keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 407/01.08.2014 privind intenţia de cumpărare a imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici"

01.08.2014

Hotararea Consiliului Local 407/01.08.2014
privind intenţia de cumpărare a imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-20111/01.08.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avănd in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.7/ 26.06.2012 privind constituirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 251/ 04.12.2012 privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să negocieze vânzarea, cumpărarea, schimbul, concesionarea sau închirierea imobilelor aflate în proprietatea municipiului Timişoara sau care prezintă interes pentru municipiul Timişoara;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.261/ 14.05.2013 privind modificarea componenţei Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Contractul de închiriere nr. 2741/21.11.2012, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 177/02.11.2012 privind aprobarea contractelor de închiriere pentru imobilele situate în Timişoara în care se desfăşoară activitatea unităţilor de învăţământ - Colegiului Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" şi Colegiul Tehnic de Vest;
Având în vedere Procesul verbal nr. 3/18.07.2014 al Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), lit. d) şi alin (6), lit. a). pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local Timişoara îşi .exprimă intenţia de cumpărare a imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic "D.Obradovici".
Art. 2: Se împuterniceşte Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să negocieze cu Ordinul Călugăriţelor de la "Notre - Dame" prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, cumpărarea imobilelor în care se desfăşoară activitatea Colegiului Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic "D.Obradovici".
Art. 3: Se aprobă prelungirea contractului de închiriere 2741/21.11.2012, prin act adiţional pe o perioadă de un an. Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara şi Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Compartimentul Şcoli din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Episcopiei Romano-Catolică de Timişoara
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA INSTITUŢII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE ŞI CULTURALE Nicolae Robu COMPARTIMENT SCOLI NR…………………………………..

REFERAT

privind intenţia de cumpărare a imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici”

Imobilele – clădiri şi teren în care se desfăşoară activitatea de învăţământ a Colegiul Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic “D.Obradovici” se află în proprietatea Ordinului Călugăriţelor de la „Notre – Dame” prin retrocedare. În prezent pentru aceste imobile se află în derulare contractul de închiriere nr. 2741/21.11.2012, încheiat în baza H.C.L nr. 177/02.11.2012 cu o chirie de 21.250,00 euro/lună, calculată la cursul BNR de la data facturării. Contractul de închiriere a fost negociat de Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local împreună cu Episcopia Romano - Catolică de Timişoara în calitate de împuternicită a Ordinul Călugăriţelor de la Notre – Dame şi a fost încheiat pe o perioadă de 2 ani , începând cu data de 01.11.2012 până la data de 31.10.2014, putându-se prelungi cu jumătate din durata pentru care a fost încheiat dacă nici una dintre părţi nu denunţă contractul, conform prevederilor art. 4 din contract. Conform procesului verbal din data de 20.09.2012 pe lângă negocierea chiriei şi perioada de închiriere s-a discutat dacă proprietarul imobilului este dispus să vândă imobilele, lucru care a fost acceptat de reprezentanţii Episcopiei Romano - Catolică de Timişoara cu condiţia păstrări unui scop educaţional, lucru stipulat şi în contractul de închiriere la cap IV.- CLAUZE SPECIALE – INTERDICŢII. Art. 8 pct.8.2 Tot în contractul de închiriere la art. 14 a fost stipulat faptul că proprietarul se obliga să efectueze o expertiza tehnica de specialitate, generala a imobilelor , care să evidenţieze starea tehnica din prezent a acestora precum şi o evaluare imobiliară privind valoarea de piaţă a acestora, care va sta la baza unei eventuale cumpărări. Episcopia Romano - Catolică de Timişoara a întocmit Raportul de evaluare pentru imobilele construcţii şi teren, rezultând o valoare de piaţă de 29.445.700,00 lei (6.585.000,00 euro) din care:

- 8.679.700,00 lei ( 1.941.300,00 euro) – teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 13.029 mp;

- 20.766.000,00 lei (4.644.500,00 euro) - clădiri cu suprafaţa construită desfăşurată de 13.166,00 mp;

De asemenea în contractul de închiriere negociat la art. 4 alin 2 se prevede că dacă nici una din părţile contractante nu denunţa contractul, acesta se va prelungi cu jumătate din durata pentru care a fost încheiat.

Raportul de evaluare a fost analizat de Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local şi conform Procesului Verbal nr. 3/18.07.2014 s-a stabilit să se dea un aviz de principiu în vederea achiziţionării imobilelor, compartimentul de specialitate să facă un proiect de hotărâre privind începerea negocierilor în vederea cumpărării acestor imobile şi prelungirea contractului de închiriere pe durata negocierilor. Tot o dată comisia a solicitat ca Episcopia Romano – Catolică de Timişoara să depună şi o expertiză tehnică a clădirilor, conform clauzei din contractul de închiriere existent, expertiză care va fi solicitată de la aceasta. Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analizare şi aprobare Consiliului Local: 1. Exprimarea intenţiei de cumpărare a imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic “D.Obradovici. 2. Împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să negocieze cu Ordinul Călugăriţelor de la „Notre – Dame” prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, cumpărarea imobilelor în care se desfăşoară activitatea Colegiului Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic "D.Obradovici" 3 Prelungirea contractului de închiriere 2741/21.11.2012, prin act adiţional pe o perioadă de un an.

VCEPRIMAR, SECRETAR Dan Diaconu Ioan Cojocari DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR ECONOMIC, Mihai Ioan Costa Smaranda Haracicu

CONSILIER, Mariana Mureşan Avizat juridic Daniela Ştefan

Atasament: Proces_Verbal_18.07.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Comisia de negociere cu terţii PROCES VERBAL NR. 3 /18.07.2014

Prezenţi: dl. Viceprimar Diaconu, dl. Viceprimar Stoia, dl. cons. Sandu, d-na Haracicu, dl. Şuli şi dl. Staia; Absenţi: dl. cons. Jichici, dl. cons. Taropa, d-na Junie, dl. Chiş, dl. Cădariu; Din partea executivului: dl. Robescu – Şef Serviciu B.D.U. ORDINE DE ZI   1. Adresele nr. SC2014-8181/15.04.2014 şi SC2014-15670/23.06.2014 a

D.I.S.M.S.C.- Compartiment Spitale referitoare la încheierea unor noi contracte de închiriere a etajului nr. 1 al imobilului din Timişoara, str. A . Odobescu nr. 1;

2. Adresa nr. SC2014 - 9410/09.04.2014 a D.I.S.M.S.C.- Compartiment Spitale referitoare la achiziţionarea sau încheierea unui nou contract de închiriere a imobilului din Timişoara, Bul. Revoluţiei din 1989 nr. 12, în care funcţionează Clinica de Cardiologie ASCAR;

3. Adresa nr. CP2013 -981/09.04.2014 a D.I.S.M.S.C.- Compartiment Şcoli referitoare la negocierea privind imobilele în care funcţionează Colegiul Bănăţean şi Colegiul Tehnic de Vest;

4. Adresa nr. SC2014 – 5570/10.03.2014 a Serviciului Juridic referitoare la intenţia de a achita dl. Marincu Irinel suma solicitată;

5. Solicitarea nr. SC2014- 13681/27.05.2014 a „ PARK PLAZA” SRL referitoare la schimb de teren, - audienta joi 10.07.2014

6. Adresa nr.SC2014 – 10012/05.05 a Direcţiei Urbanism – BDU, referitoare la solicitarea SC AUTOHTON TIM SRL privind acordarea unui drept de servitute şi solicitarea d-nei Smultea Ana privind efectuarea schimb de teren, inelul IV; audienta PRIMAR 07.04.2014

7. Solicitarea dl. Burea Ilie referitoare la efectuarea unui schimb de teren, s-a facut evaluarea teren – audienta 30.05.2014

 

1.Adresele nr. SC2014-8181/15.04.2014 şi SC2014-15670/23.06.2014 a D.I.S.M.S.C.- Compartiment Spitale referitoare la încheierea unor noi contracte de închiriere a etajului nr. 1 al imobilului din Timişoara, str. A . Odobescu nr. 1; Prezenti: D-na Ciucur Ioana – consilier Compartiment Spitale;

Reprezentanţi ai Spitalului Municipal Timişoara d-na dir. ec. Damian Sanda şi cj Jidoi Alina; D-na Tîrnea Eugenia – coproprietar cota de 19/32; Dl. Vice Diaconu: Oferta noastră e de 9 lei/mp. pentru spaţiu construit. D-na Tîrnea: Eu solicit chirie si pentru pod. Noi nu putem folosi podul, accesul este blocat, deci e normal ca spitalul să plăteasca chirie şi pentru pod. Dl. Vice Diaconu: Aţi solicitat 5120 lei, deci 6 euro/mp. Noi nu vă putem oferi atât. Nu cunosc situaţia podului , dar noi nu vă putem face o ofertă mai mare. Vă rog să mai analizati oferta noastră. D-na Tîrnea: As putea sa nu mai inchiriez spitalului. Dl. Vice Diaconu: Puteţi să încheiaţi un act adiţional la contractul de închiriere existent, în aceleaşi condiţii pentru o perioada de 3 luni, până se vor încheia negocierile pentru un nou contract. Sunteţi de acord? D-na Tărnea: Sunteţi de acord. Invitat. Dl. Cristureanu Gheorghe – coproprietar cota 8/32; Dl. Vice Diaconu: Oferta noastră este de 9 lei/mp. Aveţi posibilitatea sa încheiati un nou contract sau să încheiaţi un act aditional la cel vechi prin care să prelungiţi vechiul contract, în aceleaşi condiţii, pe o durată de 3 luni, până se vor încheia negocierile pentru un nou contract. Sunteţi de acord? Dl. Cristureanu: Sunt de acord cu prelungirea contractului prin act aditional, pe o durată de 3 luni. 2.Adresa nr. SC2014 - 9410/09.04.2014 a D.I.S.M.S.C.- Compartiment Spitale referitoare la achiziţionarea sau încheierea unui nou contract de închiriere a imobilului din Timişoara, Bul. Revoluţiei din 1989 nr. 12, în care funcţionează Clinica de Cardiologie ASCAR; Reprezentanţi ai Spitalului Municipal Timişoara d-na dir. ec. Damian şi cj Alina Jidoi; Dl. Vice Diaconu: Cred că din suma solicitată pentru vânzarea imobilului putem construi un nou corp de cladire în care să funcţioneze ASCAR-ul. Ce părere aveţi: Comisia: unanimitate, de acord; Dl Vice Diaconu: Să le comunicăm proprietarilor că dorim închiriere imobilului şi îi vom invita la negociere. Trebuie să existe şi un punct de vedere al spitalului referitor la necesitatea desfăşurării activităţii în aceasta locaţie şi apoi vom negocia contractul de închiriere. Să cerem proprietarilor imobilului o oferta de închiriere. Sunteţi de acord? Comisia: unanimitate pentru;

3.Adresa nr. CP2013 -981/09.04.2014 a D.I.S.M.S.C.- Compartiment Şcoli referitoare la negocierea privind imobilele în care funcţionează Colegiul Bănăţean şi Colegiul Tehnic de Vest; Dl. Vice Diaconu: Există 2 rapoarte de evaluare ale imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean, împreună cu Liceul Teoretic „D Obradovici” şi ale imobilelor în care funcţionează Colegiul Tehnic de Vest. Ar trebui să ne gândim la o eventuală cumpărare. Ce părere aveţi? Comisia: unanimitate pentru cumpărare; Dl Vice Diaconu: Să dăm un aviz de principiu în vederea achiziţionării imobilelor. Compartimentul de specialitate să facă un proiect de hotărâre privind începerea negocierilor în vederea cumpărării acestor imobile şi să prelungim contractul de închiriere pe durata negocierilor. Sunteţi de acord? Comisia, unanimitate, pentru; Dl. Vice Diaconu: Biserica Romano – Catolică de Timişoara trebuie să depună şi o expertiză tehnică a clădirilor, conform clauzei din contractul de închiriere existent, expertiză pe care nu au depus-o. 4.Adresa nr. SC2014 – 5570/10.03.2014 a Serviciului Juridic referitoare la intenţia de a achita domnului Marincu Irinel, suma solicitată. Dl. Vice Diaconu: Este vreo problema aici? Dl. Şuli: Pentru perioada respectivă nu exista contract de închiriere, este perioada când au fost negocierile pentru cumpărarea imobilului/închirierea lui. D-na Haracicu: Nu putem face nici o plată fără ordonanţare si angajament de plată. Trebuie să existe un act în baza căruia facem plata: contract, sentinţă. Dl. Şuli. Nu există contract pentru această perioadă. Exista precedent, deoarece solicitantul a câştigat în instanţă pentru perioada anterioara. Dacă ne dă în judecată, ar putea să câştige pentru că imobilul era ocupat de gradiniţă şi atunci vom plăti şi cheltuielile de judecată. Dl. Vice Diaconu: Sunteţi de acord cu plata sumei solicitate de dl. Marincu Irinel? Comisia: unanimitate, împotrivă, 5. Solicitarea nr. SC2014- 13681/27.05.2014 a „ PARK PLAZA” SRL referitoare la schimb de teren. Dl. Vice Diaconu: Vă propun amânarea discuţiilor până avem părerea Direcţiei Urbanism, deoarece din punct de vedere urbanistic nu sunt aşezate lucrurile, să aşteptăm să se încheie lucrările de urbanism la PUZ. Sunteţi de acord? Comisia: unanimitate, pentru;

6.Adresa nr.SC2014 – 10012/05.05 a Direcţiei Urbanism – BDU, referitoare la solicitarea SC AUTOHTON TIM SRL privind acordarea unui drept de servitute şi solicitarea d-nei Smultea Ana privind efectuarea schimb de teren, inelul IV; Dl. Robescu: Noi am răspuns că instituirea unui drept de servitute asupra terenului d-nei. Smultea nu afectează schimbul de teren cu noi. Dl. Vice Diaconu: Şi referitor la schimbul de teren cu d-na Smultea? Avem ce să îi oferim? Dl. Robescu: Nu. Dl. Vice Diaconu: O vom invita la comisie după ce avem ce să îi propunem la schimb. 7.Solicitarea dl. Burea Ilie referitoare la efectuarea unui schimb de teren. Dl. Robescu: Schimbul de teren cu dl. Burea nu este avantajos pentru noi. Terenul pe care ni-l solicită el îl putem oferi la schimb unor persoane care au terenurile ocupate si solicită teren, lui Bocşa de ex. Dl. Vice Diaconu.Sunteţi de acord cu propunerea dl. Robescu? Comisia: unanimitate, pentru; Diverse: 1.Solicitarea SC2014 – 11858/09.05.2014 a dl. Stania Marinel referitoar la acordarea de despăgubiri băneşti sau teren la schimb. Dl. Vice Diaconu: Pentru clarificarea situaţiei, dl. Stania se va adresa Serviciului Administrare Fond Funciar, aşa cu a rămas stabilit în audienţa din data de 10.04.2014.

COMISIA

preşedinte: - Diaconu Dan – Viceprimar___________________________ membri: - Stoia Traian - Viceprimar;__________________________ - Caius Suli - consilier juridic;_________________________ - Ciprian Silviu Cădariu - Direcţia de Urbanism;___________ - Smaranda Haracicu – dir. Direcţia Economică;___________ - Culita Chis – dir.Direcţia Tehnica;____________________ - Staia Martin – D. C. T.D.D._________________________ - Aurelia Junie – dir.Directia Dezvoltare;_______________ - Jichici Ciprian - Corneliu – cons. municipal;____________ - Sandu Constantin - Ştefan – cons.municipal;___________ - Lucian Taropa – cons.municipal;____________________ secretar: - Dinu Diana - consilier; _________________