keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 494/20.11.2015 privind aprobarea de principiu a înfiinţării administraţiei portuare de cale navigabilă interioară pentru Canalul Bega

20.11.2015

Hotararea Consiliului Local 494/20.11.2015
privind aprobarea de principiu a înfiinţării administraţiei portuare de cale navigabilă interioară pentru Canalul Bega


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-29665 /10.11.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică,amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.665/2008 pentru stabilirea nominală şi pe porţiuni a căilor navigabile interioare ale României;
Având în vedere prevederile art. 5, art. 22, art. 23 şi art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă, de principiu, înfiinţarea administraţiei portuare a Canalului Bega de la Uzina Hidroelectrica Timişoara până la limita unităţii administrativ teritoriale a Municipiului Timişoara (Podul Modoş), compartiment distinct în cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Timişoara având funcţia de autoritate portuară şi atribuţiile prevăzute de Ordonanţa de Guvern nr. 22/1999.

Art. 2: Administraţia portuară nou înfiinţată va funcţiona numai cu autorizarea Ministerului Transporturilor în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din Ordonanţa de Guvern nr. 22/1999.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementull Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-01, Ver.1

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT

privind înfiinţarea administraţiei portuare de cale navigabilă interioară pentru Canalul Bega

Teritoriul municipiului Timişoara este străbătut de una dintre puţinele căi navigabile amenajate artificial pe teritoriul României, Canalul Bega. Canalul parcurge întregul oraş pe direcţia SV-NE, constituind de-a lungul timpului o coloană vertebrală în jurul căreia s-a dezvoltat aşezarea urbană.

Canalul Bega face parte din sistemul Rhin–Main–Dunăre (coridorul de transport pan europen nr. VII–Constanţa-Canalul Dunăre Marea Neagră –Dunăre –Main -Rhin–Portul Rotterdam), făcând posibilă legătura între Marea Nordului şi Marea Neagră. Canalul Bega navigabil este cuprins între km 118+360 (limita din amonte a municipiului Timişoara) şi km 45+000 (ecluza din dreptul localităţii Klekk pe teritoriul Serbiei). De aici până la km 0 (materializat prin confluenţa cu Râul Tisa) se naviga pe vechea albie a râului Bega care a fost regularizată şi amenajată. Lungimea canalului pe teritoriul românesc este de cca. 44,5 km şi de 74 km pe teritoriul sârbesc. Pe teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara canalul Bega are o lungime de 10,60 km în profil transversal, lăţimea canalului la oglinda apei fiind de 30-45 m, iar la nivelul fundului de 15-20 m.

Canalul Bega este primul canal navigabil construit în România. Construit iniţial pentru asanarea terenurilor inundabile, a fost amenajat ulterior pentru navigaţie. Din 1958 transportul de mărfuri a încetat, iar din 1967 au fost retrase şi navele de pasageri. HG nr. 665/2008 stabileşte că, Canalul Bega, este cale navigabilă interioară.

La ora actuală, pe teritoriul românesc, canalul poate fi navigat doar de mici ambarcaţiuni pe raza Municipiului Timişoara, în rest este parţial colmatat şi nu poate fi utilizat pentru traficul comercial, până la finalizarea lucrărilor de dragare şi ecologizare.

Având în vedere trendul ascendent de dezvoltare socio-economică a zonei, contextul geo–politic favorabil, interesul pentru o cale navigabilă facilă la coridorul pan european de transport nr. VII, devine pertinentă şi fezabilă ideea reluării navigaţiei pe canalul Bega.

În anul 2014 Administraţia Bazinală de Apă Banat a inceput realizarea investiţiei “Refacere consolidări canal Bega in municipiul Timişoara“. Obiectivul de investiţii e finanţat prin programul POS MEDIU –Axa prioritară 5. Principalele date tehnico-economice ale investiţiei sunt: valoare INV/C+M: 17.491,43/15.876,57 mii lei; capacităţi: 8,9 km refacere consolidări. În anul 2014 s-a realizat 75% din investiţie, în valoare INV/C+M :12.182.370,42 lei. Investiţia se va finaliza în decursul anului 2015.

Pentru valorificarea potenţialului cadrului natural, atât din punct de vedere turistic, (amenajare peisagistică, zone pentru agrement), cât şi din punct de vedere economic (deschiderea navigaţiei pe Bega, transport public) municipalitatea Timişoara dezvoltă proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega”. Proiectul este în implementare, derulându-se în cadrul POR, Axa prioritară 1 şi are ca obiective: reabilitarea căilor de comunicaţie pietonale, realizarea pistelor şi staţiilor de biciclete, amenajarea peisagistică a malurilor, mobilarea urbană. Totodată se vor construi rampe de acces şi staţii pentru reluarea transportului pe apă.

Cod FO53-01, Ver.1

Pentru înfiintarea administratiei portului Timişoara se va utiliza infrastructura de transport naval constituită din acvatoriul Canalului Bega de la Uzina Hidroelectrica Timişoara până la limita unităţii administrativ teritoriale a Municipiului Timişoara (Podul Modoş), având ca proprietar Primăria Municipiului Timişoara conform CF nr. 418336, nr. topo 5629 şi Municipiul Timişoara conform CF nr. 416892, nr. top. 9509.

În momentul de faţă nu există o autoritate desemnată de către Ministerul Transporturilor cu atributii concrete care să administreze infrastructura portului Timişoara, infrastructură constitutită din terenuri, acvatorii, constructii hidrotehnice destinate navigaţiei şi acostării navelor, platforme si drumuri tehnologice aferente portului Timişoara de la Uzina Hidroelectrica Timişoara până la limita unităţii administrativ teritoriale a Municipiului Timişoara (Podul Modoş).

Potrivit art. 5 din OG nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, modificată şi completată, asigurarea funcţionalităţii porturilor şi a infrastructurii de transport naval, administrarea acestora, urmărirea sau asigurarea furnizării serviciilor de siguranţă şi asigurarea desfăşurării activităţilor auxiliare se fac de către administraţiile portuare. Administraţiile îndeplinesc funcţia de autorităţi portuare.

În conformitate cu prevederile art. 22 din OG nr. 22/1999 administraţiile portuare pot fi instituţii publice, regii autonome, companii naţionale sau societăţi comerciale, aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului sau, după caz, a autorităţilor administraţiei publice locale.

Având în vedere cele mai sus menţionate propunem înfiinţarea administraţiei portuare a Canalului Bega de la Uzina Hidroelectrica Timişoara până la limita unităţii administrativ teritoriale a Municipiului Timişoara (Podul Modoş), compartiment distinct în cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Timişoara având funcţia de autoritate portuară şi atribuţiile prevăzute de OG nr. 22/1999.

Administraţia portuară nou înfiinţată va funcţiona numai cu autorizarea Ministerului Transporturilor în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din OG nr. 22/1999.

P. SECRETAR,

SIMONA DRĂGOI

AVIZAT JURIDIC,

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER, CRISTINA GAVRA NASTASIA POP