keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 16/23.07.1996 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1996

23.07.1996

Hotararea Consiliului Local 16/23.07.1996
privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1996


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0966477/09.07.1996 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1996;
Avand in vedere adresa Consiliului Judetean Timis nr.2720/11.06.1996;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu Legea nr.29/06.05.1996 privind bugetul de stat pe anul 1996;
In conformitate cu Legea nr.10/1991 privind Finantele publice;
In baza prevederilor art.20 lit.(e),art.44 lit.(e) si art.103 din Legea nr.69/1991, republicata;
In temeiulart.28alin.1 dinLegea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata;


HOTARASTE

Art.1.: Se aproba proiectul bugetului local pe anul 1996, conform Anexei nr.1
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.: Cu aducerea la indeplinire aprezentei hotarari se incredinteaza Biroul
Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;

Art.3.: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei Generale a Finantelor Publice si
Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Timisoara
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
DIMINESCU NICOLAE
Contrasemneaza