keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

Hotararea Consiliului Local 422/13.12.2011
privind aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 27610/12.12.2011al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3296/07.11.2008 şi Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.2), lit. b), alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2 :Se aprobă documentaţia tehnico-economică revizuită şi Analiza cost-beneficiu revizuită în vederea realizării proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", elaborate de către S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 49.207.387,67 lei (inclusiv T.V.A).

Art. 4 : Se aprobă alocarea în bugetul local a:
ˇ sumei de 5.433.900,35 lei (fără T.V.A.), reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara, alcătuită din:
- contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 700.521,13 lei fără TVA;
- contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 4.733.379,22 lei fără TVA ;
ˇ sumei de 9.447.951,96 lei reprezentând T.V.A. pentru cheltuieli eligibile şi neeligibile (1.136.011,01 lei). Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.
ˇ precum şi a sumei de 5.148.830,30 lei, reprezentând avansul necesar implementării optime a proiectului. Suma se va recupera, prin decont, la terminarea lucrărilor aferente proiectului.

Art. 5: Municipiul Timişoara se angajează să execute din fonduri proprii şi lucrările aferente parcelelor înscrise în CF nr. 404944 cu nr. Top 9513/1 şi CF nr. 404945 cu nr. Top 9515, în valoare de aproximativ 1.315.848,47 lei inclusiv TVA, aşa cum au fost descrise în proiectul iniţial .

Art. 6 : Prezenta hotarâre revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 352/28.09.2010 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 111/29.03.2011.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa__1.pdf

1

Anexa 1 la H.C.L. nr…………........

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “REABILITAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE A MALURILOR CANALULUI

BEGA”, conform documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii revizuite elaborata de către S.C. SEARCH

CORPORATION S.R.L., în cadrul contractului de prestări servicii nr. 300 / 09.12.2010

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI (T.V.A. inclusă) : 49.207.387,67 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 42.888.089,72 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI TOTALE (cheltuieli eligibile): - F.E.D.R.(80,35%): 28.143.436,39 lei - Buget de Stat (17,65%) 6.182.089,97 lei - Buget local (2%) 700.521,13 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 35.026.056,49 lei Costuri neeligibile 4.733.379,22 lei TVA 9.447.951,96 lei

TOTAL INVESTIŢIE 49.207.387,67 lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 5.433.900,35 lei (fără T.V.A.), Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 700.521,13 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 4.733.379,22 lei Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată: 34.325.535,36 (fără T.V.A.), Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 5.433.900,35 lei + 9.447.951,96(TVA) +5.148.830,30 lei (avans) = 20.030.682,61 lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera conform legislaţiei în vigoare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare. OBIECTIVELE URMĂRITE

Obiectul 1: Căi de comunicaţii pietonale şi cicliste - lucrări de reabilitare trotuare, alei pietonale, fântâni - lucrări de construire piste de biciclete, staţii închirieri biciclete Obiectul 2: Amenajare peisagistică a malurilor - lucrări de reabilitare dotări tehnico-edilitare, amenajări peisagistice şi mobilier urban - lucrări de construire reţele electrice Obiectul 3: Transport pe apă - lucrări de construire staţii vaporetto, w.c. ecologic, amenajări loisir pe taluz, rampe pentru intervenţii de urgenţă

DURATA DE REALIZARE a investiţiei: 40 luni

2

INDICATORI:

INDICATORI Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare

(2015) Rezultat imediat (direct)

Proiecte care asigură îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi a serviciilor urbane, inclusiv transport

0 1

Piste pentru biciclete amenajate 0 18.390 mp

Spaţiu verde amenajat 0 77.518,30 mp Sistem de iluminat public aferent aleilor şi pistelor pentru biciclete reabilitat şi modernizat (corpuri de iluminat)

0 1

Infrastructură tehnico- edilitară reabilitată aferentă malurilor canalului Bega

0 1

Staţii de vaporetto şi închirieri biciclete realizate 0 9

Vaporetto achiziţionate 0 7 Biciclete achiziţionate 0 140 Rezultate induse (indirecte)

Locuri de muncă create în faza de operare a investiţiei 0 68

Locuitori care beneficiază de implementarea proiectului Femei Barbaţi TOTAL

0

172521

152372

32489

Creşterea numărului de servicii de transport public local oferite locuitorilor din municipiul Timişoara (introducerea transportului public naval)

0 1

Timp de călătorie în municipiul Timişoara (redus 19,86 min

3 16,52 min4

1 Populaţia care beneficiază în mod direct de implementarea proiectului, aceasta este alcătuită din persoanele care vor utiliza transportul public naval pe Canalul Bega şi persoanelor care vor utiliza bicicletele pentru deplasarea în oraş. Suma prezentată reprezintă valoarea medie zilnică anuale conform Studiului de Trafic. 2 Indicatorul a fost stabilit tinand cont de repartitia pe sexe a populatiei municipiului Timisoara 3 Conform Studiului de Trafic. 4 Conform Studiului de Trafic.

3

cu 16,8%) Număr de persoane care utilizează transportul public în comun (crescut cu 5,7% datorită introducerii transportului public naval pe Canalul Bega)

271.4875 286.8876

Număr de persoane care utilizează bicicleta pentru deplasările în oraş ( crescut cu 108,3%)

15.7767 32.8658

Director executiv Direcţia Dezvoltare Arh. Aurelia Junie Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Ing. Magdalena NICOARĂ Manager Proiect

5 Acestea reprezintă valori medii zilnice anuale (MZA) conform Studiului de Trafic. 6 Acestea reprezintă valori medii zilnice anuale (MZA) conform Studiului de Trafic. 7 Acestea reprezintă valori medii zilnice anuale (MZA) conform Studiului de Trafic. 8 Acestea reprezintă valori medii zilnice anuale (MZA) conform Studiului de Trafic.

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2011 –

REFERAT privind aprobarea proiectului revizuit “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” Oraş polarizator cu legături intense cu arealele înconjurătoare, Timişoara generează dezvoltare în toată regiunea de Vest a României, motiv pentru care a fost nominalizat ca fiind unul din cei şapte poli naţionali de creştere. Centrele urbane mari influenţează dezvoltare pe un areal mai mare, inclusiv a zonelor rurale denumite zone de influenţă a polului de creştere. Analiza diagnostic a Polului de creştere Timişoara arată că din punct de vedere al dezvoltării sale economice, Timişoara, capitala Judeţului Timiş, este în prezent un puternic centru polarizator pentru întreaga regiune de vest a României, concentrând peste 80% din economia judeţului şi peste 30% din cea a regiunii şi fiind la nivel naţional cel de-al doilea centru economic, după capitala ţării. Autorităţile administraţiilor publice locale trebuie să găsească soluţii viabile care să permită dezvoltarea oraşului în continuare, prin alocarea de sume de la bugetul local în vederea reabilitării, modernizării şi reorganizării zonelor reprezentative ale oraşului. Întrucât fondurile locale prevăzute pentru reabilitarea zonelor reprezentative din Timişoara sunt insuficiente, s-au căutat resurse financiare complementare pentru acoperirea cheltuielilor privind reabilitarea clădirilor istorice. În acest context, a devenit oportună accesarea de fonduri structurale nerambursabile şi participarea în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor”, Domeniul major de intervenţie: 1.1 ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: ”Poli de creştere”. În cazul polilor de creştere, în vederea accesării fondurilor, a fost elaborat Planul Integrat de Dezvoltare (P.I.D.), document de planificare comprehensivă a dezvoltării întregului areal al polului de creştere, în care se corelează politicile sectoriale - economice, sociale, de mediu, transport - cu politicile teritoriale şi se implementează prin proiecte individuale, în scopul realizării unei dezvoltări durabile. Aşadar, PID-ul este un document de planificare a dezvoltării polului de creştere Timişoara - care conţine strategia de dezvoltare pe termen lung a acestuia şi se implementează printr-o serie de proiecte individuale, în scopul realizarii unei dezvoltări durabile. Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, are ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de acţiune urbană), clar delimitate spaţial în cadrul oraşelor, cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a oraşului, cât şi a zonei înconjurătoare. Canalul Bega este un element definitoriu al Municipiului Timişoara, reprezentând nu numai cea mai importantă sursă de apă a oraşului, cât şi cea mai mare suprafaţă de spaţiu verde a oraşului datorită parcurilor şi spaţiilor verzi amenajate de-a lungul malurilor sale. Canalul Bega străbate Municipiul Timişoara pe o axă de la est la vest, împărţindu-l în partea de nord şi cea de sud şi formând o adevărată "coloană vertebrală", un "bulevard verde" a oraşului. Bega leagă cele trei cartiere istorice Fabric, Cetate şi Iosefin şi străbate zone importante ale oraşului, atât prin funcţiunea lor, cât şi prin valoarea lor estetică sau istorică.

FP 53-01, Ver.1

Bega este primul canal navigabil construit în România cu o lungime totală navigabilă de 44 km pe teritoriul României şi 72 km pe teritoriul Serbiei. Pe teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara, el are o lungime de 10,6 km pe fiecare mal. În acest moment, pe malurile Canalului Bega se găsesc alei şi trotuare, parcuri publice, artere majore de circulaţie, străzi şi zone verzi. Din păcate această zonă nu a mai beneficiat de un concept unitar de amenajare, intervenţiile efectuându-se sporadic şi izolat în funcţie de necesităţile curente. Aleile de-a lungul canalului sunt amenajate doar pe porţiunea aferentă părţii centrale a oraşului, în restul zonelor nefiind construite. Acestea sunt discontinue, construite neuniform, atât din punct de vedere al materialelor folosite, cât şi din punct de vedere al profilului transversal, cu obstacole, deteriorate şi necesită reabilitări stringente. Nu există piste pentru biciclete. După ce Canalul Bega va fi decolmatat şi ecologizat, se va putea reintroduce transportul public pe apă şi se vor putea construi staţii de vaporetto şi pontoane plutitoare. Acest mijloc de transport va fi destinat circulaţiei cotidiene şi recreării, creându-se astfel o mai bună fluiditate şi conectivitate a transportului în comun şi noi funcţiuni malurilor şi canalului Bega. Se va obţine şi cel mai rapid şi plăcut mijloc de transport în comun pe axa est-vest a oraşului, reprezentată de Bega. Nu există un concept unitar de amenajarea peisagistică a malurilor Canalului Bega. Se doreşte amenajarea unui cadru natural imens de spaţiu verde. Amenajarea zonei va fi neostentativa, neagresivă, reversibilă şi în relaţie cu apa. În momentul de faţă, mobilierul urban, inclusiv iluminatul public de-a lungul Begăi nu acoperă întreaga lungime a canalului şi nu este corespunzător în toate zonele. Având în vedere cele mai sus menţionate şi ţinând cont de importanţa şi potenţialul zonei, se impun astfel măsuri urgente de reabilitare a infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega, care vor sta la baza unei dezvoltări urbane durabile şi competitive. În acest context, Primăria Municipiului Timişoara intenţionează realizarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a Canalului Bega”. Acesta este încadrat în Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creştere Timişoara”, Obiectivul 4 „Realizarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv”, Politica 4.3. Diversificarea posibilităţilor de agrement şi recreere, Programul 4.3.1 Valorificarea potenţialului cadrului natural şi a peisajului şi inclus în lista de proiecte prioritare, aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale ale localităţilor PCT (HCLMT nr. 137/2010) şi avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010. Proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a Canalului Bega” are următoarele obiecte: Obiectul 1: Căi de comunicaţii pietonale şi cicliste - lucrări de reabilitare trotuare, alei pietonale, fântâni; - lucrări de construire piste de biciclete, staţii închirieri biciclete. Obiectul 2: Amenajare peisagistică a malurilor - lucrări de reabilitare, dotări tehnico-edilitare, amenăjari peisagistice şi mobilier urban; - lucrări de construire reţele electrice Obiectul 3: Transport pe apă - lucrări de construire staţii vaporetto, w.c. ecologic, amenajări loisir pe taluz, rampe pentru intervenţii de urgenţă Din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, 80,35% reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă, 17,65% reprezintă cofinanţarea din bugetul de stat iar 2% din bugetul local. TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera conform legislaţiei în vigoare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare.

FP 53-01, Ver.1

Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi oportunitatea şi necesitatea atragerii de fonduri nerambursabile pentru realizarea unui concept coerent şi unitar de reabilitare a infrastructurii publice urbane a Canalului Bega pe teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara, în vederea îmbunătăţirii calităţii spaţiului urban şi ridicarea nivelului de trai prin transformarea malurilor canalului Bega într-o zonă atractivă de promenadă pentru toţi locuitorii oraşului, Ca urmare a evaluării tehnice şi financiare a cererii de finanţare a proiectului mai sus menţionat, acesta a fost acceptat pentru etapa de contractare, evaluatorii recomandând totodată trecerea unor cheltuieli de la categoria cheltuielilor eligibile la categoria cheltuielilor neeligibile. În etapa precontractuală AM POR a solicitat prin adresa DD2045/24.10.2011 eliminarea din proiectul iniţial a lucrărilor ce urmau sa fie executate pe parcelele înscrise in CF nr. 404944 cu nr. topo 9513/1 şi CF nr. 404945 cu nr. topo 9515. Acest lucru a fost solicitat deoarece pe cele doua parcele există înscrise litigii privitoare la dreptul de folosinţă. Folosinţa acestor terenuri este reglementată atât prin Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/28,05,2002 şi prin HCL nr. 130/24,04,2007 cât şi prin Planul Urbanistic Zonal Malurile Canalului Bega Timişoara aprobat prin HCL 27/26,01,2010 ca fiind spaţii publice – zone verzi şi alei. Aceste documentaţii urbanistice au fost aprobate conform procedurilor legale iar Legea 350/2001 art. 39 aliniatul 4 menţionează că ”Prevederile cu caracter director cuprinse în documentaţia de amenajare a teritoriului aprobate sunt obligatorii pentru toate autorităţile administraţiei publice, iar cele cu caracter de reglementare sunt obligatorii, pentru toate persoanele fizice şi juridice” iar art.49 menţionează că documentaţiile urbanistice sunt „opozabile în justiţie”. Astfel, indiferent de rezultatul litigiului, folosinţa terenului propusă prin proiect şi aprobată prin Planul Urbanistic General şi Planul Urbanistic Zonal nu poate fi modificată. Cu toate acestea deoarece AM POR şi-a menţinut punctul de vedere privind eliminarea din proiect a lucrărilor aferente parcelelor menţionate conform adresei 14233/08.12.2011 şi totodată având în vedere complexitatea proiectului şi termenul lung necesar implementării acestuia, în vederea accelerării semnării contractului de finanţare,s-a decis scoaterea lucrărilor aferente celor două parcele şi asumarea executării acestora din fonduri proprii. Valoarea acestora este de aproximativ 1.315.848,47 inclusiv T.V.A. adică 2,67% din valoarea totală a proiectului. Totodată suprafaţă lucrărilor de intervenţii va fi redusă cu 2010,7 mp. Având în vedere cele menţionate mai sus, Propunem următoarele: 1. aprobarea proiectului revizuit “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”. 2. aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu în vederea realizării proiectului revizuit „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, elaborate de către S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezentul referat. 3. aprobarea valorii totale a proiectului în sumă de 49.207.387,67 lei (inclusiv T.V.A) şi alocarea în bugetul local a:

• sumei de 5.433.900,35 lei (fără T.V.A.), reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara, alcătuită din: - contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 700.521,13 lei;

FP 53-01, Ver.1

- contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 4.733.379,22 lei;

• sumei de 9.447.951,96 lei reprezentând T.V.A. pentru cheltuieli eligibile şi T.V.A. pentru cheltuieli neeligibile (1.136.011,01 lei). Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

• precum şi a sumei de 5.148.830,30 lei, reprezentând avansul necesar implementării optime a proiectului. Suma se va recupera, prin decont, la terminarea lucrărilor aferente proiectului.

4. asumarea angajamentului Municipiul Timişoara de a executa, din surse proprii, lucrările aferente parcelelor înscrise in CF nr. 404944 cu nr. topo 9513/1 şi CF nr. 404945 cu nr. topo 9515, în valoare totală de aproximativ 1.315.848,47 inclusiv T.V.A., aşa cum au fost acestea descrise în proiectul depus iniţial. Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Ing. Magdalena NICOARĂ Manager Proiect Avizat juridic cons. Juridic Mirela Lasuschevici Redactat, Ing.Magdalena NICOARĂ