keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 121/03.07.1997 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1997

03.07.1997

Hotararea Consiliului Local 121/03.07.1997
privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1997


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0977358/30.06.1997 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1997;
Avand in vedere adresa Consiliului Judetean Timis nr.4185/25.06.1997;
In conformitate cu Legea nr.72/1997 privind bugetul de stat pe anul 1997;
In conformitate cu Legea nr.72/1996 privind Finantele publice;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.20 lit.(e),art.44 lit.(e) si art.103 din Legea nr.69/1991, republicata si modificata;
In temeiul art.28 alin.1 si 3 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1.: Se aproba proiectul bugetului local pe anul 1997, conform Anexei nr.1
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Rectificarile ulterioare ale bugetului local vor fi efectuate, cu
prioritate pentru Regia Autonoma de Transport Timisoara si Regia Autonoma
"CALOR" Timisoara.


Art.2.: Cu aducerea la indeplinire aprezentei hotarari se incredinteaza Biroul
Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei Generale a Finantelor Publice si
Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
Biroului Buget; Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
POPOVICI DORIN
Contrasemneaza