keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 1/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de functionare a bugetului local al Municipiului Timisoara in anul 2018 din excedentul bugetului local al anilor precedenti

09.01.2019

Hotararea Consiliului Local 1/09.01.2019
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de functionare a bugetului local al Municipiului Timisoara in anul 2018 din excedentul bugetului local al anilor precedenti


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019 -365/08.01.2019 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu privind oportunitatea proiectului de hotarare;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. SC2019 -365 /08.01.2019 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.01.2019 - Anexa la Raportul de specialitate  nr. SC2019 - 365/08.01.2019;                                        
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,   Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale  si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2018, respectiv Cap.V pct.5.14, pct.5.15.1.1 si pct.5.15.3 alin.1 lit.(b), alin.2;
Avand in vedere Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3858/2018 pentru completarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3.809/2018;
In conformitate cu prevederile art.1 si art.58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a),  art.115 alin.(1)  lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2)  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare a bugetului local al Municipiului Timisoara in anul 2018 in suma de 2.260.583,68 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenti.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica  din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara  si pe site-ul propriu si totodata,  se comunica:
               - Institutiei Prefectului-Judetul Timis;
               - Primarului Municipiului Timisoara ;
               - Serviciului Juridic;
               - Directiei Economice;
               - Directiei Comunicare-Relationare;
               - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
               - Directiei Urbanism;
               - Directiei Dezvoltare;
               - Directiei de Mediu;
               - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
               - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
               - Biroului Audit;
               - Biroului Managementul Calitatii;
               - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului
               - Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
               - Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
               - Mass media locala.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

1

MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICĂ

Nr. SC2019 – /

Expunere de motive privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare a bugetului local al

Municipiului Timișoara în anul 2018 din excedentul bugetului local al anilor precedenți

Având în vedere :

- Art. 1 si art. 58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; - Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, respectiv Cap V pct.5.14, pct.5.15.1.1 și pct.5.15.3 alin.1 lit.(b) și alin.2;

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3858/2018 pentru completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018;

- În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, art. 45 alin. (2), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;

- Contul de execuție al bugetului local – funcționare și dezvoltare la data de 31.12.2018, editat la 08.01.2019 comunicat de Trezoreria Municipiului Timișoara;

Ţinând cont de cele precizate mai sus, propunem aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare înregistrat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 în sumă de 2.260.583,68 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți.

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC

NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Raport.pdf

1

MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICĂ Nr. SC2019 – /

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare a bugetului local al Municipiului Timișoara în anul 2018 din excedentul bugetului local al anilor precedenți

Având în vedere prevederile art.13 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale „Cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenti.” Conform capitolului V pct.5.15.1.1 din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 ce prevede următoarele: „Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare se închid prin contul de excedent al secţiunii de funcţionare sau prin contul de deficit al secţiunii de funcţionare, după caz, astfel: - prin contul 82.A.98.96.00 "Excedent al secţiunii de funcţionare", în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de funcţionare este mai mare decât totalul cheltuielilor secţiunii de funcţionare; - prin contul 82.A.99.96.00 "Deficit al secţiunii de funcţionare", în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de funcţionare este mai mic decât totalul cheltuielilor secţiunii de funcţionare.” Având în vedere prevederile pct. 5.14 din OMFP 3809/2018 referitoare la reîntregirea excedentului anului precedent, anume ”Pe data de 28 decembrie 2018, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale reîntregesc excedentul anului precedent cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2018 pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi, respectiv, pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin virarea sumelor corespunzătoare din conturile de venituri ale bugetului local 21.A.40.11.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare", 21.A.40.18.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare", 21.A.40.13.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare" şi 21.A.40.14.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare" în contul 82.A.98.00.00 "Excedent al bugetului local"” Conform prevederilor pct. 5.15.3 alin.1 lit.(b) din OMFP 3809/2018 ” În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acestea se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenţi, până la data de 9 ianuarie 2019 inclusiv, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) lit. c) sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (14), după caz, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.” Conform art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ”Excedentul sau deficitul bugetar (1)Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se

2

reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: a)ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; b)pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); c)pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.” În urma comunicării de către Trezoreria Municipiului Timișoara a conturilor de execuție a bugetului local pe cele doua sectiuni la data de 31.12.2018, editate la data de 08.01.2019 și în vederea respectării metodologiei de mai sus, a rezultat următoarea situație:

- Contul de executie al bugetului local-functionare prezinta un deficit în valoare de 2.260.583,68 lei, deficit ce se acopera definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenți, in conformitate cu prevederile punctului 5.15.3 alin.2 din OMFP 3809/2018;

- Contul de executie al bugetului local- dezvoltare prezinta un excedent în valoare de 3.623.037,46 lei care se va prelua în contul de excedent al bugetului local cu nota contabilă a Trezoreriei Municipiului Timișoara.

Avand in vedere deficitul realizat la sectiunea de functionare in suma de 2.260.583,68 lei conform Contului de executie al bugetului local la data de 31.12.2018 editat de Trezorerie la data de 08.01.2019. Având în vedere prevederile art.13, art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cap.V pct.5.14, pct.5.15.1.1 și pct.5.15.3 alin.1 lit.(b), alin.2 din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 și prevederile art. 36 alin.4 lit.a), si ale art. 45 alin. 2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata si actualizata;

PROPUNEM Acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de functionare, înregistrat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 în sumă de 2.260.583,68 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți. Motivam urgenta adoptarii hotararii conform prevederii pct.5.17 din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 ”Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor locale prevăzute la pct. 5.15 se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2019, cu data de 31 decembrie 2018.”

DIRECTOR ECONOMIC STELIANA STANCIU

SEF SERVICIU BUGET SEF BIROU CONTABILITATE RAMONA RADU ELENA GOIA

Cod FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: extras_prevederi_legale.pdf

1   

Extras din Norme Metodologice din 2018 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 

2018 aprobate prin OMFP nr. 3809/2018 

” 5.15.Stabilirea rezultatului execuţiei bugetului local

După efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi cu celelalte bugete prevăzute de prezentele norme metodologice, precum şi a operaţiunilor de la pct. 5.14, autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor locale la finele anului, pe secţiuni. 5.15.1. Închiderea execuţiei secţiunii de funcţionare: 5.15.1.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare se închid prin contul de excedent al secţiunii de funcţionare sau prin contul de deficit al secţiunii de funcţionare, după caz, astfel: - prin contul 82.A.98.96.00 "Excedent al secţiunii de funcţionare", în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de funcţionare este mai mare decât totalul cheltuielilor secţiunii de funcţionare; - prin contul 82.A.99.96.00 "Deficit al secţiunii de funcţionare", în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de funcţionare este mai mic decât totalul cheltuielilor secţiunii de funcţionare.”    ” 5.15.3. _

(1)Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local ..... b)În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acestea se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenţi, până la data de 9 ianuarie 2019 inclusiv, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) lit. c) sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (14), după caz, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. (2)Pe baza hotărârilor autorităţilor deliberative sau a dispoziţiei ordonatorului principal de credite sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuţii, după caz, unităţile Trezoreriei Statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor respective, pe bază de notă contabilă, astfel:

82.A.98.00.00

"Excedent al bugetului local"

= %

82.A.99.96.00

"Deficit al secţiunii de funcţionare"

82.A.99.97.00

"Deficit al secţiunii de dezvoltare" 5.16.Înregistrarea în sistem informatic a operaţiunilor prevăzute la pct. 5.15 se efectuează de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului care eliberează titularilor extrase de cont. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a

2   

sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun. 5.17.Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor locale prevăzute la pct. 5.15 se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2019, cu data de 31 decembrie 2018.”    ” ANEXA nr. 1:Program calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a  principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2018  .... 

II. Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament

1 Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile şi autorităţile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale Trezoreriei Statului din alte judeţe, inclusiv pentru plăţi între trezorerii ale municipiului Bucureşti, cu excepţiile prevăzute la pct. 2.1 alin. (2), 2.4 alin. (2), 2.5 alin. (2) şi 3.24 alin. (1) din normele metodologice şi a plăţilor efectuate pentru pregătirea preşedinţiei României la UE

până la 21 decembrie 2018, ora 13,00

....”    Extras din Ordinul 3858/2018 pentru completarea Normelor metodologice privind încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

3.809/2018 

 

”Art. I Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 1078 din 19 decembrie 2018, se completează după cum urmează: 

1.După punctul 3.24 se introduce un nou punct, punctul 3.241, cu următorul cuprins: 

"3.241 

În data de 27 decembrie 2018, instituţiile publice pot prezenta la unităţile Trezoreriei Statului 

ordine de plată pentru trezoreria statului (OPT) şi pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la 

pct. II.9 din anexa nr. 1 «Program calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei 

Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2018»." 

2.La punctul II din anexa nr. 1 "Program calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei 

Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2018", după 

numărul curent 8 se introduce un nou număr curent, numărul curent 9, având cuprinsul prevăzut 

în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.” 

3   

” ANEXĂ:

Nr. crt. Denumirea operaţiunilor

Data-limită pentru

efectuarea operaţiunilor

9 Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care se dispun:

a) plăţi aferente programelor guvernamentale de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;

b) plăţi aferente achiziţiilor efectuate în condiţiile art. 31 din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările şi completările ulterioare, de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor;

c) plăţi aferente proiectelor/programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de către instituţii publice.

până la

27 decembrie 2018, ora 13,00