keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 597/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Casa casatoriilor si sediul Directia de Evidenta a Persoanelor", bv. M.Eminescu, nr.11, Timisoara

19.12.2006

Hotararea Consiliului Local 597/19.12.2006
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Casa casatoriilor si sediul Directia de Evidenta a Persoanelor", bv. M.Eminescu, nr.11, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2006-25135/11.12.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin 2 lit (b) si alin 4 lit (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Casa casatoriilor si sediul Directia de Evidenta a Persoanelor", bv. M.Eminescu, nr.11, Timisoara, conform Proiectului nr.P49/2006 întocmit de SC "PRONIROX CONSTRUCT" SRL, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu si Directieia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Directia Evidenta Persoanelor
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA NR. 1 La proiectul de hotărâre nr._____

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru realizarea obiectivului de investiţie construire clădire pentru "CASA CĂSĂTORIILOR ŞI A SEDIULUI DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A POPULAŢIEI ’’ bv. M. Eminescu,nr.11,Timişoara

Valoarea totală a investiţiei : 7.807.775 RON

Eşalonarea investiţiei : 2007-2008

Durata de realizare : 12 luni

Finanţarea investiţiei : Bugetul Local

Avize şi acorduri : Aviz ordonator principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei. Certificat de urbanism Avize de specialitate. Autorizaţia de construire si demolare.

Oportunitatea investiţiei : Finalizarea lucrărilor va asigura îmbunătăţirea confortului

ÎNTOCMIT, Ing.Severina Călinescu

Atasament: Referat-anexa_-_Casa_casatoriilor.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE Nr.SC 2006-25135/11.12.2006 dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie construire clădire pentru "CASA CĂSĂTORIILOR ŞI A SEDIULUI DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ

A POPULAŢIEI ’’ bv. M. Eminescu,nr.11, Timişoara Având în vedere că în prezent oficierea căsătoriilor şi evidenţa populaţiei se face intr-un spaţiu neadecvat, este necesară construirea unei clădiri în regim S+P+1E şi amenajarea corpului de clădire existent C1,şi amenajarea unei parcări auto pe un amplasament situat in str. M. Eminescu,nr.11,Timisoara. Pentru a realiza această investiţie este necesar demolarea parţială a clădirilor existente ce se află in zona viitoarei construcţii. Corpul de clădire nou va avea Sc = 500mp şi se va construi in regim de înălţime S+P+1E va cuprinde,la subsol vor fi spaţii pentru arhivă ,la parter se vor prevedea spaţii destinate serviciilor pentru cetăţeni,iar la etaj1 birouri pentru angajaţii, vestiare . Accesul principal se va realiza din strada T.Grozăvescu, clădirea fiind prevăzută şi cu un acces secundar,prin curte.

Corpul de clădire vechi se va reabilita rezultând o sală pentru căsătorii şi va cuprinde 4 birouri pentru ofiţerii de stare civilă şi 3 grupuri sanitare ,2 la subsol şi unul la parter . Suprafaţa clădirii existente C1 are o suprafaţă construită de 123.22 mp Alimentarea cu apă,energie electrică si canalizarea se vor asigura prin dezvoltarea celor existente. Pe acelaşi amplasament, în partea din spate, se va amenaja o parcare auto. Toate clădirile vor avea rampe destinate persoanelor cu dizabilităţi. Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit şi pus la dispoziţie, gratuit, de către SC ’’PRONIROX CONSTRUCT’’ SRL, P r o p u n e m : 1. Aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii "CASA CĂSĂTORIILOR ŞI SEDIUL DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A POPULAŢIEI ’’ bv. M. Eminescu, nr.11, Timişoara întocmit de SC’’PRONIROX CONSTRUCT’’SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul .

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ

ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma Întocmit : Ing.Severina Călinescu

Avizat : SERVICIUL JURIDIC,

Red. SC Dact. SC Ex.2.

ANEXA NR. 1 La referat nr.25135/11.12.2006

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru realizarea obiectivului de investiţie construire clădire pentru "CASA CĂSĂTORIILOR ŞI A SEDIULUI DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A POPULAŢIEI ’’ bv. M. Eminescu,nr.11,Timişoara

Valoarea totală a investiţiei : 7.807.775 RON

Eşalonarea investiţiei : 2007-2008

Durata de realizare : 12 luni

Finanţarea investiţiei : Bugetul Local

Avize şi acorduri : Aviz ordonator principal de credite privind necesitatea

şi oportunitatea investiţiei. Certificat de urbanism Avize de specialitate. Autorizaţia de construire si demolare.

Oportunitatea investiţiei : Finalizarea lucrărilor va asigura îmbunătăţirea confortului

ÎNTOCMIT, Ing.Severina Călinescu