keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 205/28.11.2016 privind cumpărarea imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici"

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 205/28.11.2016
privind cumpărarea imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-28775/24.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.7/ 26.06.2012 - privind constituirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificată;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 251/ 04.12.2012 - privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să negocieze vânzarea, cumpărarea, schimbul, concesionarea sau închirierea imobilelor aflate în proprietatea municipiului Timişoara sau care prezintă interes pentru municipiul Timişoara;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 407/ 01.08.2014 - privind intenţia de cumpărare a imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic "D.Obradovici";
Având în vedere Adresa nr. 3337/24.11.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş;
Având în vedere Procesul verbal din data de 20.09.2012, al Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local;
Având în vedere Procesele verbale nr. 3/18.07.2014, nr. 4/09.10.2014, nr.7/26.10.2016 şi nr. 8/21.11.2016 ale Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local;
Având în vedere adresa Episcopiei Romano - Catolice de Timişoara cu nr. 1897/2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2026-027022/03.11.2016;
Având în vedere adresa Episcopiei Romano - Catolice de Timişoara cu nr. 1943/2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2026-028131/17.11.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi c) si art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local îşi însuşeste rapoartele de evaluare întocmite de IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L şi de SC CONSULTIM SA pentru imobilele construcţii şi teren, în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic "D.Obradovici", înscrise în CF nr. 425955 Timişoara, CF vechi nr. 143295, CF nr. 420773 Timişoara, CF vechi nr. 143296, transcris în CF 443988, CF nr. 427377 Timişoara , CF vechi nr. 143297 si CF nr. 427368 Timişoara, CF vechi nr. 143297.

Art. 2: Se aprobă cumpărarea la preţul negociat de 4.600.000,00 de euro ce se va achita în 3 ani de la data semnării contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică, a următoarelor imobile:
(1) Imobilul din Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26 fost Bulevardul 6 Martie, înscris în CF nr. 425955 Timişoara, CF vechi nr.143295 , nr. cad 425955, top nr. 17161 compus din:
- Corp A1 în regim D+P+2E;
- Corp G în regim de Parter;
- teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 1803,00 mp;
(2) Imobilul din Bv. Gen. Dragalina nr. 4 fost 13 Decembrie , înscris în CF nr. 443988 Timişoara, transcris din CF 420773 provenit din conversia CF nr. 143296, nr. cad 443988 , nr. top vechi 17154, compus din:
- Clădire în regim D+P+1E+Mezanin+1E (D+P+2E );
- teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 2059 mp.
(3) Imobilul din Bv. Gen. Dragalina nr. 6 fost 13 Decembrie, înscris în CF nr. 427377 Timişoara , CF vechi nr. 143297, nr. cad 427377, top nr. 17152 compus din:
- Corp A în regim D+P+2E;
- Corp B în regim P+2E;
- Corp C în regim P+1E;
- Corp D în regim D+P+1E;
- teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 6717,00 mp.
(4) Imobilul din Bv. Gen. Dragalina nr. 4 fost 13 Decembrie, înscris în CF nr. 427368 Timişoara , CF vechi nr. 143297, nr. cad 427368, top nr. 17151, compus din teren în suprafaţă de 2335,00 mp.
Art. 3: Modalitatea de achitare a sumei de 4.600.000,00 de euro se va stabili la încheierea contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică.
Art: 4: Se mandatează Primarul Municipiului Timişoara să semneze Contractul de vânzare- cupărare pentru Municipiul Timişoara.
Art. 5: La data încheierii Contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică încetează de drept contractul de închiriere nr. 2741/21.11.2012 prelungit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 181/15.11. 20016 până la data de 01.11.2017.
Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Serviciul Juridic, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Biroul Şcoli -Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Sport Cultură;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Episcopiei Romano - Catolice de Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL ŞCOLI-SPITALE Nicolae Robu COMPARTIMENT ŞCOLI Nr SC2016-28775/24.11.2016

REFERAT Privind cumpărarea imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul

Teoretic „D.Obradovici”

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara materialul întocmit de Biroul Şcoli Spitale Compartiment Şcoli, privind cumpărarea imobilelor aflate în proprietatea Ordinului Călugăriţelor de la Notre Dame , în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici” urmare a negocierilor purtate de Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Episcopia Romano - Catolică de Timişoara în calitate de împuternicit al Ordinului Călugăriţelor de la „Notre Dame”. Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici” funcţionează în următoarele imobile 1. Imobilul din Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, înscris în CF nr. 425955 Timişoara, CF vechi nr.143295 , nr. cad 425955, top nr. 17161 compus din: - Corp A1 în regim D+P+2E; - Corp G în regim de Parter; - teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 1803,00 mp; 2. Imobilul din Bv. Gen. Dragalina nr. 4 fost 13 Decembrie , înscris în CF nr. 420773 Timişoara, CF vechi , nr. 143296, nr. cad 420773 ,top nr. 17154, compus din: - Clădire în regim D+P 1E+Mezanin (D+P+2E ); - teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 2224,00 mp. 3. Imobilul din Bv. Gen. Dragalina nr. 6 fost 13 Decembrie, înscris în CF nr. 427377 Timişoara , CF vechi nr. 143297, nr. cad 427377, top nr. 17152 compus din: - Corp A în regim D+P+2E; - Corp B în regim P+2E; - Corp C în regim D+1E; - Corp D în regim D+P+1E ; - teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 6717,00 mp. 4. Imobilul din Bv. Gen. Dragalina nr. 4 fost 13 Decembrie, înscris în CF nr. 427368 Timişoara, CF vechi nr. 143297, nr. cad 427368, top nr. 17151, compus din teren în suprafaţă de 2335,00 mp. Aceste imobile se află în proprietatea Ordinului Călugăriţelor de la „Notre Dame”, prin retrocedare în baza O.U.G nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din Româna şi au fost utilizate de Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici” cu Contractul de închiriere nr. 2741/21.11.2012 prelungit prin HCL nr. 181/15.11. 20016 până la data de 01.11.2017 , cu o chirie de 15.000 euro /lună. În cadrul şedinţei din data de 20.09.2012 Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local pe lângă negocierea chiriei şi perioada de închiriere a discutat dacă proprietarul imobilului este dispus să vândă imobilele, lucru care a fost acceptat de reprezentanţii Episcopiei Romano - Catolică de Timişoara în calitate de reprezentanţi ai Ordinului Călugăriţelor de la „Notre Dame”, cu condiţia păstrări unui scop educaţional. Cu adresa nr.2209/16.10.2013 înregistrată la instituţia noastră sub nr. CP 2013 -981/16.10.2013 Episcopia Episcopiei Romano - Catolică a înaintat Raportul de evaluare a imobilelor construcţii şi teren întocmit de I.T BUSINESS MANAGEMENT prin care s-a stabilit o valoare de piaţă de 29.445.700,00 lei (6.585.800,00 euro) din care: Cod.FO 53-01,Ver.1

- 8.679.700,00 lei ( 1.941.300,00 euro) – teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 13.029 mp;

- 20.766.000,00 lei (4.644.500,00 euro) - clădiri cu suprafaţa construită desfăşurată de 13.166,00 mp;

Instituţia noastră prin SC CONSULTIM SA a întocmit propriul raport de evaluare, valoare de piaţă a imobilelor construcţii şi teren la data de 06.03.2014 a fost de 20.883.000,00 lei ( 4.642.000,00 euro) din care:

- 13.640.000,00 lei ( 3.032.000,00 euro) – clădiri teren construit şi neconstruit în - 17.243.000,00 lei (1.610.000,lei euro) - teren construit şi neconstruit

Rapoartele de evaluare au fost analizate de Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local şi conform Procesului Verbal nr. 3/18.07.2014 s-a stabilit să se dea un aviz de principiu în vederea achiziţionării imobilelor, compartimentul de specialitate să facă un proiect de hotărâre privind începerea negocierilor în vederea cumpărării acestor imobile şi prelungirea contractului de închiriere pe durata negocierilor. Prin HCL nr. 407/01.08.2014 Consiliul Local şi-a exprimat intenţia de cumpărare a imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici” şi a împuternicit Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să negocieze cu Ordinul Călugăriţelor de la „Notre - Dame” prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, cumpărarea imobilelor în care se desfăşoară activitatea Colegiului Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic "D.Obradovici". Conform procesului verbal nr. 4/09.10.2014, oferta de cumpărare făcută de Comisia de negociere cu terţi a fost de 3,5 milioane de euro plătibili în termen de 10 ani. Oferta de vânzare făcută de Episcopia Romano - Catolică a fost între 4,5 -5 milioane de euro. Episcopia Romano – Catolică a solicitat să se transmită în scris. Conform procesului verbal nr. 7/26.10.2016 au fost reluate negocierile, oferta de cumpărare făcută de Comisia de negociere cu terţii a fost de 4,5 milioane de euro plătibil în termen de 5 ani. Episcopia Romano - Catolică a solicitat transmiterea ofertei în scris şi de comun acord s-a hotărât prelungirea contractului de închiriere cu 1 an, urmând să înceteze de drept la data încheieri contactului de vânzare cumpărare. Prin adresa cu nr. 1897/03.11.2016, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2026- 027022/03.11.2016, Episcopia Romano - Catolică a transmis o nouă ofertă de vânzare a imobilelor astfel:

- 5 milioane de euro în situaţia în care suma va fi achitată într-o perioadă de 5 ani; - 4.8 milioane de euro în situaţia în care suma va fi achitată într-o perioadă de 3 ani;

Prin adresa cu nr. 1943/17.11.2016, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2026- 028131/17.11.2016 Episcopia Romano – Catolică de Timişoara în calitate de mandatară a Ordinului Călugăriţelor de la „Notre Dame” prin procura din data de 26 iulie 2016 si-a exprimat acordul de vânzare a imobilelor la preţul de 4,6 milioane de euro, sumă ce se va achita într-un interval de 3 ani de la data semnării contractului de vânzare – cumpărare. Conform procesului verbal nr. 8/21.11.2016 Comisia de negociere cu terţii si Episcopia Episcopia Romano – Catolică de Timişoara au căzut de comun acord asupra tranzacţiei de cumpărare la preţul de 4,6 milioane de euro si se va achita în 3 ani. Episcopia Romano – Catolică de Timişoara , urmând să facă demersurile necesare pentru obţinerea avizelor necesare vânzări, prezentarea CF nr. 420773, top nr. 17154. Modalitatea de achitare se va stabili la încheierea contractului. În bugetul local aprobat pe anul 2016 la capitolul 65.02.02 - Învăţământ secundar a fost cuprinsă suma de 3.000.000,00 lei pentru achiziţionarea imobilului – Colegiul Naţional Bănăţean Sumele necesare pentru achitarea integrală a preţului de cumpărare a imobilelor vor fi cuprinse cu prioritate în bugetele Municipiului Timişoara, reprezentând un angajament multianual. Având în vedere cele de mai sus supunem spre analizare şi aprobare Consiliului Local;

1. Însuşirea rapoartelor de evaluare întocmite de IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L şi de SC CONSULTIM SA pentru imobilele construcţii şi teren, în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul şi Liceul Teoretic „D.Obradovici”,înscrise în CF nr. 425955 Timişoara, CF vechi nr. 143295, CF nr. 443988 Timişoara, , transcris din CF 420773 provenit

din conversia CF nr. 143296, CF nr. 427377 Timişoara , CF vechi nr. 143297 şi CF nr. 427368 Timişoara , CF vechi nr. 143297. Cod.FO 53-01,Ver.1 2. Cumpărarea la preţul negociat de 4.600.000,00 de euro ce se va achita în 3 ani de la de la data semnării contractului de vânzare – cumpărare în formă autentică, a următoarelor imobile: - Imobilul din Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, înscris în CF nr. 425955 Timişoara, CF vechi nr. 143295 , nr. cad 425955, top nr. 17161 compus din:

- Corp A1 în regim D+P+2E; - Corp G în regim de Parter; - teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 1803,00 mp; - Imobilul din Bv. Gen. Dragalina nr. 4 fost 13 Decembrie , înscris în CF nr. 443988 Timişoara, , transcris din CF 420773 provenit din conversia CF nr. 143296, nr. cad 443988 , nr. top vechi 17154, compus din: - Clădire în regim D+P 1E+Mezanin (D+P+2E ); - teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 2059. mp. - Imobilul din Bv. Gen. Dragalina nr. 6 fost 13 Decembrie, înscris în CF nr. 427377 Timişoara , CF vechi nr. 143297,nr. cad 427377, top nr. 17152 compus din: - Corp A în regim D+P+2E; - Corp B în regim P+2E; - Corp C în regim D+1E; - Corp D în regim D+P+1E; - teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 6717,00 mp. - Imobilul din Bv. Gen. Dragalina nr. 4 fost 13 Decembrie, înscris în CF nr. 427368 Timişoara , CF vechi nr. 143297, nr. cad 427368, top nr. 17151, compus din teren în suprafaţă de 2335,00 mp. Modalitatea de achitare a 4.600.000,00 de euro se va stabili la încheierea contractului de vânzare – cumpărare în formă autentică. .

VICEPRIMAR, ŞEF BIROU SCOLI -SPITALE Dan Diaconu Adrian Faur CONSILIER, Ioana Ciucur DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR Steliana Stanciu

CONSILIER JURIDIC

Daniela Ştefan