13.183,29 0,00 13.183,29 _|,216 [70.02.50 96.680,00 "000|. ____96.680,00 Protectia mediului MEI : | 217 [74.02 98.982,54| 0,00[* CHELTUIELI CURENTE 218 |01 55.115,81 0,00 55.115,81 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 219 |20 15.962,88 0,00 15.962,88 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 220 |56 39.152,93 0,00 39.152,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 221 |70 43.866,73 0,00 43.866,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 222 |71 43.866,73 0,00 43.866,73 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 223 |74.02.05 15.962,88 0,00 15.962,88 Salubritate 224 |74.02.05.01 8.999,88 0,00 8.999,88 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 225 [74.02.05.02 6.963,00 0,00 6.963,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 226 |74.02.06 83.019,66 0,00 83.019,66 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 227 |79.02 249.401,53 0,00 249.401,53 Combustibili si energie 228 |81.02 147.225,33 0,00 147.225,33 [CHELTUIELI CURENTE 229 [01 145.116,49 0,00 145.116,49 TITLUL IV SUBVENTII 230 |40 30.000,00 0,00 30.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 231 |56 115.116,49 0,00 115.116,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 232 |70 2.108,84 0,00 2.108,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 233 71 2.108,84 0,00 2.108,84 Din total capitol Energie termica 234 (81.02.06 147.225,33 0,00 147.225,33 Pag. 9/10

DENUMIREA INDICATORILOR pui pod JoJedIpul po Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.02 oala CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 01 reytut ue1601d 45,00 45,00 yeoyyos1 we1Bo1g 0,00 0,00 45,00 10 36,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 9,00 00 36,00 0,00 9,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din fotal capitol Agricultura 83.02.03 45,00 83.02.03.30 45,00 0,00 0.00 45.00 45,00 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Transporturi 84.02 102.131,20 “0,00 102.131,20 CHELTUIELI CURENTE 01 86.881,76 -480,27 86.401,49, TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 20 34.617,79 0,00 34.617,79 TITLUL IV SUBVENTII 40 24.000,00 0,00 24.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 28.263,97 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 15.249,44 -480,27 27.783,70 480,27 15.729,71 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 15.249,44 480,27 15.729,71 Din tota! capitol 71 E Transport rutier 249 84.02.03 99.714,20 Drumuri si poduri 250 84.02.03.01 Transport in comun 251 84.02.03.02 10.341,81 33.553,66 0,00 0.00 0,00 99.714,20 10.341,81 33.553,66 Strazi 252 84.02.03.03 55.818,73 0,00 55.818,73 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 253 84.02.50 2.417,00 0.00 2.417,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 254 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 255 97.02 EXCEDENT 256 98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 257 99.02 Pag. 1PtiiWar, Director Economi Ec.Smaranda H 29.639,51 Sef Serviciu Buget, 29.639,51

Atasament: hcl_102_anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA TIMIS BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2012 SERVICIUL BUGET DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po) pod mii lei Anexa nr.2 E a HCL d. ejuongul wesboJd SECTIUNEA CENTRALIZATOARE (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE) TOTAL VENITURI 00.01 185.196,95 635,45 185.832,40 I. VENITURI CURENTE 00.02 175.674,80 577,45 176.252,25 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 175.674,80 577,45 176.252,25 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 sit 0,00 1.50%:85| Venituri din proprietate 30.10 1.501,85 0,00 1.501,85 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.421,55 0,00 1.421,55 Alte venituri din proprietate 30.10.50 80,30 0,00 80,30 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII RS 00.09 174.172,95 577,45 174.750,40 Venituri din prestari de servicii si alte activitati a 33.10 171.602,56 577,45 172.180,01 Taxe si alte venituri in invatamant o = 33.10.05 2.333,60 5.55 2.339,15 Venituri din prestari de servi — — 33.10.08 1.372,44 0,00 1.372,44 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine N = 33.10.14 9.199,71 0,00 9.199,71 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa m = 33.10.16 48,26 0,00 48,26 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare < 33.10.17 4,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 15 33.10.19 670,60 0,00 4,00 0,00 670,80 Venituri din cercetare 16 33.10.20 50,00 0,00 50,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 17 33.10.21 137.868,15 0,00 137.868,15 Venituri în contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 18 33.10.30 16.571,00 0,00 16.571,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 18 33.10.31 539,00 0,00 539,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 20 33.10.50 2.945,80 571,90 3.517,70 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 21 34.10 1.320,00 0,00 1.320,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 22 34.10.50 1.320,00 0,00 1.320,00 Pag. 1/12

DENUMIREA INDICATORILOR eyuengul JoyeoIpul POI puei po) JeoynIa1 WBIfOIJ uue16014 Diverse venituri 23 |36.10 488,00 0,00 488,00 Alte venituri 24 |36.10.50 488,00 0,00 488,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 |37.10 762,39 0,00 762,39 -2.573,38 -5,55 -2.578,93 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 26 |37.10.03 Varsaminte din sectiunea de functionare 27 |37.10.04 2.573,38 5,55 2.578,93 Alte transferuri voluntare 28 |37.10.50 782,39 0,00 762,39 IV. SUBVENTII 29 (00.12 9.522,15 9.580,15 Subventii de de - re | 30 [42:10 = 1.068,10 de la Bugetul de Stat pentru spitale 31 |42.10.11 157,59 0,00 157,59 Actiuni sanitare 32 |42.10.11.04 157,59 ratate de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru 33 14210.39 910,51 000 910.51 Subventii de la alte administratii 34 |43.10 3.436,99 58,00 3.494,99 Subventii pentru institutii publice 35 43.10.09 2.000,00 0,00 2.000,00 or de capita! din domeniul santatii 36 |43.10.14 1.436,99 58,00 1.494,99 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltu, Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 37 |45.10 5.017,06 0,00 5.017,06 Fondul European de Dezvoltare regionala 38 |45.10.01 5.017,06 0,00 5.017,06 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 39 |45.10.01.01 5.017,06 0,00 5.017,06 TOTAL CHELTUIELI 40 |49.10 185.196,95 635,45 185.832,40 CHELTUIELI CURENTE 41 |01 182.781,69 571,90 183.353,59 TITLUL t CHELTUIELI DE PERSONAL 42 |10 84.495,00 0,00 84.495,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 43 |20 90.764,01 571,90 91.335,91 i Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE| 44 |56 7.822,68 0,00 7.522,68 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 |70 2.415,26 63,55 2.478,81 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 46 |71 2.415,26 63,55 2.478,81 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 47 |50.10 3.380,00 0,00 3.380,00 Alte servicii publice generale 48 |54.10 3.380,00 0,00 3.380,00 Pag.2/12

DENUMIREA INDICATORILOR CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL pusi po5 JOIeEIIPUI pOD 01 50 10 51 20 70 3.335,00 2.000,00 0,00 0,00 1.335,00 0,00 3.335,00 2.000,00 1.335,00 45,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 53 71 45,00 0,00 45,00 45,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54 54.10.10 3.380,00 0,00 3.380,00 CHELTUIELI CURENȚI 01 3.335,00 n 0,00 3.335,00 FED = = = RERSONAL 55 1 56 10 2.000:00[- * 2.000,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 57 20 1.335,00 0,00 1.335,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 58 70 45,00 0,00 45,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 59 71 45,00 0,00[ 45,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 60 64.10 nvatamant 61 65.10 CHELTUIELI CURENTE 62 01 181.054,56 15.702,17 15.702,17 5,55 0,00 181.690,01 15.707,72 15.702,17 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 63 10 800,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 64 20 14.802,17 0,00 800,00 0,00 14.902,17, CHELTUIELI DE CAPITAL 65 70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 66 n” 0,00 5,55 5,55 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 67 65.10.03 0,00 9.506,68 5,55 9.506,68 Invatamant prescolar 68 65.10.03.01 8.580,73 0,00 8.580,73 Invatamant primar 69 65.10.03.02 925,95 0,00 925,95 Invatamant secundar 70 65.10.04 Invatamant secundar inferior "1 65.10.04.01 5.454,65 5,55 5.460,20 644,98 0,00 644,98 invatamant secundar superior 72 65.10.04.02 4.809,67 5,55 4.815,22 Invatamant postliceal 73 65.10.05 CHELTUIELI CURENTE 01 740,84| 740,84 0,00 0,00 740,84 740,84 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 75 10 268,68 0,00 268,68 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 76 20 472,18| 0,00 472,16 Pag. 3/12

DENUMIREA INDICATORILOR wesBo1d BJUGNUI POD puei pos wesBoiq CHELTUIELI DE CAPITAL RU) 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 78 |71 0,00 Sanatate 79 |66.10 163.677,3$ 163.735,39 CHELTUIELI CURENTE 80 |01 161.526,59 0,00 161.526,59 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81 |10 81.500,00| 0,00 81.500,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 82 120 72503.91] 0,00 72.503,91 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE, 83 |56 7.522,68 0,00 "CHELTUIELI DE: TAI AL - 1 | 84 |70 - 2.150180 58.00 2.208,80 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 85 |71 2.150,80 58,00 2.208,80 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 86 |66.10.06 163.677;39 58,00 163.735,39 Spitale generale 87 |66.10.06.01 163.677,39 58,00 163.735,39 Cultura, recreere si religie 38 |67.10 1.675,00 0,00 1.675,00 CHELTUIELI CURENTE 89 |01 1.583,00 0,00 1.583,00 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 90 [10 195,00 0,00 195,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 91 [20 1.388,00 0,00 1.388,00 CHELTUIELI DE CAPITAL | s2 |70 92,00 0,00 92,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 93 |71 92,00 0,00 92.00 Din total capitol Servicii culturale 94 67.10.03 1.675,00 0,00 1.675,00 Institutii publice de spectacole si concerte | 95 |67.10.03.04 965,00 0,00 965,00 Case de cultura 96 |67.10.03.06 710,00 0,00 710,00 Asigurari si asistenta sociala 97 |68.10 0,00 571,90 571,90 CHELTUIELI CURENTE 98 |01 0,00 571,90 571,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 99 [20 0,00 571,90 571,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 100 |70 TT 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 101 [68.10.05 0,00 0,00 0,00 7.522,68 Pag.4/12

rara DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 Joyeolpul pod [eur ue1601d Asistenta sociala in caz de invaliditate Alte cheltui 102 68.10.05.02 0,00 in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Rezerva de stat 103 104 LL 68.10.50 88.10.50.01 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 105 69.10 0,00 eyuengul 0,00 571,90 ue16Bo1d 0,00 571,90 0,00 571,90 571,90 762,39 0,00 762,39 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 106 70.10 762,39 0,00 762,39 CHELTUIELI CURENTE 107 01 634,93 0,00 634,93 TITLUL i BUNURI SI SERVICII 108 20 634,93 0,00 109 70 27.46 0,00 TITLUL XF ACTIVE NEFINANCIARE 71 127,46 0,00 E Din total capitol E Locuinte 111 70.10.03 762,39 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 112 70.10.03.01 762,38 0,00 762,39 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 113 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 114 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 115 98.10 0,00 DEFICIT 116 99.10 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE pr SECTIUNEA FUNCTIONARE 175.259,01 571,90 175.830,91 TOTAL VENITURI 00.01 175.259,01 1. VENITURI CURENTE 00.02 173.101,42 571,90 571,90 175.830,91 173.673,32 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 173.101,42 571,90 173.673,32 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.501,85 Venituri din proprietate 30.10 1.501,85 0,00 0,00 1.501,85 1.501,85 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.421,55 Alte venituri din proprietate C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII —| NV] T[»| Om | OO 30.10.50 00.08 80,30 171.599,57 0,00 172.171,47 1.421,55 80,30 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10 171.602,56 577,45| 172.180,01 Taxe si alte venituri in invatamant n ui =_|= 33.10.05 2.333,60 5,55| 2.339,15 Pag. 5/12

DENUMIREA INDICATORILOR POD puei po? 1e2y4291 weJBo1q weJBoiq Venituri din prestari de servicii 12 |33.10.08 1.372,44 0,00 1.372,44 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 13 [33.10.14 9.199,71 0,00 9.199,71 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 14 [33.10.16 48,26 0,00 48,26 CEE UE Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 15 [33.10.17 4,00 0,00 4,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 16 33.10.19 670,60 0,00 670,60 Venituri din cercetare 17 1|33.10.20 50,00 |Menituri din conțractele incheiate cu casele de 137.868,15 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 19 |33.10.30 16.571,00 0,00 16.571,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale 20 |33.10.31 539,00 0.00 539,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 21 |33.10.50 2.945,80 571,90 3.517,70 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 22 |34.10 1.320,00 0,00 1.320,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 23 |34.10.50 1.320,00 0,00 1.320,00 Diverse venituri 24 |36.10 488,00 0,00 488,00 Alte venituri 25 138.10.50 488,00 0,00| 488,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 (37.10 -1.810,99 -5,55 1.816,54 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului iocal 27 37.10.03 -2.573,38 -5,55 2.578,93 Alte transferuri voluntare 28 |37.10.50 762,38 0,00 762,39 IV. SUBVENTII 29 |00.12 2.157,59 0,00 2.157,59 Subventii de la bugetul de stat 30 |42.10 157,59 0,00 157,59 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 31 |42.10.11 157,59 0,00 157,59 Actiuni sanitare 32 |42.10.11.04 157,59 0,00 157,59 Subventii de la alte administrati 33 |43.10 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii pentru institutii publice [4 43.10.08 2.000,00 0,00 2.000,00 TOTAL CHELTUIELI 35 [49.10 | 175.259,01 571,90 175.830,91 CHELTUIELI CURENTE 36 [01 175.259,01 571,90 175.830,91 Pag. 6/12

DENUMIREA INDICATORILOR TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII puei po5 poa 10 Ie! IUL uwue1fo1q 84.495,00 weJBoiy CHELTUIELI DE CAPITAL 20 70 90.764,01 0,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.10 3.335,00 91.335,91 3.335,00 54.10 Alte servicii publice generale CHELTUIELI CURENTE 01 3.335,00 3.335,00 3.335,00 3.335,00. TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL Il BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL 10 2.000,00 20 1.335,00 2.000,00 70 0,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10 3.335,00 0,00 3.335,00 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL il BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL 01 10 20 3.335,00 0,00 3.335,00 2.000,00 2.000,00 1.335,00 0,00 aa 1.335,00 70 0,00 0,00 0,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.10 171.289,08 571,90 171.860,98 Invatamant CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 65.10 01 10 15.702,17 0,00 15.702,17 15.702,17 0,00 15.702,17 800,00 0,00 800,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL 20 14.902,17 6,00] 14.902,17 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol invatamant prescolar si primar 57 85.10.03 9.506,68 0,00 9.506,68 Invatamant prescolar Invatamant primar Invatamant secundar 58 59 65.10.03.01 65.10.03.02 8.580,73 0,00 8.580,73 925,95 0,00 925,95 60 85.10.04 5.454,65 0,00 5.454,65 Invatamant secundar inferior 81 65.10.04.01 544,98 0,00 644,98 Invatamant secundar superior 62 65.10.04.02 Invatamant postliceal 63 65.10.05 4.809,67 0,00 4.809,67 740,84 0,00 740,84 Pag. 7/12

DENUMIREA INDICATORILOR CHELTUIELI CURENTE puei POD n mmm 01 wue1fo1q retur 740,84 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 64 65 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66 10 268,68 0,00 20 472,16 0,00 472,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 867 70 268,68 0,00 0,00 0,00 Sanatate 68 154.003,91 0,00 154.003,91 CHELTUIELI CURENTE 154.003,91 0,00 154.003,91 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81.500,00 0,00 81.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII - 72.503,51 0:00 12.50.91 CHELTUIELI DE CAPITAL a 0,00 "0,00 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06 154.003,91 0,00 154.003,91 Spitale generale 66.10.06.01 154.003,91 0,00 154.003,91 Cultura, recreere si religie 67.10 1.583,00 0,00 1.583,00 CHELTUIELI CURENTE 01 1.583,00 0,00 1.583,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 20 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 195,00 0,00 195,00 1.388,00 0,00 1.388,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol 80 67.10.03 1.583,00 1.583,00 Institutii publice de spectacole si concerte 81 67.10.03.04 873.00 873,00 Case de cultura 82 67.10.03.068 710,00 Asigurari si asistenta sociala 83 68.10 0,00 CHELTUIELI CURENTE 84 01 0,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 85 20 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 86 70 0,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 87 68.10.05 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 88 68.10.05.02 0,00 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 89 68.10.50 0,00 Pag. 8/12

DENUMIREA INDICATORILOR po9 pOI we1601d Rezerva de stat Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 68.10.50.01 0,00 69.10 634,93 634,93 ejuengul 571,90 0,00 yeoyqoa1 wuesBoid 571,90 634,93 CHELTUIELI CURENTE 01 834,93 0,00 834,93 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 634,93 0,00 634,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 Din total capitol 0,00 0,00 EET EET Locuinte -|70.10.03 634,93 0,00 634,93| * Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.10.03.01 634,93 0,00 634,93 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 97.10 0,00 0,00 0,00 190 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT EXCEDENT ni 101 99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 9.937,94 10.001,49 TOTAL VENITURI 00.01 9.937,94 63,55 10.001,49 I. VENITURI CURENTE 00.02 2.573,38 5,55 2.578,93 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 2.573,38 5,55 2.578,93 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 2.573,38 5,55 2.578,93 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 2.573,38 5,55 2.578,93 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 2.573,38 5,55 2.578,93 IV. SUBVENTII 00.12 7.364,56 58,00 7.422,56 Subventii de la bugetul de stat Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte 9] VOS] O 42.10 42.10.39 910,51 0,00 910,51 910,51 0,00 910,51 Subventii de la alte administratii Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 43.10 43.10.14 1.436,99 58,00 1.494,99 1.436,99 58,00 1.494,99 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 45.10 5.017,06 0,00 5.017,06 Pag.9/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR poD puei po yeounoos regiu! Fondul European de Dezvoltare regionala 14 |45.10.01 5.017,06 5.017,06 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 15 |45.10.01.01 5.017,06 5.017,06 TOTAL CHELTUIELI 16 (49.10 9.937,94 63,55 10.001,49 CHELTUIELI CURENTE 17 101 7.522,68 0,00 7.522,68 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE) 18 [56 7.522,68 0,00 7.522,68 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Partea l-a SERVIGII:PUBLICE GENERALE Er Alte servicii publice generale CHELTUIELI CURENTE 70 2.415,26 71 2.415,26 [so 0 15,06 54.10 45,00 01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 45,00 45,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 45,00 0,00 45,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 26 (54.10.10 45,00 0,00 45,00 CHELTUIELI CURENTE 27 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 28 |70 45,00 0,00 45,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 29 171 45,00 0,00 45,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 30 |64.10 9.765,48 63,55 9.829,03 invatamant 31 |65.10 0,00 5,55 5,55 CHELTUIELI CURENTE 32 101 0,00 0,00 09,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 170 0,00 5,55 5,55 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 34 |71 0,00 5,55 5,55 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 35 [65.10.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar 36 |65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant primar 37 165.10.03.02 0,00 0,00 0,00 "Invatamant secundar 38 [65.10.04 0.00 5,55 5,55 Invatamant secundar inferior 39 |65.10.04.01 0,00 0,00 0,00 2478.81 2.478,81 45,00 45,00 Pag. 10/12

DENUMIREA INDICATORILOR Invatamant secundar superior Invatamant postliceal CHELTUIELI CURENTE = = Ss = Sg o O POD 65.10.04.02 41 |65.10.05 42 |01 CHELTUIELI DE CAPITAL 43 |70 uresfo1d 0,00 0.00 eyuenyul 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 44 71 0,00 o = 5 e € s g o e g a 0,00 Sanatate 45 |66.10 9.673,48 58,00 9.731,48 CHELTUIELI CURENTE 46 |01 7.522,68 0,00 7.522,68 Titlul MIRROIECTE. DIN FONDURI EXTERNE NERAMBI d POSTADERARE| 47 |56 at 7.522,68" 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 |70 2.150,80 58,00 7.522,68 2.208,80 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49 |71 2.150,80 58,00 2.208,80 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 50 |66.10.06 9.673,48 58,00 9.731,48 Spitale generale 51 j66.10.06.01 9.673,48 58,00 9.731,48 Cultura, recreere si religie 52 |67.10 92,00 CHELTUIELI CURENTE 53 |01 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 54 |70 92,00 0,00 92,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 55 |71 92,00 0,00 92.00 Din total capitol Servicii culturale 56 [67.10.03 92,00 0,00 92,00 Institutii publice de spectacole si concerte 57 |67.10.03.04 92,00 0,00 92,00 Case de cultura 58 |67.10.03.06 0.00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 59 69.10 127,46 0,00 127,46 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 60 (70.10 127,46 0,00 127,46 CHELTUIELI CURENTE 61 (01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 62 |70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 83 |71 127,46 127,46 Din total capitol 0,00 0,00 127,46 127,46 Locuinte 64 |70.10.03 127,46 0,00| 127,46 Pag. 11/12

DENUMIREA INDICATORILOR poa puei Bjuengu| regiut vues6014 + Dezvoltarea sistemului de locuinte 65 |70.10.03.01 127,46 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 66 |96.10 , 0,00 REZERVE 67 |97.10 0,00 EXCEDENT 568 98.10 0,00| 0,00 0,00 DEFICIT 69 |99.10 0,00 0.00 Pag. 12/12

Atasament: hcl_102_anexa_3.pdf

An 3 GAC 2 căra ROMÂNIA Anexa 1a/2 JUDEȚUL TIMIŞ OBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA AR SC2012- 3/80 40.03.00? . Dr. Ing. he d HANDU PROGRAM DEZVOLTARE 2012 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERARE 2012 lei Rectificare 1 cu amendament SURSE DE FINANTARE Buget local Contr. Proprie din care ra Excedent | Valoare proiect Buget de 2011 Stat Buget Parteneri Avans pt. & derulare | Alte Surse DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget EU Credite TVA Eligi o 1 > 5 & 8 3 10 11 7 _ ZT 25.938,88| _301.713,76[| 65.335,27| 127.672,27 99.358,42 1.441,20| 39.519,01 [TOTAL GENERALII 333.326,17 25.938,85| 301.713,76 65.335,27| 127.672,27 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A TE 25.596,32 248.207,41| 59.949,02 99.935,91| _1.174,93| _1.447,48| 45.299,66| 12.752,68 881,40) 39.519,01 LUCRĂRI NOI -B 72.366,08 342,56 53.506,35j 5.386,25 27.736,36| _4.973,19| _6.166,12| 8.684,63| 18.859,73 559,80 0,00 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE ÎNV. - , 0,00 0,00 1,109,00 -109, 102. 1.109,00 0:00 1.109,00 n Învățământ secundar 1.109,00 1.109,00 superior 0,00 A. Lucrări în continuare 1,109,00 0.00] 1.109,00 Formarea continuă a cadrelor | T | 254,00 0,00 254,00 46,00 didactice printr-un model inovativ de tip"blended learning" ID 38652 - Colegiul Naţional Bănățean// POSDR U| Moştenirea culturală în viața de zi cu zi + în zonele de frontieră ID MIS- ETC 428 12,00 0,00 12,00 0,00 - Lic.D. Obradovici / IPA IL | Moştenirea culturală în viața de zi cu zi în zonele de frontieră ID MIS- ETC 428 18,00 0,00 18,00 0,00 - Lic.C.D. LOGA / IPA 1 | | 1

DENUMIREA OBIECTIVULUI din care TOTAL 2012 Excedent 2011 SURSE DE FINANTARE Valoare proiect | Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite —ŢI Firma de exercițiu - o şansă pentru cariera ta Contract POSDRU/22/21/G/35273 - Colegiul Economic F.S.NittiVPOSDRU 825,00 0,00 _] _ 686,01 44,20 0,00 0,00 10 0,00 11 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 66.02.06 Spitale A. Lucrări în continuare 7.522,68 0,00 7.522,68 0,00 6.876,94 910,51 6.876,94 910,51 5.017,06 5.017,06| 5.876,94] 910,51 5.017.06| 0,00 0,00 645,74 0,00 0,00| 645,74 0,00 000| 645,74 881,40 881,40 881,40 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea complementara a terapiilor radiante la Clinica de Oncoterapie USS si Spitalul Clinic Municipalde Urgenta Timisoara 778 0,00 2.214,09 0,00 2.214,09 232,68 1.512,88 0,00 0,00 0,00 468,53 Regional Center of Vitro-Retinal | Surgery and Ophthalmo-Oncology 0,00 21 ul 234,08 1.523,13 0,00 0,00 0,00 0,00 (SCM) E 1 Screeningul bolilor metabolice la nou- nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii și colaborarii euro-regionale.Cross-border cooperation- Hungary-Romania (2007- 3.138,51 0,00 2.492,77 443,75 1.981,05 0,00 0,00 2013 Code HURO 0802/008 AF) | Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 5.269,79 126,68 3.314,79 461,45 2.150,78 00) 000| 645,74 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini : parcuri zone verzi, baze sportive şi de:aqrement CI _ A. Lucrări în continuare 5.269,79| 126;68 5.269,79| 126,68 3314,79|'.. 461,45|.: 2.150,78 9,52| - 639,73| 1.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 4.904,39 108,57[. 3.314 79 2.150,78 | 436,25 9,52| 639,73) 1.955,00 9,52 639,73 5500 92|. 593,20 1.830.00[ 0,00 0,00,

SURSE DE FINANTARE Buget local Contr. Proprie Buget Parteneri & Alte Surse din care DENUMIREA OBIECTIVULUI Toia | Excedent | Vaioare proiect | Buget de 2012 2011 Stat Buget EU Credite Avans pt. derulare 0 3 4 5 Biodiversitatea si protectia mediului - o T T abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orase infratite - BIOTOWNS HURQ/0901/128/1.3.4 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 , _1 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenta _Sociafă 125,00 80,00 1.369,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru MIE =: 25,00 familie si copii A. Lucrări în continuare 25,00 Reconstructia statutului femeii de la 1 1 discriminare la dezvoltare profesionala 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 si egalitate de sanse 68.02.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii 1.344,00 sociale A. Lucrări În continuare BARRABARRIPEN | 679,00 57,00 608,00 14,00 0,00 sil — 678,00 57,00 608,00 14,00 0,00 + 679,00 s7.col 608,00 0,00 315237 17.566,80| 4.720,06 0,00 Psi, lu 0,00 0,00 > 0,00 0,00 1.544,00 000) 685,00 a.0| 0,00 | 15090.00 dezvoltare publica “2.616,84 70.02:50 Alte: “servici 37.526,84|

DENUMIREA OBIECTIVULUI IL TOTAL 2012 din care Excedent 2011 Valoare proiect SURSE DE FINANTARE Buget local Contr. Proprie Buget Parteneri & Alte Surse Buget de Stat Buget EU Avans pt. derulare 1 1 3 9 B. Lucrări noi Reabilitarea infrastructu publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 52.616,84 7 8.744,91 342,56| 37.526,84 e 3.152,37) 17.566,80 |. 1.675,22 15.090,00 367,99 1.550,00 Reabilitare spatii publice din centrul ses al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 16.632,14 7.194,91 IN 10.482,14 983,07| 7.145,06 1.977,48| 6.150,00 0,00 355/2010 1 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 Structuri locale afacerilor în Comuna Dumbravita- Incubatar de afaceri, HCL 302/2010 pentru at 4.204,65 3.199,40 2.659,40 210485), 273,81 1.788,95 2.100,00 0,00 187,27 853,13 39,60) 499,40 540,00| 559,80 Infrastructura regionala de afaceri inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 — 12.722,88 0,00 10.622,88 0,00 707,94|_ 3.225,06| 3.933,00 896,71| 1.860,17| 2.100,00 0,00 0.00 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010 7.112,86 4.462,86 180,70 — 632,49| 2.879,38 71,67 23,72 2.650,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului | E de alimentare cu apa si canalizare in 74.02.06 Canalizarea si apelor reziduale A. Lucrări în continuare tratarea Extinderea si modernizarea sistemul judetul Timis 83.019,66 83.019,66 EMEA 39.152,93 |. 83.019,66 83.019,66 83.019,66 39.152,93 43.866,73 5.089,88 0,00 0,00 0,00 33.279,99| . 783,06 33.279,99| 783,06 33.279,99| 783,06 5.089,88 E 0,00|43.866,73 0,00 0,00 089,88 0,00| 43.866,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.089,88 33.279,99 LL 783,06 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE DE FINANTARE Buget local Contr. Proprie din care TOTAL i 2012 Excedent | Valoare proiect | Buget de 2011 Stat Avans pt. derulare — Buget Parteneri & Alte Surse Credite 0 Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale şi modernizarea canalizării pentru populația oraşului Timişoara situat în județul Timiş din România” (măsura ISPA 2000/RO/16&/P/PE/004). TTTZz 43.866,73 43.866,73 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00j43.866,73 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili energie 81.02.06 Energie termică IA. Lucrări în continuare si 154.635,50| 25.469,64 147.648,56| 52.698,56| 55.260,35 170,64 0,00 0,00j 6.986,94 154.635,50| 25.469,64| _147.648,56| 52.698,56 0,00 0,00) 6.986,94 39.519,01 39.519,01 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din i i Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 154.835.50| 25, 147.648,56 55.260,35| 170,64 ol 0,00| 6.986,94 154.635,50 147.648,56 [25469.64 52.898,56| 55.260,35 0,00 6.986,94 39.519,01 Capitolul 84.02. Transporturi 84:02:03 Transport rutie 84.02.03.01 Drumuri si poduri | 27.783,70 1.724,88 74,88 21.783,70 0,00] 21.513,97|. 2.824,71 00| 2.859728 1.601,34 __0,00 6.631,61 930,41 4.235,63 0,00 0,00] 39.519,01 0,00 ) B. Lucrări noi 119,59]_1.240,55 119,59[ 1.240,55 7.601,34 0.00[ 6.631,61 930,41 4.235,63 Amenajare Complex rutier zona[ Michelangelo = 5.631,61 0,00 930,41 4.235,63 105,43 119,59) 1.240,55 969,73 0,00 A. Lucrări în continuare 84.02.03.03 Străzi 0,00] 12.582,36| 1.894,30 8.623,65|_214,65| 1.605,29| 2.544,47 5.300,00 3 8.034,46 0,00 5.534,46 590,8 2.689,72 66,95 0,00 0.00 0,00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010 1.393,76) 793,20 _ 8.034,46 5.534,46 0,00 0,00 B. Lucrări noi [1214750 000| _9.347,50| 1.303.47| 5.933,93[ 147,70[ 211,53[ T.75T.2 000| ] 590,83| 2.689,72 66,95| 1.393,76 793,20| 2.500,00 7) 2.800,00 0,00 0,00

nu SURSE DE FINANTARE care Contr. Proprie Buget m DENUMIREA OBIECTIVULUI Excedent | Valoare proiect Parteneri Avans pt. & derulare | Alte Surse TVA) 7 8 9 10 211,53| 1.751,27| 2.800,00 0,00 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Smaranda HARACICU În Aurelia JM Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str 12.147,90 9.347,90 Ovidiu Balea, HCL 439/2010 0,00 1.303,47) _5.933,93| 147,70 * Suma reprezinta contributia proprie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara. ** Suma reprezinta contributia proprie a Primariei Dumbravita. Verificat SEF SERVICIUL INVESTITII i 2 INTOCMIT Cara Lurainiţa TOMA

Atasament: hcl_102_anexa_3_continuare.pdf

ROMÂNIA Anexa 1a/1 JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR ŞC2012- /20.03 20/2- Dr. Ghițorghe CIUHANDU „PROGRAM DEZVOLTARE 2012 INVESTITII 2012 mii lei TOTAL 2012 TOTAL GENERAL LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A LUCRĂRI NOI -B DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C | 23.15419| 109 RECTIFICARE 1 cu amendament SURSE DE FINANTARE Asociatii Buget SURSE BUGET de | | SREDITEI LOCAL proprietari 4 | 5 | 8 | |_3.830,51[ 1570.07] 0:00 DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent 2011 TOTAL GENERAL 6.170,04 [din care pe capitole FA c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii nterven V.Alecsandri nr.1 generale 54.02.10 Servicii publice comunitare de | asool evidentă a populației C. Dotări independente si alte investiții 45,00 45,00 b.Dotări independente 45,00 45,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siquranta natională u 1

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent 2011 s g îs = 3 & e 5 e > a o > = a N Rl | S C. Dotări independente şi alte investiții 73,28 65.02.03 invăţământ preşcălar şi primar 65.02.03.01. Învățământ preşcolar. 1.092,39 Extindere Gradinita PP 26 1.092,39 [1,60 Extindere Gradinita PP 33 Extindere gradinita PP 22 | 00 65:02.04 Învățământ secundar 605,75 a — | a superior 605,75 C. Dotări independente şi alte investiții | 605,75 ass c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI + PT Reabilitare, modernizarea, N a a 8 di ÎN 9 600,20 dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 DALI + PT Reabilitare modernizarea, 187,63 164,26 148,31 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati str. Oituz 100,00 Capitolul 66.02 Sănătate 7.048,23 200,0 3 = ao am Ie N L a De [=] e dezvoltarea si echiparea Liceului Liceul J-L. Calderon HCL 413/2009 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 o e „100,00 1.427,52 „100,0 d 66.02.06 Spitale 7-048,2 200,0 pline aensa 2.060,54 Executie extindere corp B sectia 2.060,54 4.987,69 d o -_a R d N prematuri si laborator de explorari ! N o & e a e paraclinice L.. Turcanu C. Dotări independente şi alte investiții

[| SURSE DE FINANTARE | c. Cheltuieli pentru elaborarea Sia panta de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Famiției str. Platanilor| nr.2 DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung DALI+PT Reabilitare cladire pentru a persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21 33,60 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 103,80 C Dotări independente şi alte investiții 103,80 Dotări independente 79,20 Bra 79,20 Cc. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 24,60 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 at 70.02 Locuinte, servicii si ublica bl.D 9/6 Reabilitare fermică str. nr. 1A, bi, 152 nr.26 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 B. Lucrări noi

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.& Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 Reabilitare termică str. lancu Flondor, E E17 1,00 1,00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 aa al Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. AB Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, BI. d aaa 87 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 a Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc AtB C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor 70.02.05 Alimentări cu.apă şi amenajări pac eo Americi apă | — ace] — oma —ooaf — ooof 302.95 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 Extindere retele canai Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

SURSE DE FINANTARE din care |Contributie DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent | Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET 2011 de Stat PROPRII LOCAL proprietari 9 1 1 | 2 | 3 | + 7 5] ss 7 7 | Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 85,94 85,94 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, | 0.00) HCL 74/2011 42,26 42,26 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 75.00 75.00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. II 74,40 74,40 SF+PT Fantana stradala, Parc Cugir Zona > a o o am: _ _ N IN o oo Felix 70.02.06. Iluminat public şi 'electrificări rurale: : REC :17.881,29 A. Lucrări în continuare 7.681,29 Extindere rețele iluminat public Zona de nord, HCL 138/2005 4.071,29 Extindere rețele iluminat public Zona de sud, HCL 136/2005 3.610,00 70.02.50 Alte. servicii în “domeniile locuințelor, serviciilor. şi dezvoltării comunale: . 17.617,28 Reabilitare P-ta losefin , HCL /414/2002HCL 350/2009 14.850,56 C.Dotări independente şi alte investiţii 740,00 710,00 360,00 350,00 3.610,00 17.617,28 250,03 14.850,56 250,03 14.850,56 2.766,72 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii | 2.691,67 la 2.691,67 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 100,00 100,00 Monument comemorativ Karlsruhe 60,00 , 60,00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara SF+PT Trafic management si supraveghere video CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelui Polului de Crestere Timisoara Page 7

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice| urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive PUG Municipiul Timisoara 1.476,92 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului "Timisoara e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor Aport capital Asociatia Cluster regional TIC- Regiunea Vest Romania Actualizare harta zgomot 75,00 75,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 2.108,84j 330,31 2.108,84 81.02.06 Energie termică 2.108,84) 330,31) 0,00) 0,00) _0,00j 2.108,84 A Lucrări în continuare] 2.065,36 330,31] __0,00| _0,00[ 000| 000| 2.065,36) Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei 2.065,36 330,31 2.065,36 cogenerare cu motoare termice CT! al al aul ca BUZIAS HCL 556/2006 , 1 0,00 946,15 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instatarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 0,00 1.061,48 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 a asa f3 57,13 C. Dotări independente şi alte investiții III 48 43,48 sosise ————— | al [at] of noa DALI+PT Reabilitare termica cladiri proiectare obiective Municipiul Timisoara 12,48 0,00 12,48 Page 8 centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de

SURSE DE FINANTARE Buget SURSE BUGET a ro CREDITE LOCAL 31,00 31,00 sosi 7.945,66 DENUMIREA OBIECTIVULUI e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor Aport capital Internationan Recycling Energ 31,00 Capitolul 84.02 Transporturi 15.728,71| 1.792,06 713,0 1 o „00 84.02.03 Transport rutier | 15:729,71[ 0:00]. 713,00 84.02.03.02 Transportul în comun _ 7.945,66 [000| 0,00 A. Lucrări în continuare 100.00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT C. Dotări independente şi alte investiții 7.845,66 1.156,00 b.Dotări independente 7.003,97) 1.056,0 Maşini, echipamente si mijioace de transport 7.003,97| 1.056,00 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 6.993.97| 1.056,00 | o00[ 000 Achizitii tramvaie noi 10.00 | aoc|_ owa - i o o o - o o o O - m a an o o — o i o o a & Sc | o 1 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 841,69 100,00 0,00 Studii si proiecte Primarie 258,53 100,00 0,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare Mm Municipiul Timişoara (traseul 1 258,53 100,00 Studii si proiecte RATT 583,16 | 000| SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița 191,48 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin 191,68 extinderea liniei de tramvai e aa Albina 200,00 713,00 | | __avo_71300 + 713,00 N a Să a o, trame stradale pe str Stefan cel Mare din (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de N _ e o 2 = e > S = troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda 84.02.03.01 Drumuri si poduri | 2.260,20) Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 1.845,28 a _ Ra N N co

SURSE DE FINANTARE Buget SURSE BUGET Stat PROPRII CREDITE LOCAL 7 DENUMIREA OBIECTIVULUI c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii S.F.+ PT Amenajare Complex rutier Zona Michelangelo ( ob.3,4,5 179,92 84.02.03.03 Străzi 3.106,85 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 1.051,00 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 1.070,79 71,15 N IP a —_ N n la I3 3 SS |& = |& O O o | - | V o o o O La IN DM me a _ - o o = o Ia an o = |o - am = MY o un [o o PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 10,88 Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 300,00 |Amenajare str. Brazilor HCL 24/2010 280,27 Ww e o i O N 0 Li N, 1% Amenajare anul 1848 HCL40/2011 200,00 C. Dotări independente şi alte investiții 193,91 N zi + S* 5,63 193,91 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 193,91 193,91 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor | ocol ses SF+PT Amenajare Zona Campului 44,27 44,27 SF+PT Amenajare zona VWeismuller- Laurenţiu Nicoară 46,87 46,87 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu 36,39 36,39 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotogman 19,75 | era 19,75 F+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 41,00 41,00 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 2.417,00 636,00 2.417,00 C.Dotari independente si alte investitii 2.417,00| 636,00 2.417,00 Page 10

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI b.Dotari independente 636.00 Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 2.417,00 636,00 Nota: *Suma de 713,00 mii lei a fost distribuita conform HCJ TIMIS nr.4/31.01.2012 din urmatoarele surse : = 171,00 mii lei - sume din taxa pe valoarea adaugata = 542,00 mii lei - sume din impozitul pe venit ** Pozitii noi introduse conform amendament DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE Smaranda HARACICU Aurelia JUNI Verificat SEF SERVICIUL INVESTIȚII i Ta MA Page 11

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR , / SERVICIUL BUGET Dr.ing. GHEORGHE CIUBÂNDU- Nr. SC2012 — 7180 /20.03.2012 ( sl a i Vi V REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2012 Având în vedere: Dispoziția primarului nr.292/06.03.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012 ca urmare a adresei Consiliului Judeţean Timiş nr.591/20.01.2012 privind sumele repartizate pentru anul 2012 la obiectivul „Consolidare Pasaj Calea Șagului””; Adresa Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiş nr.1855/28.02.2012 privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar în cuantum de 5% din valoarea titlului executoriu; Adresa Direcţiei Poliţia Locală nr.8122/19.03.2012 privind transferul unor sume între trimestre; Adresa nr.87/14.03.2017 a Asociaţiei Casa Faenza privind suplimentarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii; Adresa Spitalului Clinic Municipal nr.2738 / 20.03.2012 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli în urma contractului încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate pe anul 2012; Adresa Administraţiei Finanțelor Publice nr.6731/06.02.2012 privind transferul sumelor alocate unor unități; Adresa Direcţiei de Asistenţă Socială nr.1141/20.03.2012 privind rectificarea bugetului de venituri proprii pe anul 2012;

Adresele Spitalului Clinic Municipal nr.1089/31.01.2012, 1573/16.02.2012 privind achiziționarea de aparatură medicală; Adreșa nr.SC2012-5804/06.03.2012 a Serviciului de Administrare fond Funciar privind achiziție program informatic; Adresa Direcţiei de Mediu nr.SC2012-6390/12.03.2012 privind suplimentarea cheltuielilor de capital; Adresa FN Direcţiei Patrimoniu privind suplimentarea cheltuielilor de capital; Adresele Spitalului de copii nr.2653/06.03,2012, 2652/06.03.2012 privind suplimentarea cheltuielilor de capital; Adresa nr.SC2012-7009/19.03.2012 a Serviciului Învățământ privind suplimentarea cheltuielilor de capital la bugetul de venituri proprii; Adresa nr.501/06.02.2012 a Spitalului „Victor Babeş” privind suplimentarea cheltuielilor de capital; Analiza încasărilor realizate până la data de 15.03.2012, se constată o încasare suplimentară la poziția 04.02.01 „Cote defalcate din impozitul pe venit” iar aceste venituri suplimentare se mențin până la sfârşitul anului 2012; Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local după cum urmează: Mii tei Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.293/21.12.2011; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la: Anexa nr. 1 — Bugetul Local pe anul 2012; Anexa nr.2 - Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții pe anul 2012; N Anexa nr.3 — Program de dezvoltare 2012. Anexa nr.4 — Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile” DIRECTOR ECONOMIC ȘEF SERVICIU BUGET EC, SMARANDĂ HARACICU EGIŞTELIANA STANCIU Cod FP 53-01, Ver. 1