keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 233/27.10.1998 privind rectificarea bugetului local pe anul 1998

27.10.1998

Hotararea Consiliului Local 233/27.10.1998
privind rectificarea bugetului local pe anul 1998


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC09813238/20.10.1998 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr.12697/07.10.1998 a Ministerului de Finante privind suplimentarea transferurilor de la bugetului de stat catre bugetele locale pentru investitii BERD;
Avand in vedere Ordonanta 19/1998 privind rectificarea de buget pe anul 1998;
Tinand seama de Adresa nr.500/16.10.1998 a Consiliului Judetean Timis si Adresa Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara cu privire la realizarea veniturilor proprii pe anul 1998;
In conformitate cu Legea nr.72/1996 privind Finantele publice;
In conformitate cu Legea nr.109/1998 privind bugetul de stat pe anul 1998;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.20 lit.(e),art.44 lit.(e) si art.103 din Legea nr.69/1991, republicata ;
In temeiul art.28 alin.1 si 3 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata ;


HOTARASTE

Art.1.: Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 1998, dupa cum urmeaza:


Denumire Buget Influente Buget
indicatori modificat rectificat
I
mii
lei

VENITURI TOTAL 258.432.400 +27.155.776
286.588.176
din care Venituri proprii 103.700.000 +1.300.000 105.000.000

Sume defalcate 38.388.000 38.388.000
din impozitul pe
salarii
Subventii 82.161.000 +4.429.000 86.590.000 din
care:
pentru protectie 50.161.000 +7.129.000 57.290.000
sociala
pentru Investitii 32.000.000 2.700.000
29.300.000
Inv.BERD 33.183.400 +22.426.776 55.610.176
Imprumuturi temporare 1.000.000 __________ 1.000.000

CHELTUIELI
TOTAL 258.432.400 27.155.776 286.588.176
din care
Cheltuieli
curente 179.214.587 7.838.931 187.053.518
Cheltuieli
de capital 79.217.813 19.316.845 98.534.658

conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2: Influentele privind cheltuielile de capital se vor reflecta in listele
de investitii, Anexa 2, la bugetul local. Art.3:Cu aducerea la indeplinire a
hotararii se incredinteaza Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul
Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei Relatii Comunicare;
Directiei de Urbanism;
Biroului Corp Control Primar;
Directiei Generale a Finantelor Publice si
Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
Administratiei Financiare a Municipiului
Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
CAIUS MUTIU
Contrasemneaza