keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 203/30.05.2017 privind prelungirea perioadei necesare finalizării Contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

30.05.2017

Hotararea Consiliului Local 203/30.05.2017
privind prelungirea perioadei necesare finalizării Contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017 - 12.923/24.05.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa ADR Vest nr. 6466/15.05.2017, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. CDD2017-153/15.05.2017, precum şi adresa de la ADR Vest nr. 7005/23.05.2017, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. CDD2017-167/23.05.2017;
Având în vedere Instrucţiunile AMPOR nr. 144/10.12.2015 şi nr. 146/17.06.2016;
Având în vedere prevederile Contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012 privind proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", inclusiv actele adiţionale, cod SMIS 31814;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 189/07.04.2015 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a Documentaţiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 566/18.12.2015 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 77/09.09.2016;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 678/19.08.2015 - privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit;
În baza prevederilor art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că: "(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin. (2) al art. 48 din legea mai sus amintită" (2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii.";
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă data de 31.12.2017 ca dată limită de finalizare a proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli urbani de crestere", Domeniul major de interventie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia.


Art. 2: Suma necesară finalizării proiectului (cheltuieli neeligibile) este de 500.000,00 lei şi este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.100 din 31.03.2017.


Art. 3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, d-nul Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din Contractul de finanţare nr. 3524/29.06.2012 în numele Municipiului Timişoara.


Art. 4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârile Consiliului Local nr. 566/18.12.2015 şi nr. 77/09.09.2016.


Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiai Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

FO 53-01, Ver.3

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA DEZVOLTARE PRIMAR Serviciul Generare si Management Proiecte SC2017-12923/24.05.2017 NICOLAE ROBU

REFERAT privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanţare nr.

3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului

Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

În data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanţare nr. 3524 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Sursa de finanţare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Datorită necesităţii achiziţiei tuturor dotărilor – cheltuieli neeligibile (biciclete şi macarale), în baza Instrucţiunii nr. 144/10.12.2015, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 566/18.12.2015 s-a aprobat data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi. Ulterior, prin HCL nr. 77/09.09.2016, data limită de finalizare a proiectului s-a prelungit până la data de 30.06.2017 din aceleaşi motive, respectiv pentru atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.

În acest sens s-a încheiat Actul adiţional nr.3 la Contractul de Finanţare nr. 3524/29.06.2012 pentru o nouă prelungire a acestuia până la data de 30.06.2017, în vederea realizării tuturor indicatorilor proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814.

Din cauza faptului că, anumiţi indicatori ai proiectului nu au fost îndepliniţi până în prezent, fapt care ar putea conduce la nefuncţionalitatea acestuia, respectiv se consideră că nu au fost îndepliniţi doi indicatori ca rezultat direct (imediat) şi un indicator ca rezultat indirect după cum urmează:

Indicatori direcţi nerealizaţi: 1. Creşterea numărului de servicii de transport public local oferite locuitorilor din

municipiul Timişoara prin introducerea transportului public naval. Municipiul Timişoara a făcut toate demersurile pentru îndeplinirea acestui indicator şi în acest sens au fost înmatriculate toate cele 7 vaporette, iar Regia Autonomă de Transport Timişoara, căreia i-a fost atribuit prin HCL dreptul de administrare a sistemului de transport public naval, a fost autorizată în baza AUTORIZAŢIEI TPMCN nr.15-DTS din 21.11.2016 să desfăşoare activitatea de transport public de pasageri pe căi navigabile interioare. La această dată pentru toate cele 7 vaporette au fost efectuate probele de funcţionare, ca atare indicatorii asumaţi prin contractul de finanţare referitori la această activitate sunt îndepliniţi. Municipiul Timişoara prin Direcţia Tehnică a întreprins numeroase demersuri în vederea clarificării şi înfiinţării Administraţiei Canalului Bega după cum urmează:

FO 53-01, Ver.3

- Înfiinţarea Administraţiei Portuare a Canalului Bega de la Uzina Hidroelectrica Timişoara până la limita unităţii administrativ – teritoriale a Municipiului Timişoara prin HCL nr.494/20.11.2015, compartiment distinct în cadrul direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Timişoara cu funcţie de autoritate portuară şi atribuţiile prevăzute de Ordonanţa de Guvern nr.22/1999;

- Ca urmare a adresei Ministerului Transporturilor nr.4558/381/14.03.2016, Municipiul Timişoara a transmis către Ministerul Transporturilor proiectul de hotărâre prin care se propune înfiinţarea administraţiei portuare a Portului Timişoara;

- În data de 30.05.2016 este transmisă Ministerului Transporturilor HCL nr.147/10.05.2016 de înfiinţare a administraţiei portuare a Portului Timişoara şi HCL 148/10.05.2016 de modificare a HCL nr.494/20.11.2015 prin care se aprobă înfiinţarea administraţia de cale navigabilă interioară a Canalului Bega, compartiment distinct în cadrul direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Timişoara având funcţia de autoritate de cale navigabilă şi atribuţiile prevăzute de Ordonanţa de Guvern nr.22/1999, solicitând autorizarea funcţionării administraţiei de cale navigabilă a Canalului Bega;

- Ca răspuns la cele de mai sus prin adresa cu nr.20739/1551/04.07.2016, Ministerul Transporturilor a retransmis punctul de vedere potrivit căruia în cazul Canalului Bega administrarea portului şi căii navigabile se face conform prevederilor art.25 alin.4 din Ordonanţa de Guvern nr.22/1999 prin hotărâre a Guvernului;

- Prin adresa cu nr.SC2016-24647/07.10.2016 Municipiul Timişoara a înaintat Guvernului României un memoriu în care este prezentat pe larg proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, importanţa funcţionării transportului public pe Canalul Bega şi toate demersurile întreprinse de-a lungul timpului pentru acest scop cu propunerea:Înfiinţării unei Regii Autonome prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Transporturilor, cu aprobarea unei organigrame, stat de funcţii, regulament de organizare şi funcţionare, ca administraţie de cale navigabilă a canalului Bega pe sectorul Timişoara-frontiera Serbia în temeiul OG nr.22/1999 şi Legii nr.15/1990;

- Prin adresa cu nr.SC2017-612/10.01.2017 Municipiul Timişoara a solicitat Administraţiei Bazinale de Apă BANAT să demareze procedurile necesare în vederea înfiinţării administraţiei căii navigabile a Canalului Bega pe sectorul Timişoara-frontiera Serbia în temeiul OG nr.22/1999 şi Legii nr.15/1990;

- Prin adresa cu nr.SC2017-6675/20.03.2017 revine cu un memoriu la Guvernul României cu solicitarea de: Înfiinţare a administraţiei de cale navigabilă interioară conform HCLMT nr.148/10.05.2016 compartiment distict în cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Timişoara sau Înfiinţarea unei Regii Autonome prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Transporturilor, cu aprobarea unei organigrame, stat de funcţii, regulament de organizare şi funcţionare, ca administraţie de cale navigabilă a Canalului Bega pe sectorul Timişoara - frontiera Serbia în temeiul OG nr.22/1999 şi Legii nr.15/1990;

- În data de 03.04.2017 Municipiul Timişoara a primit de la Secretariatul General al Guvernului o comunicare privind transmiterea solicitării către Ministerul Apelor şi Pădurilor spre soluţionare;

- În data de 12.04.2017 Municipiul Timişoara a mai făcut un pas depunând la Administraţia Bazinală de Apă BANAT solicitarea de eliberare a AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR ca urmare a finalizării lucrărilor din cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”;

- În şedinţa Consiliului Local din data de 21.04.2017 a fost aprobat Regulamentului de navigaţie pe Canalul Bega şi semnalizarea canalului, lucrările topografice şi batimetrice.

FO 53-01, Ver.3

- În data de 10.05.2017 Municipiul Timişoara transmis o nouă adresă şi documentaţia în susţinere, către Guvernul României în atenţia Primului Ministru şi către Ministerul Transporturilor, adrese pe care le ataşăm prezentei.

Conform legislaţiei în vigoare, Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 1999, republicată, privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, art.25 alin.4 - În cazul în care căile navigabile interioare aparţin domeniului public al unităţilor administrativ teritoriale, administraţiile de căi navigabile interioare se înfiinţează prin hotărârea consiliilor locale a administraţiilor teritoriale respective. Canalul Bega este cale navigabilă interioară aparţinând domeniului public al Municipiului Timişoara pe raza municipiului, dar aparţine altor unităţi administrativ - teritoriale în afara limitelor teritoriale ale Municipiului Timişoara. În această situaţie sunt aplicabile prevederile art.25 alin 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 1999 republicată, prin care administrarea de căi navigabile interioare se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului României. Având în vedere că legislaţia în domeniul transportului public naval nu prevede clar demersurile necesare pentru implementarea unui sistem de transport public naval pe o cale de navigaţie interioară, precum şi că nu există o altă situaţie similară la nivelul României şi pentru a evita nefinalizarea proiectului în termenul asumat prin Actul adiţional nr. 3 la Contractul de finanţare, considerăm necesară şi oportună prelungirea duratei de implementare conform Instrucţiunii 146/17.06.2016.

2. Echipamente de transmisie date pentru biciclete City-Bike – 140 de bucăţi, acestea

fiind obiectul achiziţiei lotului 5.2 de dotări aferente staţiilor vaporetto. Achiziţie publică pentru biciclete a fost derulată de 8 ori fără nici un rezultat. În perioada scursă de la ultima procedură, în urma analizării situaţiei şi a analizării pieţei pentru astfel de produse ( biciclete ), cât şi în urma discuţiilor purtate cu departamentul ISU din cadrul PMT ( pentru macarale), am constatat că pentru achiziţionarea dotărilor rămase este necesară modificarea fişelor tehnice, în acest sens a fost înaintată către ADR Vest notificarea de modificare a fişelor tehnice cu nr.SC2016- 30865/19.12.2016 şi achiziţia a fost reluată de încă 2 ori. La data de 05.04.2017, data limită de depunere a ofertelor, s-a prezentat un singur ofertant pentru Lot 5.1 – Biciclete. În data de 11.05.2017 a fost semnat Contractul de furnizare pentru Lor 5.1 – Biciclete – 140 bucăţi.

Indicator indirect nerealizat: •68 noi locuri de muncă directe permanente pentru operarea investiţiei.

În plus nu au putut fi achiziţionate 2 macarale, acestea făcând obiectul achiziţiei lotului 2 de dotări aferente staţiilor vaporetto, achiziţie publică a cărei procedură a fost derulată de 10 ori fără a se prezenta vreun ofertant. Achiziţia pentru Lot 2 – Macarale va fi reluată, iar în situaţia în care nici de această dată nu se va finaliza şi având în vedere că macaralele nu sunt indicatori în cadrul proiectului, vom transmite o solicitare de renunţare la aceste macarale însoţită de documentele prevăzute în adresa ADR Vest nr. 6466/15.05.2017;

În vederea implementării proiectului este necesară îndeplinirea tuturor indicatorilor prevăzuţi şi efectuarea în anul 2017 a următoarele cheltuieli prevăzute deja în bugetul local pentru anul 2017:

- comunicat de presă de la finalul proiectului, în valoare de 800,00 lei +152,00 lei - TVA(19%) =952,00 lei TVA inclusă în cadrul contractului de prestări servicii nr.122/04.10.2012 încheiat cu SC Grafisart SRL;

FO 53-01, Ver.3

- Lot 2 – Macara – 2 buc în valoare estimată de 103.491,58 lei fără TVA + 19.663,40 lei – TVA (19%)=123.154,98 lei TVA inclusă;

- Lot 5.2 – Echipament de transmisie de date pentru biciclete tip City-Bike – 140 buc în valoare estimată la 25.200,00 lei fără TVA + 4.788,00 lei – TVA (19%) =29.988,00 lei TVA inclusă.

Având în vedere toate cele expuse mai sus,

Propunem: - Se aprobă data de 31.12.2017 ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea

infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia;

- Suma necesară finalizării proiectului(cheltuieli neeligibile) este de 500.000,00 lei şi este

cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr.100 din 31.03.2017; - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, d-nul Nicolae Robu, să semneze toate

actele necesare din contractul de finanţare nr. 3524/29.06.2012 în numele Municipiului Timişoara;

- La data intrării în vigoare a hotărârii, îşi vor înceta aplicabilitatea Hotărârile Consiliului Local nr. 566/18.12.2015 şi nr. 77/09.09.2016.

Director executiv Direcţia Economică pt.Director executiv Direcţia Dezvoltare Ec. Steliana STANCIU Magdalena NICOARĂ - Manager de proiect

pt. Şef Serviciul Generare şi Management Proiecte Gabriel Popa

Adina ŞUIU - Responsabil tehnic proiect

Serviciul juridic cons. juridic Daniela ŞTEFAN