keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 251/04.12.2012 privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să negocieze vânzarea, cumpărarea, schimbul, concesionarea sau închirierea imobilelor aflate în proprietatea municipiului Timişoara sau care prezintă interes pentru municipiul Timişoara

04.12.2012

Hotararea Consiliului Local 251/04.12.2012
privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să negocieze vânzarea, cumpărarea, schimbul, concesionarea sau închirierea imobilelor aflate în proprietatea municipiului Timişoara sau care prezintă interes pentru municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-27834/20.11.2012 , al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2012 - privind constituirea Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se împuterniceşte Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2012, să negocieze vânzarea, cumpărarea, schimbul, concesionarea sau închirierea imobilelor ce prezintă importanţă economică sau socială pentru municipiul Timişoara sau care fac obiectul cererii unor persoane fizice sau juridice de drept privat.
După finalizarea negocierilor , imobilele menţionate la alin.1 vor face obiectul unor hotărâri ale consiliului local.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2012, Directia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţia Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU NR. SC2012-27834/20.11.2012 REFERAT

Privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să negocieze vânzarea, cumpărarea, schimbul,

concesionarea sau închirierea imobilelor aflate în proprietatea municipiului Timişoara sau care prezintă interes pentru municipiul Timişoara.

Având în vedere numărul mare de cereri privind transferul în şi din proprietatea

municipiului Timişoara a unor imobile (teren sau construcţii) pentru reglementarea situaţiei juridice a anumitor imobile, funcţie de interesul economic şi social, pentru operativitatea soluţionării diverselor situaţii, este necesar împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local în cadru general pentru a negocia vânzarea, cumpărarea, schimbul, concesionarea sau închirierea imobilelor ce prezintă importanţă economică sau socială pentru municipiul Timişoara sau care fac obiectul cererii unor persoane fizice sau juridice de drept privat.

Faţă de cele prezentate mai sus ;

PROPUNEM:

Împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2012, să negocieze vânzarea, cumpărarea, schimbul, concesionarea sau închirierea imobilelor ce prezintă importanţă economică sau socială pentru municipiul Timişoara sau care fac obiectul cererii unor persoane fizice sau juridice de drept privat.

VICEPRIMAR, Dan Diaconu DIRECŢIA ECONOMICĂ, RESPONSABIL DIRECTOR DIRECŢIA PATRIMONIU Smaranda Haracicu Martin Staia

ŞEF BIROU A.I., Călin-Nicuşor Pîrva

AVIZAT: SERVICIUL JURIDIC,

Cod FP 53-01, ver.1