keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 473/21.09.2018 privind modificarea Hotărârii nr. 313/15.06.2018 privind modificarea Hotărârii nr. 487 din 20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

21.09.2018

Hotararea Consiliului Local 473/21.09.2018
privind modificarea Hotărârii nr. 313/15.06.2018 privind modificarea Hotărârii nr. 487 din 20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018- 21359/13.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-21359/13.09.2018 al Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Avizul nr.SC2018- 21359/14.09.2018 al Direcţiei Edilitare a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice a Municipiului Timişoara, Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-21359/14.09.2018;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-21359/ 17.09.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21359/13.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.313/15.06.2018 privind modificarea Hotărârii nr.487/20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, Hotărârea Consiliului Local nr. 487/20.12.2017 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.203/30.05.2017, Hotărârea Consiliului Local nr.203/30.05.2017 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.148/10.06.2016, Hotărârea Consiliului Local de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 189/07.04.2015, Hotărârea Consiliului Local nr. 189/07.04.2015 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a Documentaţiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere prevederile Contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012 si actele aditionale aferente privind proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", cod SMIS 31814;
Având în vedere Hotărârea nr. 678/19.08.2015 - privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 1999, republicată, privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Instrucţiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere Adresa ADR Vest nr.19850/13.09.2018;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 313/15.06.2018 după cum urmează:

"Art. 1 - Se aprobă data de 31.12.2018 ca dată limită de finalizare a proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. "

Art.2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 313/15.06.2018, rămân nemodificate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Direcţia Economică şi Direcţia Edilitara din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare şi Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: expunere_de_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Gold - d 359/1503 Do EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situației actuale În data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanțare nr. 3524 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - Poli Urbani de Creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Data limită de finalizare a implementării proiectului este 30.06.2018, conform Act adițional nr.5 la Contractul de finanțare. Deşi Regia Autonomă de Transport Timişoara, căreia i-a fost atribuit prin HCL dreptul de administrare a sistemului de transport public naval, a fost autorizată în baza AUTORIZAȚIEI TPMCN nr.15-DTS din 21.11.2016 să desfăşoare activitatea de transport public de pasageri pe căi navigabile interioare, datorită legislației neclare nici la această dată transportul de călători pe Canalul Bega nu este posibil datorită lipsei Administrație de cale navigabilă şi a administrației portuare a Canalului Bega. Ca urmare a demersurilor întreprinse de Municipiul Timişoara, încă din anul 2016, în luna aprilie 2018 Ministerul Transporturilor a prezentat Guvernului României propunerea de înființare a Administrației Canalului Bega, administrație fără de care nu se poate desfășura transportul public pe Canalul Bega. Prin HCL nr.231/08.05.2018, Municipiul Timişoara a pus la dispoziția Ministerului Transporturilor, in regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonoma “ ADMINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIS, spațiul de 105,41 mp, situat in str. General Magheru nr.23, Municipiul Timisoara, judetul Timis. La data de 30.05.2018 prin adresa cu nr.12763, Municipiul Timişoara a transmis către ADR-Vest solicitarea de act adițional de prelungire cu 6 luni a contractului de finanțare, respectiv până la data de 31.12.2018, pe motiv că nu a fost emisă HG pentru înființarea ADMINISTRAȚIEI CANALULUI NAVIGABIL BEGA. În această situație prin Expunerea de motive cu nr.SC2018-12723/30.05.2018, am solicitat aprobarea prin HCL a prelungirii a perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, cu 6 luni, respectiv până la 31.12.2018. Prin adresa cu nr.10965/05.06.2018, înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr.SC2018- 13125/06.06.2018, ADR Vest, motivând că întrucât în Şedinţa de Guvern din 31.05.2018 a fost aprobată HOTARÂREA privind organizarea şi funcționarea Regiei Autonome “ Cod FO53-03,Ver.1

Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiş, acceptă o prelungire cu maxim 3 luni a contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, respectiv până la 30.09.2018. La data de 21.06.2018 prin Hotărârea de Guvern nr. 451 a fost aprobată înființarea, organizarea şi funcționarea Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiş . Prin adresa cu nr.SC2018-13309/07.06.2018, Municipiul Timișoara a solicitat Ministerului Transporturilor să i se transmită cuantificare în timp a tuturor activităților ( atât cele care țin de Administrația Canalului Navigabil Bega, cât şi cele care revin Municipiului Timişoara) necesare desfășurării transportului public naval pe Canalul Bega. În data de 12.06.2018, prin adresa cu nr.23175, Ministerului Transporturilor ne-a transmis că perioada necesară finalizării implementării proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” este de minim 3 luni. În vederea operaționalizării Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiş , în data de 11.06.2018 Municipiul Timişoara a transmis către Ministerului Transporturilor o serie de documente. În data de 26.06.2018 a fost aprobat Actul adițional nr.6 la Contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, prin care s-a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 30.09.2018 în vederea îndeplinirii indicatorilor asumaţi şi rezolvarea problemelor referitoare la funcționare şi anume înființarea autorității de administrare a Canalului Bega. Regiei Autonome Administrația Canalului Navigabil Bega a transmis Avizul către navigatori nr.1/03.08.2018 privind condițiile de desfăşurare a activităţilor de transport persoane cu nave de pasageri pe canalul navigabil Bega. În data de 27.08.2018 Municipiul Timişoara a transmis Regiei Autonome Administrația Canalului Navigabil Bega adresa cu nr.SC2018-19899/27.08.2018 prin care solicita punctul de vedere legat de necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului și care sunt etapele care mai trebuie urmate pentru demararea transportului public de călători pe Canalul Bega, adresă în urma căreia a avut loc în data de 11.09.2018 o întâlnire cu toţi factorii implicați. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Ca urmare a adresei mai sus menționate a avut loc o întâlnire cu toți factorii implicaţi. Concluzia acestei întâlniri a fost că pentru a evita nefinalizarea proiectului în termenul asumat prir Actul adițional nr. 6 la Contractul de finanțare, estem necesară şi oportună prelungirea duratei de implementare conform Instrucțiunii 146/17.06.2016, atât pentru finalizarea operaționalizări sistemului de transport public naval pe canalul Bega cât și pentru îndeplinirea indicatorilor asumaț prin proiect. 3.Alte informații Cod FO53-03,Ver.l

În vederea implementării proiectului este necesară îndeplinirea tuturor indicatorilor prevăzuţi și efectuarea în anul 2018 a următoarele cheltuieli prevăzute deja în bugetul local pentru anul 2018: - comunicat de presă de la finalul proiectului, în valoare de 800,00 lei +152,00 lei - TVA(19%) =952,00 lei TVA inclusă în cadrul contractului de prestări servicii nr.122/04.10.2012 încheiat cu SC GrafisArt SRL; 4, Concluzii Având în vedere situația descrisă considerăm oportună aprobarea datei de 31.12.2018 ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, în scopul finalizării proiectului aşa cum acesta a fost conceput și aprobat conform Contractului de finanțare. PRIMAR MANAGER PROIECT NICOLAE ROBU MAGDALEN i NICOARĂ APA i V _ Cod FO53-03,Ver.l

Atasament: aviz_directia_edilitara.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SC2018-21359/14.09.2018 TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII Bd. CD. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm(Oprimariatn.ro internet: www.primariatm.ro AVIZ privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timisoara privind oportunitatea proiectului de hotarare privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, avand nr. SC2018-12723 din 30.05.2018, precum si Raportul de specialitate privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia cu nr. SC2018-12723 din 30.03.2018; Acordam aviz favorabil pentru proiectul de hotarare privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia pentru urmatoarele considerente: Canalul Bega face parte integranta din cursul de apa denumit Raul Bega, avand o importanta deosebita pentru alimentarea cu apa atat a municipiului Timisoara cat si a localitatilor riverane din bazinul sau hidrografic. Totodata, Canalul Bega este una dintre putinele cai navigabile amenajate artificial de pe teritoriul Romaniei, fiind primul canal navigabil construit in Romania cu o lungime totala navigabila de 44 km pe teritoriul Romaniei. Conform legislaţiei în vigoare, Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 1999, republicată, privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, art.25 alin.4 - În cazul în care căile navigabile interioare aparţin domeniului public al unităţilor administrativ teritoriale, administraţiile de căi navigabile interioare se înfiinţează prin hotărârea consiliilor locale a administraţiilor teritoriale respective. Canalul Bega este cale navigabilă interioară aparţinând domeniului public al Municipiului Timişoara pe raza municipiului, dar aparţine altor unităţi administrativ - teritoriale în afara limitelor teritoriale ale Municipiului Timişoara. În această situaţie sunt aplicabile prevederile art.25 alin 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 1999 republicată, prin care administrarea de căi navigabile interioare se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului României. Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale care elaborează şi coordonează politica şi programele de dezvoltare a sistemului de transport naval şi, ca autoritate de reglementare, elaborează şi promovează actele normative şi normele specifice privind siguranţa navigaţiei, administrarea, utilizarea şi concesionarea infrastructurii de transport naval, desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturile şi apele naţionale navigabile ale României şi asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convențiile internaţionale la care România este parte (art. 4 alin. (1) din OG nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea

infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare). Prin mai multe adrese am solicitat Ministerului Transporturilor înfiinţarea administraţiei de cale navigabilă a Canalului Bega. Ca urmare a faptului că la aceste adrese nu s-a primit un răspuns oficial, prin adresa cu nr.SC2018-27458/05.03.2018, Municipiul Timişoara a înaintat Curţii de Apel Timişoara cererea de chemare în judecată împotriva Guvernului României şi Ministerului Transporturilor. Asigurarea funcţionalității porturilor şi a infrastructurii de transport naval, administrarea acestora, urmărirea sau asigurarea furnizării serviciilor de siguranţă se fac de către administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare. Administraţiile îndeplinesc funcţia de autorităţi portuare şi/sau de căi navigabile interioare, iar, după caz, şi funcţia de administrator al zonei libere (art. 5 din OG nr. 22/1999). Conform art. 22 din OG nr. 22/1999 administrațiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare pot fi instituţii publice, regii autonome, companii naţionale sau societăţi comerciale, aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului sau a autorităților administraţiei publice locale. Municipiul Timişoara a transmis către ADR-Vest solicitarea de act adiţional de prelungire cu 6 luni a contractului de finanțare, respectiv până la data de 31.12.2018, pe motiv că nu a fost emisă HG pentru înfiinţarea ADMINISTRAŢIEI CANALULUI NAVIGABIL BEGA. În această situaţie documentația şi proiectul de hotărâre s-au întocmit pentru prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanţare nr.3524/29.06.2012, cu 6 luni, respectiv până la 31.12.2018. Prin adresa cu nr.10965/05.06.2018, înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr.SC2018- 13125/06.06.2018, ADR Vest, motivând că întrucât în Şedinţa de Guvern din 31.05.2018 a fost aprobată HOTARÂREA privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome “ Administraţia Canalului Navigabil Bega ” Timiş, acceptă o prelungire cu maxim 3 luni a contractului de finanţare nr.3524/29.06.2012, respectiv până la 30.09.2018. Prin adresa cu nr.SC2018-13309/07.06.2018, Municipiul Timişoara a solicitat Ministerului Transporturilor să i se transmită cuantificarea în timp a tuturor activităţilor (atât cele care ţin de Administraţia Canalului Navigabil Bega, cât şi cele care revin Municipiului Timişoara) necesare desfăşurării transportului public naval pe Canalul Bega. În data de 12.06.2018, prin adresa cu nr.23175, Ministerului Transporturilor ne-a transmis că perioada necesară finalizării implementării proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” este de minim 3 luni. La data de 21.06.2018 prin Hotărârea de Guvern nr. 451 a fost aprobată înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome “ Administraţia Canalului Navigabil Bega ” Timiş . Regia Autonomă Administraţia Canalului Navigabil Bega a transmis Avizul către navigatori nr.1/03.08.2018 privind condiţiile de desfăşurare a activităților de transport persoane cu nave de pasageri pe canalul navigabil Bega. În data de 27.08.2018 Municipiul Timişoara a transmis Regiei Autonome Administraţia Canalului Navigabil Bega adresa cu nr.SC2018-19899/27.08.2018 prin care solicita punctul de vedere legat de necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului şi care sunt etapele care mai trebuie urmate pentru demararea transportului public de călători pe Canalul Bega. Având în vedere cele mai sus menţionate, pentru a evita nefinalizarea proiectului în termenul asumat prin Actul adiţional nr. 6 la Contractul de finanţare, considerăm că este necesară şi oportună prelungirea duratei de implementare conform Instrucţiunii 146/17.06.2016, atât pentru finalizarea operaţionalizării sistemului de transport public naval pe canalul Bega cât şi pentru îndeplinirea indicatorilor asumaţi prin proiect. I R, CONSILIER B.[.S.C,, ULIŢĂ |CHIS, NASTASI, NU Cod FO53-13, V&r.1

Atasament: aviz_directia_economica.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ Anexă la raportul de specialitate nr SC 2018-21359/14.09.2018 MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA ECONOMICĂ AVIZ privind prelungirea perioadei finalizării contractului nr.3524/29.06.2012 în baza Instrucțiunii nr.146/17.06.2016, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalul Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia Având în vedere: Expunerea de motive nr.SC2018-21359/14.09.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi a Proiectului de hotărâre privind privind prelungirea perioadei finalizării contractului nr.3524/29.06.2012 în baza Instrucțiunii nr.146/17.06.2016, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalul Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia - Legea nr.273/2006 privind finanțele publice modificată,prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.6, art.14, art.19, alin.1 şi 2 şi art.20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.l şi 2, art.40; - 0.U.G. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; - Legea nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.b şi alin.4 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; - Ordinului 3244/19.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 Cap.ll Lit.C alin(4) „Instituţiile publice autonome, cu excepția C.N.A.S. ale căror bugete de venituri şi cheltuieli nu sunt aprobate până la finele anului 2027, pot efectua cheltuieli în anul 2018 până la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, în cadrul limitelor lunare de cheltuieli care nu pot depăşi de regulă, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent”. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr.SC2018-21359/14.09.2018 privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanţare nr.3524/29.06.2012 în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalul Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, în sumă de 952,00 lei, cheltuială care face obiectul proiectului de hotărâre, conform HCL nr.76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local inițial al Municipiului Timişoara pe anul 2018. 1)Secţiunea de dezvoltare : cap.70.02 LOCUINȚE SERVICII ŞI DEZVOLTARE” 70.02.50, „ALTE SERVICII ÎN DOMENIUL LOCUINȚE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE COMUNALE” TITLUL VIII „PROIECTE CU FINANȚARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERARE” ALIN.56.01.03 — „Cheltuieli neeligibile”. Menționăm că prezentul aviz priveşte doar aspectele de specialitate ale Direcţiei Economice, nu necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea documentației. DIRECTOR/ECONOMIC

Atasament: aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-21359/13.09.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2018-21359/17.09.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcției de Urbanism și Dezvoltare Urbană nr. SC2018-21359/13.09.2018 conform cărora este necesară aprobarea prelungirii perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia; Având în vedere Avizul favorabil al Direcţiei Economice cu nr. SC2018-21359/17.09.2018; Având în vedere Avizul favorabil al Direcţiei Edilitare nr.SC2018-21359/14.09.2018; În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.313/15.06.2018 privind modificarea Hotărârii nr.487/20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, Hotărârea Consiliului Local nr. 487/20.12.2017 de modificare a HCL nr.203/30.05.2017, Hotărârea Consiliului Local nr.203/30.05.2017 de modificare a HCL nr.148/10.06.2016, Hotărârea Consiliului Local de modificare a HCL nr. 189/07.04.2015, Hotărârea Consiliului Local nr. 189/07.04.2015 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului reviziuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a Documentației tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"; Având în vedere prevederile Contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012 si actele aditionale aferente privind proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814; Având în vedere Hotărârea nr. 678/19.08.2015 - privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit; Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 22 din 1999, republicată, privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităților de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare; Având în vedere Instrucţiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016;

În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"; Având în vedere Adresa ADR Vest nr.19850/13.09.2018; În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin.(2) lit. b), d) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată: (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni; (4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-23159/13.09.2018 conform cărora este necesară aprobarea prelungirii perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind „prelungirii perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia” şi nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie şi nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FO53-13,Ver.l

Atasament: Raport_specialitate.pdf

FO 53-01, Ver.3

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ Echipa de Implementare NR. SC2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanţare nr.

3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare

finalizării acestuia

În data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanţare nr. 3524 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Sursa de finanţare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Datorită necesităţii achiziţiei tuturor dotărilor – cheltuieli neeligibile (biciclete şi macarale), în baza Instrucţiunii nr. 144/10.12.2015, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 203/30.05.2017 s-a aprobat data de 31.12.2017, ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.

În acest sens s-a încheiat Actul adiţional nr.6 la Contractul de Finanţare nr. 3524/29.06.2012 pentru o nouă prelungire a acestuia până la data de 30.06.2018, în vederea realizării tuturor indicatorilor proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814.

Din cauza faptului că un indicator al proiectului nu a fost îndeplinit până în prezent, proiectul poate fi declarat nefuncţional.

Indicatori direcţi nerealizaţi: 1. Creşterea numărului de servicii de transport public local oferite

locuitorilor din municipiul Timişoara prin introducerea transportului public naval. Municipiul Timişoara a făcut toate demersurile pentru îndeplinirea acestui indicator şi în acest sens au fost înmatriculate toate cele 7 vaporette, iar Regia Autonomă de Transport Timişoara ( actuală STPT), căreia i-a fost atribuit prin HCL dreptul de administrare a sistemului de transport public naval, a fost autorizată în baza AUTORIZAŢIEI TPMCN nr.15-DTS din 21.11.2016 să desfăşoare activitatea de transport public de pasageri pe căi navigabile interioare. La această dată pentru toate cele 7 vaporette au fost efectuate probele de funcţionare, ca atare indicatorii asumaţi prin contractul de finanţare referitori la această activitate sunt îndepliniţi. Municipiul Timişoara prin Direcţia Tehnică a întreprins numeroase demersuri în vederea clarificării şi înfiinţării Administraţiei Canalului Bega după cum urmează:

FO 53-01, Ver.3

- Înfiinţarea Administraţiei Portuare a Canalului Bega de la Uzina Hidroelectrica Timişoara până la limita unităţii administrativ – teritoriale a Municipiului Timişoara prin HCL nr.494/20.11.2015, compartiment distinct în cadrul direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Timişoara cu funcţie de autoritate portuară şi atribuţiile prevăzute de Ordonanţa de Guvern nr.22/1999;

- Ca urmare a adresei Ministerului Transporturilor nr.4558/381/14.03.2016, Municipiul Timişoara a transmis către Ministerul Transporturilor proiectul de hotărâre prin care se propune înfiinţarea administraţiei portuare a Portului Timişoara;

- În data de 30.05.2016 este transmisă Ministerului Transporturilor HCL nr.147/10.05.2016 de înfiinţare a administraţiei portuare a Portului Timişoara şi HCL 148/10.05.2016 de modificare a HCL nr.494/20.11.2015 prin care se aprobă înfiinţarea administraţia de cale navigabilă interioară a Canalului Bega, compartiment distinct în cadrul direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Timişoara având funcţia de autoritate de cale navigabilă şi atribuţiile prevăzute de Ordonanţa de Guvern nr.22/1999, solicitând autorizarea funcţionării administraţiei de cale navigabilă a Canalului Bega;

- Ca răspuns la cele de mai sus prin adresa cu nr.20739/1551/04.07.2016, Ministerul Transporturilor a retransmis punctul de vedere potrivit căruia în cazul Canalului Bega administrarea portului şi căii navigabile se face conform prevederilor art.25 alin.4 din Ordonanţa de Guvern nr.22/1999 prin hotărâre a Guvernului;

- Prin adresa cu nr.SC2016-24647/07.10.2016 Municipiul Timişoara a înaintat Guvernului României un memoriu în care este prezentat pe larg proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, importanţa funcţionării transportului public pe Canalul Bega şi toate demersurile întreprinse de-a lungul timpului pentru acest scop cu propunerea:Înfiinţării unei Regii Autonome prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Transporturilor, cu aprobarea unei organigrame, stat de funcţii, regulament de organizare şi funcţionare, ca administraţie de cale navigabilă a canalului Bega pe sectorul Timişoara-frontiera Serbia în temeiul OG nr.22/1999 şi Legii nr.15/1990;

- Prin adresa cu nr.SC2017-612/10.01.2017 Municipiul Timişoara a solicitat Administraţiei Bazinale de Apă BANAT să demareze procedurile necesare în vederea înfiinţării administraţiei căii navigabile a Canalului Bega pe sectorul Timişoara-frontiera Serbia în temeiul OG nr.22/1999 şi Legii nr.15/1990;

- Prin adresa cu nr.SC2017-6675/20.03.2017 revine cu un memoriu la Guvernul României cu solicitarea de: Înfiinţare a administraţiei de cale navigabilă interioară conform HCLMT nr.148/10.05.2016 compartiment distict în cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Timişoara sau Înfiinţarea unei Regii Autonome prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Transporturilor, cu aprobarea unei organigrame, stat de funcţii, regulament de organizare şi funcţionare, ca administraţie de cale navigabilă a Canalului Bega pe sectorul Timişoara - frontiera Serbia în temeiul OG nr.22/1999 şi Legii nr.15/1990;

- În data de 03.04.2017 Municipiul Timişoara a primit de la Secretariatul General al Guvernului o comunicare privind transmiterea solicitării către Ministerul Apelor şi Pădurilor spre soluţionare;

- În data de 12.04.2017 Municipiul Timişoara a mai făcut un pas depunând la Administraţia Bazinală de Apă BANAT solicitarea de eliberare a AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR ca urmare a finalizării lucrărilor din cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”;

FO 53-01, Ver.3

- În şedinţa Consiliului Local din data de 21.04.2017 a fost aprobat Regulamentului de navigaţie pe Canalul Bega şi semnalizarea canalului, lucrările topografice şi batimetrice.

- Prin adresa cu nr.SC2017-11630/10.05.2017, Municipiul Timişoara a transmis către Guvernul României şi către Ministerul Transporturilor, următoarele documente în vederea înfiinţării administraţiei de cale navigabilă şi administraţiei portuare : Notă de fundamentare, Statutul, Organigrama, Regulamentul de organizare şi funcţionare;

- De demersurile Municipiului Timişoara a luat act şi Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi fondurilor Europene care prin adresa nr.69871/12.07.2017, înregistrată cu nr.SC2017-017758/17.07.2017, ne-a comunicat că Proiectul de Hotărâre a Guvernului şi actele aferente trebuie însuşite de Prefectul Judeţului Timiş şi de Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş;

- În baza acestei adrese Municipiul Timişoara a transmis către Consiliul Judeţean Timiş şi către Instituţia Prefectului Judeţului Timiş, cu nr.SC2017- 017758/26.07.2017, actele necesare în vederea înfiinţării administraţiei de cale navigabilă şi administraţiei portuare, pentru a fi însuşite de aceste instituţii şi transmise spre aprobare organelor competente în vederea respectării clauzelor contractelor de finanţare;

- Prin adresa cu nr.SC2017-19967/08.08.2017, Municipiul Timişoara solicită Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş să emită avizul de legalitate pentru HCL nr. 135/24.04.2017 necesar pentru promovarea unei Hotărâri de administraţie de cale navigabilă pentru Canalul Bega;

- Prin adresa cu nr.15627/24.08.2017 Consiliul Judeţean Timiş a transmis Ministerului Transporturilor documentele pentru promovarea unei Hotărâri de administraţie de cale navigabilă pentru Canalul Bega;

- Prin adresa cu nr.SC2017-24693/04.10.2017, Municipiul Timişoara se adresează, din nou, Ministerului Transporturilor solicitând să i se comunice punctul de vedere cu privire la solicitările de înfiinţare a administraţiei de cale navigabilă şi administraţiei portuare.

- Ca urmare a faptului că la aceste adrese nu s-a primit un răspuns oficial, prin adresa cu nr.SC2018-27458/05.03.2018, Municipiul Timişoara a înaintat Curţii de Apel Timişoara cererea de chemare în judecată împotriva Guvernului României şi Ministerului Transporturilor.

- Pentru urgentarea înfiinţării Administraţiei de cale navigabilă şi administraţiei portuare pe Canalul Bega, Municipiul Timişoara prin HCL nr.231/08.05.2018 a pus la dispoziţia Ministerului Transporturilor, in regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonoma “ ADMINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIS, spaţiul de 105,41 mp, situat in str. General Magheru nr.23, Municipiul Timişoara, judeţul Timiş.

La data de 30.05.2018 prin adresa cu nr.12763, Municipiul Timişoara a transmis către ADR-Vest solicitarea de act adiţional de prelungire cu 6 luni a contractului de finanţare, respectiv până la data de 31.12.2018, pe motiv că nu a fost emisă HG pentru înfiinţarea ADMINISTRAŢIEI CANALULUI NAVIGABIL BEGA. În această situaţie prin Expunerea de motive cu nr.SC2018-12723/30.05.2018, Primarul municipiului Timişoara a solicitat aprobarea prin HCL a prelungirii a perioadei necesare finalizării contractului de finanţare nr.3524/29.06.2012, cu 6 luni, respectiv până la 31.12.2018. Prin adresa cu nr.10965/05.06.2018, înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr.SC2018- 13125/06.06.2018, ADR Vest, motivând că întrucât în Şedinţa de Guvern din 31.05.2018

FO 53-01, Ver.3

a fost aprobată HOTARÂREA privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome “ Administraţia Canalului Navigabil Bega ” Timiş, acceptă o prelungire cu maxim 3 luni a contractului de finanţare nr.3524/29.06.2012, respectiv până la 30.09.2018. Prin adresa cu nr.SC2018-13309/07.06.2018, Municipiul Timişoara a solicitat Ministerului Transporturilor să i se transmită cuantificarea în timp a tuturor activităţilor ( atât cele care ţin de Administraţia Canalului Navigabil Bega, cât şi cele care revin Municipiului Timişoara) necesare desfăşurării transportului public naval pe Canalul Bega. În data de 12.06.2018, prin adresa cu nr.23175, Ministerului Transporturilor ne-a transmis că perioada necesară finalizării implementării proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” este de minim 3 luni. În vederea operaţionalizării Regiei Autonome “ Administraţia Canalului Navigabil Bega ” Timiş , în data de 11.06.2018 Municipiul Timişoara a transmis către Ministerului Transporturilor următoarele documente: 1. confirmare Instituţia Prefectului Judeţului Timiş pentru HCL 231/08.05.2018 privind punerea la dispoziţia Ministrului Transporturilor, în regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonomă”Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiş, spaţiul de 105,41 mp, situat în str. Gen. Magheru nr.23, Municipiul Timişoara, jud.Timiş; 2. extras Carte Funciară nr. 446400, nr.top.446400-C1; CD conţinând: - confirmare Instituţia Prefectului Judeţului Timiş pentru HCL 231/08.05.2018 privind punerea la dispoziţia Ministrului Transporturilor, în regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonomă”Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiş, spaţiul de 105,41 mp, situat în str. Gen. Magheru nr.23, Municipiul Timişoara, jud.Timiş; - extras Carte Funciară nr. 446400, nr.top.446400-C1; - Proiect tehnic “ Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” - Proiect 2 – Pontoane debarcare. La data de 21.06.2018 prin Hotărârea de Guvern nr. 451 a fost aprobată înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome “ Administraţia Canalului Navigabil Bega ” Timiş . Regia Autonomă Administraţia Canalului Navigabil Bega a transmis Avizul către navigatori nr.1/03.08.2018 privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de transport persoane cu nave de pasageri pe canalul navigabil Bega. În data de 27.08.2018 Municipiul Timişoara a transmis Regiei Autonome Administraţia Canalului Navigabil Bega adresa cu nr.SC2018-19899/27.08.2018 prin care solicita punctul de vedere legat de necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului şi care sunt etapele care mai trebuie urmate pentru demararea transportului public de călători pe Canalul Bega. Ca urmare a adresei mai sus menţionate a avut loc o întâlnire cu toţi factorii implicaţi. Concluzia acestei întâlniri a fost că pentru a evita nefinalizarea proiectului în termenul asumat prin Actul adiţional nr. 6 la Contractul de finanţare, este necesară şi oportună prelungirea duratei de implementare conform Instrucţiunii 146/17.06.2016, atât pentru finalizarea operaţionalizării sistemului de transport public naval pe canalul Bega cât şi pentru îndeplinirea indicatorilor asumaţi prin proiect.

În vederea implementării proiectului este necesară îndeplinirea tuturor indicatorilor prevăzuţi şi efectuarea în anul 2018 a următoarele cheltuieli prevăzute deja în bugetul local pentru anul 2018:

FO 53-01, Ver.3

- comunicat de presă de la finalul proiectului, în valoare de 800,00 lei +152,00 lei -

TVA(19%) =952,00 lei TVA inclusă în cadrul contractului de prestări servicii nr.122/04.10.2012 încheiat cu SC GrafisArt SRL;

Având în vedere toate cele expuse mai sus,

Propunem:

- Se aprobă data de 31.12.2018 ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea

infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia;

- Suma necesară finalizării proiectului (cheltuieli neeligibile) este de 952,00 lei TVA

inclusă şi este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timişoara; - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, d-nul Nicolae Robu, să semneze

toate actele necesare din contractul de finanţare nr. 3524/29.06.2012 în numele Municipiului Timişoara;

Prezentul raport fundamentează proiectul de hotărâre din punct de vedere tehnic prin Expunerea de motive nr. SC2018-.........................., nu-l fundamentează din punct de vedere economic şi al legalităţii şi nu stabileşte necesitatea şi oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001.

Manager de proiect Responsabil tehnic proiect Magdalena NICOARĂ Adina ŞUIU